Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-05-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: 4540/2017 Παράνομος στοιχηματισμός και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια

(Παράνομος στοιχηματισμός και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Αθήνα, 24 Μαΐου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 4540
Αριθ. Εγκυκλίου: 4

ΠΡΟΣ

Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της χώρας (και δι' αυτών στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών)


ΘΕΜΑ: «Παράνομος στοιχηματισμός και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια»

Η συνεχής διεύρυνση κατ’ είδος, αριθμό και πυκνότητα των διενεργούμενων αθλητικών εκδηλώσεων παγκοσμίως και ιδιαίτερα των ομαδικών αθλημάτων, είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή εμφάνιση πλείστων όσων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, άρρηκτα συνδεόμενων με το συγκεκριμένο χώρο. Η διείσδυση, όμως, του επαγγελματισμού σε αρκετούς τομείς του αθλητισμού, ενδεχομένως κατά τρόπο στρεβλό και χωρίς την προσήκουσα θεσμική θωράκιση, επέτρεψε και την ανάπτυξη κάθε άλλο παρά νόμιμων δράσεων, με κοινό χαρακτηριστικό την επιδίωξη και αποκόμιση περιουσιακού οφέλους και την ταυτόχρονη πρόκληση ζημίας σε ξένη περιουσία, η οποία μπορεί να είναι είτε ατομική είτε δημόσια.

Περαιτέρω, έχει προσλάβει μεγάλες διαστάσεις και αποτελεί όχι μόνο εστία διαφθοράς και εκμαυλισμού συνειδήσεων, αλλά και πύλη σοβαρής οικονομικής αιμορραγίας για τα έσοδα του Κράτους από την απώλεια φόρων, το ποσό των οποίων, σε ετήσια βάση, προσεγγίζει το ένα δισεκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000.000) ευρώ, το φαινόμενο του παράνομου στοιχηματισμού και της διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, χωρίς την απαιτούμενη προς τούτο άδεια. Το ανωτέρω φαινόμενο, το οποίο συναρτάται και με άλλα, σοβαρής ποινικής απαξίας, εγκλήματα (απάτη με υπολογιστή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κ.λ.π.) απαντάται σε διάφορους, κατ’ επίφαση, ψυχαγωγικού ή υγειονομικού ενδιαφέροντος χώρους (“INTERNET CAFE” κ.λ.π.), όπου έχουν εγκατασταθεί παιγνιομηχανήματα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, των οποίων το λογισμικό έχει τροποποιηθεί από ειδικούς για την περίπτωση τεχνικούς, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, αφενός μεν να παρέχεται η δυνατότητα για στοιχηματισμό και διενέργεια διάφορων τυχερών παιγνίων, αφετέρου δε η ευχέρεια, σε περίπτωση αιφνιδιαστικού αστυνομικού ελέγχου, άμεσης επαναφοράς των σχετικών ρυθμίσεων σε κατάσταση λειτουργίας για τη διενέργεια επιτρεπόμενων, κατά το νόμο, τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις αυτού του είδους απασχολούν προσωπικό και μάλιστα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της «προσωρινής αναπλήρωσης» του μονίμως απουσιάζοντος από το κατάστημα πραγματικού ιδιοκτήτη, χωρίς την επιβαλλόμενη ασφάλιση, αποφεύγοντας την καταβολή και απόδοση στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό των προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

Κατόπιν τούτου, ανεξάρτητα από τις ενέργειες των αρχών, προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, και την ανακύπτουσα αναγκαιότητα τροποποίησης επί το αυστηρότερο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (Ν. 4002/2011, ΚΥΑ 1107414/1491/2003), έτσι ώστε οι προβλεπόμενες ποινικές και κυρίως οι διοικητικές κυρώσεις (σφράγιση καταστήματος, αφαίρεση άδειας λειτουργίας, επιβολή προστίμου) να καταστούν αποτελεσματικότερες και να επιβάλλονται επίκαιρα, για την περιστολή της περί ης ο λόγος εγκληματικής δραστηριότητας, θεωρούμε απαραίτητη τη στενή συνεργασία των εισαγγελικών αρχών με τις αρμόδιες κατά τόπο αστυνομικές Υπηρεσίες. Προς τούτο, παραγγέλλομε τα εξής:

1. Σε συνεννόηση με τους διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της περιφέρειάς σας, να οριστεί εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος θα εποπτεύει τους διενεργούμενους από τις αστυνομικές αρχές ελέγχους, οι οποίοι θα πρέπει να διενεργούνται συχνά και κατά τρόπο συστηματικό.

2. Σε περίπτωση σχηματισμού δικογραφίας κατά την αυτόφωρη διαδικασία, να αποφεύγεται η διάσπαση της δικογραφίας και δη ο διαχωρισμός της ανάλογα με την ιδιότητα του εμπλεκόμενου προσώπου (ιδιοκτήτης καταστήματος, υπεύθυνος διεξαγωγής παράνομου παιγνίου, προσωρινά υπεύθυνος, παίκτης, συνεργός), προκειμένου να διασφαλιστεί το ενιαίο της εκδίκασης και συνακόλουθα η ορθοκρισία της εκφερόμενης δικαιοδοτικής κρίσης.

3. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών κάθε νομού της περιφέρειάς σας, με ευθύνη και επιμέλεια του κατά τα άνω ορισθέντος εισαγγελικού λειτουργού, θα τηρούνται λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για τους διενεργηθέντες κατά μήνα ελέγχους, καθώς και τη διαδικαστική πορεία των σχετικών υποθέσεων, ο ίδιος δε θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την επιβολή ή μη των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων εκ μέρους των αρμόδιων κατά τόπο Δήμων, τα στοιχεία δε αυτά θα είναι αμέσως διαθέσιμα, οποτεδήποτε ζητηθούν από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

4. Στο πλαίσιο των λειτουργικών καθηκόντων σας, θεωρούμε αυτονόητη την παρακολούθηση της εφαρμογής της προκείμενης παραγγελίας και την προσήκουσα επέμβασή σας, εφόσον υπόκειται, κατά την κρίση σας, σοβαρός προς τούτο λόγος, ενημερώνοντάς μας σχετικά.


Ο Αντισαγγελέας του Αρείου  Πάγου
Χαράλαμπος ΒουρλιώτηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο