Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-08-2001 ]

ΑΡ.ΠΡ. 1102 10.08.01 Για την έκδοση της άδειας εργασίας ο Ν.2910/01 απαιτεί την προσκόμιση σειράς δικαιολογητικών, ανάμεσα στα οποία, και "αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο αιτών αλλοδαπός είναι ασφαλισμένος και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις και κάλυψη των δαπανών νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τυχόν εργατικού ατυχήματος"

(Για την έκδοση της άδειας εργασίας ο Ν.2910/01 απαιτεί την προσκόμιση σειράς δικαιολογητικών, ανάμεσα στα οποία, και "αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο αιτών αλλοδαπός είναι ασφαλισμένος και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις και κάλυψη των δαπανών νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τυχόν εργατικού ατυχήματος")

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Για την έκδοση της άδειας εργασίας ο Ν.2910/01 απαιτεί την προσκόμιση σειράς δικαιολογητικών, ανάμεσα στα οποία, και "αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο αιτών αλλοδαπός είναι ασφαλισμένος και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις και κάλυψη των δαπανών νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τυχόν εργατικού ατυχήματος"

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1102 10/08/2001

Μετά το με αριθμ.31152/7.8.01 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Δ/νση Απασχόλησης, το οποίο σας κοινοποιούμε στο τέλος του παρόντος εγγράφου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δίνοντας διευκρινίσεις επί ζητημάτων εφαρμογής του Ν.2910/2001, με το έγγραφο του Φ63574/23172/24.7.01 μεταξύ των άλλων στην παρ.Β αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ.6 εδαφ. Ε, του Ν.2910/01, επιτρέπεται η ανανέωση της προσωρινής εξάμηνης άδειας, αφού προηγουμένως χορηγηθεί στον αλλοδαπό άδεια εργασίας.

Για την έκδοση της άδειας εργασίας ο Ν.2910/01 απαιτεί την προσκόμιση σειράς δικαιολογητικών, ανάμεσα στα οποία, και "αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο αιτών αλλοδαπός είναι ασφαλισμένος και ότι έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις και κάλυψη των δαπανών νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τυχόν εργατικού ατυχήματος".

Στη συνέχεια στο ίδιο έγγραφο διευκρινίζεται ότι αρκεί και η απλή υποβολή αίτησης από τον αλλοδαπό για την κάλυψη δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης νοσηλείας και εργατικού ατυχήματος.

Ύστερα από την παραπάνω και προκειμένου να διευκολύνονται οι αλλοδαποί, οι οποίοι καταθέτουν δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εργασίας, θα πρέπει κατά το στάδιο της απογραφής τους στο Ίδρυμα - συμπλήρωση και υποβολή "Δελτίου Απογραφής Ασφαλισμένου ", να τους χορηγείται από τα τμήματα Μητρώου επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απογραφικού δελτίου.

Εάν ο αλλοδαπός είναι ήδη απογεγραμμένος στο Ίδρυμα και έχει εφοδιασθεί με ασφαλιστικό βιβλιάριο - ΔΑΤΕ, θα πρέπει και πάλι από τα τμήματα Μητρώου να χορηγείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ασφαλιστικού τους βιβλιαρίου.

Όσον αφορά τη χορήγηση και ανανέωση βιβλιαρίων ασθενείας ΙΚΑ ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με τη σχετική εγκύκλιο 60/01, δηλαδή η εκπλήρωση των ασφ/κών υποχρεώσεων του αλλοδαπού σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.1 του ΑΝ 1846/1951 (50 ημέρες εργασίας τον προηγούμενο χρόνο ή βάσει 15μηνου αφαιρουμένων των τριών τελευταίων μηνών).

Σε καμία περίπτωση δεν αρκεί η απλή υποβολή αίτησης από τον αλλοδαπό προκειμένου να καλυφθεί για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νοσηλεία και εργατικό ατύχημα.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Τμηματάρχης Διεκ/σης Πρωτοκόλου
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ


**************************************************************************************************
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αθήνα, 7/8/2001
Αριθ.Πρωτ.: 31152
ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση προβλημάτων για τη χορήγηση άδειας εργασίας.


Στο υπ' αριθμ.Φ63574/23172/24-7-2001 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών στο οποίο ρυθμίζονται θέματα που ανέκυψαν από την εφαρμογή του Ν. 2910/2001 και συγκεκριμένα στην παρ. 2, διευκρινίζεται ότι αρκεί και η υποβολή αίτησης από τον αλλοδαπό στον ασφαλιστικό φορέα για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη, κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και εργατικού ατυχήματος κατ' αναλογία του άρθρου 21 του προαναφερόμενου Νόμου.

Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ πληροφορηθήκαμε ότι η διαδικασία της έκδοσης ασφαλιστικού βιβλιαρίου δεν περιλαμβάνει αίτηση του ενδιαφερόμενου αλλά υποβολή ενός απογραφικού δελτίου, το οποίο περιλαμβάνει το στοιχεία του εργαζόμενου και του εργοδότη.

Μετά την υποβολή του απογραφικού δελτίου ο εργαζόμενος λαμβάνει απλώς έναν αριθμό πρωτοκόλλου με τον οποίο θα παραλάβει αργότερα το βιβλιάριό του. Η διαδικασία αυτή ισχύει βεβαίως για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει ανακύψει σχετικά με το δικαιολογητικό ε της παρ.6ι του άρθρου 66 του ν.2910/2001 πρέπει:

Α) Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός ασφαλίζεται για πρώτη φορά να προσκομίζει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του απογραφικού δελτίου και όχι μόνον τον αριθμό πρωτοκόλλου της κατάθεσης, διότι ο ίδιος αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφορετικά άτομα.

Β) Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός έχει ήδη βιβλιάριο ενσήμων να προσκομίζει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου αυτού.


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

α.α.

Γ. Καφετζή


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο