Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-02-2001 ]

ΑΡ.ΠΡ. 78/ 22.02.01 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) - Έλεγχος τήρησης Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού.

(Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) - Έλεγχος τήρησης Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 78 22/2/2001 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) - Έλεγχος τήρησης Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού.

1. Σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις του άρθρ. 6 του Ν.2639/98 (ΦΕΚ 205τ.Α/2.9.98) συστήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφ/σεων υπηρεσία με τον τίτλο "Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας" (ΣΕΠΕ) που ως αρμοδιότητα έχει, μεταξύ των άλλων, την έρευνα, παράλληλα και ανεξάρτητα από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, της ασφ/κής κάλυψης των εργαζομένων, καθώς επίσης και τον έλεγχο για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Από τις διατάξεις του άρθρ.7 παρ. 1 εδ. η΄ του παραπάνω νόμου άλλα και από τον ΠΔ 136/99 (ΦΕΚ 134τ.Α/30.6.99) προβλέπεται ότι το ΣΕΠΕ έχει την δυνατότητα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε από τα τηρούμενα βιβλία, μητρώα, έγγραφα και κάθε άλλου είδους στοιχεία της επιχείρησης, καθώς επίσης και να λαμβάνει αντίγραφα αυτών.

Επιπροσθέτως, από το εδάφιο ια΄ του ίδιου άρθρου 7 του Ν.2639/98 προκύπτει ότι, το ΣΕΠΕ είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει άμεσα τον ασφαλιστικό φορέα σε κάθε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, οι αρμοδιότητές του επεκτείνονται σε όλη την ελληνική επικράτεια και ασκούνται από τις κεντρικές και τις περιφερειακές υπηρεσίες του.

2. Με βάση τα ανωτέρω προκειμένου να υπάρξει απλούστευση των διαδικασιών και διευκόλυνση των υπηρεσιών μας στον έλεγχο εφόσον κοινοποιούνται στις υπηρεσίες μας, εκθέσεις ή δελτία ελέγχου του ΣΕΠΕ και διαπιστώνεται ότι, απασχολούνται ή απασχολήθηκαν εργαζόμενοι τους οποίους ο εργοδότης δεν καταχώρησε στο Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού ή τους καταχώρησε εκπρόθεσμα ή δεν τηρεί ή δεν επιδεικνύει το Ειδικό Βιβλίο και γενικά δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 2 του Ν.2556/97 (εγκ. ΙΚΑ 38/98 και 81/99), πρέπει, εντός προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από της κοινοποίησης της σχετικής έκθεσης στο Υποκ/μα, να διεκπεραιώνονται τα σχετικά σημειώματα, ενεργώντας ως ακολούθως:

α) Αν η επιχείρηση είναι απογεγραμμένη τότε θα συντάσσεται ΠΕΠΑΕ εις βάρος του εργοδότη, για τις παραβάσεις εκείνες που διαπιστώθηκαν από το ΣΕΠΕ, σύμφωνα με το περιεχόμενο των Δελτίων Ελέγχων ή του διαβιβασθέντος στην υπηρεσία μας σελίδας Ειδικού Βιβλίου.

β) Αν η επιχείρηση είναι αναπρόγραφη, τότε πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος, συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αυτεπάγγελτη απογραφή και σε διάστημα τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου ολοκληρώνεται ο έλεγχος και συντάσσεται ΠΕΠΑΕ.

Διευκρινίσεις - Επισημάνσεις:

Στη περίπτωση που στον επιτόπιο έλεγχο δεν βρεθεί το Ειδικό Βιβλίο από το ΣΕΠΕ και από τον επιτόπιο έλεγχο της υπηρεσίας μας διαπιστωθεί ότι οι εργαζόμενοι που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου του ΣΕΠΕ είναι καταχωρημένοι στο Ειδικό Βιβλίου, τότε στη περίπτωση αυτή θα συντάσσεται ΠΕΠΑΕ για κάθε παράβαση και για ελέγχου του ΣΕΠΕ.

3. Οι εκθέσεις ελέγχου και τα Δελτία του ΣΕΠΕ θα τηρούνται στο ίδιο πρωτόκολλο εσόδων που καταχωρούνται τα σημειώματα της ΕΥΠΕΑ με συνεχή και ενιαία αρίθμηση.

4. Για ενημέρωση σας, διαβιβάζεται αντίγραφο του σχετικού εγγράφου αριθμ. Πρωτ. 11304/15.12.00 του Υπουργείου Εργασίας (ΣΕΠΕ) καθώς και του Δελτίου Ελέγχου του, που αποστέλλεται στις Υπηρεσίες μας.

Ακριβές Αντίγραφο

Τμηματάρχης Διεκ/σης

Α. ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2000

Αρ. Πρωτ: 11304


ΘΕΜΑ: Διαπίστωση παραβάσεων ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Όπως ήδη γνωρίζετε με τον ιδρυτικό νόμο του Σ.ΕΠ.Ε. (Ν.2639/98) και με το Προεδρικό Διάταγμα 136/99, η αρμοδιότητα του ελέγχου της ασφαλιστική κάλυψης των εργαζομένων, συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του Επιθεωρητή Εργασίας.

Σε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας ο Επιθεωρητής Εργασίας οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον ασφαλιστικό φορέα.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2556/97 και την Υ.Α. Φ21/500/26.3.98 (ΦΕΚ 813/Β/30.3.98) οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να καταχωρούν τους εργαζόμενους που απασχολούν αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία στο Ειδικό Βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. Στους εργοδότες που δεν καταχωρούν του νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους στο Ειδικό Βιβλίο κατ' απόλυτο ημερομηνία πρόσληψης η δεν τηρούν ή δεν επιδεικνύουν αυτό στα αρμόδια όργανα όταν τους ζητηθεί, επιβάλλεται, με πράξη του αρμόδιου οργάνου ΙΚΑ σε βάρος αυτών πρόστιμο.

Με βάση τα ανωτέρω και μετά από επικοινωνία και συνεννόηση που είχαμε με την αρμόδια Δ/νση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), προκειμένου να υπάρξει απλούστευση των διαδικασιών, διευκόλυνση των υπηρεσιών του ΙΚΑ στην επιβολή κυρώσεων και ενιαία αντιμετώπιση του θέματος, σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τους Επιθεωρητές Εργασίας η ύπαρξη ανασφάλιστων εργαζομένων, παρακαλούμε να ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Στο Ειδικό Βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού ο Επιθεωρητής Εργασίας θα διαγράφει με διαγώνιο γραμμή το κενό διάστημα που υπάρχει ανάμεσα στην τελευταία καταχώρηση στοιχείων εργαζόμενων και στο τέλος της σελίδας. Στη συνέχεια ο Επιθεωρητής Εργασίας θα διατυπώνει έγγραφη παρατήρηση και στα δύο αντίγραφα του κενού χώρου της σελίδας που έχει γίνει η τελευταία καταχώρηση, με απαραίτητη σημείωση της ημερομηνίας και ώρας του ελέγχου, τα αποτελέσματα του και στο τέλος θα θέτει την υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του. Η πρώτη σελίδα με την ένδειξη για το ΙΚΑ θα αφαιρείται και θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ, για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες. Σημειώνουμε ότι ως διαβιβαστικό έγγραφο θα χρησιμοποιείται το ειδικό έντυπο που σας έχουν ήδη αποστείλει στο παρελθόν και αφορά στην ενημέρωση του ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο