Σχόλια

Βλέπε και απόφαση Γ5(α)/49910/30.6.2017 "Τροποποίηση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν.3816/2010, της με αρ. πρ. Γ5(α)/39260/26-5-2017 απόφασης."

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-05-2017 ]

Γ5(α)/39260/26.5.2017 Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Γ5(α)/39260
 
(ΦΕΚ Β\ 1863/26.5.2017)

Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις:
Α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26-01-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Β. Του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (31/Α΄), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
Γ. Του ν. 4052/2012 (41/Α΄), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας και εποπτευόμενων φορέων».
Δ. Του ν.4213/2013 (261/Α΄). «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις».
Ε. Των παρ. 6 και 7 του άρθρου 127 του ν. 4249/2014 (73/Α΄).
ΣΤ. Του άρθρου 27 του ν.4320/2015 (29/Α΄), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
Ζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α΄).
Η. Του π.δ.106/2014 (173/Α΄), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
Θ. Του π.δ. 73/2015 (116/Α’), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Ι. Του π.δ. 24/2015 (20/Α΄), «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 24/2015( 20/Α΄).
Ια. Του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων
 

ετών, Ηλεκτρονικές  συναλλαγές,  Τροποποιήσεις  του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
Ιβ. Του άρθρου 86 του ν.4472/2017 (Α’ 74), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση των διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018- 2021 και λοιπές διατάξεις».
2.    Την Α1β/Γ.Π.οικ.3899 (94 Β’) υπουργική απόφαση
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων “Με εντολή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας».
3. Την Γ5(α)/οικ. 90552/02-12-2016 (3890/Β’) υπουργική απόφαση « Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.    Την ΔΥΓ3(α)/οικ. 104744/2012 υπουργική απόφα- ση (2912/Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ3(α)/οικ. 19389/2012 (3356/Β΄) και την 82961 /2013 υπουργική απόφαση (2219/Β΄).
5.    Την οικ. 38733/14 (1144/Β΄) υπουργική απόφαση, Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της οικ. 3457/2014 (64/B΄) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Την Γ5/17229 ( 1119/Β΄/2016) απόφαση, «Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενει- ών της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 (6/Α/2010)». 7. Την οικ. 45001/2014 (1435/Β΄) απόφαση, «Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων……………., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 8. Την οικ. 49516/2014 (1511/Β΄) απόφαση, «Διατάξεις Συνταγογράφησης και Αποζημίωσης Ογκολογικών Φαρμάκων».
9. Την οικ. 66790/2014 (ΦΕΚ 2084/Β/ 30−07−2014) απόφαση, «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104744 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2912/Β/30−10−2012) «Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων» ως προς το άρθρο 5 παράγραφος 2».
10.Την Α1β/Γ.Π.οικ 19599/2015 (197/ΥΟΔΔ/ 31-03-2015),
«Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες».
11. Τη Γ5(α)/Γ.Π.8763/15-02-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Διορθωτικό δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».
12. Τις Γ5(α)14642/21-03-2017, Γ5(α)27159/26.5.2017 και Γ5(α) 37525/26.5.2017 αποφάσεις του Υπουργού Υγείας με θέμα «Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμά κων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής». 13.  Τη   Γ5(α)/Γ.Π.37974/19.5.2017   απόφαση   του Υπουργού Υγείας με θέμα «Διορθωτικό δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

14. Τα 46710/19-5-2017 και 47901/24-5-2017 έγγραφα της Ειδικής Επιτροπής Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων με τα συνημμένα αναθεωρημένα αρχεία Θετικού Καταλόγου.
 
15.    Το Β2β/ΓΠ39682/25.5.2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο από την εν λόγω απόφαση η φαρμακευτική δαπάνη τόσο των Νοσοκομείων όσο και του ΕΟΠΥΥ δεν επιβαρύνει πρόσθετα ούτε τον Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε τον προϋπολογισμό των ανωτέρω φορέων, καθότι κατά την υπέρβαση των ορίων των ετήσιων προϋπολογισμών τους ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (CLAWBACK), αποφασίζουμε:

Την έγκριση του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων ο οποίος έχει ως εξής:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
Σε περιορισμούς φαρμάκων όπου αναγράφεται «μέγιστη ανεκτή δόση» ως τέτοια ορίζεται η ημερήσια δόση του φαρμάκου σε υπέρβαση της οποίας εμφανίζεται δοσοεξαρτώμενη ανεπιθύμητη ενέργεια ή δυσανεξία, η οποία θα πρέπει να τεκμηριώνεται υποχρεωτικώς με αναφορά κίτρινης κάρτας στον ΕΟΦ.
-Σε περιορισμούς φαρμάκων όπου αναγράφεται «δυσανεξία ή αντένδειξη» αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται με παράλληλη υποχρεωτική υποβολή «κίτρινης κάρτας».
 
Η παρούσα έχει ισχύ από 27-05-2017 και καταργεί την Γ5/9941/16.2.2017 (Β΄479/2017) απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2017

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο