Σχόλια

Βλέπε και την εγκύκλιο ΔΤΔ Α 1120203 ΕΞ 2017/4.8.2017 "Επικαιροποίηση Παραρτήματος V της αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ2017 Εγκυκλίου- προσθήκη καταστημάτων του Φ.Π.Κ.Υ. που παραλαμβάνουν αντικείμενα για εξαγωγή σε τρίτες χώρες."

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ 2017 Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9-12-2016 (ΦΕΚ Β'4092/20-12-2016 / ΑΔΑ: 7ΦΖΜΗ-265) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με θέμα «Τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας»

(Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9-12-2016 (ΦΕΚ Β'4092/20-12-2016 / ΑΔΑ: 7ΦΖΜΗ-265) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με θέμα «Τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ', Δ'
2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ', Δ'
3. Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ', Ε'
4. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Δ'
5. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9.12.2016 (ΦΕΚ Β'4092/20-12-2016 / ΑΔΑ: 7ΦΖΜΗ-265) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με θέμα «Τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας».


ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 1188339 ΕΞ 2016/23-12-2016 ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση κοινής υπουργικής απόφασης αναφορικά με τις τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ)».
β) Η αριθμ. Δ19Α 5041356 /28-11-2013 ΕΔΥΟ «ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής : Θεσμικό πλαίσιο και επιχειρησιακή διαχείριση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του ICISnet».
γ) Η αριθμ. ΔΤΔ Δ 1055219 ΕΞ 2017/5-4-2017 «Οδηγίες για την έκδοση άδειας συνολικής εγγύησης στα πλαίσια εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Καν.952/2013 (ΕνΤΚ/UCC)».
δ) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 1068514 ΕΞ 2016/28.4.2016 Εγκύκλιος «Προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων σε εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης ή άλλους εγκεκριμένους χώρους- -
Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασία λειτουργίας εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων υπό την διαχείριση άλλων, πλην των Τελωνειακών Αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων και προϋποθέσεις και όροι έγκρισης άλλων, εκτός των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης χώρων, για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων».
ε) Το αρ. ΔΤΔ Α 1071018 ΕΞ 2017/ 10-05-2017 έγγραφο «Παρέχονται οδηγίες για την αδειοδότηση των ΓΕΤΑ των ΕΛΤΑ».

Με την εν θέματι ΚΥΑ επέρχονται οι ακόλουθες βασικές αλλαγές στις τελωνειακές διαδικασίες των ταχυδρομικών αποστολών μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας:
α) εναρμονίζονται πλήρως οι σχετικές τελωνειακές διαδικασίες προς την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία,
β) προσαρμόζεται ο ΦΠΚΥ στο ηλεκτρονικό περιβάλλον διεξαγωγής τελωνειακών διαδικασιών, όπως έχει διαμορφωθεί με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του ICISnet,
γ) καθιερώνεται ολοκληρωμένη διαδικασία παρακολούθησης της διακίνησης των ταχυδρομικών αντικειμένων από τη στιγμή της εισόδου τους στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.,
δ) απλοποιούνται και επιταχύνονται οι διαδικασίες που θα έχουν ως συνέπεια αφενός την καλύτερη εξυπηρέτηση και προστασία των πολιτών και αφετέρου την καλύτερη διασφάλιση της είσπραξης δασμών και φόρων και
ε) διευκολύνονται οι εξαγωγές μέσω ΦΠΚΥ για αντικείμενα αξίας έως του στατιστικού ορίου (επί του παρόντος 1.000 ευρώ) προς όφελος των οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται κυρίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στο πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και προώθησης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ Α'44/7-3-2012) φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας (εφεξής ΦΠΚΥ) στη χώρα μας παραμένει έως τις 31.12.2028 η ΕΛΤΑ Α.Ε..

Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της εν θέματι ΚΥΑ, η οποία τίθεται σε ισχύ από 21/6/2017:

Ορισμοί (άρθρο 2)

Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ αναφέρονται αναλυτικά οι ορισμοί για τα αντικείμενα που ρυθμίζονται με αυτή. Περαιτέρω επισημαίνεται όσον αφορά στον ορισμό για το «ταχυδρομικό αντικείμενο» (σημείο 12 του εν λόγω άρθρου) ότι εξειδικεύεται στο άρθρο 2 του Ν. 4053/2012, σύμφωνα με το οποίο τα αντικείμενα αυτά περιλαμβάνουν π.χ., πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας, βιβλία, καταλόγους, εφημερίδες, περιοδικά και ταχυδρομικά δέματα που περιέχουν εμπορεύματα με ή χωρίς εμπορική αξία, σύμφωνα με τους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης, όπως αυτή ισχύει.

Επίσης στο άρθρο 15 της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης προσδιορίζονται τα μη αποδεκτά αντικείμενα και οι απαγορεύσεις που αφορούν στις διάφορες κατηγορίες αντικειμένων πχ. ζώντα ζώα, εκρηκτικά, εύφλεκτα, ή ραδιενεργά υλικά και επικίνδυνα αγαθά. Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η προβλεπόμενη ταχυδρομική διαδικασία (σύνταξη δελτίου ελέγχου, επιστροφή στη χώρα προέλευσης κλπ) και δεν προχωράει ο εκτελωνισμός τους. Επειδή το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει και ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες επιτρέπεται η μεταφορά, όπως είναι οι μέλισσες, βδέλλες και μεταξοσκώληκες, σε κάθε παρόμοια ειδική περίπτωση ή αν υπάρχουν αμφιβολίες για την αποδοχή τους ή μη, το τελωνείο επικοινωνεί με την αρμόδια Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΕΛΤΑ (Δ/νση Διεθνούς Ταχυδρομείου).

Ο Φ.Π.Κ.Υ. ως διασαφιστής / τελωνειακός αντιπρόσωπος (άρθρα 3 και 4)

Τα εν λόγω άρθρα παρέχουν τη δυνατότητα στο Φ.Π.Κ.Υ. να λειτουργεί είτε ως διασαφιστής είτε ως τελωνειακός αντιπρόσωπος, άμεσος ή έμμεσος. Ο Φ.Π.Κ.Υ. θα λειτουργεί τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα εφαρμογής της νέας ΚΥΑ ως άμεσος αντιπρόσωπος των παραληπτών των ταχυδρομικών αντικειμένων, κατόπιν απόφασής του.

Διευκρινίζεται ότι, για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την εισαγωγή από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που διαθέτουν την κυριότητα των εμπορευμάτων (άρθρο 30 του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ»), το οικείο παραστατικό πρέπει να έχει υποβληθεί στο όνομά τους.

Επίσης, με βάση το άρθρο 19 παράγραφος 3 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 952/2013), οι τελωνειακές αρχές δεν απαιτούν κάθε φορά την εξουσιοδότηση του παραλήπτη, συνεπώς αυτή θεωρείται «τεκμαιρόμενη» κατά την υποβολή του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής.

Όσον αφορά στην υποβολή συνήθους διασάφησης (κανονικό ΕΔΕ) απαιτείται ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω του αντίστοιχου υποσυστήματος εξουσιοδοτήσεων του ICISnet.

Ο Φ.Π.Κ.Υ. επικοινωνεί με τον παραλήπτη για την απόκτηση όλων των απαιτούμενων πληροφοριών και τυχόν αδειών-πιστοποιητικών που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό προκειμένου να προβεί στον εκτελωνισμό και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ταχυδρομικών αντικειμένων που είτε δεν έχουν επικολλημένες τελωνειακές δηλώσεις CN22/CN23 είτε αυτές έχουν ελλιπείς πληροφορίες που δεν επαρκούν για τη συμπλήρωση τελωνειακού παραστατικού εισαγωγής.

Η εξουσιοδότηση δίδεται από τον παραλήπτη στο Φ.Π.Κ.Υ. κατά την επίδοση του ταχυδρομικού αντικειμένου με το υπόδειγμα για τον τελωνειακό αντιπρόσωπο που καθιερώθηκε με την αρ. πρωτ. Δ19Γ 5044128 ΕΞ 23.11.2012 ΕΔΥΟ. Συνεπώς ο έλεγχος από τις τελωνειακές αρχές κατά την επαλήθευση της διασάφησης δε συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο της εξουσιοδότησης, καθώς αυτή υπάρχει σε μεταγενέστερο στάδιο. Ο Φ.Π.Κ.Υ. υποχρεούται να τηρεί σε αρχείο τις εξουσιοδοτήσεις και να τις καθιστά διαθέσιμες στο τελωνείο σε ενδεχόμενο εκ των υστέρων έλεγχο.

Σημειώνεται ότι οι οδηγίες που παρέχονται με την παρούσα εγκύκλιο αφορούν τις τελωνειακές διαδικασίες για τις ταχυδρομικές αποστολές που εφαρμόζει ο Φ.Π.Κ.Υ. και δε θίγεται το δικαίωμα τελωνισμού των ταχυδρομικών αντικειμένων και παραλαβής τους από τους παραλήπτες, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς τη διαμεσολάβηση του Φ.Π.Κ.Υ..

Γραφεία Εκτελωνισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (Γ.Ε.Τ.Α.) (άρθρο 5)

1) Διαδικασία αδειοδότησης για προσωρινή εναπόθεση
Τα Γραφεία Εκτελωνισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων (ΓΕΤΑ) των ΕΛΤΑ είναι οι χώροι προσκόμισης και προσωρινής εναπόθεσης των ταχυδρομικών αντικειμένων υπό την αποκλειστική διαχείριση του Φ.Π.Κ.Υ., οι οποίοι εγκρίνονται και λειτουργούν, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω δ) σχετικής και με βάση τις ειδικότερες οδηγίες για την αδειοδότηση των ΓΕΤΑ που δόθηκαν με την ανωτέρω (ε) σχετική.
Με βάση τα ανωτέρω εκδίδονται τρεις (3) ξεχωριστές άδειες προσωρινής εναπόθεσης για τα ΓΕΤΑ στις περιοχές Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, καθώς και τρεις (3) αντίστοιχα άδειες συνολικής εγγύησης, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με την ανωτέρω γ) σχετική.
Επισημαίνεται ότι:
α) οι Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης (ως τελωνεία εγγύησης) θα πρέπει να επιτηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ανά πάσα στιγμή από τον κάτοχο των αδειών συνολικής εγγύησης και υπόχρεο προς παροχή της καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τις εν λόγω άδειες (άρθρο 23.5 του Καν.952/2013 - Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας).
β) στην περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης άδειας συνολικής εγγύησης από τη μια αρμόδια αρχή (Τελωνείο εγγύησης), η οποία συνεπάγεται τροποποίηση ή ανάκληση και της άδειας προσωρινής εναπόθεσης που τη χρησιμοποιεί, θα γνωστοποιείται άμεσα και στην άλλη αρμόδια αρχή, προκειμένου να πραγματοποιηθούν, ενδεχομένως, ανάλογες σχετικές ενέργειες.

2) Λειτουργία Γ.Ε.Τ.Α. στις περιοχές Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης
> Γ.Ε.Τ.Α. Τελωνείου Αερ/να «Ελ. Βενιζέλος» : Αρμόδιο για τα ταχυδρομικά αντικείμενα που μεταφέρονται αεροπορικώς, και σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις το Τελωνείο Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» αποδέχεται και οδικώς μεταφερόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα που παραλαμβάνονται από το Γ.Ε.Τ.Α. στον Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος».
> Γ.Ε.Τ.Α. Γ' Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά :Αρμόδιο για τα ταχυδρομικά αντικείμενα που μεταφέρονται οδικώς, θαλασσίως ή σιδηροδρομικώς, εκτός από αυτά που προορίζονται για τις περιοχές της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης.
> Γ.Ε.Τ.Α. Α' Τελωνείου Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης: Αρμόδιο για τα ταχυδρομικά αντικείμενα που μεταφέρονται οδικώς και σιδηροδρομικώς στη Θεσσαλονίκη, καθώς και αυτά που μεταφέρονται με οποιοδήποτε τρόπο μεταφοράς σε άλλα Γ.Ε.Τ.Α., πλην της Θεσσαλονίκης, αλλά με προορισμό τις γεωγραφικές περιοχές της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης.

3) Μεταβολές στα ΓΕΤΑ
Επιτρέπεται η ίδρυση, κατάργηση, μεταφορά Γ.Ε.Τ.Α. καθώς και η επέκταση των αρμοδιοτήτων τους για εξερχόμενα αντικείμενα, κατόπιν απόφασης του Φ.Π.Κ.Υ. υπό την αίρεση της έγκρισης της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

4) Υπηρεσία Εκτελωνισμού Δεμάτων (ΥΕΔ) Ρόδου
Από 21/6/2017 η ΥΕΔ Ρόδου παύει να λειτουργεί, λόγω κατάργησης από την 31/12/2016 των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ που ίσχυαν για ορισμένα νησιά της Δωδεκανήσου. Προς το σκοπό αυτό, το Τελωνείο Ρόδου σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία των ΕΛΤΑ για την ΥΕΔ Ρόδου μεριμνούν για την τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών και βεβαιωθεισών οφειλών έως 20/6/2017, τελευταία ημερομηνία λειτουργίας της ΥΕΔ Ρόδου.

Διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων (άρθρο 8)

1. Όταν η διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων γίνεται από τον Φ.Κ.Π.Υ., ακολουθούνται απλουστευμένες διαδικασίες του καθεστώτος διαμετακόμισης (άρθρα 288-290 Καν. ΕΕ 2447/2016).Οι ίδιες διαδικασίες ακολουθούνται και όταν η μεταφορά των εν λόγω αντικειμένων πραγματοποιείται από συμβαλλόμενο μεταφορέα και στα έγγραφα μεταφοράς αναφέρεται ως αποστολέας ή παραλήπτης ο ΦΚΠΥ.

Ειδικότερα :
α. Καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης
Πρόκειται για τη διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων τα οποία δεν έχουν τον ενωσιακό χαρακτήρα (αντικείμενα τρίτων χωρών ή ενωσιακά αντικείμενα για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις εξαγωγής), τα οποία αποστέλλονται από/προορίζονται για άλλο κράτος μέλος. Στα αντικείμενα αυτά, στα συνοδευτικά τους έγγραφα και στις ειδικές τελωνειακές διασαφήσεις CN22/CN23 τίθεται η παρακάτω κίτρινη ετικέτα που προβλέπεται στο Παράρτημα 72-01 του Καν. ΕΕ 2447/2015 :Εάν στην ίδια ταχυδρομική συσκευασία περιλαμβάνονται ενωσιακά και μη ενωσιακά είδη, για τα είδη που έχουν τον ενωσιακό τελωνειακό χαρακτήρα εκδίδεται πιστοποιητικό (T2L), το οποίο είτε περιλαμβάνεται στη συσκευασία και αποστέλλεται μαζί με το αντικείμενο, είτε αποστέλλεται στον παραλήπτη του αντικειμένου με σκοπό να προσκομιστεί στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους προορισμού. Στην περίπτωση όπου το πιστοποιητικό T2L
αποστέλλεται μαζί με το ταχυδρομικό αντικείμενο, αναγράφεται σχετική μνεία πάνω στη συσκευασία του εν λόγω αντικειμένου.
Αποδεικτικό του ενωσιακού χαρακτήρα των ταχυδρομικών αντικειμένων εκδίδεται και στις περιπτώσεις όπου ενωσιακά ταχυδρομικά αντικείμενα αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος μέσω μιας εκ των χωρών κοινής διαμετακόμισης (π.χ. Ελβετία).
γ. Καθεστώς εσωτερικής διαμετακόμισης
Πρόκειται για τη διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων που έχουν τον ενωσιακό χαρακτήρα και είτε διακινούνται μεταξύ των ειδικών φορολογικών εδαφών, είτε αποστέλλονται από/προοριζονται για ειδικά φορολογικά εδάφη. Στα αντικείμενα αυτά, στα συνοδευτικά τους έγγραφα και στις ειδικές τελωνειακές διασαφήσεις CN22/CN23 τίθεται, η παρακάτω κίτρινη ετικέτα που προβλέπεται στο Παράρτημα 72-02 του Καν. ΕΕ 2447/2015 :2. Η διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων από τον Φ.Κ.Π.Υ μεταξύ Γ.Ε.Τ.Α., πραγματοποιείται με την επικόλληση της κίτρινης ετικέτας και τη χρήση των απλουστευμένων διαδικασιών διαμετακόμισης που περιγράφονται στις ανωτέρω παραγράφους 1.α, 1β και 1.γ. Πέραν των διαδικασιών αυτών και για σκοπούς εξασφάλισης της τελωνειακής επιτήρησης πραγματοποιείται τελωνειακή σφράγιση, η οποία δύναται να γίνεται ανά συσκευασία, ανά ταχυδρομικό σάκο ή κιβώτιο. Ο αριθμός/οί των τελωνειακών σφραγίδων σημειώνονται στη Συνοδευτική Κατάσταση Διαμετακόμισης η οποία συνοδεύει την αποστολή και η οποία περιλαμβάνει τα διακινούμενα ταχυδρομικά αντικείμενα.

3. Όταν η διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων δεν γίνεται από τον Φ.Κ.Π.Υ., αλλά από άλλο φορέα ή ιδιωτική εταιρεία παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ακολουθούνται οι κανονικές διαδικασίες του καθεστώτος διαμετακόμισης, όπως, κατά περίπτωση περιγράφονται, στις ισχύουσες διατάξεις για το καθεστώς.

Παράδειγμα

Ταχυδρομικά αντικείμενα που προέρχονται από τις Η.Π.Α. και διακινούνται με μέσα του Φ.Κ.Π.Υ. μεταξύ Γ.Ε.Τ.Α Θεσσαλονίκης και της Σόφιας (Βουλγαρία).Εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 1.α (επικόλληση κίτρινης ετικέτας επί των αντικειμένων και των συνοδευτικών τους εγγράφων).

Είσοδος-προσκόμιση-προσωρινή εναπόθεση (άρθρα 6 και 7)

1) Διαδικασία εισόδου -προσκόμισης των ταχυδρομικών αντικειμένων:
> Άφιξη των ταχυδρομικών αντικειμένων, κλεισμένων σε ταχυδρομικές συσκευασίες στα Γ.Ε.Τ.Α..
> Οι ταχυδρομικές συσκευασίες (βασικά πλαστικά κάνιστρα - trays, σάκοι) σαρώνονται στο ταχυδρομικό σύστημα IPS (διεθνές ταχυδρομικό σύστημα που ανταλλάσει μηνύματα με τα άλλα ταχυδρομεία). Από το IPS παράγεται η «Ημερήσια Αναλυτική Κατάσταση Αφικνούμενων Ταχυδρομικών Συσκευασιών» όπως προβλέπεται στο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος της ΚΥΑ, η οποία επέχει θέση τελωνειακού δηλωτικού. Συνεπώς δεν υποβάλλεται ξεχωριστό δηλωτικό στο υποσύστημα δηλωτικών του ICISnet.
> Η «Ημερήσια Αναλυτική Κατάσταση Αφικνούμενων Ταχυδρομικών Συσκευασιών» υποστηρίζεται από τα συνοδευτικά έγγραφα διακίνησης ταχυδρομικών αποστολών (CN 16, CN 31, CN 33, CN 37, CN 38, CN 41, CP 87) και υπογράφεται από το Φ.Π.Κ.Υ. και το διαχειριστή της εκάστοτε αποθήκης.
> Για τις αεροπορικώς αφικνούμενες ταχυδρομικές αποστολές, επιπλέον υποστηρικτικό αποτελεί το Πρωτόκολλο Εκφόρτωσης, Μεταφοράς και Παραλαβής Ταχυδρομικών Αποστολών που συντάσσεται κατά την παράδοση των ταχυδρομικών συσκευασιών από την εκάστοτε μεταφορική εταιρεία και υπογράφεται από το Φ.Π.Κ.Υ. και το διαχειριστή της αποθήκης της εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης (handler).
> Για τις θαλασσίως αφικνούμενες ταχυδρομικές αποστολές (ΓΕΤΑ Πειραιά) επιπλέον υποστηρικτικά αποτελούν τα παραστατικά παράδοσης ταχυδρομικών θαλάσσιων αποστολών που συντάσσονται από τους ναυτιλιακούς πράκτορες.
> Η «Ημερήσια Αναλυτική Κατάσταση Αφικνούμενων Ταχυδρομικών Συσκευασιών» είναι μοναδική για κάθε μέρα και δε λαμβάνει αύξουσα αρίθμηση Καταχώρησης. Τηρείται δε στο αρχείο του Φ.Π.Κ.Υ. μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα που την υποστηρίζουν σε πρωτότυπη μορφή για 3 χρόνια, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή. Ο τελωνειακός έλεγχος και οποιαδήποτε αναζήτηση πραγματοποιείται με κριτήριο την ημερομηνία άφιξης.
> Στη συνέχεια οι ταχυδρομικές συσκευασίες που προέρχονται από τρίτες χώρες κατευθύνονται στην είσοδο ειδικά οριοθετημένου χώρου όπου και αποσφραγίζονται (ανοίγονται) παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου. Υπάρχουν δύο διακριτές ροές:
- μία για δέματα και EMS
- μία για επιστολικό ταχυδρομείο που περιλαμβάνει τα απλά και τα ειδικής διαχείρισης αντικείμενα :συστημένα / ασφαλισμένα / αντικαταβολές.
> Όλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα προσκομίζονται «φυσικά» στο τελωνείο, εκτός από τις εξής 3 κατηγορίες:
α) Κάρτες και επιστολές που περιέχουν αποκλειστικά προσωπικά μηνύματα.
β) Επιστολές για τυφλούς.
γ) Έντυπα που δεν υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς και Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1186/2009 και του Ν.1684/87 πχ. διαφημιστικά έντυπα, κατάλογοι, τιμοκατάλογοι, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ.
> Με την αποσφράγιση διενεργείται η πρώτη διαλογή. Η αποσφράγιση και διαλογή διενεργείται τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας από 8 π.μ. έως 8 μ.μ., και μόνο με την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου. Στα Γ.Ε.Τ.Α. πλην του Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, η απογευματινή βάρδια διατηρείται, εφόσον υπάρχει αντίστοιχος όγκος εισερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων. Εφόσον συντρέχει ανάγκη, για τα Σάββατα και τις Κυριακές, το ωράριο διαλογής καθορίζεται με συνεννόηση μεταξύ του Γ.Ε.Τ.Α. και της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.
> Στο στάδιο της διαλογής διαχωρίζονται από τον τελωνειακό υπάλληλο τα αντικείμενα που θα μπουν στην προσωρινή εναπόθεση από εκείνα που χαρακτηρίζονται ελεύθερα, δηλαδή δεν υπόκεινται σε δασμούς/φόρους (είναι κάτω από τα αντίστοιχα όρια ατέλειας από ΦΠΑ / δασμό) και δεν εμπίπτουν σε απαγόρευση ή περιορισμό.
> Τα ελεύθερα αντικείμενα θεωρούνται ότι έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία με την προσκόμισή τους στο τελωνείο και συνεχίζουν την πορεία τους στο δίκτυο διανομής των ΕΛΤΑ για να παραδοθούν στους παραλήπτες.
Ο τελωνειακός υπάλληλος που διενεργεί τη διαλογή συντάσσει σχετική πράξη πάνω στο αντίστοιχο πρωτόκολλο μετά την ολοκλήρωση του διαχωρισμού και θέτει σε κάθε ελεύθερο αντικείμενο αυτοκόλλητο με πράσινο χρώμα «Ελεύθερο», την ευθύνη για την προμήθεια των οποίων έχει το τοπικό ΓΕΤΑ.
Μεταβατικά, έως ότου ολοκληρωθεί η προμήθεια των αυτοκόλλητων, μπορεί να χρησιμοποιείται σφραγίδα του τελωνείου με την ένδειξη «Ελεύθερο».

2) Προσωρινή εναπόθεση
> Μετά την πρώτη διαλογή και το διαχωρισμό των ταχυδρομικών αντικειμένων στα ελεύθερα που δεν υπόκεινται σε δασμούς και φόρους (είναι κάτω από τα αντίστοιχα όρια ατέλειας από ΦΠΑ/δασμό) και δεν εμπίπτουν σε απαγόρευση ή περιορισμό και παραδίδονται στους παραλήπτες τους, όλα τα υπόλοιπα εισέρχονται στην προσωρινή εναπόθεση.
> Επιπλέον, στην προσωρινή εναπόθεση εισέρχονται και τα ταχυδρομικά αντικείμενα που είτε δεν έχουν επικολλημένες τελωνειακές δηλώσεις CN22/CN23 είτε αυτές έχουν ελλιπείς πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο ή την αξία, όπου και παραμένουν μέχρι να παρασχεθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες από τους παραλήπτες προς τα ΕΛΤΑ ώστε να προχωρήσουν στον εκτελωνισμό. Η προθεσμία για την παροχή αυτών των στοιχείων είναι ένας (1) μήνας και αν παρέλθει άπρακτη, τα αντικείμενα επιστρέφονται στον αποστολέα με τη διαδικασία επανεξαγωγής ή διαμετακόμισης. Στην περίπτωση που κατόπιν της επικοινωνίας με τον παραλήπτη, διαπιστώνεται ότι πρόκειται για αντικείμενα αξίας μικρότερης από τα όρια ατέλειας και δεν εμπίπτουν σε απαγορεύσεις-περιορισμούς ή μέτρα εμπορικής πολιτικής, απελευθερώνονται με τη διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο για την απελευθέρωση αντικειμένων κατά την πρώτη διαλογή.
> Για την πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ σχετική διαγραμματική απεικόνιση, κατά τα πρότυπα της μεθοδολογίας του Οδηγού του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων και της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (WCO-UPU Postal Customs Guide έκδοση 06/2014).

3) Καταχώρηση στο Βιβλίο Αποθήκης
> Τα αντικείμενα που εισέρχονται στην αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης σαρώνονται και εισάγονται σε αριθμημένο container (κινητή θέση τελωνείου). Σε όσα αντικείμενα δεν έχουν barcode, γίνεται επικόλληση barcode και στη συνέχεια σαρώνονται και εισάγονται
στη κινητή θέση αποθήκης τελωνείου. Η σάρωση αυτή γίνεται στο Σύστημα Εκτελωνισμού Ταχυδρομικών Αντικειμένων του Φ.Π.Κ.Υ. (εφεξής ΣΕΤΑ).
> Σε κάθε barcode αποδίδεται από το σύστημα ένας μοναδικός αριθμός καταχώρησης λογιστικής αποθήκης (ΑΚΛΑ) σε αύξουσα σειρά. Σε αυτό το στάδιο στο Βιβλίο Αποθήκης εμφανίζονται: ο ΑΚΛΑ, η ημερομηνία εισόδου και το barcode.
> Εξυπακούεται ότι τα αντικείμενα που παραμένουν στην κατάσταση της προσωρινής εναπόθεσης, επιτρέπεται να διακινηθούν στο δίκτυο των ΕΛΤΑ μόνο εφόσον προηγηθεί απελευθέρωσή τους από το Τελωνείο.

Εισαγωγή ταχυδρομικών αντικειμένων- Υποβολή τελωνειακών παραστατικών (άρθρο 9)

Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε τον κατωτέρω Πίνακα με την τελωνειακή μεταχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων:1) Ροή διαδικασίας στα ΓΕΤΑ
> Τα αντικείμενα από τις κινητές θέσεις της αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης μετακινούνται προς τις θέσεις εργασίας των καταχωρητών (αρμόδιοι υπάλληλοι ή συνεργάτες των ΕΛΤΑ) οι οποίοι καταχωρούν τα στοιχεία των συνοδευτικών δελτίων CN22/CN23 και υποβάλλουν τα τελωνειακά παραστατικά εισαγωγής.
> Η υποβολή των διασαφήσεων γίνεται ηλεκτρονικά (με αυτοματοποιημένη διαδικασία) από την ΣΕΤΑ στο ICISnet.
> Αφού καταχωρήσουν τα στοιχεία τοποθετούν το αντικείμενο σε χώρο δίπλα στη θέση εργασίας (π.χ. καρότσι, σκάφη) που σχετίζεται με τη θέση εργασίας.
> Στο Βιβλίο Αποθήκης που τηρούν τα ΕΛΤΑ εμφανίζονται πλέον πλήρη τα στοιχεία της ΧΡΕΩΣΗΣ.

2) Σύνταξη και υποβολή τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής
> Ταχυδρομικά αντικείμενα συνοδευόμενα από τελωνειακή δήλωση CN22/23, τα οποία απαλλάσσονται από δασμούς και φόρους (αξίας έως 22ευρώ) και δεν υπόκεινται σε μέτρα εμπορικής πολιτικής, περιορισμούς και απαγορεύσεις - παραδίδονται στους παραλήπτες χωρίς περαιτέρω τελωνειακές διατυπώσεις
> Ταχυδρομικά αντικείμενα αξίας άνω του ορίου της απαλλαγής από ΦΠΑ (22ευρώ) και έως του στατιστικού ορίου των 1000ευρώ - υποβάλλεται ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ μέσω του ICISnet
> Ταχυδρομικά αντικείμενα αξίας άνω του στατιστικού ορίου των 1000ευρώ και είδη που υπόκεινται σε μέτρα εμπορικής πολιτικής, περιορισμούς και απαγορεύσεις - υποβάλλεται διασάφηση εισαγωγής μέσω του ICISnet.
Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα υπό τη διαδρομή: www.icisnet.gr Ηλεκτρονικές Συναλλαγές IMPORTS - Σύστημα Εισαγωγών (Περισσότερα)
έχει αναρτηθεί κατάλογος με τους κωδικούς των πιστοποιητικών που εκδίδονται για είδη που κατά την εισαγωγή τους εμπίπτουν σε απαγορεύσεις /περιορισμούς που ισχύουν κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες χώρες, καθώς και με σχετικές οδηγίες για την ορθή χρήση τους.

Σχετικός σύνδεσμος για εσωτερικούς χρήστες:
https://portal.ggps.gsis/portal/page/portal/IQSnetintranet/services?serid=10426374&adres eeID=10001983

Σχετικός σύνδεσμος για εξωτερικούς χρήστες:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10409852&adreseeID=100 26938

> Η υποβολή, αποδοχή, έλεγχος και απελευθέρωση καθώς και η τροποποίηση ή ακύρωση της διασάφησης γίνεται ηλεκτρονικά (με αυτοματοποιημένη διαδικασία) και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τη συνήθη διασάφηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις και δεδομένου ότι η κανονική διασάφηση περιέχει περισσότερες υποχρεωτικές θέσεις από το ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής απαιτείται επικοινωνία με τον παραλήπτη. Επίσης, για την απελευθέρωση, ισχύει η αυτοματοποιημένη διαδικασία αποστολής του μηνύματος ID29A και η παραγωγή ετικέτας από το ΣΕΤΑ, όπως περιγράφεται κατωτέρω για το ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής.
> Η δυνατότητα για την υποβολή του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής παρέχεται σε εθνικό επίπεδο κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπει ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (άρθρο 144 2446/2015, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 55 σημείο 16) του μεταβατικού Καν. 341/2016) και έως την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις ταχυδρομικές αποστολές, οπότε θα αντικατασταθεί για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία το ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής από το Σύνολο Δεδομένων Η6 «Τελωνειακή διασάφηση σε ταχυδρομικές αποστολές για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία» που προβλέπεται στο Παράρτημα Β του κατ' εξουσιοδότηση Καν. 2446/2015.
> Για διευκόλυνσή σας παρατίθεται το Παράρτημα ΙΙΙ με τις υποχρεωτικές θέσεις του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής και παρακαλούμε για την πιστή τήρησή τους.

3) Επιχειρησιακή λειτουργία του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ στο ICISnet - ανταλλαγή μηνυμάτων
Η υποβολή του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ, η αποδοχή του και απόδοση MRN, η διόρθωση, η ακύρωση, η ανάλυση κινδύνου και η γνωστοποίηση των ενδεδειγμένων ενεργειών ελέγχου προς τον διασαφιστή διενεργούνται ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Συνοπτικά, η διαχείριση του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ στο ICISnet έχει ως εξής:

1. Υποβολή- Αποδοχή-Έλεγχος
> Υποβολή διασάφησης (ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ) με την αποστολή μηνύματος ΙΑ15 και την παραγωγή του LRN.
> Αποδοχή ή Απόρριψη της διασάφησης με τη λήψη του μηνύματος ΙΑ28 και την απόδοση MRN, τη γνωστοποίηση των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων καθώς και την ημερομηνία εκπνοής της αναστολής πληρωμής ή ΙΑ16, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι απόρριψης, αντίστοιχα.
> Στην περίπτωση αποδοχής της διασάφησης αποδίδεται MRN, διενεργείται από το σύστημα Ανάλυση Κινδύνου και η διασάφηση ενημερώνεται αυτόματα με το αποτέλεσμά της.
> Στη συνέχεια, η διασάφηση είτε επιλέγεται για επαλήθευση (έλεγχος εγγράφων/φυσικός) είτε δρομολογείται κατά δήλωση. Στην περίπτωση που η διασάφηση επιλεγεί για έλεγχο από το τελωνείο, ο διασαφιστής λαμβάνει το μήνυμα ΙΑ60 και η διασάφηση μεταβαίνει σε κατάσταση «Υπό Έλεγχο». Σε αυτή την κατάσταση, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος διόρθωσης ή ακύρωσης από τον διασαφιστή. Ο διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα της διασάφησης μέσα από τη λειτουργική περιοχή «Ενέργειες»/«Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα», σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο portal του ICISnet και την Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017/3.2.2017 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: 6Ε8ΞΗ-ΟΦΧ).

Σχετικός Σύνδεσμος με οδηγίες χρήσης της συγκεκριμένης λειτουργίας:
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10408559.

> Στο στάδιο του ελέγχου είναι δυνατό οι τελωνειακές αρχές όταν έχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με τη δηλωθείσα δασμολογητέα αξία να ζητούν να παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες για την υποστήριξη της στατιστικής αξίας, όπως πχ. εμβάσματα πληρωμής, paypal, απόδειξη πιστωτικής κάρτας, τα οποία μπορούν να ζητηθούν από τον παραλήπτη μέσω των ΕΛΤΑ και υποβάλλονται σκαναρισμένα μέσα από τη λειτουργική περιοχή «Ενέργειες»/«Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα» ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.
> Από πλευράς ΣΕΤΑ, όσα αντικείμενα υποβάλλονται σε φυσικό έλεγχο, αναζητούνται στις θέσεις που έχουν τοποθετηθεί και στη συνέχεια εξάγονται από τη θέση και «χρεώνονται» στον Τελωνειακό υπάλληλο που έχει οριστεί για το φυσικό έλεγχο. Ύστερα από τον φυσικό έλεγχο το αντικείμενο τοποθετείται ξανά σε αριθμημένη θέση και «αποχρεώνεται» ο διενεργήσας τον έλεγχο Τελωνειακός υπάλληλος.

2. Απελευθέρωση
> Μετά την καταχώρηση του αποτελέσματος ελέγχου, η εισαγωγή προωθείται προς απελευθέρωση («Υπό απελευθέρωση») δεδομένου ότι υπάρχει αναβολή πληρωμής της οφειλής (βλ. παρακάτω ειδικότερες οδηγίες ως προς το άρθρο 14). Η ολοκλήρωση της εισαγωγής γίνεται με τη λήψη του μηνύματος ΙΑ29 (κατάσταση «Οριστικοποιημένο») που επέχει θέση άδειας παράδοσης και δεν απαιτείται εκτυπωμένη άδεια παράδοσης από το τελωνείο, παρά μόνο η επιλογή της ενέργειας «Εκτύπωση Άδειας Παράδοσης».
> Με τα στοιχεία του μηνύματος ΙΑ29 παράγεται από τα ΕΛΤΑ ετικέτα η οποία επικολλάται στο αντικείμενο και εμφανίζει αφενός τις βασικές θέσεις της διασάφησης όπως διαμορφώθηκαν μετά το στάδιο της επαλήθευσης: δασμολογική κατάταξη (θ.33), περιγραφή (θ.31), στατιστική αξία (θ.46), δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις αναλυτικά (θ.47) κι αφετέρου τα τέλη εκτελωνισμού των ΕΛΤΑ.
> Για σκοπούς διασφάλισης της διαδικασίας τα ΕΛΤΑ ακολουθούν την εξής διαδικασία ελέγχου απελευθέρωσης: υπάλληλος του ΓΕΤΑ με φορητό σαρωτή, σαρώνει ένα προς ένα τα αντικείμενα που βρίσκονται δίπλα προς θέσεις εργασίας καταχώρησης στοιχείων των εκτελωνιστών και το σύστημα ΣΕΤΑ εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες :
- Αν υπάρχει μήνυμα απελευθέρωσης για το αντικείμενο, τυπώνει την ετικέτα και την επικολλά στο αντικείμενο. Τα αντικείμενα που έχουν ετικέτα «Διασάφησης Ταχυδρομικών Αντικειμένων» οδηγούνται στο δίκτυο των ΕΛΤΑ και προωθούνται για παράδοση στους παραλήπτες.
- Για τα υπόλοιπα αντικείμενα εκτυπώνει ετικέτα «ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ» η οποία επικολλάται στο αντικείμενο. Τα παραμένοντα αντικείμενα τοποθετούνται σε αριθμημένες θέσεις (ράφια) στην Αποθήκη.

3. Ένδειξη Β1 Δεν επιτρέπεται η Εισαγωγή
> Με την καταχώρηση αποτελέσματος ελέγχου Β1 κατάσταση του παραστατικού μεταβαίνει σε «Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή» η εισαγωγή, δηλ. δεν απελευθερώνεται το εμπόρευμα και αποστέλλεται το μήνυμα ΙΑ51 «Δεν Επιτρέπεται η Εισαγωγή». Η συγκεκριμένη κατάσταση είναι τελική (δεν επιδέχεται οποιασδήποτε περαιτέρω διαχείρισης). Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι:
α) Στην περίπτωση που στο στάδιο της επαλήθευσης διαπιστωθεί ότι η πραγματική αξία υπερβαίνει το στατιστικό κατώφλι, καταχωρείται αποτέλεσμα ελέγχου Β1 στο ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής και ο ΦΠΚΥ υποβάλλει κανονικό ΕΔΕ στο ICISnet, το MRN του οποίου καταχωρείται στην πίστωση του συγκεκριμένου ΑΚΛΑ στο Βιβλίο Αποθήκης.
β) Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι πρόκειται για αντικείμενα που δεν επιτρέπεται η εισαγωγή τους ο τελωνισμός διακόπτεται με την καταχώρηση αποτελέσματος ελέγχου Β1 και την υποβολή Αίτησης Δηλωτικού ώστε στη συνέχεια να συνταχθεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο (δήμευσης, καταστροφής κλπ), ανάλογα με την περίπτωση. Το MRN της Αίτησης Δηλωτικού καταχωρείται στην πίστωση του συγκεκριμένου ΑΚΛΑ στο Βιβλίο Αποθήκης.

4. Διόρθωση
> Υποβολή αιτήματος διόρθωσης της διασάφησης μπορεί να υποβληθεί μόνο όταν η διασάφηση είναι σε κατάσταση «Αποδεκτή» ή «Υπό πληρωμή» ή «Υπό απελευθέρωση» όταν δεν προκύπτει είσπραξη, με την αποστολή του μηνύματος ΙΑ13.
> Ακολουθεί η αποδοχή της διόρθωσης της διασάφησης με τη λήψη του μηνύματος ΙΑ04 ή η απόρριψη της διόρθωσης με τη λήψη του μηνύματος IA05.

5. Ακύρωση
> Υποβολή αιτήματος ακύρωσης της διασάφησης μπορεί να υποβληθεί όταν η διασάφηση βρίσκεται σε κατάσταση «Αποδεκτή», «Υπό πληρωμή» ή «Υπό απελευθέρωση» όταν δεν προκύπτει είσπραξη, με την αποστολή μηνύματος ΙΑ14.
> Ακολουθεί η αποδοχή της ακύρωσης της διασάφησης με τη λήψη του θετικού μηνύματος ΙΑ09 ή η απόρριψη του αιτήματος ακύρωσης της διασάφησης με τη λήψη του αρνητικού μηνύματος ΙΑ09 με την αιτιολογία της απόρριψης, οπότε η διασάφηση επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση πριν την υποβολή του αιτήματος ακύρωσης και ο διασαφιστής μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτημα ακύρωσης.

«Γένεση, Ανάκτηση, Απόσβεση Τελωνειακής Οφειλής επί τελωνιζόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων» (άρθρο 14)

> Η είσπραξη της τελωνειακής οφειλής που έχει βεβαιωθεί για τα παραστατικά που έχουν υποβληθεί από το Φ.Π.Κ.Υ. για περίοδο ενός μηνός, και για τα οποία ισχύει η αναβολή πληρωμής των σχετικών επιβαρύνσεων, δύναται να πραγματοποιείται από την 2η έως την 16η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα βεβαίωσης (μήνας αναφοράς) των αναλογούντων σ' αυτά δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων. Η καταβολή των συγκεκριμένων τελωνειακών οφειλών, έως την λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας,
θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονική πληρωμή των παραστατικών τελωνισμού, σύμφωνα τα διαλαμβανόμενα στην αρ.πρωτ. ΔΤΔ Δ 5014582 ΕΞ 2015/3.7.2015 Ε.Δ.Υ.Ο.. Προς το σκοπό αυτό θα συμπληρώνεται η θέση 48 της διασάφησης (ΕΔΕ Άνευ/συνήθους διασάφησης), σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ.
> Το αποδεικτικό είσπραξης παραδίδεται από τον Φ.Π.Κ.Υ. στον εισαγωγέα-κύριο των εμπορευμάτων, για φορολογικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι του επιδοθεί το ταχυδρομικό αντικείμενο. Το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. ασκείται από τον υποκείμενο στο φόρο εισαγωγέα κύριο των εμπορευμάτων.
> Ο έλεγχος των μη καταβληθεισών τελωνειακών οφειλών (μη πληρωθέντων παραστατικών τελωνισμού) θα πραγματοποιείται την επόμενη ημέρα από εκείνη της λήξης της αναστολής, μέσω του Υποσυστήματος Εισαγωγών και ειδικότερα, από την εκτύπωση της κατάστασης «Εισαγωγές παραμετρικά» -> Επιλογή Κατάστασης ΕΔΕ :Λήξη Αναστολής, προκειμένου η είσπραξη των νομίμως οφειλόμενων και μη εμπροθέσμως καταβληθέντων ποσών να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
> Για τη διασφάλιση της καταβολής της τελωνειακής οφειλής με την παρεχόμενη αναβολή της πληρωμής των νομίμως οφειλόμενων δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, παρέχεται εγγύηση στο αρμόδιο για το ΓΕΤΑ τελωνείο, η οποία λαμβάνει τη μορφή τριτεγγύησης από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματικής παρακαταθήκης.
> Το ποσό της εγγύησης καθορίζεται επί τη βάση ποσού αναφοράς, το οποίο προσδιορίζεται και δύναται να αναπροσαρμόζεται κατ' αναλογία με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω γ) σχετική ΕΔΥΟ (παράρτημα 3). Το ποσό αναφοράς της εγγύησης παρακολουθείται ως προς την επάρκειά του από την τελωνειακή αρχή στην οποία παρέχεται η εγγύηση, καθώς και από τον Φ.Π.Κ.Υ.. Επιπλέον δύναται να αναπροσαρμόζεται με βάση τα διαλαμβανόμενα στην εν λόγω εγκύκλιο.
> Ο έλεγχος της επάρκειας του ποσού αναφοράς της εγγύησης θα πραγματοποιείται εξωσυστημικά. Συγκεκριμένα το ποσό αναφοράς θα παρακολουθείται κατ' αναλογία με τα αναφερόμενα στο σημείο 11.4.1 της ανωτέρω γ) σχετικής ΕΔΥΟ. Η παρακολούθηση αυτού θα εξασφαλίζεται βάσει των εκτυπώσεων από το Υ/Σ Εισαγωγών των καταστάσεων:
i) «Εισαγωγές παραμετρικά» -> Επιλογή Κατάστασης ΕΔΕ -Οριστικοποιημένο, και
ii) «Εισαγωγές παραμετρικά» -> Επιλογή Κατάστασης ΕΔΕ -Ακυρωθείσα,
οι οποίες θα εκτυπώνονται την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα (μήνας παρακολούθησης) από εκείνον τον οποίο αφορούν τα παραστατικά τελωνισμού που αναφέρονται σ' αυτήν (μήνας αναφοράς), και στις οποίες θα αποτυπώνεται το σύνολο των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που βεβαιώθηκαν στα εν λόγω παραστατικά. Ο έλεγχος της επάρκειας του ποσού αναφοράς της εγγύησης συνίσταται στην πραγματοποίηση του ελέγχου του αθροίσματος του συνόλου των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο σύνολο των παραστατικών που εμπεριέχονται στις δύο συγκεκριμένες εκτυπώσεις.
> Το αρμόδιο για το ΓΕΤΑ τελωνείο, ως αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου του ποσού αναφοράς της εγγύησης, ελέγχει εάν το εν λόγω άθροισμα είναι μικρότερο του εκάστοτε καθορισμένου ποσού αναφοράς. Σε περίπτωση όπου το εν λόγω άθροισμα υπερβαίνει το εκάστοτε καθορισμένο ποσό αναφοράς της εγγύησης, πραγματοποιείται παροχή συμπληρωματικής εγγύησης (νέος διακριτός εγγυητικός τίτλος με το συμπληρωματικό ποσό) ή αντικατάσταση της εγγύησης με νέα μεγαλύτερου ποσού (νέος διακριτός εγγυητικός τίτλος με εγγυημένο ποσό μεγαλύτερο από το αρχικό).
> Μεταβατικά, η απόδοση των οφειλών από τα ΕΛΤΑ στο Τελωνείο για τις ταχυδρομικές διασαφήσεις που εκδόθηκαν έως την 20/6/2016, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τ. 2014/217/1978 ΚΥΑ.

Επιστρεφόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα (άρθρο 10)

Α. Μη επίδοση / εναντίωση παραλήπτη

Για τα επιστρεφόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα που για οποιοδήποτε λόγο δεν παραδόθηκαν στους παραλήπτες από το Φ.Π.Κ.Υ., συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης εναντίωσης του παραλήπτη, εφαρμόζεται το άρθρο 220 παρ.2 του Εκτελεστικού Κανονισμού 2447/2015 που προβλέπει ότι η τελωνειακή διασάφηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί και τα εμπορεύματα βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση μέχρις ότου επανεξαχθούν, ή διατεθούν με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 198 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

Ο Φ.Π.Κ.Υ. από λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου τα επιστρεφόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα να μεταφέρονται σε διακριτές θέσεις εντός των ΓΕΤΑ.

Διακρίνονται οι εξής 2 περιπτώσεις:

1) Επιστροφή αντικειμένου πριν τη λήξη της αναβολής πληρωμής (έως την 16η μέρα του επόμενου μήνα)
> Στις περιπτώσεις επιστρεφόμενων αντικειμένων πριν τη λήξη της αναβολής πληρωμής (16η μέρα του επόμενου μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΚΥΑ), όταν δηλαδή δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλές, ο Φ.Π.Κ.Υ. υποβάλλει αίτηση στο τελωνείο με την οποία ζητά την εκ των υστέρων ακύρωση των διασαφήσεων, επισυνάπτοντας κατάσταση με τα MRN των εν λόγω διασαφήσεων.
> Το Τελωνείο εφαρμόζει τη διαδικασία εκ των υστέρων ακύρωσης της διασάφησης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η αίτηση ακύρωσης των διασαφήσεων κατατέθηκε εντός 90 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης και
β) τα εμπορεύματα έχουν επανεξαχθεί για να επιστραφούν στη διεύθυνση του αρχικού προμηθευτή ή σε άλλη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο εν λόγω προμηθευτής.
> Με την ακύρωση της διασάφησης στο Υποσύστημα Εισαγωγών του ICISnet ακυρώνεται η εντολή πληρωμής σε αναστολή στο Υποσύστημα Ταμειακής Διαχείρισης.

2) Επιστροφή αντικειμένου μετά την πληρωμή των οφειλών στο Τελωνείο
> Ο Φ.Π.Κ.Υ. υποβάλλει:
• αίτηση στο τελωνείο με την οποία ζητά ακύρωση των διασαφήσεων επισυνάπτοντας κατάσταση με τα MRN των εν λόγω διασαφήσεων και εν συνεχεία
• αίτηση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών, επί τη βάσει των ακυρωθέντων διασαφήσεων.
> Το Τελωνείο εφαρμόζει τη διαδικασία της εκ των υστέρων ακύρωσης της διασάφησης, εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο [σημείο 1) α) και β)] προϋποθέσεις.
> Η αίτηση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών τελωνειακής οφειλής υποβάλλεται εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των 90 ημερών για την ακύρωση των διασαφήσεων.
> Σε περίπτωση που ο Φ.Π.Κ.Υ. αιτείται, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των 90 ημερών, την ακύρωση των διασαφήσεων και τη μη επανεξαγωγή των ταχυδρομικών αντικειμένων, ακολουθούνται οι διαδικασίες εκποίησης, διάθεσης ή καταστροφής των άρθρων 43 έως και 49 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που παρατίθενται για το άρθρο 17 κατωτέρω.
> Όσον αφορά στις Αποφάσεις Επιστροφής, που εκδίδονται επί τη βάσει του άρθρου 116.1.τελευταίο εδάφιο του UCC., παρακαλούνται τα αρμόδια τελωνεία για την κατ' απόλυτη προτεραιότητα εξέταση και έκδοσή τους. Το σχετικό προς επιστροφή ποσό πιστώνεται στο λογαριασμό του Φ.Π.Κ.Υ., σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθμ. ΔΤΔ Δ 1179432 ΕΞ 2016/6.12.2016 ΕΔΥΟ «Διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα - Παροχή Οδηγιών».
Επισημαίνεται ότι και στις ανωτέρω 1) και 2) περιπτώσεις, ο Φ.Π.Κ.Υ. ακολουθεί την προβλεπόμενη ταχυδρομική διαδικασία επιστροφής (επανεξαγωγής) στον τόπο προέλευσης ή σε άλλη χώρα, κατά περίπτωση κι επί τη βάσει της εντολής του αποστολέα επί του Συνοδευτικού Δελτίου Δέματος Εξωτερικού των ταχυδρομικών αντικειμένων και παρέχει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης της επιστροφής (επανεξαγωγής) του ταχυδρομικού αντικειμένου μέσω πρόσβασης στα τηρούμενα αρχεία. Για την επιστροφή - αποστολή σε ειδικά φορολογικά εδάφη τηρούνται οι διατυπώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 13 της ΚΥΑ.

Β. Επιστροφή αχρεωστήτως με αίτηση του παραλήπτη

> Για τα επιστρεφόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα που, μετά την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής και την παράδοσή τους από τον ΦΠΚΥ στον παραλήπτη αυτών, δεν έγιναν αποδεκτά στο πλαίσιο σύμβασης πώλησης εξ' αποστάσεως (δι' αλληλογραφίας -"Mail order goods"), ο παραλήπτης υποβάλλει αίτηση στο τελωνείο με την οποία ζητά α) ακύρωση της διασάφησης και β) επιστροφή των καταβληθέντων ποσών.
> Το Τελωνείο εφαρμόζει τη διαδικασία εκ των υστέρων ακύρωσης της διασάφησης εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο [σημείο 1) α) και β)] προϋποθέσεις και ζητά από τον ενδιαφερόμενο εναλλακτικά:
α) έγγραφο που να αποδεικνύει την παραλαβή του συγκεκριμένου ταχυδρομικού αντικειμένου από το ΦΠΚΥ ή άλλη εταιρεία ταχυμεταφοράς
β) απόδειξη παραλαβής του αντικειμένου από τον παραλήπτη στην τρίτη χώρα
γ) διάφορα εμπορικά έγγραφα που αποστέλλονται από τον παραλήπτη των επιστρεφόμενων εμπορευμάτων στην τρίτη χώρα [απόδειξη επιστροφής/πιστωτικό τιμολόγιο των καταβληθέντων ποσών -για την εμπορική συναλλαγή- στον αγοραστή (καταναλωτή ή έμπορο)]
> Η επιστροφή των εισαγωγικών δασμών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 116.1 τελευταίο εδάφιο του UCC, και όχι με το άρθρο 118 του εν λόγω Κώδικα, ακόμη και στην περίπτωση που τα «Ταχυδρομικώς Παραγγελθέντα Εμπορεύματα/Mail Order Goods» δεν έγιναν δεκτά από τον παραλήπτη λόγω ελαττωματικότητάς τους κατά την στιγμή της
εισαγωγής τους. Η περιορισμένη/μερική χρήση τους από τον παραλήπτη δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ακύρωση της διασάφησης εισαγωγής και την επιστροφή στον παραλήπτη των εισαγωγικών δασμών που αρχικά εισπράχθηκαν.
> Οι εθνικές επιβαρύνσεις επιστρέφονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας/Εθν.Τ.Κ.», λαμβάνοντας υπόψη και τα διαλαμβανόμενα στην αρ.πρωτ.1003095/25/0014/ΠΟΛ.1004/3.1.1989 Α.Υ.Ο. όσον αφορά στη διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή αγαθών.

Εξαγωγή και έξοδος των ταχυδρομικών αντικειμένων / Απαλλαγή από το ΦΠΑ / Αρμόδιες αρχές (άρθρα 11 και 12)

1) Καθιέρωση ταχυδρομικών εντύπων CN22/CN23 στην εξαγωγή ταχυδρομικών αντικειμένων έως 1.000 ευρώ- Κατάργηση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής
> Καθιερώνονται οι δηλώσεις CN22 και CN23 ως έντυπα για την υπαγωγή εμπορευμάτων αξίας έως 1.000 ευρώ σε καθεστώς εξαγωγής και καταργείται αντίστοιχα η υποχρέωση υποβολής ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής, που προβλεπόταν στην ενότητα Γ σημείο 3 «ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ για ταχυδρομικές αποστολές (αποστολές μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας - σήμερα τα ΕΛΤΑ ΑΕ)» της ανωτέρω β) σχετικής ΕΔΥΟ.
> Ως εκ τούτου παύει να λειτουργεί το τελωνειακό κλιμάκιο του Τελωνείου Αθηνών εντός του ταχυδρομικού καταστήματος επί της οδού Μητροπόλεως στην Αθήνα.
> Στο Παράρτημα IV της παρούσας παρατίθενται υποδείγματα των εντύπων CN22 και CN23.

2) Αρμόδιες αρχές
Στο Παράρτημα V της παρούσας επισυνάπτεται κατάλογος των καταστημάτων του Φ.Π.Κ.Υ. που παραλαμβάνουν αντικείμενα για εξαγωγή σε τρίτες χώρες καθώς και το αντίστοιχο αρμόδιο τελωνείο. Σε οποιαδήποτε μεταβολή / προσθήκη κλπ επικαιροποιείται ο κατάλογος.
Τα τοπικά τελωνεία και το προσωπικό των καταστημάτων του Φ.Π.Κ.Υ. συνεργάζονται για τη σωστή ενημέρωση των εξαγωγέων για τις ακολουθούμενες διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία.

3) Έντυπα CN22/CN23 και ακολουθούμενη διαδικασία
α) Για αντικείμενα που εμπίπτουν στην κατηγορία του επιστολικού ταχυδρομείου και βάρους έως 2 χλγμ. ακολουθείται η εξής διαδικασία:
• Ο εξαγωγέας συμπληρώνει το έντυπο CN22 που συνοδεύει το αντικείμενο στην τρίτη χώρα. Για λόγους τελωνειακής παρακολούθησης, θα πρέπει να είναι ενάριθμα (να φέρουν δηλαδή barcode). Ο εξαγωγέας υποχρεούται να επιλέξει υποχρεωτικά ταχυδρομική υπηρεσία που να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα.
• Στις περιπτώσεις που ο εξαγωγέας επιθυμεί για τις συγκεκριμένες αποστολές την απαλλαγή από το Φ.Π.Α., κατά την κατάθεση των ταχ. αντικειμένων ζητείται από τον εξαγωγέα επιπλέον η πλήρης και σωστή συμπλήρωση και της τελωνειακής δήλωσης CN23 (μονόφυλλο πράσινο έντυπο). Στα υποχρεωτικά στοιχεία για φορολογικούς σκοπούς είναι: η συμπλήρωση της επωνυμίας του αποστολέα/εξαγωγέα, η συμπλήρωση του «αριθμού δασμολογικής κλάσης» (HS code), η συμπλήρωση του «αριθμού τελωνειακού μητρώου» του εξαγωγέα (ΑΦΜ), ο αριθμός τιμολογίου στη θέση 14 και η αξία στη θέση 5 του CN23. Στη συνέχεια επάνω στο CN23 επικολλάται ο αριθμός barcode της ταχυδρομικής υπηρεσίας που έχει επιλεγεί. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο αριθμός του barcode θα πρέπει να αναγραφεί επάνω στο αντίστοιχο πεδίο της δήλωσης CN23, προκειμένου να συσχετίζονται τα δύο έντυπα. Τέλος, πραγματοποιείται η διαδικασία της παραλαβής με σήμανση με το χρονολογικό σήμαντρο του εντύπου CN23 στην οικεία θέση.
• Το έντυπο CN23 φωτοτυπείται σε 2 αντίγραφα και η διαχείρισή τους έχει ως εξής: Το πρώτο αντίτυπο θα συνοδεύει το αντικείμενο. το δεύτερο αντίγραφο θα κρατείται στο κατάστημα για αρχειοθέτηση και ο πελάτης θα παραλαμβάνει το πρωτότυπο (πράσινο) ως βεβαίωση για την πραγματοποίηση της εξαγωγής. Και τα τρία αντίτυπα θα πρέπει να έχουν επικυρωθεί με το χρονολογικό σήμαντρο.
β) Για δέματα και αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου βάρους άνω των 2 χλγμ, ο εξαγωγέας συμπληρώνει το έντυπο CN23 σε 2 αντίτυπα, τα οποία σφραγίζονται από τον ταχυδρομικό υπάλληλο: το ένα συνοδεύει το αντικείμενο στην τρίτη χώρα (ως μέρος του πολύπτυχου Συνοδευτικού Δελτίου Δέματος Εξωτερικού CP72) και το δεύτερο παραδίδεται στον εξαγωγέα για το αρχείο του.
γ) Για την ορθή συμπλήρωση των τελωνειακών δηλώσεων CN22/CN23 παρέχονται οδηγίες στους εξαγωγείς από το προσωπικό των καταστημάτων/πρακτορείων του Φ.Π.Κ.Υ..
δ) Επίσης, ως προς την κατάταξη του εμπορεύματος (θέση 7 του CN23) και για τη διευκόλυνση των εξαγωγέων, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης του σχετικού κωδικού εμπορεύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.customs.gov.gr και εν συνεχεία, επιλογή: ηλεκτρονικές συναλλαγές/TARIC-Διαχείριση Δασμολογίου.
ε) Τα καταστήματα του Φ.Π.Κ.Υ. τηρούν αντίγραφα των CN23, προκειμένου να αποστέλλουν στο αρμόδιο τελωνείο τις πληροφορίες που προβλέπονται στο σημείο 7) κατωτέρω.

4) Διασάφηση εξαγωγής και ακολουθούμενη διαδικασία
Στις περιπτώσεις:
α) αντικειμένων αξίας άνω των 1.000 ευρώ ή β) αντικειμένων που ανεξαρτήτως αξίας υπόκεινται σε
- ειδικό φόρο κατανάλωσης,
- μέτρα εμπορικής πολιτικής, περιορισμούς και απαγορεύσεις ή
γ) προσωρινής εξαγωγής αντικειμένων με σκοπό την επανεισαγωγή τους (συνηθέστερα για εμπορικές εκθέσεις ή επισκευή- τελωνειακό καθεστώς 2300)
τηρούνται οι προβλεπόμενες τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής, με την υποβολή συνήθους διασάφησης στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26.4.2016 ΕΔΥΟ καθώς και τη συμπλήρωση της δήλωσης CN23. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι επειδή η ταχυδρομική μεταφορά εμπίπτει στις διατάξεις περί ενιαίας σύμβασης μεταφοράς, τελωνείο εξόδου είναι το τελωνείο του τόπου όπου τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται με ενιαία σύμβαση μεταφοράς για τη μεταφορά τους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. (άρθρο 329 Καν.2447/15). Ως εκ τούτου, το τελωνείο εξαγωγής είναι και τελωνείο εξόδου. Προκειμένου δε να γίνει η οριστικοποίηση της διασάφησης εξαγωγής και η αποστολή του μηνύματος ΙΕ599 από το τελωνείο, ο εξαγωγέας προσκομίζει στο τελωνείο το ΣΕΕ καθώς και το αντίτυπο του CN23, σφραγισμένο από το ταχυδρομικό κατάστημα
Τα καταστήματα/πρακτορεία του Φ.Π.Κ.Υ. δεν παραλαμβάνουν ταχυδρομικά αντικείμενα για τα οποία δεν έχουν τηρηθεί τα ως άνω προβλεπόμενα. Σε περίπτωση αμφιβολίας επικοινωνούν με το χωρικά αρμόδιο τελωνείο για την παροχή διευκρινίσεων.
Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα υπό τη διαδρομή:
www.icisnet.gr Ηλεκτρονικές Συναλλαγές -► ECS - Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών (Περισσότερα) έχει αναρτηθεί κατάλογος με τους κωδικούς των πιστοποιητικών που εκδίδονται για είδη που κατά την εξαγωγή τους εμπίπτουν σε απαγορεύσεις /περιορισμούς που ισχύουν κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων προς τρίτες χώρες, καθώς και με σχετικές οδηγίες για την ορθή χρήση τους.

Σχετικός σύνδεσμος:
https://portal.ggps.gsis/portal/page/portal/ICISnetintranet/services?serid=10348453&adreseeID=10001983 (για εσωτερικούς χρήστες)
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10518295&adreseeID=10001980 (σύνδεσμος για απαγορεύσεις-περιορισμούς για εξωτερικούς χρήστες)

Διαδικασία εξαγωγής προϊόντων Ε.Φ.Κ.

Ειδικότερα, για την εξαγωγή προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ επισημαίνεται ότι τελωνείο εξόδου είναι σε κάθε περίπτωση το τελωνείο της φυσικής εξόδου των εμπορευμάτων και ακολουθείται η εξής διαδικασία :
μετά την εκτύπωση του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής από το τελωνείο εξαγωγής, ο εξαγωγέας μεταβαίνει στο ταχυδρομικό κατάστημα για να παραδώσει το ταχυδρομικό αντικείμενο. Εκεί συμπληρώνει κατάλληλα την τελωνειακή δήλωση CN23 και προσκομίζει το Σ.Ε.Ε. επί του οποίου κάνει πράξη ο εντεταλμένος υπάλληλος του ταχυδρομικού καταστήματος κάνοντας μνεία του μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (barcode) του CN23. Το Σ.Ε.Ε. συνοδεύει το συγκεκριμένο ταχυδρομικό αντικείμενο μέχρι το τελωνείο φυσικής εξόδου όπου παραδίδεται από τον ταχυδρομικό υπάλληλο στο τελωνείο. Το τελωνείο της φυσικής εξόδου, αφού επιβεβαιώσει με βάση το barcode ότι το συγκεκριμένο ταχυδρομικό αντικείμενο συμπεριλαμβάνεται στα συνοδευτικά έγγραφα που συντάσσει ο Φ.Π.Κ.Υ. για τις εξαγόμενες ταχυδρομικές συσκευασίες, προχωρά στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εξόδου αποστέλλοντας στο τελωνείο εξαγωγής το μήνυμα ΙΕ518 «Αποτελέσματα εξόδου».

5) Έλεγχοι στην έξοδο

Το Γ.Ε.Τ.Α. στον Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη συσκευασία και φόρτωση των εξερχόμενων αεροπορικώς ή και οδικώς προς τρίτες χώρες ταχυδρομικών αντικειμένων και προς το σκοπό αυτό συγκεντρώνονται σ' αυτό όλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα προκειμένου να εγκαταλείψουν το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε..
Τα σημεία εξόδου των ταχυδρομικών αποστολών γνωστοποιούνται στην Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση και για οποιαδήποτε μεταβολή ο Φ.Π.Κ.Υ. υποχρεούται να ενημερώνει παράλληλα και τη Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ.
Το αρμόδιο Τελωνείο Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος επιτηρεί τη φυσική έξοδο και διενεργεί κατάλληλους καθώς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις εξερχόμενες ταχυδρομικές αποστολές βάσει των συνοδευτικών εγγράφων που συντάσσει ο Φ.Π.Κ.Υ. και των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πληροφοριών που διαθέτει ο Φ.Π.Κ.Υ., όπως ορίζεται στο άρθρο 328 του εκτελεστικού Κανονισμού 2447/2015. Ο Φ.Π.Κ.Υ. παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή προκειμένου να διευκολυνθεί ο τελωνειακός έλεγχος.
Σε περίπτωση δέσμευσης εξερχόμενου ταχυδρομικού αντικειμένου, ο Φ.Π.Κ.Υ. μεριμνά για την ενημέρωση του εξαγωγέα καθώς και του χωρικά αρμόδιου τελωνείου εξαγωγής.

6) Απαλλαγή από ΦΠΑ

Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση προς εξαγωγή ταχυδρομικών αντικειμένων από υποκείμενο στο ΦΠΑ πωλητή σε αγοραστή εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε απαιτείται:
(α) υποβολή τελωνειακής δήλωσης CN23 (στις περιπτώσεις εξαγωγής ταχυδρομικών αντικειμένων κάτω από 1000 ευρώ ως ανωτέρω σημείο 3) ή συνήθους διασάφησης εξαγωγής, ως ανωτέρω σημείο 4). Επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής δηλώνεται πέραν των άλλων, ο ΑΦΜ του υποκείμενου στο φόρο πωλητή.
(β) τιμολόγιο πώλησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ - ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2859/2000 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΠΑ» και δηλώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής.
Ειδικά για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών που ενεργούνται από υποκείμενο στο ΦΠΑ πωλητή εγκατεστημένο στην Ελλάδα σε αγοραστή-ιδιώτη εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε δύναται να εκδίδεται, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης) από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του πελάτη.
(γ) αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε όπως προκύπτει :
i. για εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων με τελωνειακές δηλώσεις CN 23, οι δηλώσεις αυτές σφραγισμένες από εγκεκριμένο κατάστημα/πρακτορείο του Φ.Π.Κ.Υ., ii. για εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων με συνήθεις διασαφήσεις εξαγωγής, το ηλεκτρονικό μήνυμα IE 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής» το οποίο αποστέλλεται από το Τελωνείο εξαγωγής στον εξαγωγέα.
(δ) τραπεζικό μέσο πληρωμής κατά τα προβλεπόμενα στην αριθμ. ΠΟΛ.1203/28.12.2016 Απόφαση ΓΓΔΕ.
Οι εξαγωγείς τηρούν στο αρχείο τους τα ανωτέρω δικαιολογητικά για 10 χρόνια και τα επιδεικνύουν σε ενδεχόμενο έλεγχο από τις φορολογικές ή τελωνειακές αρχές.

7) Συλλογή στοιχείων από καταστήματα/πρακτορεία του Φ.Π.Κ.Υ και αποστολή στα χωρικά αρμόδια τελωνεία εξαγωγής

Κατ'εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 11 της ΚΥΑ, Ο Φ.Π.Κ.Υ. συγκεντρώνει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις τελωνειακές δηλώσεις CN23 και τις θέτει στη διάθεση των τελωνειακών αρχών. Δεδομένου ότι η εφαρμογή των ΕΛΤΑ για την ηλεκτρονική υποβολή των CN23 δεν έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και έως ότου καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική αποστολή των δεδομένων των CN23 στις τελωνειακές αρχές, εφαρμόζεται η μεταβατική διάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 της ΚΥΑ και ειδικότερα καθιερώνεται η εξής διαδικασία αποστολής στοιχείων από τα καταστήματα των ΕΛΤΑ προς τις τελωνειακές αρχές σε μηνιαία βάση:
- συγκέντρωση των έντυπων CN23 για τις αποστολές που είχαν προορισμό χώρες εκτός Ε.Ε.
- καταγραφή από εντεταλμένο υπάλληλο των βασικών τους πληροφοριών (ημ/νία / αποστολέας / ΑΦΜ/είδος / αξία / βάρος / χώρα προορισμού / αρ. τιμολογίου) σε κατάσταση (πίνακας excel)
- αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο τοπικά αρμόδιο τελωνείο έως τη 10η μέρα του επόμενου μήνα ώστε να μπορεί να γίνεται επεξεργασία-επιλογή για έλεγχο
- τήρηση του φυσικού αρχείου για τρία (3) έτη, για σκοπούς εκ των υστέρων ελέγχου από τις τελωνειακές ή φορολογικές αρχές.
Η ανωτέρω περιγραφόμενη αποστολή των στοιχείων από τα τοπικά ταχυδρομικά γραφεία προς τις τελωνειακές αρχές κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική για σκοπούς ελέγχου και αποφυγής φαινομένων καταστρατήγησης και φοροδιαφυγής.

Επανεξαγωγή (άρθρο 13)

> Ταχυδρομικά αντικείμενα που βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση και προορίζονται να επανεξαχθούν, υπόκεινται σε διατυπώσεις επανεξαγωγής και διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
α) Εφόσον η επανεξαγωγή λαμβάνει χώρα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία εισόδου του στην προσωρινή εναπόθεση υποβάλλεται από το Φ.Π.Κ.Υ. Γνωστοποίηση επανεξαγωγής, σε έντυπη μορφή με το πρότυπο που καθιερώθηκε με την Δ19Α 5052573 ΕΞ 2010/ 10-12-2010 ΕΔΥΟ. Για τη συμπλήρωσή της διευκρινίζεται ότι όπου γίνεται αναφορά σε MRN/στίχο, στην περίπτωση των ταχυδρομικών αντικειμένων θα συμπληρώνεται από το Φ.Π.Κ.Υ. ο ΑΚΛΑ του βιβλίου αποθήκης.
β) Εάν η επανεξαγωγή λαμβάνει χώρα μετά τις 14 ημέρες από την ημερομηνία εισόδου, υποβάλλεται από το Φ.Π.Κ.Υ. Συνοπτική Διασάφηση Εξόδου (EXS), σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης που δόθηκαν με την αριθμ. Δ19Α 5040930ΕΞ2012/22- 10-2012 ΕΔΥΟ.
> Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που έχουν υπαχθεί σε ειδικό καθεστώς επανεξάγονται με την υποβολή διασάφησης επανεξαγωγής στο αρμόδιο Τελωνείο, κατά τα αναφερόμενα στις οδηγίες για τα άρθρα 11 και 12 ανωτέρω .

Αμφισβητήσεις (άρθρο 16)

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αμφισβητεί την δασμολογική κατάταξη ή την δασμολογητέα αξία του εμπορεύματος, όπως διαμορφώνεται από το τελωνείο, η διαδικασία που ακολουθείται για την επίλυση της διαφοράς είναι αυτή που εφαρμόζεται σε κάθε ανάλογη περίπτωση αμφισβήτησης της κατάταξης ή της αξίας κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων. Ειδικότερα, συντάσσεται σχετική πράξη αμφισβήτησης στο σώμα της διασάφησης, κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 28 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, και το θέμα υποβάλλεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Π.Ε.Τ.Α.), ενώ, σε περίπτωση υποβολής ένστασης κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης από τον ενδιαφερόμενο, το θέμα παραπέμπεται στην Ανωτάτη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.) για οριστική διοικητική επίλυση.

Εγκατάλειψη- Καταστροφή- Εκποίηση (άρθρο 17)

> Στην περίπτωση που τα ταχυδρομικά αντικείμενα δεν παραδοθούν στον παραλήπτη και δεν επανεξαχθούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, κηρύσσονται αζήτητα από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή και ακολουθούνται οι διατάξεις των άρθρων 43-49 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, για την εκποίηση, διάθεση ή καταστροφή τους.
> Για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των εν λόγω εμπορευμάτων από το Τελωνείο απαιτείται η καταχώρησή τους στο Υποσύστημα Δηλωτικών του ICISnet. Συγκεκριμένα, αρχικά υποβάλλεται στο Υ/Σ Δηλωτικών Αίτηση Δηλωτικού από το Φ.Π.Κ.Υ. ή οίκοθεν από το Τελωνείο και ακολούθως συντάσσεται το αντίστοιχο πρωτόκολλο (αζητήτων/ εγκατάλειψης/ καταστροφής).
> Επισημαίνεται ότι υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης του βιβλίου λογιστικής αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης από το Φ.Π.Κ.Υ. ώστε να παρακολουθείται ο προορισμός που δόθηκε σε κάθε αντικείμενο. Η ενημέρωση του βιβλίου γίνεται με την πίστωση του αντίστοιχου ΑΚΛΑ με το MRN του εκάστοτε πρωτοκόλλου στο βιβλίο λογιστικής αποθήκης.
> Αναφορικά με την διαχείριση των εμπορευμάτων αυτών σημειώνονται τα ακόλουθα:
- Τα αζήτητα εμπορεύματα μεταφέρονται σε διακριτές προς τούτο θέσεις στο χώρο των εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης (στο χώρο των ΓΕΤΑ).
- Σε περίπτωση που υφίσταται κίνδυνος από τη διατήρηση των αζήτητων/ εγκαταλελειμμένων εμπορευμάτων ή όταν ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν είδη που έχουν ευτελή αξία ή κατέστησαν άχρηστα, συντάσσεται Έκθεση Γνωμοδότησης από τριμελή Επιτροπή του Τελωνείου και ακολουθεί η καταστροφή τους και η υποβολή πρωτοκόλλου καταστροφής.
- Για τα λοιπά αζήτητα εμπορεύματα ακολουθείται η διαδικασία εκποίησης από το αρμόδιο Τελωνείο, το οποίο οφείλει να μεριμνά για την τήρηση των προβλεπόμενων στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα προθεσμιών, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση μεγάλου όγκου αζήτητων ταχυδρομικών αντικειμένων στους χώρους των ΓΕΤΑ.
- Αναφορικά με το εκπλειστηρίασμα που επιτυγχάνεται, τα τυχόν οφειλόμενα ταχυδρομικά τέλη και δικαιώματα καθώς και τα όποια διαχειριστικά έξοδα παραμονής των εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση κατά το στάδιο που αυτά έχουν κηρυχθεί αζήτητα (και πριν την περιέλευση στην κυριότητα του Δημοσίου)
εισπράττονται από τον Φ.Π.Κ.Υ. (ο οποίος είναι και κάτοχος της άδειας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης). Το υπόλοιπο ποσό του εκπλειστηριάσματος που επιτυγχάνεται από τη δημοπρασία αποτελεί τελωνειακό έσοδο.

Παραβάσεις / ποινές / πρόστιμα (άρθρα 18 και 6 παρ. 5)

1. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1 της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης (κυρωθείσα με το Ν. 3738/2009 Κύρωση των Πράξεων του XXIII Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνεδρίου (Βουκουρέστι 2004) η ευθύνη των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας αφορά στην απώλεια, την κλοπή ή την καταστροφή των συστημένων αντικειμένων, των απλών δεμάτων και των ασφαλισμένων αντικειμένων.

2. Ειδικότερα για την ευθύνη έναντι των τελωνειακών αρχών ρητά προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ.3 της ίδιας Σύμβασης ότι οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τελωνειακές δηλώσεις οποιασδήποτε μορφής ή για αποφάσεις που λαμβάνονται από τις τελωνειακές υπηρεσίες σχετικά με την εξέταση των αντικειμένων που υποβάλλονται σε τελωνειακό έλεγχο.

3. Δεδομένου ότι ο ΦΠΚΥ υποβάλλει τελωνειακές διασαφήσεις με βάση τις δηλώσεις CN22/CN23 για τις οποίες δε φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι ο ίδιος διασαφιστής για το διάστημα που ενεργεί ως άμεσος αντιπρόσωπος των παραληπτών, δε δύναται να επιβληθεί ποινή ανακριβούς δήλωσης του άρθρου 42 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, όταν διαπιστώνονται από τον τελωνειακό έλεγχο διαφορές στα δηλωθέντα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, μόνο στην περίπτωση που υπάρχει εσφαλμένη (ανακριβής) μεταφορά (εγγραφή/καταχώριση) των εν λόγω στοιχείων από τις τελωνειακές δηλώσεις CN22/CN23 στα τελωνειακά παραστατικά εισαγωγής, όπως αυτή προκύπτει από σχετικό έλεγχο, επιβάλλεται σε βάρος του Φ.Π.Κ.Υ. η ποινή ανακριβούς δήλωσης του άρθρου 42 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Άρθρο 6 παρ.5 - Μη τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.5 της Κ.Υ.Α., οι τελωνειακές αρχές πραγματοποιούν τους απαιτούμενους ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή τήρηση της διαδικασίας σχετικά με διακινούμενα ταχυδρομικά αντικείμενα και σε περίπτωση διαπίστωσης παραλείψεων στοιχειοθετείται τελωνειακή παράβαση κατά το άρθρο 142 και επόμενα του Ν.2960/2001. Ενδεικτικά αναφέρουμε παραδείγματα: η αποσφράγιση ταχυδρομικών συσκευασιών από ταχυδρομικό υπάλληλο και η καταχώρηση στο βιβλίο λογιστικής αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου, η μη τήρηση αρχείου από τον Φ.Π.Κ.Υ κλπ.

Άρθρο 18 - Δέσμευση - Κατάσχεση

Κατά τον τελωνειακό έλεγχο η τελωνειακή αρχή μπορεί να προβεί σε δέσμευση / κατάσχεση ειδών που περιέχονται σε ταχυδρομικό αντικείμενο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ή άλλων νόμων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

H τελωνειακή αρχή επιλαμβάνεται επί της υπόθεσης για τα περαιτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 152 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.2960/2001) εξετάζει την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Διατάξεις που προβλέπουν διοικητικές ή/και ποινικές κυρώσεις εντοπίζονται πλην του Ν.2960/2001 και σε άλλα νομοθετήματα ειδικότερου αντικειμένου (π.χ. νόμος περί ναρκωτικών, για τα αλκοολούχα ποτά, για την προστασία του περιβάλλοντος) τα οποία καλούνται να εφαρμόσουν οι τελωνειακοί υπάλληλοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τέλος, οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Αρχών που εποπτεύουν τα ΓΕΤΑ παρακαλούνται για την ουσιαστική συμβολή τους στην εφαρμογή των ανωτέρω και την αποτύπωση-αποστολή ενδεχόμενων δυσχερειών ή προβλημάτων για την επίλυσή τους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο