Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-06-2017 ]

Αριθμ. 1682/2017 Ορισμός δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020

(Ορισμός δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 1682

(ΦΕΚ Β' 1974/7-6-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22.04.2005).

2. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α’/23.12.2014) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 2020, όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρα 48, 70 και 72α.

3. Το ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16.12.2015) με θέμα: «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και ειδικότερα το άρθρο 6, παρ. 6.

4. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08.08.2016) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως κάθε φορά ισχύει.

5. Το π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/τ.Α’/28.08.2014) σχετικά με τον Οργανισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31.10.2014).

6. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/22.09.2015) σχετικά με τη ανασύσταση και μετονομασία των Υπουργείων.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.

10. Την απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/ 11.12.2015 που αφορά την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 2020, όπως ισχύει κάθε φορά.

11. Την υπ' αριθμ. 1376/13948/07.02.2017 (ΦΕΚ 395/τ.Β’/10.02.2017) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

12. Την αριθ. πρωτ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/τ.Β’/ 4.5.2016) υπουργική απόφαση με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 20142020» όπως κάθε φορά ισχύει.

13.Την αριθμ. πρωτ. 3552/111823/14.10.2016 (ΦΕΚ 3446/ τ.Β’/25.10.2016) υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020».

14. Την αριθμ. πρωτ. 24944/20.9.2016 (ΦΕΚ 3066/τ.Β’/ 26.9.2016) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

15. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθ. 2536/35588 (ΦΕΚ 195/ τ. ΥΟΔΔ/30.03.2015), με την οποία διορίσθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο Χαράλαμπος Κασίμης του Παναγιώτη.

16.Την υπ' αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/ τ.Β’/03.03.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».

17. Την αριθ. πρωτ. 636/1.3.2017 (Α.Δ.Α.: 6ΣΩΥ4653ΠΓ-ΒΦΥ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 1433/15-05-2017 (Α.Δ.Α.: 61Ζ14653ΠΓ-ΗΦΛ) όμοια απόφαση, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 2014 2020.

18. Το αριθμ. Πρωτ. 10622/05-04-2017 αίτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ/Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

19. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός Δικαιούχου Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 2014 2020


Ορίζουμε ως Δικαιούχο της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 2020 τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)/ Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, για την υλοποίηση και εφαρμογή της πράξης με τίτλο:

«Κάλυψη Δαπανών Υποστηρικτικής Δομής στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το ΠΑΑ 2014-2020».

Άρθρο 2 Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000 €).

Τα ανωτέρω ποσό θα βαρύνει το Μέτρο 20 «Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης και της απόφασης ένταξης που θα εκδοθεί.

Άρθρο 3
Υποβολή Αίτησης Στήριξης

Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης ο Δικαιούχος Τεχνικής Βοήθειας της παρούσης, υποβάλλει αίτηση στήριξης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης ΟΠΣΑΑ.

Μετά την οριστική υποβολή της, ο Δικαιούχος εκτυπώνει την αίτηση στήριξης και την αποστέλλει με διαβιβαστικό έγγραφο υπογεγραμμένο αρμοδίως στην ΕΥΔ ΠΑΑ.

Άρθρο 4 Ένταξη Πράξης

Με βάση την αίτηση στήριξης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων την έκδοση της απόφασης ένταξης Πράξης.

Η απόφαση ένταξης πράξης αποτελεί την πρόταση εγγραφής της στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η οριστική εγγραφή της πράξης στο ΠΔΕ γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5 Υλοποίηση Πράξης

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και την εγγραφή της πράξης στο ΠΔΕ, το εν λόγω έργο υλοποιείται με ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ / Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, έτσι όπως περιγράφεται στην απόφαση ένταξης πράξης και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Τεχνική Βοήθεια και τον Δικαιούχο.

Άρθρο 6
Διαδικασία Πληρωμής

Η πληρωμή της πράξης θα ακολουθεί τη διαδικασία πληρωμών του Μέτρου 20 «Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020, η οποία διενεργείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την εγκύκλιο οδηγιών για τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014 -2020, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ / Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης


Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) που ορίζεται Δικαιούχος Τεχνικής Βοήθειας έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις:

1. Υποβάλλει στην ΕΥΔ ΠΑΑ, τον τελευταίο μήνα εκάστου έτους, τον οικονομικό προγραμματισμό της παρούσας πράξης για το επόμενο έτος.

2. Μεριμνά για τις καταχωρίσεις και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρίζουν στο ΟΠΣΑΑ και αφορούν τη συγκεκριμένη πράξη.

3. Μεριμνά για τη συμμόρφωση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησή της.

4. Υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 τα απαραίτητα έγγραφα ολοκλήρωσης της πράξης.

5. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΠΑΑ και παρέχει σε αυτή κάθε πληροφορία που ζητείται.

6. Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινήσεις, εφόσον απαιτηθούν ή προκύψουν από τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

7. Έχει την ευθύνη και αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και επιθεωρήσεις, που διενεργούνται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.

8. Τηρεί πλήρη φάκελο της πράξης, όπου απαιτείται. Τα στοιχεία αυτά δύναται να τηρούνται και ηλεκτρονικά και στο ΟΠΣΑΑ.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ)


Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ):

1. Μεριμνά για την εγγραφή σε ετήσια βάση των απαιτούμενων πιστώσεων της πράξης στο ΠΔΕ και ενημερώνει σχετικά τον Δικαιούχο.

2. Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία ως προς την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της παρούσας πράξης.

3. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στο Δικαιούχο όσον αφορά στη διεξαγωγή ελέγχων και πραγματοποιεί επιτόπιους, εκ των υστέρων, εποπτείας και εκτάκτους ελέγχους για την εν λόγω Πράξη.

4. Εκδίδει τις αποφάσεις έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε συνεργασία με το Δικαιούχο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, αφορά στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 και καταργείται, τροποποιείται και συμπληρώνεται με όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο