Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2017 ]

Αριθ. ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017 Τροποποίηση της αριθ. ΔΔΠ0008470/0514Β΄ ΕΞ2017/01-06-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1970/07-06-2017) κοινής υπουργικής απόφασης περί τροποποίησης της αριθ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄ΕΞ 2017/ 11-05-2017 κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (ΦΕΚ 1636 Β΄/ 12-05-2017)

(Τροποποίηση της αριθ. ΔΔΠ0008470/0514Β΄ ΕΞ2017/01-06-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1970/07-06-2017) κοινής υπουργικής απόφασης περί τροποποίησης της αριθ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄ΕΞ 2017/ 11-05-2017 κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (ΦΕΚ 1636 Β΄/ 12-05-2017))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017

(ΦΕΚ Β' 2098/19-6-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (285 Α΄) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 13 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017 και 15 και 31 αυτού ως ισχύουν.

2. Τις αριθ. 646/2015, 3944/2015 και 1630/2016 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του δ/τος της 11/12-11-1929 (399 Α΄) «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 23/27-1-2000 (18 Α΄).

5. Τις αριθ. 1052758/1451/Β0010/10.4.2012, Δ10Β 1053970/ 1672ΕΞ 29.3.2013 και Δ10Β 1027032 ΕΞ 2014/1033/11.2.2014, κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού.

6. Την αριθ. ΔΔΠ 0005159/586Β ΕΞ 2015/7.4.2015 (ΦΕΚ 578 Β΄), κοινή υπουργική απόφαση Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, όπως τροποποιήθηκε με την ΔΔΠ 0006856/728Β ΕΞ 2015/8.5.2015 (828 Β΄) όμοια και με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4384/23-4-2016 (ΦΕΚ 78 Α΄) παρατάθηκε η ισχύς της έως 30-4-2017.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την απόφαση ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (ΦΕΚ 3696 Β΄), απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου.

10. Την αριθ. Δ6Α 1104503 ΕΞ/2011/21.7.2011 (ΦΕΚ 1670 Β΄) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί «Έναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας».

11. Την αριθ. ΕΜΠ. 159/0004/24.2.2017 (ΦΕΚ 91/ Υ.Ο.Δ.Δ./28-2-2017) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, περί διορισμού της Θεοπίστης Πέρκα του Χαραλάμπους στη θέση της μετακλητής Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

12. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων όπως αυτός ισχύει.

13. Την αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: Β43ΡΘ-ΤΑΦ).

14. Την αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30.7.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: ΒΛΒΠΘ-ΖΓ0).

15. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (153 Α΄) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

16. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ55/ 90224/54173/2922/956 (ΦΕΚ 110/Β΄/30.03.2017) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

17. Το αριθ. πρωτ. οικ. 22063/747/3.5.2017 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 104/2014 (171 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει.

19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2014 (167 Α΄) Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ισχύει.

20. Τις διατάξεις του Π.Δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 172), όπως ισχύει.

21. Την αναγκαιότητα ενιαίας, πειθαρχημένης και αποτελεσματικής διαχείρισης, αλλά και προστασίας των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών και καλύτερης αξιοποίησής τους.

22. Τις διατάξεις του Π.Δ. 198/2016 (ΦΕΚ 3722 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο».

23. Την αριθ. ΔΔΠ 0007378/0454 ΒΕΞ 2017/11.5.2017 απόφαση κοινή υπουργική απόφαση περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1636 Β΄/12-05-2017.

24. Την αριθ. ΔΔΠ 0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ Β΄1970/07-06-2017) κοινή υπουργική απόφαση περί τροποποίησης της αριθ. ΔΔΠ 0007378/0454 ΒΕΞ 2017/11.5.2017 κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (ΦΕΚ 1636 Β΄/12-05-2017).

25. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποίηση της αριθ. ΔΔΠ 0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ Β΄1970/07-06-2017) κοινής υπουργικής απόφασης περί τροποποίησης της αριθ. ΔΔΠ 0007378/0454 ΒΕΞ 2017/11.5.2017 κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (ΦΕΚ 1636 Β΄/12-05-2017) και συγκεκριμένα:

1. Στο παράρτημα II με θέμα: «ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ», του παραρτήματος 3, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 «Παράκτιες περιοχές που εμπίπτουν στις κάτωθι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτές), αντικαθίσταται ως εξής: «Στις παράκτιες περιοχές που εμπίπτουν στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου που αναφέρονται κατωτέρω, ισχύουν οι προϋποθέσεις και απαγορεύσεις που τίθενται από τις σχετικές διατάξεις περί καθορισμού τους:».

2. Η προτελευταία παράγραφος της αριθ. ΔΔΠ 0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1970/ 07-06-2017) κοινή υπουργική απόφαση, στην οποία ορίζεται: «Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα οριζόμενα με την αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07.2015 απόφαση» αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα οριζόμενα με την αριθ. ΔΔΠ 0007378/0454 ΒΕΞ 2017/11.5.2017 απόφαση (ΦΕΚ 1636 Β΄/ 12-05-2017)».
Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα οριζόμενα στις αριθ. ΔΔΠ 0007378/0454 ΒΕΞ 2017/11.5.2017 (ΦΕΚ 1636 Β΄/ 12-05-2017) και ΔΔΠ 0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1970/07-06-2017) αποφάσεις.

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

1. Παράκτιοι μικροί νησιωτικοί υγρότοποι, όπως αυτοί καταγράφονται και χαρτογραφούνται στο προεδρικό διάταγμα «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν» (ΦΕΚ τ.ΑΑΠΘ 229/ 19.6.2012).

2. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείων Σποράδων (όπου προβλέπεται) (ΦΕΚ 621 Δ΄/2003).

3. Στο παράκτιο τμήμα από Νέδα προς βορρά μέχρι το ρέμα Μπραζέρη προς νότο, του Κυπαρισσιακού κόλπου, για λειτουργία επιχειρήσεων θαλάσσιας αναψυχής και τοποθέτηση επίπλων θαλάσσης.

4. Στις παράκτιες περιοχές που εμπίπτουν στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου που αναφέρονται κατωτέρω, ισχύουν οι προϋποθέσεις και απαγορεύσεις που τίθενται από τις σχετικές διατάξεις περί καθορισμού τους:

• Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923 περιοχή του υγροβιότοπου Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι του Δήμου Ιστιαίας και κοινότητας Ασμηνίου Νομού Ευβοίας (ΦΕΚ 205/Δ/1990).

• Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή Μύρτου του Δήμου Πυλαρέων Νομού Κεφαλληνίας (ΦΕΚ 441/ΑΑΠ/2009).

• Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923, των Δήμων Άργους και Μιδέας και των Κοινοτήτων Νέας Κίου, Μύλων, Τίρυνθας, Δαλαμανάρας, Κιβερίου, Κουτσοποδίου, Σκαφιδακίου Νομού Αργολίδας (ΦΕΚ 396/Δ/1999).

• Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923 περιοχή της Κοινότητας Λάρδου της νήσου Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 281/Δ/1994).

• Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή Αλυκής των κοινοτήτων Ασφενδίου και Πυλίου νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου (ΦΕΚ 1024/ Δ/1997).

• Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτμησης λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923, των κοινοτήτων Καλαμίτσι Αμυγδάλι, Μάζης, Γεωργιούπολης, Κουρνά, Φυλακής, Καστέλλου Νομού Χανίων και Επισκοπής Νομού Ρεθύμνης (ΦΕΚ 211/Δ/1990).

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2017


Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο