Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-12-2001 ]

ΠΟΛ.1386/27.12.2001 Επιταγές σε ευρώ

(Επιταγές σε ευρώ )

Κατηγορία: Λοιπά

Επιταγές σε ευρώ1117470/6955-7/0016/ΠΟΛ.1386/27.12.2001

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 798/68 Τροπολογία, που αφορά ρύθμιση θεμάτων περί επιταγών σε δραχμές, που εμπεριέχεται στο Ν.2971/19.12.2001 (ΦΕΚ 285/Α') και σύμφωνα με την παρ. 1 αυτής επιταγές σε δραχμές με ημερομηνία έκδοσης 1.1.2002 και εφεξής και εμφανιζόμενες προς πληρωμή μετά την ημερομηνία αυτή, δεν ισχύουν ως επιταγές.

Κατόπιν αυτού, η εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο που διενεργούνται μέσω των ΔΟΥ μετά την 2.1.2002 και εφεξής, θα γίνονται μόνο με επιταγές σε ευρώ.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τα θιγόμενα θέματα στην παρ. 2 της εν λόγω τροπολογίας δεν αφορούν τις ΔΟΥ.

Ρύθμιση για τη διευκρίνιση θεμάτων περί επιταγής σε δραχμές

Τροπολογία 798/68 (Ν.2971/19.12.2001 - ΦΕΚ 285/Α')


1. Επιταγές σε δραχμές, στις οποίες αναγράφεται ημερομηνία έκδοσης από την 01.01.2002 και εφεξής και εμφανίζονται προς πληρωμή μετά την 01.01.2002, δεν ισχύουν ως επιταγές.

2. Κατ' εξαίρεση, επιταγές σε δραχμές, στις οποίες αναγράφεται ημερομηνία έκδοσης από την 01.01.2002 μέχρι και την 31.12.2003 θεωρείται ότι ισχύουν ως επιταγές μετά την 01.01.2002 και είναι πληρωτέες σε ευρώ, εφόσον συντρέχει μία εκ των κατωτέρω προϋποθέσεων:

α. είτε αποδεικνύεται από δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας ότι η επιταγή έχει εκδοθεί μέχρι και την 31.12.2001.

β. είτε η επιταγή έχει καταγραφεί σε πινάκια, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.1957/91, μέχρι την 31.12.2001.

γ. είτε υπάρχει επί του σώματος της επιταγής επισημείωση, στην οποία όλα τα λειτουργούντα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να προβαίνουν μέχρι την 31.12.2001, ότι η επιταγή στην οποία αναγράφεται ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 31.12.2001 και μέχρι και την 31.12.2002, ενεφανίσθη όχι προς πληρωμή, μέχρι την 31.12.2001


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο