Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Β 1168228 ΕΞ 2017/9.11.2017. και την απόφαση με αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1044954 ΕΞ 2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1083933 ΕΞ 2017 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 31 Μαΐου 2017
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1083933 ΕΞ2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'- ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184, Αθήνα
Πληροφορίες:Δ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο:2103311291
Fax:2103230829
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘEMA: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, της παραγράφου 1 και των υποπαραγράφων γ' και ιβ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2, των άρθρων 7 και 22, και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.
β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178), όπως αποσαφηνίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220), καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α'211) και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
γ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016. 
γ) Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (Β' 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
δ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ε) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β 1076844 ΕΞ 2017/19-5-2017 (ΑΔΑ: 6Ω4ΓΗ-23Τ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών και δράσεων για την υλοποίηση του έργου που περιγράφεται στο Σχέδιο Φορολογικής Συμμόρφωσης 2017-2020 της Α.Α.Δ.Ε.».

3. Τα από 30/5/2017 δύο (2) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Συντονίστριας της εν θέματι Ομάδας Εργασίας.

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (ΥΟΔΔ 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Ομάδα Εργασίας, για την κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων.


Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε ως Συντονίστρια και μέλη αυτής τους κατωτέρω υπαλλήλους, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ως εξής:

Ι. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

Μαρία Κυριαζίδου, με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, υπάλληλο της Διεύθυνσης Εισπράξεων, αποσπασμένη στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως Συντονίστρια, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Μπασδέκη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

ΙΙ. ΜΕΛΗ

α) Γραφείο Διοικητή:

1) Αγγελική Κωνσταντινοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Διοικητή.

β) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού:

2) Μαρία Παρτσινεβέλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Β' - Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων.

3) Δημήτριο Δημητρακόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών. γ) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

αα) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.):

4) Γρηγόριο Κρασοπουλάκο, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.

Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται το ανωτέρω μέλος θα τον αναπληρώνει η Άννα- Μαρία Μπάλλου, υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ή ο Ιωάννης Περράκης, υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.

ββ) Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.):

5) Λεωνίδα Μπιλιράκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Τασιόπουλο, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής.

δ) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)

αα) Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης:

6) Αθανάσιο Ασημακόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

ββ) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης:

7) Μαρία-Θεοδοσία Μπενία, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως μέλος.

8) Ελευθερία Έξαρχου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δάφνη Αράμπογλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

γγ) Διεύθυνση Εισπράξεων:

9) Θεοδώρα Αϊβάζογλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Παναγιωτοπούλου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Γ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών.

δδ) Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.):

10) Σοφία Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Θωμά Τσιάρα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου.

εε) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου

11) Περσεφόνη Διαμαντοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δροσούλα Οικονόμου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

ε) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φορών Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. κ' Ε.Φ.Κ.)

Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.):

12) Λούλα Αποστόλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Δ' - Τελωνειακών Παραβάσεων και Νομικής Υποστήριξης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελευθερία Μπουκουβάλα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει η Συντονίστρια αυτής.

Δ. I. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η κατάρτιση προγράμματος συμμόρφωσης, το οποίο θα περιγράφει τους σημαντικότερους κινδύνους συμμόρφωσης (ως προς την υποβολή δηλώσεων, την ορθή δήλωση της φορολογητέας ύλης και την εμπρόθεσμη είσπραξη των οφειλόμενων ή καταλογιζόμενων ποσών) κατόπιν κατηγοριοποίησης των φορολογουμένων (φυσικών και νομικών προσώπων), με βάση:
α) το εισόδημα αυτών και τον αποδιδόμενο φόρο,
β) τον δηλούμενο και αποδιδόμενο Φ.Π.Α.,
γ) την περιουσία αυτών και τον αποδιδόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Για τον προσδιορισμό των κινδύνων θα αναλυθούν στοιχεία από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με τη συμμόρφωση, τα αποτελέσματα των ελέγχων, τα αποτελέσματα της αναγκαστικής είσπραξης και οτιδήποτε σχετικό απαιτηθεί κατά την εκτέλεση του έργου της Ομάδας. Η ανάλυση θα συμβάλει στον προσδιορισμό και στην ανάλυση συμπεριφορών που οδηγούν σε μη συμμόρφωση. Η Ομάδα θα καταγράψει και θα προτείνει τρόπους και ενέργειες αντιμετώπισης κάθε περίπτωσης κινδύνου μη συμμόρφωσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η μεγιστοποίηση των επιπέδων συμμόρφωσης για κατηγορίες φορολογουμένων και η ορθολογικότερη κατανομή των πόρων της Α.Α.Δ.Ε. για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς της.

II. Η Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας:
α) μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της Προϊστάμενους Υπηρεσιών και λοιπά στελέχη της Α.Α.Δ.Ε., όποτε το κρίνει απαραίτητο, καθώς και να συνεργάζεται με στελέχη Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων ή Φορέων ή με Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας ή Έργου αυτών, το έργο των οποίων σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το έργο της παρούσας Ομάδας.
β) λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Συντονιστικής Επιτροπής για τη διοίκηση, τη διαχείριση, τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών και δράσεων για την υλοποίηση του έργου που περιγράφεται στο Σχέδιο Φορολογικής Συμμόρφωσης 2017-2020 της Α.Α.Δ.Ε..
γ) ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως, όποτε το κρίνει απαραίτητο ή όποτε της ζητηθεί, την ως άνω Συντονιστική Επιτροπή για την πορεία και την πρόοδο υλοποίησης του έργου και για τους πιθανούς κινδύνους για την ολοκλήρωση αυτού και προτείνει τρόπους αποφυγής τους.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα που στεγάζονται υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., το οποίο θα ορίζει η Συντονίστρια αυτής και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της, οπότε θα παραδώσει το πόρισμά της στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και Πρόεδρο της προαναφερθείσας Συντονιστικής Επιτροπής.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος ΠιτσιλήςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο