Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2017 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 11204/2017 Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Σοφάδων Νομού Καρδίτσας προς τον Ε.Φ.Κ.Α. (τέως Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270)

(Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Σοφάδων Νομού Καρδίτσας προς τον Ε.Φ.Κ.Α. (τέως Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270))

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αριθμ. 11204

(ΦΕΚ Β' 2222/29-6-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»)», όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 109 και 259 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβερνήσεως και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές ρυθμίσεις».

6. Το π.δ. 113/2014 (Α΄180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄)«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης..., Μεταφορών και Δικτύων».

8. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. Υ29/09.10.2015 (Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

10. Την υπ’ αριθμ. 1729/19-01.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους Α΄ κατανομή έτους 2017.

11. Την αριθμ. ΓΔΟΥΔΥ/2017/42 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

12. Τα υπ’ αριθμ. α) 6242/05.04.2017 αίτημα για υπαγωγή του Δήμου Σοφάδων Ν.Καρδίτσας στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 79 του ν. 4316/2014 (Α΄270), β) 3570/01.03.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σοφάδων γ) 2861/20.02.2017 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δ. Σοφάδων αναφορικά με τη μη εκχώρηση ή ενεχυρίαση του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό των ΚΑΠ που πρόκειται να παρακρατηθεί και δ) 4600,4601/02.05.2017 βεβαίωση οφειλών στον Ε.Φ.Κ.Α. (τέως Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.ΑΜ.) του Περιφερειακού Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Καρδίτσας.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

14. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 28.916,22 €, σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2017 και μέχρι εξοφλήσεως της οφειλής, η οποία θα αντιμετωπίζεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που του αποδίδονται κατά μήνα μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, ΚΑΕ 3212, 3213, 3214 και 3215 του Ε.Φ. 07-120. Η συνολική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ανωτέρω Δήμου αναλύεται ως εξής: α) Ποσό 11.219,99 € για το μήνα Ιούλιο 2017 β) ποσό 11.219,99 € για το μήνα Αύγουστο 2017 και ποσό 6.476,24 € για το μήνα Σεπτέμβριο 2017,

αποφασίζουμε

1. Οφειλές ποσού ύψους 28.916,22 € προς τον Ε.Φ.ΚΑ. (τέως Ι.ΚΑ-Ε.Τ.ΑΜ.-Περιφερειακό Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Καρδίτσας) του Δήμου Σοφάδων Νομού Καρδίτσας, συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεώς τους για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δόση ύψους 11.219,99€ τους δύο (2) πρώτους μήνες και με δόση ύψους 6.476,24€ τον τρίτο (3ο) μήνα, από τους αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.
 

        ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΙ, ΤΟΚΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑ 90%    
        ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ  
ΚΩΔ. ΤΠΔ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ   ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
    Ε.Φ.Κ.Α. (τέως Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.)        
    Περιφερειακό Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Καρδίτσας        
             
  Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Σοφάδων (ΑΝ.Δ.Ε.Σ.)          
      17.105,15 € 1.363,53 € 18.468,68 € 11.219,99 €
             
             
             
54117 Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κατασκευών Ανάπτυξης και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Σοφάδων (Δ.Ε.Μ.Κ.ΑΝ.Α.Ε.Σ.)          
           
           
           
    9.963,19 € 484,36 € 10.447,55 €  
         
ΣΥΝΟΛΟ 27.068,34 € 1.847,88 € 28.916,22 € 11.219,99 €


2. Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσοστό 5% επί των μηνιαίων εσόδων του Δήμου Σοφάδων από τους ΚΑΠ και καθορίστηκε με την υπ’αριθμ. 3570/01.03.2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ο συμψηφισμός των εν λόγω οφειλών ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών, από τη δημοσίευση της παρούσας, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) από τους πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και από παραβάσεις των διατάξεων περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

3. Το ανωτέρω αποδιδόμενο προς τους δικαιούχους φορείς ποσό, παραμένει σταθερό μέχρι εξοφλήσεως του συνόλου των οφειλών και δύναται να διαφοροποιηθεί μόνο κατόπιν λήψης νέας απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία εκχωρείται προς παρακράτηση και συμψηφισμό επιπλέον ποσοστό από αυτό που αρχικώς είχε αποφασιστεί.

4. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφίζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό που αρχικά βεβαιώθηκε από το δικαιούχο φορέα, η διαφορά κρατείται στο οικείο Ασφαλιστικό Ταμείο και συμψηφίζεται άμεσα μεριμνεί αυτών, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του δήμου ή επιστρέφεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να αποδοθεί στον οικείο δήμο.

5. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων στους δήμους, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση:

i) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

ii) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,

iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του δήμου,

iν) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (A΄ 179) και του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238) πλην της παραγράφου 2.

6. Στην περίπτωση που ο ανωτέρω δήμος επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει να εξοφληθεί εφάπαξ με νέα κοινή υπουργική απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των προβλεπόμενων από τη σχετική διάταξη απαλλαγών επί του εναπομείναντος αυτού ποσού.

7. Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών γίνεται σε βάρος του εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, το οποίο κατανέμεται ως τακτική επιχορήγηση μηνιαία σε όλους τους Δήμους. Τα συμψηφισθέντα ποσά αποδίδονται στους δικαιούχους φορείς με χρηματικές εντολές, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των δήμων» (No 158). Με την κοινοποίηση των παραπάνω αποδόσεων, ο Δήμος Σοφάδων θα πρέπει να προβεί σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.

8. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο