Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-06-2017 ]

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000800 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Γ.Δ.Ο.Π. 0000820 ΕΞ 2016/ΧΠ1171/30/05/2016-ΑΔΑ75ΞΨΗ-9Θ8 (ΦΕΚ Β’/1851/2016) που αφορά στη συγκρότηση Επιτροπής Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών (εφεξής Επιτροπή Στρατηγικής) για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του άρθρου 9 του ν. 3691/2008

(Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Γ.Δ.Ο.Π. 0000820 ΕΞ 2016/ΧΠ1171/30/05/2016-ΑΔΑ75ΞΨΗ-9Θ8 (ΦΕΚ Β’/1851/2016) που αφορά στη συγκρότηση Επιτροπής Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών (εφεξής Επιτροπή Στρατηγικής) για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του άρθρου 9 του ν. 3691/2008)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000800 ΕΞ 2017

(ΦΕΚ Β' 1952/7-6-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. του άρθρου 9 του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», (Α’/166), όπως ισχύει.

2. Των άρθρων 1 και 41 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’/94)».

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’/98).

4. Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’/178), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν. 4305/2014 (Α’/237).

5. Του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/116).

6. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’/210).

Β. Την υπουργική απόφαση με ΑΠ Γ.Δ.Ο.Π. 0000820 ΕΞ 2016/30.5.2016-ΑΔΑ75ΞΨΗ-9Θ8-(Β’/1851).

Γ. Το από 14.12.2016 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΓΔΟΠ της ΓΓΟΠ του Υπουργείου Οικονομικών.

Δ. Τις προτάσεις των φορέων, ως ακολούθως:

1. τις από 16.12.2016 προτάσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Την από 10.3.2017 πρόταση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

3 Το με αρ. 1507/17/580058/21.3.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών /Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Το με αρ. ΑΣ 13182/20.3.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών.

5. Το με αρ. 14/2.2.2017 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

6. Το με αρ. 1021/3.4-2017 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

7. Το με αρ. ΠΡΠ10899091116/9.11.2016 έγγραφο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Γ.Δ.Ο.Π. 0000820 ΕΞ 2016/30.5.2016, ως προς τα σημεία 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 και 15 της παρ. Α’, και την αντικατάσταση τους, ως ακολούθως:

«3. Ιωάννης Κατσίπης του Αντωνίου, του κλάδου ΠΕ-Α’ Εφοριακών, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαρία Στάντζου του Παναγιώτη,του κλάδου ΠΕ-Β’ Εφοριακών, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Γ’ Τμήματος της Διεύθυνσης Ελέγχων της ΑΑΔΕ».

«4. Ειρήνη Γιαλούρη του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕΑ’ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Ματσούκα του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΠΕΑ’Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της ΑΑΔΕ».

«5. Σταύρος Θωμαδάκης του Δημητρίου, Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γρηγόρη Γρηγοριάδη του Ανδρέα του κλάδου ΠΕ/Α’ Εφοριακών, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης Σχεδιασμού Ερευνών του ΣΔΟΕ».

«6. Εμμανουήλ Πλουμής του Στυλιανού, Υποστράτηγος, Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ-ΑΣ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Κούμπουλα του Θεοδώρου, Ταξίαρχο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου ΕΛ-ΑΣ».

«7. Γεώργιος Στυλιανόπουλος του Θαλή-Σταύρου, Σύμβουλος Πρεσβείας Α’στη Δ1 Διεύθυνση ΟΗΕ και Διεθνών Ειδικευμένων Οργανισμών και Διασκέψεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αρτέμιδα Παπαθανασίου του Απόστολου, Νομική Σύμβουλο Α’ στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του ιδίου Υπουργείου».

«8. Αντώνιος Μπαλτάς του Δημητρίου, Δικηγόρος, Ειδικός Συνεργάτης στην Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Κρυσταλλία Τσιρώνη του Ευαγγέλου, του κλάδου ΠΕ-Α’Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο του ιδίου Υπουργείου».

«13. Έλεσα Μπακατσέλου του Γεωργίου, Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Σπαράκη του Εμμανουήλ, Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας Αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

«15. Ευάγγελος Καραγρηγορίου του Παντελή, Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Λήδα Τσαγκαράκη του Δονάτου, Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας και Διοικητικών Κυρώσεων της ΕΕΕΠ».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπουργική απόφαση με αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000820 ΕΞ 2016/30.5.2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2017

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο