Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2001 ]

ΠΟΛ.1378/21.12.2001 Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.2001

(Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.2001)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφώνκαι τη σύνταξη απογραφής την 31.12.2001"

(Υπ. Οικ. 1113823/πολ. 1378/21.12.2001)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου6 του π.δ. 186/1992 "Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων" (ΦΕΚ Α'84), όπως προστέθηκεμε την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. -2753/1999 (ΦΕΚ Α' 249).

2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης για'της περίπτωσης γ' του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α'84), όπως προστέθηκεμε την παράγραφο 34 του άρθρου 43 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ Α' 75).

3. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ' του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α'84). .

4. Την αριθμ.1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού καιτου Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση των αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικώνστους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Ότι υπάρχουν κατηγορίες επιτηδευματιών, που είτε αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για τη σύνταξη απογραφής λόγω του μικρού μεγέθους, του αντικειμένου των εργασιών τους ή του μεγάλου αριθμού των ειδών που εμπορεύονται, είτε επειδή δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα αγαθών στο τέλος της χρήσης και η απογραφή τους δεν παρουσιάζειουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον.

6.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οιδιατάξεις των Α.Υ.Ο. 1114729/1049/0015/ ΠΟΛ.1302/14.12.2000  (ΦΕΚ 1638 Β'29.12.2000) και 1120074/948/0015/ ΠΟΛ.1261/24.12.1999  (ΦΕΚ 2270B'31-12-1999) έχουν εφαρμογή και για την απογραφή των εμπορευσίμων περιουσιακών στοιχείων της31-12-2001 των επιτηδευματιών που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας.

2. Η απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.


 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο