Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1099592 ΕΞ 2017 Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας με βάση τις εναλλακτικές μεθόδους προσδιορισμού της

(Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας με βάση τις εναλλακτικές μεθόδους προσδιορισμού της)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1099592 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ και ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ και ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84
Πληροφορίες: Μ. Λύτρα
Τηλέφωνο: 210-69.87.480
Fax: 210-69.87.506
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας με βάση τις εναλλακτικές μεθόδους προσδιορισμού της»

ΣΧΕΤ.: Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ της.ΔΔΘΤΟΚ Α 13450 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/23.6.2017 Δ.Υ.Ο.

Μετά από προβλήματα που προέκυψαν σε ορισμένα τελωνεία της χώρας, κατά την εφαρμογή των εναλλακτικών μεθόδων προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 74 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής με τον όρο :

• Πανομοιότυπα εμπορεύματα νοούνται, στο πλαίσιο υπολογισμού της δασμολογητέας αξίας, τα εμπορεύματα που παράγονται στην ίδια χώρα, τα οποία είναι όμοια από κάθε άποψη, περιλαμβανομένων και των φυσικών χαρακτηριστικών, της ποιότητας και της φήμης. Δευτερεύουσες διαφορές εμφάνισης δεν παρακωλύουν τον χαρακτηρισμό εμπορευμάτων, που είναι κατά τα λοιπά σύμφωνα με τον ορισμό, ως πανομοιότυπων·

• Ομοειδή εμπορεύματα νοούνται, στο πλαίσιο του καθορισμού της δασμολογητέας αξίας, τα εμπορεύματα που παράγονται στην ίδια χώρα τα οποία, χωρίς να είναι όμοια από κάθε άποψη, παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά και αποτελούνται από παρόμοιες ύλες, πράγμα που τους επιτρέπει να επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες και να είναι δυνατό να εναλλάσσονται από εμπορικής πλευράς· η ποιότητα των εμπορευμάτων, η φήμη τους και η ύπαρξη βιομηχανικού ή εμπορικού σήματος περιλαμβάνονται στα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να καθοριστεί αν τα εμπορεύματα είναι ομοειδή.

Επισημαίνουμε λοιπόν, ότι εφόσον, όμως δεν είναι εφικτή η χρήση της αξίας πανομοιότυπων και ομοειδών προϊόντων λόγω έλλειψης των σχετικών στοιχείων, τότε μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος της αξίας που βασίζεται στην τιμή μονάδος, σύμφωνα με το στοιχείο γ παρ. 2 του άρθρου 74 του Καν.951/32013.

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, χρησιμοποιείται η αξία που βασίζεται επί της τιμής μονάδος που αντιστοιχεί στις πωλήσεις στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης των εισαγομένων εμπορευμάτων, ή πανομοιότυπων ή ομοειδών εισαγομένων εμπορευμάτων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά τη μεγαλύτερη ποσότητα και πραγματοποιούνται προς πρόσωπα που δεν συνδέονται με τους πωλητές εντός της Ε.Ε., κατά την ίδια ή περίπου κατά την ίδια χρονική στιγμή εισαγωγής των υπό εκτίμηση εμπορευμάτων.

Στα πλαίσια εφαρμογής της μεθόδου αυτής, μπορούν να ληφθούν υπόψη οι τιμές «κατώφλια» (threshold values), που ορίζονται ως το 50% της εύλογης τιμής (fair price) ανά κιλό εμπορεύματος και οι οποίες περιέχονται στο σύστημα AMT (μέσω AFIS-MAB) (σχετική).


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο