Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-2017 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 510 ΕΞ 14.3.2017 Αξία παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων

(Αξία παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 14.03.2017
Αριθμ. Πρωτ.: 510 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 510/2017

ΘΕΜΑ : Αξία παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων


ΕΡΩΤΗΜΑ

Με την υπ’ αριθμόν 17759/Β.769 (ΦΕΚ 611/10.5.2010) Υπουργική Απόφαση, καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού του ύψους και επιμερισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς των Μελών του Συνεγγυητικού, στο κεφάλαιο του Συνεγγυητικού.

Στο άρθρο 1 της εν λόγω απόφασης ορίζεται η αξία των περιουσιακών στοιχείων των πελατών επί των οποίων υπολογίζεται η ετήσια τακτική εισφορά κατά κλιμάκιο αξίας, βάσει του άρθρου 2 της απόφασης, ως εξής:

«Αξία περιουσιακών στοιχείων πελατών, είναι ο μέσος όρος της τρέχουσας αξίας του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων πελατών, τα οποία κατείχε ή στα οποία είχε εξουσία διάθεσης το Μέλος του Συνεγγυητικού κατά τις ημερομηνίες αναφοράς. Προκειμένου για παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, ως αξία λογίζεται η αξία των συμβολαίων και των δικαιωμάτων κατά τις ημερομηνίες αναφοράς».

Βάσει αυτών και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε για το τι θεωρείται αξία παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων κατά τις ημερομηνίες αναφοράς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση τη θεωρία όπως αυτή διατυπώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία και στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από τις οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και την πρακτική, στα παράγωγα αποδίδονται δύο αξίες:

(α) η υποθετική ή ονομαστική αξία (notional amount). Είναι το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η τρέχουσα/εύλογη/αγοραία αξία του παραγώγου (οι όροι είναι ισοδύναμοι), βάσει της μεταβλητότητας του υποκείμενου τίτλου (underlying),

(β) η τρέχουσα ή εύλογη ή αγοραία αξία του παραγώγου. Είναι η αξία διακανονισμού του παραγώγου τη δεδομένη χρονική στιγμή, δηλαδή η αξία την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη (αγοραστής και πωλητής) θα αποδέχονταν για να κλείσουν τη θέση τους.

Η αναφορά στην απόφαση 17759/Β.769, του όρου «τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων πελατών», δηλώνει σαφώς την εύλογη/αγοραία αξία όλων των στοιχείων, περιλαμβανομένων των παραγώγων, κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η ειδική αναφορά της απόφασης στα παράγωγα, κατά τη γνώμη μας είναι διευκρινιστική και αποσκοπεί στο να δηλώσει ότι για τα παράγωγα, που διαφοροποιούνται από τα άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία, ως αξία για σκοπούς εφαρμογής της απόφασης, λαμβάνεται η τρέχουσα αξία των εν ισχύει συμβολαίων κατά τις ημερομηνίες αναφοράς.

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο