Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-06-2001 ]

ΑΡ.ΠΡ. 099 14.06.01 Υποβολή καταστάσεων ασφαλίσεως προσωπικού με ηλεκτρονικά μέσα

(Υποβολή καταστάσεων ασφαλίσεως προσωπικού με ηλεκτρονικά μέσα )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΡ. ΠΡ. 099 14/6/2001 Υποβολή καταστάσεων ασφαλίσεως προσωπικού με ηλεκτρονικά μέσα

Σε συνέχεια προηγουμένων οδηγιών μας, σχετικά με την διαδικασία αντιμετώπισης της προσαρμογής των Πληροφοριακών Συστημάτων στο ΕΥΡΩ και ενόψει της μείωσης εργοδοτικών εισφορών του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ με βάση το Ν.2874/2000, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


Διαμόρφωση record αρχείου.
Το μήκος του record αυξάνεται σε 200 θέσεις και η νέα γραμμογράφηση έχει ως εξής:


α/α

στήλες

Αιτιολογία


1

1-3

Κωδικός Υποκ/τος ΙΚΑ έδρας επιχείρησης


2

4-9

Αριθμός Μητρώου Εργοδότη
10-11

Κέντρο Πληρωμής Επιχείρησης
12-14

Κωδικός Υποκ/τος ΙΚΑ περιοχής απασχόλησης εργαζομένων


4

15-19

Αριθμός Μητρώου μισθοδοσίας απασχολουμένου


5

20-26

Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ ασφαλισμένου


6

27-43

Επώνυμο απασχολουμένου (αλφαριθμητικό με κεφαλαία Ελληνικά)


7

44-48

Όνομα απασχολουμένου (αλφαριθμητικό με κεφαλαία Ελληνικά)


8

49-53

Πατρώνυμο απασχολουμένου (αλφαριθμητικό με κεφαλαία Ελληνικά)


9

54-58

Μητρώνυμο απασχολουμένου (αλφαριθμητικό με κεφαλαία Ελληνικά)


10

59-62

Έτος Γέννησης


11

63-64

Κωδικός Είδους αποδοχών


12

65-68

Ποσοστό ασφαλίστρου (χωρίς δεκαδικά)


13

69-80

Χρονική περίοδος (μήνας - έτος)


14

81-82

Κωδικός κλάδου ασφάλισης


15

83-85

Ημέρες εργασίας (χωρίς δεκαδικά)


16

86-93

Αποδοχές


17

94-100

Εισφορές


18

101-104

Κενό (αλφαριθμητικό)


19

105-105

Κενό ή 1 (αλφαριθμητικό)


20

106-108

880, 881, 882, 883 ή κενό (αλφαριθμητικό)


21

109-109

Κενό (αλφαριθμητικό)


22

110-110

Ένδειξη (1= Δικαιούχοι επιδόματος ΕΕΕ, 2= Δικαιούχοι μείωσης 2%,

3= Δικαιούχοι και των δύο μειώσεων - αλφαριθμητικό)


23

111-116

Εισφορές εργαζομένου (6 θέσεις - αριθμητικό)


24

117-121

Ποσό επιδότησης (5 θέσεις - αριθμητικό)


25

122-128

Ποσό καταβολής εργοδότη (7 θέσεις - αριθμητικό)


26

129-134

Μείωση εργοδοτικής εισφοράς 2% (6 θέσεις - αριθμητικό)


27

135-180

Κενό


28

181-189

Α.Φ.Μ. Εργοδότη (9 θέσεις - αριθμητικό)


29

190-190

Κενό


30

191-199

Α.Φ.Μ. Ασφαλισμένου (9 θέσεις - αριθμητικό)


31

200-200

Τρίμηνο (Α, Β, Γ, Δ - αλφαβητικό)
Σημειώνεται ότι, η νέα γραμμογράφηση θα ισχύσει από το 2ο τρίμηνο 2001. Τα προηγούμενα τρίμηνα θα υποβάλλονται με την παλαιά γραμμογράφηση (140 ch μήκος record).

Επίσης, οι συνοδευτικές τριμηνιαίες συγκεντρωτικές και αναλυτικές καταστάσεις πρέπει να τροποποιηθούν σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει δυνατότητα υποβολής των στοιχείων και CD.

Κατάργηση υποβολής δεύτερου μαγνητικού μέσου.

Με την υποβολή του 2ου τριμήνου 2001, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους που δικαιούνται επιδότηση ή μείωση εργοδοτικής εισφοράς 2%, δεν θα υποβάλλουν δεύτερο συμπληρωματικό μαγνητικό μέσο, δεδομένου ότι η νέα γραμμογράφηση συμπεριλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις.

Ενέργειες αντιμετώπισης επιπτώσεων λόγω ΕΥΡΩ.- Το ΙΚΑ για να εξασφαλίσει την συμβατότητα των Πληροφορικών Συστημάτων σε σχέση με το ΕΥΡΩ αποφάσισε να πραγματοποιήσει, με την συνεργασία σας, δύο παράλληλες δοκιμαστικές ροές το 3ο και 4ο τρίμηνο 2001.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παραδώσετε για τα προαναφερόμενα τρίμηνα εκτός από το μαγνητικό μέσο με τα δραχμικά ποσά και ένα δεύτερο μαγνητικό μέσο που θα αναγράφει τα ποσά σε ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την νέα γραμμογράφηση, όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω.

- Ειδικότερα, τα πεδία στα οποία αναφέρονται ποσά, θα διαμορφωθούν ώστε να δέχονται ακέραια και δεκαδικά ψηφία, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό μήκος του πεδίου.

Αναλυτικότερα,
πεδίο αποδοχές στήλες 86-93 (86-91 ακέραιοι, 92-93 δεκαδικά)
πεδίο εισφορές στήλες 94-100 (94-98 ακέραιοι, 99-100 δεκαδικά)
πεδίο εισφορές εργαζόμενου στήλες 111-116 (111-114 ακέραιοι, 115-116 δεκαδικά)
πεδίο ποσό επιδότησης στήλες 117-121 (117-119 ακέραιοι, 120-121 δεκαδικά)
πεδίο ποσό καταβολής εργοδότη στήλες 122-128 (122-126 ακέραιοι, 127-128 δεκαδικά)
πεδίο μείωση εργοδοτικής εισφοράς 2% στήλες 129-134 (129-132 ακέραιοι, 133-134 δεκαδικοί)

Επισημαίνουμε ότι δεν πρέπει να κατέχει θέση χαρακτήρα το σημείο της υποδιαστολής.

Σας διευκρινίζουμε ότι για την απεικόνιση των αρνητικών πεδίων (ημερομίσθια, αποδοχές, εισφορές κλπ) σε ΕΥΡΩ, ισχύουν τα αναφερόμενα στις "Προδιαγραφές του Μηχ/κου Συστήματος".

παράδειγμα
Εάν οι αποδοχές είναι -13.567,88 Ε θα εμφανίζονται 0135678x
Εάν οι εισφορές είναι-100,27 Ε θα εμφανίζονται 001002w

- Οι εισφορές που καταβάλλονται θα πρέπει να αποδίδονται μέχρι το εκατοστό του ΕΥΡΩ (1 cent).

- Από το πρώτο τρίμηνο 2002 οι αναγγελίες θα γίνονται με μόνο νόμισμα το ΕΥΡΩ τόσο στα μαγνητικά μέσα όσο και στις μηχανογραφημένες καταστάσεις που υποβάλλονται στα Υποκ/τα. αναδρομικά που θα καταβάλλονται το 2002, ανεξάρτητα της περιόδου που αφορούν, θα αναγγέλλονται στο σύστημα σε ΕΥΡΩ.

- Με διδόμενο ότι η μηχανογραφική επεξεργασία με δραχμικά ποσά θα λήξει εντός του 2002, παρακαλούμε να φροντίσετε για την άμεση τακτοποίηση όλων των εκκρεμοτήτων.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο