Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-06-2017 ]

Αρ. πρωτ.: 69239/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α’)»

(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α’)»)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα 21/6/2017
Αρ. πρωτ.: 69239

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α’)»

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α’) «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Τις με αρ. Υ155/11-7-2016 (ΦΕΚ 362/ΥΟΔΔ/11-7-2016) και 120938/Ζ1 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/408/27716) αποφάσεις του Πρωθυπουργού περί διορισμού του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

5. Την υπ’ αριθμ. 852/18.5.2017 Πρόσκληση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 62 Α’)»

6. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ληφθείσες αιτήσεις στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 852/18.5.2017 Πρόσκλησης, δεν καλύπτονται οι θέσεις των συντονιστών από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, καθότι για τις δέκα (10) προβλεπόμενες θέσεις Συντονιστών ελήφθησαν τέσσερις (4) αιτήσεις.

7. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 Ν. 4469/2017, «αν δεν καλυφθούν οι θέσεις συντονιστών ανά Περιφέρεια από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους απευθύνει εντός δέκα (10) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πρόσκληση προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους με έδρα την Περιφέρεια αυτή με τη διαδικασία της παραγράφου 4. Στην περίπτωση αυτή στο μητρώο εγγράφονται δικηγόροι με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία. Αν οι αιτήσεις εγγραφής υπερβούν σε αριθμό τις υπό κάλυψη θέσεις, ακολουθείται διαδικασία κλήρωσης κατά τα παραπάνω οριζόμενα».

8. Την ανάγκη στελέχωσης του μητρώου συντονιστών προκειμένου για την απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικασιών εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017.

9. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Σύσταση Μητρώου Συντονιστών-Σκοπός

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να στελεχώσει το Μητρώο Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α’) «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», καλεί δικηγόρους- μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων στους οποίους απευθύνεται η παρούσα, με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, σύμφωνα με τα κατωτέρω προβλεπόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Οι συντονιστές που διορίζονται από το εν λόγω Μητρώο Συντονιστών αποτελούν δικλείδα ασφαλείας για τον επιτυχή συντονισμό των διαδικασιών και την αποτελεσματική ολοκλήρωση των βημάτων που προβλέπονται στο Ν. 4469/2017 σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών που διέπονται από το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, η συμμετοχή τους στη διαδικασία εξασφαλίζει την ορθή τήρηση του νομοθετικού πλαισίου και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών, προς το σκοπό επιτυχούς ρύθμισης των οφειλών.

Στην Περιφέρεια στην οποία αφορά η παρούσα πρόσκληση εγγράφονται δικηγόροι με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

Βορείου Αιγαίου

δέκα (10)

Έξι (6)


Αν οι αιτήσεις εγγραφής υπερβούν σε αριθμό τις υπό κάλυψη θέσεις, ακολουθείται διαδικασία δημόσιας κλήρωσης κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.

Αν διαπιστωθεί ανάγκη επαύξησης του αριθμού των συντονιστών σε συγκεκριμένη Περιφέρεια, λόγω αυξημένου αριθμού αιτήσεων, τότε ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με απόφασή του μπορεί να εγγράψει στο μητρώο συντονιστών νέα μέλη από την κατάσταση επιλαχόντων ανά Περιφέρεια. Αν ο αριθμός των επιλαχόντων δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης Περιφέρειας, θα δημοσιευθεί κοινή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Συντονιστών διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και δικηγόρων ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία.

Η διαχείριση του Μητρώου Συντονιστών εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4469/2017. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. επιβλέπει το έργο των συντονιστών, μεριμνά για την κατάρτισή τους και τον περιοδικό έλεγχο της απόδοσής τους. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των συντονιστών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η μη συμμόρφωσή τους σε αυτές θα εκδοθεί σχετικός Οδηγός Δεοντολογίας Συντονιστών. Περαιτέρω, αμέσως μετά τη δημιουργία του Μητρώου Συντονιστών και εντός του μηνός Ιουλίου 2017, θα λάβει χώρα εκπαίδευσή τους, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν κατάλληλα στα καθήκοντά τους. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των αιτήσεων υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που θα κληθεί να διαχειριστεί κάθε συντονιστής αναμένεται να είναι μεγάλος και, ως εκ τούτου, η ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων των προσώπων που θα επιλέξουν να εγγραφούν στο μητρώο συντονιστών θα απαιτεί την καθημερινή τους ενασχόληση με την διεκπεραίωση των σταδίων της διαδικασίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, συντονιστές δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή εκπληρώνουν πλημμελώς τα καθήκοντα τους, αυτοί διαγράφονται από το Μητρώο με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

2. Όροι εγγραφής στο Μητρώο Συντονιστών- Διαδικασία:

Κατόπιν της μη κάλυψης του συνολικού αριθμού των θέσεων των Συντονιστών από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο μητρώο εγγράφονται δικηγόροι με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Η αίτηση συνοδεύεται από ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη πενταετή προϋπηρεσία.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εγγραφής στο Μητρώο υπερβούν σε αριθμό τις υπό κάλυψη θέσεις, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων, ενώ, μεταξύ των μη κληρωθέντων θα διενεργηθεί νέα δημόσια κλήρωση για να καθορισθεί η σειρά των επιλαχόντων (οι επιλαχόντες εγγράφονται στο μητρώο αμέσως μετά τη διαγραφή από το μητρώο μέλους με έδρα στην ίδια Περιφέρεια). Η κλήρωση για την κατάληψη των θέσεων και τον καθορισμό επιλαχόντων είναι δημόσια και διεξάγεται από τον Προϊστάμενο Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, παρουσία δύο ακόμη υπαλλήλων. Η κλήρωση για την εγγραφή στο μητρώο, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις εγγραφής, θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου. Για τη διενέργεια της δημόσιας κλήρωσης και τα αποτελέσματα της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τρεις παριστάμενους, κατά τα ανωτέρω, υπαλλήλους.

Επισημαίνεται ότι, στην ανωτέρω περίπτωση, η δημόσια κλήρωση για τις θέσεις των συντονιστών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου θα διενεργηθεί στις 26.7.2017, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Λεωφ. Θηβών 196-198 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Τ.Κ. 182 33, 6ος όροφος. Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

3. Έργο των Συντονιστών- Αμοιβή:

Έργο του συντονιστή είναι η επιτυχής και άρτια διεκπεραίωση των διαδικασιών του Ν. 4469/2017 και ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων μερών στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών που εντάσσονται στο νόμο αυτό. Ο συντονιστής ειδοποιείται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για το διορισμό του, τον οποίο μπορεί να αποποιηθεί εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών. Ο συντονιστής υποχρεούται να αποποιηθεί το διορισμό του αν συντρέχουν στο πρόσωπό του περιστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του. Τέτοιες περιστάσεις είναι ιδίως:

(α) κάθε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή,

(β) οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαδικασίας.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο συντονιστής αποποιηθεί το διορισμό του, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει αμέσως νέο συντονιστή.

Αν ο συντονιστής δεν αποποιηθεί το διορισμό του εντός της νόμιμης προθεσμίας, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. του κοινοποιεί σε ηλεκτρονική μορφή αντίγραφο της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων, οπότε και εκκινεί η εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως αυτά περιγράφονται λεπτομερώς στα άρθρα 7 και 8 του Ν. 4469/2017.

Ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβή με τον συντονιστή για τη συμμετοχή του στη διαδικασία αυτή. Αν δεν έχει οριστεί αμοιβή, τότε αυτή ορίζεται δυνάμει του άρθρου 10 Ν. 4469/2017 στα κάτωθι ποσά:

(α) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων,

(β) στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων.

Αν ο οφειλέτης και οι συμμετέχοντες πιστωτές δεν συμφώνησαν διαφορετικά, το ποσό της αμοιβής βαρύνει το μέρος που προκάλεσε την υποβολή αίτησης για έναρξη της διαδικασίας και προκαταβάλλεται στο συντονιστή πριν από τον έλεγχο της πληρότητας της αίτησης για την υπαγωγή στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού. Επισημαίνεται ότι για την είσπραξη της αμοιβής θα πρέπει να εκδοθεί το νόμιμο παραστατικό.

4. Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για ένταξη στο Μητρώο Συντονιστών

Για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ www.keyd.gov.gr στο σύνδεσμο Υποβολή Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο Συντονιστών.

Στη συνέχεια, επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο εμφανίζονται τα διαπιστευτήρια του TAXISnet. Μετά την επιτυχή σύνδεση στην εφαρμογή, εμφανίζονται από το Μητρώο Φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τα στοιχεία : ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Δ/νση (Οδός, αριθμός, ΤΚ, περιοχή), Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα.

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν υποχρεωτικά : Αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου, Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να επιβεβαιώσουν την υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Δικηγόρος- Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου που ανήκει στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και διαθέτω τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία».

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων ενεργοποιείται το κουμπί «Υποβολή» και με την επιλογή του από τον ενδιαφερόμενο αποθηκεύεται η αίτηση, εμφανίζεται στην οθόνη μοναδικός αριθμός και ημερομηνία καταχώρησης και ενεργοποιείται το κουμπί «Εκτύπωση».

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση, αλλά μπορεί να εμφανίζει και να εκτυπώνει την υποβληθείσα αίτηση όποτε επιθυμεί.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας της παρούσας πρόσκλησης.

Στο Μητρώο Συντονιστών τελικώς εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και πληρούν τις ανωτέρω αναφερόμενες τυπικές προϋποθέσεις εγγραφής (ήτοι κατέχουν πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία), ή, σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των συντονιστών, αυτοί που θα προκύψουν κατόπιν της σχετικής δημόσιας κλήρωσης. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το δημόσιο.

5. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την 21η Ιουνίου 2017 μέχρι και την 24η Ιουλίου 2017. Η αίτηση υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά, με τον ανωτέρω περιγραφόμενο τρόπο.

6. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται (εργάσιμες ημέρες από 9:00 μέχρι 17:00) στα τηλέφωνα: 213-2125647, 213-2125651 και στο e-mail: [email protected]
Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας
Φώτης Κουρμούσης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο