Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2017 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 3113.11/43730/2017 Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων

(Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αριθμ. 3113.11/43730/2017

(ΦΕΚ Β' 2127/21-06-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του από 14/19.1.1939 β.δ/τος «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων» (Α'24),

β) του άρθρου 31 του ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α'127), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α'75),

γ) του ν. 3622/2007 «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις» (Α'281), ο οποίος εκδόθηκε για την διασφάλιση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 (L129/6 της 29.4.2004) και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L310 της 25.11.2005) για την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων, ως ισχύει,

δ) του π.δ. 56/2004 «Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης "περί ασφάλειας της ανθρώπινης στη ζωή στη θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ-SOLAS) '74", που υιοθετήθηκαν στη Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων της Διεθνούς Σύμβασης την 12η Δεκεμβρίου του 2002»,

ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ) του π.δ. 70/15 (Α' 114) «Ανασύσταση Υπουργείων» και του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Το αριθ. 2343.3/34644/2015/4-11-2015 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΔΑΠΛΕ και το αριθ. 3113.11/24162/30-3-2017 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ Γ΄.

3. Την αριθ. Υ29/08-10-2015 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπ. Οικ. Χουλιαράκη (Β' 2168).

4. Την αριθ. 2814.3/23835/2017 εισήγηση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Δ'.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Την επιβολή ανταποδοτικού τέλους υπέρ των, κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3622/2007 (281 Α') όπως ισχύει, δημόσιου χαρακτήρα ή τοπικής αυτοδιοίκησης, Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων που είναι υπόχρεοι εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού 725/2004 ΕΚ εκτός Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.

2. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των ανταποδοτικών τελών υπέρ των Φορέων της ανωτέρω παραγράφου 1 για την παροχή από αυτούς των απαιτούμενων υπηρεσιών ασφάλειας στο πλαίσιο υποχρέωσης τους για εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας Κανονισμός 725/2004 ΕΚ, ν. 3622/2007 (281 Α') όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.12 του ν. 4150/2013 (102 Α') και ισχύει.

3. Τα υπέρ των ανωτέρω Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων, ανταποδοτικά τέλη, εισπράττονται στην περίπτωση που οι υπό τη διοίκηση και εκμετάλλευση τους υπόχρεες λιμενικές εγκαταστάσεις, διαθέτουν (α) εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) και (β) το απαιτούμενο από το ανωτέρω εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό ασφαλείας για το επίπεδο ασφαλείας 1,

4. Για τις ανάγκες της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης:

Α. Διευκρινίζεται ότι:

1. Ως Ε/Γ πλοίο ορίζεται πάσης φύσεως πλοίο το οποίο μεταφέρει πάνω από 12 επιβάτες.

2. Ως Φ/Γ πλοίο ορίζεται κάθε μη επιβατικό (Ε/Γ) πλοίο.

3. Ως επιβάτης ορίζεται κάθε άτομο εκτός από:
3.1. τον πλοίαρχο και τα μέλη του πληρώματος ή άλλα άτομα που απασχολούνται ή έχουν προσληφθεί υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στο πλοίο για τις ανάγκες του εν λόγου πλοίου,
3.2. τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους,
3.3. το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας που μετακινούνται με φύλλο πορείας για υπηρεσιακούς λόγους.

5. Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους καθορίζεται ως ακολούθως:

Α. Τα τέλη Φ/Γ πλοίων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα ISPS καθορίζονται παγίως στο ποσό των 150€ για εξυπηρέτηση εντός των ορίων της λιμενικής εγκατάστασης (Χερσαίων και Θαλάσσιων) έως 48 ώρες, μετά το πέρας των οποίων το ποσό θα προσαυξάνεται κατά 100€ για κάθε επιπλέον 24 ώρες εξυπηρέτησης.

Β. Τα ανταποδοτικά τέλη επιβατών των Ε/Γ πλοίων που εξυπηρετούν την εθνική κυκλοφορία και εμπίπτουν στην κατηγορία Α, υπό την έννοια του άρθρου 4 της Οδηγίας 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998 καθώς και των Ε/Γ πλοίων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 725/2004ΕΚ ή/ και του Κώδικα ISPS και εκτελούν διεθνείς δρομολογιακούς πλόες, καθορίζονται σε 0,50€ ανά επιβιβαζόμενο από τη λιμενική τους εγκατάσταση επιβάτη.

Γ. Τα ανταποδοτικά τέλη επιβατών των Ε/Γ πλοίων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 725/2004ΕΚ ή/ και του Κώδικα ISPS και εκτελούν διεθνείς περιηγητικούς πλόες, καθορίζονται σε 1€ ανά επιβάτη.

6. Υπόχρεοι για την καταβολή των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων της απόφασης αυτής, τα οποία βαρύνουν και ακολουθούν το πλοίο είναι ο πλοιοκτήτης, ο εφοπλιστής και ο κατά το χρονικό διάστημα της δημιουργίας της απαίτησης ναυτικός πράκτορας ή νόμιμος αντιπρόσωπος του, ευθυνόμενοι ο καθένας αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου.

7. Τα ανταποδοτικά τέλη της παραγράφου 5 της παρούσας απόφασης, εισπράττονται και αποδίδονται με ευθύνη αυτών που εκδίδουν τα εισιτήρια ή ναύλα, στο λογαριασμό του δικαιούχου, μαζί με υπεύθυνη δήλωση και κατάσταση εμφαίνουσα τον αριθμό των εκδοθέντων εισιτηρίων ή ναύλων και το καταβλητέο χρηματικό ποσό.

8. Η είσπραξη ανταποδοτικού τέλους προϋποθέτει την ύπαρξη βεβαίωσης της οικείας Λιμενικής Αρχής, χρονικής διάρκειας ισχύος τριών (03) μηνών και με την αίρεση ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις για την έκδοση της, ότι (α) διαθέτει εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ), και (β) διαθέτει το απαιτούμενο από το εγκεκριμένο Σχέδιο, προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό ασφαλείας για το επίπεδο ασφαλείας 1.

9. Η παρούσα ισχύει από 01-01-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2017

Οι Υπουργοί

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο