Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2001 ]

Φ.71/1097076/2153/Α0001/1.11.2001 Διαδικασία τρόπου πληρωμής μισθών, συντάξεων, βοηθημάτων και παροχών από Ιανουάριο του έτους 2002 λόγω της μετάβασης στο ενιαίο νόμισμα ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α/27.9.2000), στους υπαλλήλους, συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών ταμείων, αντίστοιχα, που πληρώνονται μέσω τραπεζικού συστήματος σε εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν.2303/1995

(Διαδικασία τρόπου πληρωμής μισθών, συντάξεων, βοηθημάτων και παροχών από Ιανουάριο του έτους 2002 λόγω της μετάβασης στο ενιαίο νόμισμα ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α/27.9.2000), στους υπαλλήλους, συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών ταμείων, αντίστοιχα, που πληρώνονται μέσω τραπεζικού συστήματος σε εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν.2303/1995 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Διαδικασία τρόπου πληρωμής μισθών, συντάξεων, βοηθημάτων και παροχών από Ιανουάριο του έτους 2002 λόγω της μετάβασης στο ενιαίο νόμισμα ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α'/27.9.2000), στους υπαλλήλους, συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών ταμείων, αντίστοιχα, που πληρώνονται μέσω τραπεζικού συστήματος σε εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν.2303/1995


Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών: Φ.71/1097076/2153/Α0001/1.11.2001

Σας στέλνουμε συνημμένα την υπ' αριθ. οικ.149951/0050/5.10.2001 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης, Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών (Δ.50) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα, για ενημέρωσή σας και τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Διαδικασία τρόπου πληρωμής μισθών, συντάξεων, βοηθημάτων και παροχών από τον Ιανουάριο του έτους 2002 λόγω της μετάβασης στο ενιαίο νόμισμα ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α'/27.9.2000), στους υπαλλήλους, συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών ταμείων, αντίστοιχα, που πληρώνονται μέσω τραπεζικού συστήματος σε εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν.2303/1995

οικ.149951/0050/5.10.2001Οπως είναι γνωστό, με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2842/2000 προβλέπεται ότι από 1.1.2002 αρχίζει η φυσική κυκλοφορία του ευρώ στη χώρα μας.

Κατόπιν τούτου, οι πληρωμές οι οποίες αναφέρονται στο θέμα, που θα γίνουν από 1.1.2002 και μετά, θα πραγματοποιούνται σε ευρώ.

Οι πληρωμές όμως που θα διενεργηθούν το μήνα Δεκέμβριο 2001 και αφορούν μισθούς, συντάξεις, βοηθήματα και παροχές μηνός Ιανουαρίου 2002, θα πραγματοποιηθούν σε δραχμές και κατά συνέπεια τα σχετικά αρχεία που θα σταλούν στη ΔΙΑΣ Α.Ε. από τις υπηρεσίες θα περιέχουν ποσά μόνο σε δραχμές. Οσον αφορά τα αρχεία πληρωμών που θα σταλούν στη ΔΙΑΣ Α.Ε. για πληρωμές που θα διενεργηθούν από 1.1.2002 και μετά, θα περιέχουν ποσά μόνο σε ευρώ. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο μισθός του Β' 15νθημέρου μηνός Ιανουαρίου 2002 για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και ΝΠΔΔ.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι τα αρχεία πληρωμών που θα σταλούν στη Διεύθυνση 24η του ΓΛΚ σε μορφή καταστάσεων ή ηλεκτρονικού αρχείου και αφορούν επίσης μισθούς, συντάξεις, βοηθήματα και παροχές μηνός Ιανουαρίου 2002 και ανεξάρτητα από το χρόνο καταβολής τους, θα περιέχουν ποσά μόνο σε ευρώ (ακαθάριστα ποσά, κρατήσεις και καθαρά πληρωτέα ποσά).

Αναφορικά με την ανωτέρω διαδικασία, σας αποστέλλουμε συνημμένα και το σχετικό εγχειρίδιο της ΔΙΑΣ Α.Ε.

Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω διαδικασία αφορά μόνο τους φορείς και το προσωπικό που έχει ενταχθεί στο τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2303/1995.

Σημειώνουμε ότι η μετατροπή της δραχμής σε ευρώ θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.Επιπτώσεις από την εισαγωγή του ευρώ στα διατραπεζικά συστήματα (1.1.2002) -

Μεταβολές συστήματος DIASPAY

1. Εισαγωγή

Ο σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι να περιγράψει τις λειτουργικές προσαρμογές του διατραπεζικού συστήματος DIASPAY, οι οποίες απαιτούνται λόγω της εισαγωγής του ευρώ.

Οι προσαρμογές αυτές αφορούν στη λειτουργία του συστήματος από την 1.1.1002 και μετά.

2.3. Μετάβαση του συστήματος σε ευρώ

· Πληρωμές αποδοχών

Τα αρχεία πληρωμών που αφορούν πίστωση δικαιούχων εντός του Δεκεμβρίου 2001, θα περιέχουν ποσά σε δραχμές και η αποστολή τους από τον οργανισμό προς τη ΔΙΑΣ και στη συνέχεια προς τις τράπεζες θα ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου 2001. Ολες οι αποστολές αρχείων που θα γίνουν μετά την 1.1.2002 θα περιέχουν ποσά σε ευρώ και η πίστωση των δικαιούχων θα γίνει σε ευρώ.


· Επιστροφές ανεκτέλεστων εντολών (από απορρίψεις πληρωμών)

Από τις πληρωμές αποδοχών που θα λάβουν χώρα σε δραχμές κατά τους τέσσερις (4) τελευταίους μήνες του 2001, θα προκύψουν επιστροφές ανεκτέλεστων εντολών εντός του 2002, οι οποίες θα εκφρασθούν σε ευρώ από τις τράπεζες.

Οι ημερομηνίες αποστολής ανεκτέλεστων εντολών από τις τράπεζες προς τη ΔΙΑΣ και στη συνέχεια προς τους οργανισμούς είναι οι εξής:

- 15.1.2002: Αποστολή ανεκτέλεστων εντολών πληρωμών συντάξεων Σεπτεμβρίου 2001.

- 1.2.2002: Αποστολή ανεκτέλεστων εντολών πληρωμών συντάξεων Οκτωβρίου 2001.

- 1.3.2002: Αποστολή ανεκτέλεστων εντολών πληρωμών συντάξεων Νοεμβρίου 2001.

- 1.4.2002: Αποστολή ανεκτέλεστων εντολών πληρωμών συντάξεων Δεκεμβρίου 2001.


· Αχρεωστήτως καταβληθέντα

Τα αρχεία των αχρεωστήτως καταβληθέντων που θα διοδευθούν από 10.1.2002 και μετά από τους οργανισμούς προς τη ΔΙΑΣ και στη συνέχεια προς τις τράπεζες, θα είναι σε ευρώ.


Παράρτημα II
Προδιαγραφές δεδομένων οργανισμού


Αρχείο πιστώσεων - απορρίψεων πιστώσεωνDetail Record

· Πεδίο 4: Ποσό συναλλαγής

6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφίαGroup Summary Record

· Πεδίο 5: Συνολικό ποσό

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφίαFile Trailer Record

· Πεδίο 5: Συνολικό ποσό οργανισμού

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία

· Πεδίο 7: Συνολικό ποσό απάντησης

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφίαΑρχείο εντολών πληρωμής - Επιστροφές ανεκτέλεστων εντολώνDetail Record

· Πεδίο 3: Ποσό συναλλαγής

6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφίαGroup Summary Record

· Πεδίο 5: Συνολικό ποσό

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφίαFile Trailer Record

· Πεδίο 5: Συνολικό ποσό οργανισμού

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία

· Πεδίο 7: Συνολικό ποσό απάντησης

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφίαΑρχείο αχρεωστήτως καταβληθέντων - ΑπαντήσειςDetail Record

· Πεδίο 13: Ποσό επιστροφής

6 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφίαGroup Summary Record

· Πεδίο 5: Συνολικό ποσό προς επιστροφή

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία

· Πεδίο 7: Συνολικό ποσό επιστροφής

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφίαFile Trailer Record

· Πεδίο 5: Συνολικό ποσό οργανισμού

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία

· Πεδίο 7: Συνολικό ποσό απάντησης

9 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο