Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2000 ]

ΕΓΚ.IKA 1 /19.12.00 Χορήγηση Επιδόματος κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), από 1-1-2001.

(Χορήγηση Επιδόματος κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), από 1-1-2001. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΓ ΑΡ. 1 19/12/2000 Χορήγηση Επιδόματος κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), από 1-1-2001.

ΣΧΕΤ: Εγκ.2/00, Εγκ. 29/00

Σας κοινοποιούμε την με αρ. Φ6/1659/25-10-00 Υπουργική απόφαση, που ρυθμίζει την χορήγηση και την αύξηση του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/2001 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, καθορίζονται τα νέα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ., καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια, που θα ισχύουν για το έτος 2001. Συγκεκριμένα:

Α. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ., που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους για το έτος 2001, κυμαίνεται από 6.971 δρχ. έως 27.885 δρχ. κατά μήνα και χορηγείται ανάλογα με τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις, καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα έτους 1999.

Β. Αναπροσαρμόζονται, τα ποσά εισοδηματικών κριτηρίων, με βάση τη μεταβολή του εισοδήματος, που προέρχεται από την αύξηση του πλήρους κατωτάτου ορίου κύριας σύνταξης, χωρίς προσαυξήσεις και διαμορφώνονται για το έτος 2001 ως εξής:

Β1. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων είκοσι (1.969.220) δραχμών.

Β2. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου, στο ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε (2.297.425) δραχμών.

Β3. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, στο ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων, εβδομήντα πέντε (3.575.075) δραχμών.

Γ. Για το έτος 2001, αποδεικτικό για τα εισοδηματικά κριτήρια θα αποτελέσει το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, οικονομικού έτους 2000, το οποίο αφορά εισοδήματα έτους 1999.

Δ. Η νέα κλιμάκωση στα ποσά του ΕΚΑΣ, με βάση τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές κ.λ.π.) καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, αναπροσαρμόζονται αντίστοιχα, για το έτος 2001, ως εξής:    

Ποσά εισοδήματος από  συντάξεις κ.λ.π.    

Ποσά Ε.Κ.Α.Σ.
  

μέχρι 1.793.395  

27.885
  

από 1.793.396 μέχρι 1.863.730  

20.914
  

από 1.863.731 μέχρι 1.910.610  

13.943
  

από 1.910.611 μέχρι 1.969.220  

6.971


Για εισοδήματα που υπερβαίνουν το ποσό των 1.969.220 δραχμών, δεν χορηγείται επίδομα.

Ε. Διευκρινίζεται ότι, ποσά ΕΚΑΣ που καταβλήθηκαν αχρεώστητα, λόγω παράτασης της καταβολής του, από 1/1/2001, σε όλους τους κατά την 31/12/2000 δικαιούχους, δεν θα αναζητηθούν.

Αντίθετα, σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθεί ότι χορηγήθηκε μικρότερο ποσό ΕΚΑΣ από 1/1/2001, απ' αυτό που ορίζεται στην κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση, θα καταβληθεί αναδρομικά, από 1/1/2001 η διαφορά.

ΣΤ. Εξακολουθούν να ισχύουν: οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο 29/00, σύμφωνα με την οποία, χορηγείται το ΕΚΑΣ στους δικαιούχους, ακόμη και στην περίπτωση που στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας του συντ/χου υπάρχουν αναδρομικά ποσά άλλων ετών και οι οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο 9/98, σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού των εισοδηματικών κριτηρίων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λ.π.    

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Τμηματάρχης Διεκ/σης

ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ  

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ε. ΠΑΝΔΗ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο