Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2017 ]

Αριθ. Γ5(α)/οικ.42052/2017 Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. οικ. 34948/09-05-2017 (ΥΟΔΔ 221) απόφασης και αντικατάσταση του άρθρου 15 της με αριθ. πρωτ. οικ. 3457/14-01-2014 (Β’ 64) απόφασης, με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων»

(Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. οικ. 34948/09-05-2017 (ΥΟΔΔ 221) απόφασης και αντικατάσταση του άρθρου 15 της με αριθ. πρωτ. οικ. 3457/14-01-2014 (Β’ 64) απόφασης, με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. Γ5(α)/οικ.42052

(ΦΕΚ Β' 2141/22-06-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύουν.

2. Την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1579/1985, «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 217).

3. Το π.δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 173), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος. 63/2005 (Α΄ 98).

6. Τα άρθρα 87, 93, του ν. 4472/2017 (Α΄74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018- 2021 και λοιπές διατάξεις».

7. Τα άρθρα 38, 39, 40 και 51 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/ Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις »,όπως ισχύει.

8. Τα άρθρα 11, 16, 17, 19, 20, 21 και 23 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου « Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης…οικονομίας» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

9. Το άρθρο 15 της με αριθ. πρωτ. οικ. 3457/14.1.2014 (Β΄ 64) απόφασης του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την Γ5 (α) οικ. 90552/1.12.2016 (Β΄ 3890) απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την Α1α/89772/07-12-2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 685).

12. Την Α1β/Γ.Π. οικ. 3899/19-01-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 94, ΑΔΑ: 6ΠΓΤ465ΦΥΟ-ΣΨΕ).

13. Την Α1β/Γ.Π. οικ. 34948/09-05-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Σύσταση και ορισμός μελών της Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την ανάπτυξη και επεξεργασία των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία Μητρώων ασθενών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 221, ΑΔΑ: ΩΩΚ4465ΦΥΟ-10Ι).

14. Το γεγονός ότι στα άρθρα 87, 93 του ν. 4472/2017 (74 Α΄), αναφέρεται ρητά το άρθρο 15 της 3457/2014 (Β΄ 64) απόφασης του Υπουργού Υγείας.

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

I. Την ανάκληση από τη δημοσίευση,της ανωτέρω (13) σχετικής απόφασης του Υπουργού Υγείας για λόγους ασφάλειας δικαίου.

II. Την αντικατάσταση του άρθρου 15 της 3457/14.1.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας, ως ακολούθως:

1. Συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία Μητρώων ασθενών. Η Επιτροπή αποτελείται από δεκαεννέα μέλη (19) και αποτελείται από i) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, ως Πρόεδρο, ii) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, ως Αντιπρόεδρο, iii) τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με αναπληρωτή έναν εκ των Αντιπροέδρων του Ε.Ο.Φ., iv) εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.), v) τον Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες, vi) εκπρόσωπο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (Ι.Ε.Α.) με τον αναπληρωτή του, vii) εκπρόσωπο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) με τον αναπληρωτή του, viii) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) με τον αναπληρωτή του, ix) εκπρόσωπο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) με τον αναπληρωτή του, x) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου με τον αναπληρωτή του, xi-xiv) τέσσερις επιστήμονες με εμπειρία σχετική με το έργο της Επιτροπής, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, xv) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.) με τον αναπληρωτή του, xvi) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του, xvii) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) με τον αναπληρωτή του, xviii) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.) με τον αναπληρωτή του, xix) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με τον αναπληρωτή του, xx)Τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), xxi) Τον Αντιπρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Η Επιτροπή έχει συμβουλευτικό ρόλο και έργο της είναι:

i. Παρακολούθηση της εξέλιξης της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, τόσο της εξωνοσοκομειακής όσο και της νοσοκομειακής.

ii. Εκτίμηση του ύψους της αναγκαίας δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης για το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο, 2018 - 2019 -2020, που θα αποτυπωθεί με την μορφή κλειστού προϋπολογισμού σε ετήσια βάση.

iii. Διερεύνηση προτάσεων σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο της τιμολόγησης και της ασφαλιστικής αποζημίωσης των φαρμάκων.

iv. Περαιτέρω επεξεργασία των ήδη υφισταμένων, καθώς και ανάπτυξη νέων, διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και Μητρώων ασθενών χρονίων παθήσεων, με στόχο την διασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας τους, καθώς και την συμβολή τους στον περαιτέρω εξορθολογισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.

v. Ενσωμάτωση των νέων φαρμάκων της θετικής λίστας στα ήδη υπάρχοντα θεραπευτικά πρωτόκολλα και αποστολή των επικαιροποιημένων πρωτοκόλλων, σε κατάλληλη μορφή, στην ΗΔΙΚΑ για ενσωμάτωση τους στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.

vi. Αξιολόγηση των έως τώρα μέτρων για τον εξορθολογισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.

vii. Οι γνωμοδοτικές αρμοδιότητες των άρθρων 87 και 93 του ν. 4472/2017 (74 Α΄),

2. Για την επίτευξη του έργου της Επιτροπής, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που εκπροσωπούνται και συμμετέχουν στην Επιτροπή οφείλουν να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της, η Επιτροπή δύναται με σχετικές αποφάσεις της να ζητά τη συγκρότηση με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ειδικών Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. οικ. 3457/14.1.2014 απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Από τη δημοσίευση της παρούσας παύουν να ισχύουν οι με αριθ. πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ. 29311/03-04-2014, Α1β/ Γ.Π.49673/2014/30-06-2015, Α1β/Γ.Π. 16165/02-03-2016 και Α1β/Γ.Π.οικ. 73373/30-09-2016 υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο