Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-06-2017 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 4332/48587/2017 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄1239)

(Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄1239))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 4332/48587

(ΦΕΚ Β' 1916/1-6-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 6 και της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010, «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α΄ 160).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

2. Την υπ’αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

3. Τις υπ’ αριθμ. 222/28.12.2016 (ορθή επανάληψη) και 64/31.3.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

4. Την υπ’ αριθμ. 128/43710/20.4.2017 εισήγηση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α) και του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπ’ αριθμ. 425/42522/20.5.2013 (Β΄1239) απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 915/91988/1.8.2013 (Β΄ 1957), 384/52287/17.4.2014 (Β΄ 1031), 603/83797/27.6.2014 (Β΄1731), 706/96129/6.8.2014 (Β΄ 2258), 2042/29553/29.5.2015 (Β΄ 1065), 6655/82133/23.7.2015 (Β΄ 1572) και 5435/72617/24.6.2016 (Β΄1931) αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Αν η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής υποβληθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1, η ασφαλιστική κάλυψη των σχετικών καλλιεργειών αρχίζει μετά την παρέλευση 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που μέρος των καλλιεργειών ή του ζωικού κεφαλαίου του υπόχρεου δεν περιλαμβάνονται στην αρχική Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής και δηλώνονται με συμπληρωματική δήλωση μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλεται ή εισπράττεται, μέχρι την 31 Μαρτίου του επόμενου έτους αναφοράς της ΔΚΕ, στον τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς που αναφέρεται στο έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ή άλλης εξουσιοδοτημένης από τον ΕΛ.Γ.Α. τράπεζας.».

3. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 915/91988/1.8.2013 υπουργικής απόφασης, την περ. 1 της παρ. 1 της υπ’αριθμ. 384/52237/17.4.2014 υπουργικής απόφασης, την παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 603/83797/27.6.2014 υπουργικής απόφασης, την παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 706/96129/6.8.2014 υπουργικής απόφασης, την περ. 7 της παρ. Ι της υπ’ αριθμ. 2042/29553/29.5.2015 υπουργικής απόφασης, την παρ. 1 του άρθρου μόνου της υπ’αριθμ. 6655/82133/23.7.2015 υπουργικής απόφασης και την παρ. 6 του άρθρου 1 της 5435/72617/24.6.2016 υπουργικής απόφασης, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για το έτος 2016, το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2017. Ειδικότερα οι παραγωγοί που έχουν επιλέξει ως τρόπο καταβολής της εισφοράς την εξουσιοδότηση και χρέωση του καταθετικού τους λογαριασμού από τον ΕΛ.Γ.Α. και για οποιοδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατή η είσπραξη του συνόλου ή μέρους της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, πρέπει να καταθέσουν στον ειδικό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. στην Τράπεζα Πειραιώς, με τον κωδικό ΜΠ 716, το οφειλόμενο ποσό της εισφοράς έτους 2016, έως 30/6/2017, προκειμένου να εκπληρώσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις».

4. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που παρατίθεται στο άρθρο 10 της υπ’αριθμ.425/42522/20.5.2013 υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 3 της παρ. Ι της υπ’ αριθμ. 384/52287/17.4.2014 υπουργικής απόφασης, την περ. 16 της παρ. Ι της υπ’ αριθμ. 2042/29553/29.5.2015 υπουργικής απόφασης και την παρ. 11 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 5435/72617/24.6.2016 υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής έτους 2017.

5. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που παρατίθεται στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 425/42522/20.5.2013 υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 4 της παραγράφου Ι της υπ’ αριθμ. 384/52287/17.4.2014
υπουργικής απόφασης, την περ. 17 της παρ. Ι της υπ’ αριθμ. 2042/29553/29.5.2015 υπουργικής απόφασης και την παρ. 12 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 5435/72617/24.6.2016 υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

1. Μέση Παραγωγή, Μέση Τιμή, Ασφαλιζόμενη Αξία και Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά ανά Κατηγορία προϊόντος Φυτικής Παραγωγής, προϊόν και Νομό/ΠΕ, όπως προκύπτει από τις τιμές που χρησιμοποίησε ο ΕΛ.Γ.Α. κατά την πενταετία 2011-2015.

2. Ασφαλιζόμενη Αξία και Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά ανά Είδος, Κατηγορία και ηλικία Ζωικού κεφαλαίου όλης της Χώρας, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΛ.Γ.Α. έτους 2010.

* έγινε προσαύξηση κατά 20% της ασφαλιστικής εισφοράς των θηλέων ζώων αιγοπροβάτων, άνω του έτους, ώστε να θεωρούνται ασφαλισμένα και να καλύπτονται και όλα τα κάτω του έτους ζώα που κατέχει ο κτηνοτρόφος

** σε εκτροφές χωρίς ζώα άνω του έτους

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 23 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο