Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2001 ]

ΠΟΛ.1385/28.12.2001 Κοινοποίηση απόφασης Υπουργού Οικονομικών για την επιστροφή του αντιτίμου της αξίας των κινητών επισημάτων τελών χαρτοσήμου

(Κοινοποίηση απόφασης Υπουργού Οικονομικών για την επιστροφή του αντιτίμου της αξίας των κινητών επισημάτων τελών χαρτοσήμου )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Κοινοποίηση απόφασης Υπουργού Οικονομικών για την επιστροφή του αντιτίμου της αξίας των κινητών επισημάτων τελών χαρτοσήμου1117650/1671/Τ.Ε.Φ./ΠΟΛ.1385/28.12.2001

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ' αριθ. 1116482/1560/Τ.Ε.Φ./19.12.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός του τρόπου επιστροφής του αντιτίμου της αξίας των κινητών επισημάτων τελών χαρτοσήμου που αποσύρονται από την κυκλοφορία", η οποία έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Καθορισμός του τρόπου επιστροφής του αντιτίμου της αξίας των κινητών επισημάτων τελών χαρτοσήμου που αποσύρονται από την κυκλοφορία

1116482/1560/Τ.Ε.Φ./19.12.2001

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α').

2. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου επιστροφής του αντιτίμου της αξίας των κινητών επισημάτων τελών χαρτοσήμου, τα οποία κυκλοφορούσαν νόμιμα κατά την 31.12.2001 και αποσύρονται οριστικά από την κυκλοφορία την 1.1.2002, σε όσους κατέχουν αυτά.

3. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'). Τα ποσά που θα προκύψουν από την επιστροφή των ανωτέρω αξιών θα τακτοποιούνται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1095860/5660/0016/15.10.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου της αξίας των κινητών επισημάτων τελών χαρτοσήμου σε όσους κατέχουν αυτά, λόγω της μη χρησιμοποίησής τους μέχρι 31.12.2001 και της μη δυνατότητας χρησιμοποίησής τους μετά την ημερομηνία αυτή, ως εξής:

· Ενέργειες κατόχων

Για την επιστροφή απαιτείται υποβολή αίτησης από τον κάτοχο των κινητών επισημάτων, σε οποιαδήποτε ΔΟΥ.

Οι ιδιώτες στους οποίους έχουν χορηγηθεί ειδικές άδειες διάθεσης κινητών επισημάτων τελών χαρτοσήμου, θα υποβάλουν την αίτησή τους στις ΔΟΥ αρμοδιότητας φορολογίας τους.

Η υποβολή της αίτησης, η οποία πρέπει να γίνει από 2.1.2002 έως 28.2.2002, θα αφορά έναν μόνο κάτοχο και πρέπει να συνοδεύεται:

- Από τα κινητά επισήματα, τα οποία πρέπει να είναι αμεταχείριστα, σε άριστη κατάσταση, να μην έχει αποκοπεί το τμήμα μετά τη διαγώνια διάτρηση και να κυκλοφορούσαν νόμιμα κατά την 31.12.2001 (δηλαδή οι κλάσεις των: 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100, 200 και 500 δρχ.).

- Από κατάσταση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, η οποία θα είναι συμπληρωμένη με τα κινητά επισήματα κατά κλάση, καθώς και τις ποσότητες αυτών. Η κατάσταση θα συντάσσεται εις διπλούν.

Το ελάχιστο ποσό της αξίας, περιλαμβανομένης και της εισφοράς 20% υπέρ ΟΓΑ, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 6.000 δρχ.

· Ενέργειες ΔΟΥ

Οι ΔΟΥ στις οποίες υποβάλλονται αιτήσεις για επιστροφή της αξίας των κινητών επισημάτων, θα προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες:

Κατά την υποβολή κάθε αίτησης, ο διαχειριστής θα παραλαμβάνει και θα ελέγχει εάν η αναγραφόμενη στην επισυναπτόμενη κατάσταση ποσότητα κινητών επισημάτων συμφωνεί με την πραγματικά προσκομιζόμενη προς επιστροφή ποσότητα, κατά κλάση και αν αυτά είναι αμεταχείριστα, σε άριστη κατάσταση και δεν έχει αποκοπεί το τμήμα μετά τη διαγώνια διάτρηση. Στη συνέχεια θα επιστρέφεται το ένα αντίγραφο στον καταθέτη, αφού αναγραφεί και στα δύο αντίτυπα της κατάστασης η φράση "ελέγχθηκαν ως προς την κατάστασή τους και παρελήφθησαν τα αναγραφόμενα κινητά επισήματα" και τεθεί η ημερομηνία, η υπογραφή και η σφραγίδα του διαχειριστή.

Οπου τα προσκομιζόμενα προς επιστροφή επισήματα είναι σε καρτέλες ή σε μέρος καρτέλας, ο καταθέτων και αιτών την επιστροφή θα θέτει, ενώπιον του υπαλλήλου, την υπογραφή του και τα στοιχεία ταυτότητάς του, καθώς και τη σφραγίδα της εταιρίας, εάν ενεργεί για λογαριασμό εταιρίας, στην οπίσθια όψη της καρτέλας ή του μέρους αυτής.

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής διαπιστώσει ότι τα προσκομιζόμενα επισήματα ή μέρος αυτών δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την παραλαβή τους, αλλά ο καταθέτων έχει αντίθετη άποψη, θα τα παραλαμβάνει αναγράφοντας και στα δύο αντίτυπα της κατάστασης τη φράση "παρελήφθησαν τα αναγραφόμενα κινητά επισήματα ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ για να ελεγχθούν από την Επιτροπή" και θα θέτει ημερομηνία, υπογραφή και τη σφραγίδα του.

Ολα τα παραλαμβανόμενα επισήματα για κάθε αιτούντα χωριστά, μαζί με την κατάσταση, θα εσωκλείονται σε φάκελο στον οποίο θα συρράπτεται η αίτηση και θα φυλάσσονται από το διαχειριστή.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (28.2.2002) και εντός των επόμενων δεκαπέντε (15) ημερών, η επιτροπή που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 1079464/4658/0016/12.11.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα εξετάζει την ορθή παραλαβή των επισημάτων από το διαχειριστή ως προς την κατάσταση αυτών, την ποσότητα για την τυχόν ύπαρξη ελλείμματος και θα ελέγχει τη γνησιότητα αυτών.

Σε περίπτωση που η επιτροπή εγκρίνει την επιστροφή, εφόσον διαπιστώνονται τα ανωτέρω, θα συντάσσεται σχετική απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, στην οποία θα αναγράφεται η ποσότητα των κινητών επισημάτων κατά κλάση και η επιστρεφόμενη αξία του τέλους χαρτοσήμου και της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ξεχωριστά και συνολικά. Στη συνέχεια θα εκδίδεται ΑΦΕΚ στους δικαιούχους. Η καταβολή του επιστρεπτέου ποσού θα γίνεται αφού μετατραπεί η συνολική αξία από δραχμές σε ευρώ (με ισοτιμία 1 ευρώ = 340,75 δρχ.).

Σε περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη πλαστών επισημάτων και όπου αυτά είναι σε καρτέλες ή μέρος αυτών, θα διαπιστώνει τα στοιχεία του καταθέτη στην οπίσθια όψη της καρτέλας και θα ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Οταν ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων, τα κινητά επισήματα για τα οποία εκδόθηκε απόφαση επιστροφής καταμετρούνται και καταστρέφονται κατά τα οριζόμενα στην προαναφερόμενη υπουργική απόφαση.

Σε περίπτωση που η επιτροπή δεν εγκρίνει την επιστροφή των χρημάτων για τα παραληφθέντα ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ κινητά επισήματα ή μέρος αυτών, αυτά θα επιστρέφονται στον αιτούντα με αποδεικτικό παραλαβής.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ

ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ:


ΟΝΟΜΑ:ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ


Α.Φ.Μ.:Α.Δ.Τ.


Δ/ΝΣΗ:ΤΗΛΕΦΩΝΟ


ΚΛΑΣΕΙΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

ΟΓΑ

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΑΞΙΑ


1 ΔΡΧ.


3 ΔΡΧ.

5 ΔΡΧ.
10 ΔΡΧ.
30 ΔΡΧ.

50 ΔΡΧ.
100 ΔΡΧ.

200 ΔΡΧ.

500 ΔΡΧ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΔΡΧ.


ΣΕ ΕΥΡΩ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / /2002

Ο ΑΙΤΩΝΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο