Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1085443 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1089567 ΕΞ2016/10-6-2016 (ΑΔΑ: Ψ6Ρ2Η-Η1Ι) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής, Ηλεκτρονικού Ναυλοσυμφώνου, Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και την προώθηση του Τέλους Παραμονής και Πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών»

(Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1089567 ΕΞ2016/10-6-2016 (ΑΔΑ: Ψ6Ρ2Η-Η1Ι) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής, Ηλεκτρονικού Ναυλοσυμφώνου, Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και την προώθηση του Τέλους Παραμονής και Πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών»)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1085443 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Ταχ. Κωδ.: 10165 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210-3338283

2.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'- ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184, Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο: 2103311291
Fax: 2103230829
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘEMA: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1089567 ΕΞ2016/10-6-2016 (ΑΔΑ: Ψ6Ρ2Η-Η1Ι) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής, Ηλεκτρονικού Ναυλοσυμφώνου, Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και την προώθηση του Τέλους Παραμονής και Πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 89 και 128 του Π.Δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178), όπως αποσαφηνίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) και τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α'211) και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

γ) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 17, καθώς και των παραγράφων 2, 3 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 αυτού.

δ) Του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013 (Α' 256) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της 'Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε."».

ε) Του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Β' και του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Γ' του ν. 4256/2014 (Α' 92) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

στ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ζ) Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (Β' 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

η) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

θ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1089567 ΕΞ 2016/10.6.2016 (ΑΔΑ: Ψ6Ρ2Η-Η1Ι) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής, Ηλεκτρονικού Ναυλοσυμφώνου, Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και την προώθηση του Τέλους Παραμονής και Πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1138501 ΕΞ 2016/22.9.2016 (ΑΔΑ: Ψ6ΦΝΗ-Σ91) όμοια.

3. Το αριθ. ΔΕΛ 1148048 ΕΞ 2016/14.10.2016 έγγραφο της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και τη συνημμένη σε αυτό αίτηση μέλους για απαλλαγή από τα καθήκοντά του στην Ομάδα Εργασίας.

4. Το αριθ. ΔΔΘΤΟΚ 1158358 ΕΞ 2016/3.11.2016 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε. και τη συνημμένη σε αυτό αίτηση μέλους για απαλλαγή από τα καθήκοντά του στην Ομάδα Εργασίας, καθώς και το από 3-11-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της ίδιας Διεύθυνσης.

5. Το από 5-12-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου της Υφυπουργού Οικονομικών.

6. Το από 28/12/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

7. Το αριθ. ΥΦ.ΟΙΚ.0000452 ΕΞ 2017/3.3.2017 έγγραφο της Υφυπουργού Οικονομικών και το από 3/3/2017 συμπληρωματικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου της Υφυπουργού Οικονομικών.

8. Το από 14/3/2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Γ'- Φόρου Πλοίων και Ναυτιλιακών Εταιρειών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε..

9. Του Π.Δ. 73/2015 (Α'116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Του Π.Δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

12. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε τις παραγράφους Γ' και Ζ' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1089567 ΕΞ 2016/10.6.2016 (ΑΔΑ: Ψ6Ρ2Η-Η1Ι) απόφασής μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών, για την δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Επαγγελματικών και Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής, Ηλεκτρονικού Ναυλοσυμφώνου, Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου και την προώθηση του Τέλους Παραμονής και Πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνουμε την διάρκεια λειτουργίας των τεσσάρων (4) Ομάδων Εργασίας και της Συντονιστικής αυτών, έως της ολοκληρώσεως των εργασιών τους, προσθέτουμε ως τακτικά μέλη στις τέσσερις (4) Ομάδες Εργασίας την Αναστασία Αργυροπούλου και την Γεωργία Παπαλέξη, καθώς και τον Δημήτριο Βαφειάδη στην 3η και 4η Ομάδα Εργασίας, αυξάνουμε τον αριθμό των μελών της 1ης Ομάδας Εργασίας, από οκτώ (8) σε εννέα (9), διαγράφουμε το, με α/α 3, μέλος, Μαρία Κοτρότσου, αντικαθιστούμε το, με α/α 5, τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, Σπυριδούλα Ρηγοπούλου και Ελένη Κρασά, στη θέση τους ορίζουμε, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Ομάδας, τις Ελένη Κρασά και Μαγιούλα Βλάχου, αντίστοιχα, και αναριθμούμε τα μέλη της ανωτέρω Ομάδας, με α/α 4 έως 8, σε 3 έως 7. Αυξάνουμε τον αριθμό των μελών της 2ης Ομάδας Εργασίας από επτά (7) σε εννέα (9), καθώς και τον αριθμό των μελών της 3ης και 4ης Ομάδας Εργασίας από έξι (6) σε εννέα (9). Επιπρόσθετα, αντικαθιστούμε, το με α/α 4, τακτικό μέλος της 3ης Ομάδας Εργασίας, Ζωή Τζώρτζη, στη θέση της ορίζουμε, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Ομάδας, τον Κωνσταντίνο Τριαδά, ορίζουμε ως αναπληρωματικό μέλος αυτού την Ελένη Μυλωνά, διορθώνουμε την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, το με α/α 2, τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της Συντονιστικής Ομάδας και, το με α/α 3, τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της 4ης Ομάδας Εργασίας και διαμορφώνουμε τις περιπτώσεις 1 και 2 της υποπαραγράφου I', τις περιπτώσεις 3 έως 9 της υποπαραγράφου II', τις περιπτώσεις 8 και 9 της υποπαραγράφου III', τις περιπτώσεις 4, 7, 8 και 9 της υποπαραγράφου IV' και τις περιπτώσεις 3, 7, 8 και 9 της υποπαραγράφου V' της παραγράφου Γ', καθώς και την παράγραφο Ζ', ως εξής:

«Γ. I. 1) Παναγιώτα Δρέσιου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο της Υφυπουργού Οικονομικών, ως Συντονίστρια, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Λίτινα, που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο.

2) Μαρία Μπεκράκη, υπάλληλο με βαθμό Α', της ειδικότητας (ΠΕ) Διοικητικού-Οικονομικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Β' - Διαχείρισης Παγίων και Αναλωσίμων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Βασιλακοπούλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Α.Α.Δ.Ε.».

«Γ. II. 3) Παυλίνα Φράγκου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Άγγελο Καρβούνη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊστάμενο του Τμήματος Β' - Προτύπων, Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ίδιας Διεύθυνσης.

4) Ελένη Κρασά, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαγιούλα Βλάχου, υπάλληλο με βαθμό Α', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

5) Κωνσταντίνο Τριαδά, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος.

6) Δημήτριο Βαφειάδη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μαργέλη, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

7) Αντωνία Ανδρεάκου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Γερασιμούλα Χλωρού, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

8) Αναστασία Αργυροπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Λιμένων, ως μέλος.

9) Γεωργία Παπαλέξη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υ.Ν.Α.Ν.Π., ως μέλος».

«Γ. III. 8) Αναστασία Αργυροπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Λιμένων, ως μέλος.

9) Γεωργία Παπαλέξη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υ.Ν.Α.Ν.Π., ως μέλος».

«Γ. IV. 4) Κωνσταντίνο Τριαδά, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Μυλωνά, υπάλληλο με βαθμό Α', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση».

«7) Δημήτριο Βαφειάδη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος.

8) Αναστασία Αργυροπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Λιμένων, ως μέλος.

9) Γεωργία Παπαλέξη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υ.Ν.Α.Ν.Π., ως μέλος».

«Γ. V. 3) Αθανάσιο Γκαραβέλα, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Τσιγγάνου, υπάλληλο με βαθμό Β', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση».

«7) Δημήτριο Βαφειάδη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος.

8) Αναστασία Αργυροπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Λιμένων, ως μέλος.

9) Γεωργία Παπαλέξη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υ.Ν.Α.Ν.Π., ως μέλος».

«Ζ. Η διάρκεια λειτουργίας των Ομάδων ορίζεται από την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα Διαύγεια έως ολοκληρώσεως των εργασιών τους, οπότε θα υποβάλλουν στην Υφυπουργό Οικονομικών και στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τα αποτελέσματα του έργου τους.».

Β. Η παράγραφος Η' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1089567 ΕΞ 2016/10.6.2016 απόφασής μας ισχύει και για τα μέλη των Ομάδων, που ορίζονται με την παρούσα απόφαση.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1089567 ΕΞ 2016/10.6.2016 (ΑΔΑ: Ψ6Ρ2Η-Η1Ι) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1138501 ΕΞ 2016/22.9.2016 (ΑΔΑ: Ψ6ΦΝΗ-Σ91) όμοια.
 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο