Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2001 ]

ΠΟΛ.1371/18.12.2001 Ενιαία διαδικασία υποβαλλομένωνδικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ. λόγω μεταβολών φ.τ.μ., καταχώρηση αθροιστικών δεδομένων εσόδων (τζίρου) και Φ.Π.Α. σε δραχμές στο βιβλιάριο συντήρησης κατά την ενεργοποίηση λειτουργίας της φ.τ.μ. με ευρώ, και παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου κατά την αντικατάσταση φορολογικής μνήμης.

(Ενιαία διαδικασία υποβαλλομένωνδικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ. λόγω μεταβολών φ.τ.μ., καταχώρηση αθροιστικών δεδομένων εσόδων (τζίρου) και Φ.Π.Α. σε δραχμές στο βιβλιάριο συντήρησης κατά την ενεργοποίηση λειτουργίας της φ.τ.μ. με ευρώ, και παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου κατά την αντικατάσταση φορολογικής μνήμης. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Ενιαία διαδικασία υποβαλλομένων δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ. λόγω μεταβολών φ.τ.μ., καταχώρηση αθροιστικών δεδομένων εσόδων (τζίρου) και Φ.Π.Α. σε δραχμές στο βιβλιάριο συντήρησης κατάτην ενεργοποίηση λειτουργίας της φ.τ.μ. με ευρώ, και παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου κατά την αντικατάσταση φορολογικής μνήμης.

(Υπ. Οικ. 1116461/πολ. 1371/18.12.2001)

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την απλούστευσηκαι βελτίωση των υφισταμένων διαδικασιών αλλά και χρονικής συντόμευσης τωναπαραίτητων σχετικών συναλλαγών μεταξύ φορολογουμένων και Δ.Ο.Υ. καθορίζουμε ταεξής:

Α.

1. Στιςακόλουθες περιπτώσεις μεταβολών, όπως .

α.Αντικατάσταση (αφαίρεση) της φορολογικής μνήμης της φ.τ.μ. λόγω πλήρωσης

β. Παύση λειτουργίας της φ.τ.μ. και αντικατάστασητης με καινούργια λόγω πλήρωσης της φορολογικής μνήμης

γ. Μεταβίβαση (μεταπώληση) λειτουργούσας φ.τ.μ.μεταξύ επιτηδευματιών ή εμπόρου - επιτηδευματία

δ. Αυτοπαράδοσηφ.τ.μ.,

Ο επιτηδευματίας - κάτοχος φ.τ,μ, καταθέτει στηναρμόδια Δ.Ο.Υ. (εντός δεκαημέρου) τα κάτωθι:

(ι) Υπεύθυνηδήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, σχετικά με το γεγονός (π.χ. αντικατάστασηφορολογικής μνήμης λόγω πλήρωσης).

(ϋ) Τοέντυπο Δήλωσης Έναρξης - Μεταβολής - Παύσης Λειτουργίας Φ.Τ.Μ. (Β2).

(ίϋ) Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκδοθέντος ημηρεσίου δελτίου "Ζ" (ΝΟΜΙΜΗΑΠΟΔΕΙΞΗ) και προσκόμιση - επίδειξη του πρωτοτύπου.

(ίν) Τοβιβλιάριο συντήρησης - επισκευών, με καταχωρημένα τα αθροιστικά -προοδευτικάσύνολα (ποσά) των εσόδων (τζίρου) και συντελεστών με Φ.Π.Α., που απεικονίζονταιστην εκτύπωση του τελευταίου εκδοθέντος "Ζ", ως και τον αύξοντα αριθμό του "Ζ".

2. Μόνο εάν το πρόγραμμα ( software ) της φ.μ.τ., δεν παρέχει την δυνατότητα εμφάνισης(εκτύπωσης) στο Ζ των αθροιστικών - προοδευτικών συνόλων (όπως σε ορισμέναμοντέλα ταμειακών μηχανών παλαιών προδιαγραφών) τότε, αντί του τελευταίου "Ζ"τα σύνολα αυτά αντλούνται από την "ανάγνωση δεδομένων φορολογικής μνήμης τωντριών (3) τελευταίοι ημερών (ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ), η οποία και κατατίθεται.

3. Σε περίπτωση μη λειτουργίας της φ.τ.μ. λόγωβλάβης, τότε κατατίθενται η "τεχνική αναφορά του κατασκευαστή - εισαγωγέα περίαδυναμίας ανάγνωσης της φορολογικής μνήμης της φ.τ.μ." και η "κατάστασηπεριεχομένου των Ζ" (ΠΟΛ.1213/1996 παρ. 1.1 και ΠΟΛ.1093/1998 παρ. 5.α2.).

Β.

1. Για τη μελλοντική διευκόλυνση τόσο τωνχρηστών/επιτηδευματιών, όσο και πιθανών ελέγχων, σε περιπτώσεις όπου απαιτείταιη ανάγνωση (εκτύπωση) της φορολογικής μνήμης για την τιερίοδο όπου η φ.τ.μ.λειτουργούσε με νόμισμα βάσης τις δραχμές (με βάση όσα ορίζονται στην παρ. IIτης ΠΟΛ 1312/2000), κρίνεται σκόπιμο για τις ήδη λειτουργούσες φ.τ.μ., την31.12.2001, με την έκδοση - εκτύπωση του τελευταίου ημερήσιου δελτίου "Ζ" σεδραχμές, κάθε κάτοχος - χρήστης ταμειακής μηχανής να καταχωρήσει τα αθροιστικά- προοδευτικά σύνολα (ποσά) τζίρου και Φ.Π.Α. στο βιβλιάριο συντήρησης τηςφ.τ.μ., τον αύξοντα αριθμό του "Ζ" και την ημερομηνία.

2. Εάν ηενεργοποίηση λειτουργίας της φ.τ.μ. σε νόμισμα ευρώ δεν γίνει την 1.1.2002,τότε στο βιβλιάριο συντήρησης της φ.τ.μ. καταχωρούνται επιπλέον και τααθροιστικά - προοδευτικά σύνολα του τελευταίου "Ζ" σε δραχμές πριν τηνενεργοποίηση, μαζί με τον αύξοντα αριθμό του "Ζ" καί την ημερομηνία (π.χ.ενεργοποίηση της φ.τ.μ. σε ευρώ την 9.1.2002, καταχώριση στο βιβλιάριο των αθροιστικώνσυνόλων τζίρου και Φ.Π.Α. της 31.12.2001 και 8.1.2002).

3. Για τις περιπτώσεις μοντέλων φ.τ.μ. που από τοημερήσιο δελτίο "Ζ" δεν προκύπτουν τα αθροιστικά - προοδευτικά σύνολα, ηκαταχώριση στο βιβλιάριο των ποσών αυτών (τζίρου και Φ.Π.Α.) γίνεται από τηνέκδοση της "ανάγνωσης (εκτύπωσης) δεδομένων φορολογικής μνήμης" (ΠΑΡΑΝΟΜΗΑΠΟΔΕΙΞΗ) των αντίστοιχων ημερομηνιών, (π.χ. ανάγνωση δεδομένων μνήμης της31.12.2001 και 8.1.2002 ή μόνο της 31.12.2001 εφόσον η ενεργοποίηση γίνει την1.1.2002). Επιπλέον, και σε αυτή την περίπτωση, αναγράφεται ο αύξων αριθμός καιη ημερομηνία του τελευταίου "Ζ" σε δραχμές.

4. Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωσηενεργοποίησης της φ.τ.μ. σε ευρώ μετά την 1.1.2002 και άντλησης των αθροιστικώνποσών από την "ανάγνωση δεδομένων μνήμης", η εκτύπωση και για τις δύοημερομηνίες μπορεί να γίνει την ημέρα της ενεργοποίησης της. (π.χ. ενεργοποίησητης φ.τ.μ. σε ευρώ την 9.1.2002), εκτύπωση την 9.1.2002 για "δεδομένα μνήμης"της 31.12.2001 και 8.1.2002).

Γ. Σε περιπτώσεις αφαίρεσης/αντικατάστασης τηςφορολογικής μνήμης όταν αυτό απαιτείται για την αναβάθμιση και μετατροπή τωνφ.τ.μ. ώστε να λειτουργούν με ευρώ, και λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας τωνυπηρεσιών των ΔΟΥ, παρέχεται κατά κρίση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., το δικαίωμα τηςκατ' επιλογήν προληπτικής παρουσίας φοροτεχνικού (εφοριακού) υπαλλήλου -εκπροσώπου της. Στην περίπτωση αυτή ο κωδικός αιτιολόγησης αντικατάστασης τηςφορολογικής μνήμης είναι : "8 - Αφαίρεση Μνήμης Λόγω Βλάβης"


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο