Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την 2/51220/0004/24.7.2017.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: 2/47003/0004/2017 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας βάσης δεδομένων για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας βάσης δεδομένων για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017
Αριθ.πρωτ.: 2/47003/0004
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Ε'

Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες :Α. Βασιλείου
Τηλέφωνο :210-33.38.319
fax :210-33.38.202
e-mail:[email protected]
 
ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας βάσης δεδομένων για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220).
β) την περίπτωση 2.2 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του εν ν.4336/2015 «Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης (Α' 94).
γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει.
δ) του άρθρου 21 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176), όπως ισχύει.
ε) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει.
στ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116). 
α) Το από 16.06.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών.
β) Το από 9.6.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών περιουσιών.
γ) Το από 12.6.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης.
δ) Το από 12.6.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το γραφείο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
ε) To υπ' αριθμ. 140/14.6.2017 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος.
στ) Το από 9.6.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικών Ερευνών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
ζ) Το από 12.6.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου του Δ.Σ της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.(Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.).

3. Την ανάγκη αξιοποίησης της βάσης δεδομένων "Τράπεζα Αξιών Ακινήτων" με σκοπό την εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών με τις αγοραίες τιμές των ακινήτων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα Εργασίας για την υλοποίηση των επιταγών του ν. 4336/2015, στο πλαίσια της αναθεώρησης του συστήματος των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, σύμφωνα με την περίπτωση 2.2 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του νόμου αυτού.


Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω Ομάδα και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Αικατερίνη Λίτινα, μετακλητό-διοικητικό υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο της Υφυπουργού Οικονομικών, ως Συντονίστρια.

2. Αντώνιο Παπαποστόλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της ΓΓΔΠ.

3. Βασιλική Κόττα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της ΓΓΔΠ.

4. Περικλή Λιασκοβίτη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Γ.Γ.Π.Σ.

5. Λάζαρο Μήτση, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Γ.Γ.Π.Σ.

6. Χρυσούλα Κρικώνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Υπηρεσιών Πληροφορικής - Επικοινωνιών της Γ.Γ.Π.Σ.

7. Μαρία Μενούνου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., με αναπληρώτριά της την Άννα Αδάμ Κόλλια, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί ως αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Α' Τμήματος -Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας και Περιουσιολογίου της ίδιας Διεύθυνσης.

8. Άννα Αδάμ-Κόλλια, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Α' Τμήματος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Μακρή, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

9. Γραμματική Τσερεμέγκλη, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Γρηγόριο Κρασοπουλάκο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

10. Αγγελική Κωνσταντινοπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

11. Καλλιόπη Ακαντζιλιώτου, υπάλληλο που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος, με αναπληρώτριά της τη Βασιλική Βλαχοστεργίου, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.

12. Δήμο Λούκα, υπάλληλο που υπηρετεί στη Διεύθυνσης Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

13. Δημήτριο Λυμπερόπουλο, υπάλληλο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

14. Ελένη-Μαρία Θεοδωράκη, υπάλληλο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

15. Ευάγγελο Δήμα, υπάλληλο που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Εφαρμογών της Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υπηρεσιών και Προώθησης Προϊόντων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

16. Δημήτρη Κλαπανάρη, που υπηρετεί ως Ειδικός Σύμβουλος στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας.

17. Δημήτρη Τσιμπινό που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών.

18. Λουκά Λαλιώτη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών.

Χρέη Γραμματέα της Ομάδας θα ασκεί ο Μαρίνος Παπαδάκης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας.

Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας, είναι:

α) Η αξιοποίηση της βάσης δεδομένων με ονομασία "Τράπεζα Αξιών Ακινήτων" που έχει δημιουργηθεί μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ., προκειμένου τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται σε αυτή να αποτελούν το υπόβαθρο ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήματος μαζικής εκτίμησης ακινήτων, μέσω του οποίου θα επιδιώκεται η όσο το δυνατόν πιστότερη προσέγγιση των αγοραίων τιμών των ακινήτων.

β) Η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των ενεργειών που αφορούν στην προετοιμασία, την συγκέντρωση δεδομένων, την επεξεργασία και την γεωκωδικοποίηση αυτών σε χάρτη.

γ) Η εκτέλεση πιλοτικών εφαρμογών σε επιλεγμένες περιοχές, ώστε να εντοπιστεί η μεθοδολογία και τα δεδομένα για μαζική εκτίμηση φορολογητέων αξιών ακινήτων σε όλη την επικράτεια.

δ) Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας και πληρότητας των δεδομένων που συλλέγονται και διερεύνηση της δυνατότητας ασφαλούς διεξαγωγής μαζικής εκτίμησης ακινήτων από ηλεκτρονική πλατφόρμα, για την αναθεώρηση των φορολογητέων αξιών ακινήτων.

ε) Η διατύπωση εισήγησης για τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις με σκοπό την τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων που θα προβλέπουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του αποτελέσματος της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων, όταν και όπου αυτό απαιτείται και ειδικά για τις τιμές ζώνης που θα ισχύσουν για το έτος 2018 , έως την 30η 11.2017.

Δ. Η εποπτεία και η καθοδήγηση της Ομάδας Εργασίας κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου θα ασκείται από Συντονιστική Επιτροπή στην οποία η Ομάδα θα εισηγείται.

Η Ομάδα θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση στο Γραφείο της Υφυπουργού Οικονομικών (Καρ.Σερβίας 8).

Η Ομάδα Εργασίας καθοδηγούμενη από την Συντονιστική Επιτροπή θα καταθέσει στον Υπουργό Οικονομικών πόρισμα σε χρόνο που θα επιτρέπει την δημοσίευση των αναθεωρημένων φορολογητέων αξιών ακινήτων έως την 31.12.2017.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο