Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-05-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Φ.10043/19893/606/2017 Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης

(Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αθήνα, 30 / 5 / 2017
Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / 19893 / 606

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14)
ΤΜΗΜΑ : Α'

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Ράπτη
Τηλέφωνο : 210 - 3368109
FAX : 210 - 3368116

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης»

Σε συνέχεια του αριθ. ΔΙΕΙΣΦΜΜ/364/629350/28-4-2017 εγγράφου σας, σχετικά με την εισφοροδότηση μηχανικών με διακοπή μη μισθωτής δραστηριότητας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Από την ισχύουσα κατά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 νομοθεσία (άρθρο 6 του α.ν.2326/1940) προβλέπεται η υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, των μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (μηχανικοί, αρχιτέκτονες κ.λπ.), ανεξάρτητα εάν ασκούν ή όχι το επάγγελμα.

Συνεπώς, στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 υποχρεωτικά οι μηχανικοί που ασκούσαν το επάγγελμα είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες (ασφάλιση λόγω απασχόλησης), καθώς και οι μηχανικοί που είχαν τραπεί σε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα αλλά παρέμεναν μέλη του ΤΕΕ (ασφάλιση λόγω ιδιότητας). Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι μηχανικοί που υπάγονταν στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου για την πραγματική τους απασχόληση (διαφορετική από εκείνη του μηχανικού), υπάγονταν υποχρεωτικά και στο πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ λόγω εγγραφής στο ΤΕΕ (λόγω ιδιότητας) καταβάλλοντας στο ΤΣΜΕΔΕ ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία. 

2. Από 1/1/2017, οι ανωτέρω ρυθμίσεις εξακολουθούν να διατηρούνται σε ισχύ και ως εκ τούτου από την ανωτέρω ημερομηνία, οι Υπηρεσίες σας, προκειμένου να καθορίσουν το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ που είναι μέλη του ΤΕΕ, θα πρέπει να εξετάζουν εάν τα ανωτέρω πρόσωπα ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα μηχανικού (μισθωτού ή μη μισθωτού) ή όχι.

Ειδικότερα:

α) στις περιπτώσεις μελών του ΤΕΕ που παρέχουν μόνο μισθωτή εργασία ως μηχανικοί, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4387/2016, ενώ οι μηνιαίες αποδοχές για πλήρη απασχόληση δεν μπορεί να υπολείπονται των €586,08 ή του €510,95 (βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω ή κάτω των 25 ετών αντίστοιχα).

β) στις περιπτώσεις μελών του ΤΕΕ που ασκούν μόνο μη μισθωτή εργασία ως μηχανικοί, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενου σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016, ενώ το μηνιαίο εισόδημα δεν μπορεί να υπολείπεται των €586,08 ή του €410,26 (βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών για τους άνω 5ετίας ή του 70% αυτού για τους κάτω 5ετίας αντίστοιχα).

γ) στις περιπτώσεις μελών του ΤΕΕ που δεν ασκούν καμία επαγγελματική δραστηριότητα (είτε ως μισθωτοί είτε ως μη μισθωτοί), καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενου σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016, ενώ το μηνιαίο εισόδημα δεν μπορεί να υπολείπεται των €586,08 ή του €410,26 (βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών για τους άνω 5ετίας ή του 70% αυτού για τους κάτω 5ετίας αντίστοιχα).

δ) στις περιπτώσεις μελών του ΤΕΕ που παρέχουν ταυτόχρονα μισθωτή και μη μισθωτή εργασία ως μηχανικοί, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2 του ν.4387/2016 (σχετική η αριθ. Φ. 10043/οικ. 14226/ 431/24.3.2017 εγκύκλιος - ΑΔΑ : ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1). Σε περίπτωση που διακοπεί η παροχή μη μισθωτής εργασίας (διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.), τότε καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού μηχανικού σύμφωνα με τα ανωτέρω.

ε) στις περιπτώσεις μελών του ΤΕΕ που έχουν τραπεί σε άλλο επάγγελμα, δηλαδή δεν απασχολούνται ως μηχανικοί, και παρέχουν μισθωτή εργασία (για παράδειγμα απασχολούνται ως υπάλληλοι γραφείου) ή μη μισθωτή εργασία (για παράδειγμα ασκούν εμπορική δραστηριότητα), αλλά εξακολουθούν να παραμένουν μέλη του ΤΕΕ, δηλαδή διατηρούν την ιδιότητα, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 του ν.4387/2016 (σχετική η αριθ. Φ. 10043/οικ. 14226/ 431/24.3.2017 εγκύκλιος - ΑΔΑ : ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι επίκειται κατάργηση της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ λόγω ιδιότητας με νομοθετική ρύθμιση.

Μέχρι τη θέσπισή της και την παροχή νέων οδηγιών, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ανωτέρω.Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Α. ΠετρόπουλοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο