Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-2017 ]

Αριθμ. 57353/ΕΥΘΥ 386 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 62788/ΕΥΘΥ 613/ 13-06-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1885), σχετικά με τη «Διάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας» του άρθρου 18 παρ. 10 του ν.4314/2014 και κατάργηση των υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ. 23125/08.10.2000 (ΦΕΚ Β’ 1502), 130383/ 01.10.2009 (ΦΕΚ Β΄2136), 44222/Γ’ ΚΠΣ 304/29.12.2000 (ΦΕΚ Β΄13) και ΔΥ1α/Γ.Π. οικ. 85659/13.07.2010 (ΦΕΚ Β΄1500) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 62788/ΕΥΘΥ 613/ 13-06-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1885), σχετικά με τη «Διάρθρωση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας» του άρθρου 18 παρ. 10 του ν.4314/2014 και κατάργηση των υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/οικ. 23125/08.10.2000 (ΦΕΚ Β’ 1502), 130383/ 01.10.2009 (ΦΕΚ Β΄2136), 44222/Γ’ ΚΠΣ 304/29.12.2000 (ΦΕΚ Β΄13) και ΔΥ1α/Γ.Π. οικ. 85659/13.07.2010 (ΦΕΚ Β΄1500) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 57353/ΕΥΘΥ 386

(ΦΕΚ Β' 1888/31-5-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», και ειδικότερα τα άρθρα 16, 17, 18 και 58 παρ. 3 αυτού (ΦΕΚ Α’ 265).

2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά (ΦΕΚ Α’ 267).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

5. Το Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ Α΄173) «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας».

6. Το Π.Δ. 123/2016 περί ανασύστασης και μετονομασίας υπουργείων (ΦΕΚ Α’ 208).

7. Το Π.Δ. 125/2016 περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α’ 210).

8. Το Π.Δ. 73/2015 περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α’ 116).

9. Την υπ’αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση ανάθεσης ρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ Β’ 3722).

10. Το από 23.02.2017 σχετικό αίτημα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.

11. Την από 17.03.2017 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 62788/ ΕΥΘΥ 613/ 13.6.2016 κοινής υπουργικής απόφασης διάρθρωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ Β’ 1885), ως ακολούθως:

Η παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η ΕΔΕΥΠΥ υπάγεται στον Υπουργό Υγείας»

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’αριθμ. 62788/ ΕΥΘΥ 613/ 13.6.2016 κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 22 Μαΐου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο