Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-05-2017 ]

Αριθμ. Α4β/Γ.Π. οικ. 32477/2017 Δοκιμαστική εφαρμογή του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρ.11 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α) από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές [άρθρο 4Α ν. 2716/1999, όπως προστέθηκε με το ν. 4272/ 2014 (ΦΕΚ 145 Α)]

(Δοκιμαστική εφαρμογή του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρ.11 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α) από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές [άρθρο 4Α ν. 2716/1999, όπως προστέθηκε με το ν. 4272/ 2014 (ΦΕΚ 145 Α)])

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθμ. Α4β/Γ.Π.οικ.32477

(ΦΕΚ Β' 1811/25-05-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 2716/1999 (ΦΕΚ Α 96/17.5.1999) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», άρθρο 24, παρ. ε.

3. Το ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α 145/11.7.2014), «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών -μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις», άρθρο 13.

4. Τον. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/τ. Α'/21.8.1997), άρθρο 28 παρ. α.

5. Το ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», άρθρο 3

6. Το ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).

7. Την απόφαση 2/39549/0026/11.6.2015, (Β' 1138) των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού-Οικονομικών περί καθορισμού δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή/και Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.

8. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την απόφαση 3899/19.1.2017, (Β' 94) του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας».

10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

11. Την απόφαση ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015, (Β' 116) της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (αρ. 10 Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ.16 του ν. 4305/2014)».

12. Τα υποβληθέντα στο Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδων Ψυχικής Υγείας στοιχεία λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας από τους Φορείς ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

13. Την Β1α/οικ.19535/14.3.2017 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Την απόφαση 19569/14.3.2017, (Β' 1033) του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αρ. 11 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96 Α') από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές [άρθρο 4Α ν. 2716/1999, όπως προστέθηκε με το ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α')] ».

15. Την απόφαση 33542/15.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Θ- Μ47) της Υφυπουργού Υγείας με θέμα «Τήρηση Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας».

16. Την 39321/30.3.2010, (Β' 453) απόφαση της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά στο Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας στις μονάδες ψυχικής υγείας.

17. Την απόφαση 876/16.5.2000, (Β' 661) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικές Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 56675/11.6.2013, (Β' 1426) των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Α3/οικ.876/16-05-2000 καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999».

18. Την απόφαση 156618/25.11.2009, (Β' 2444) της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/1999».

19. Την απόφαση 50557/29.5.2013, (Β' 1299) της Υφυπουργού Υγείας με θέμα «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25.11.2009 «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ Β'2444/14.12.2009)».

20. Την απόφαση 56669/11.6.2013, (Β' 1426) της Υφυπουργού Υγείας με θέμα «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25.11.2009 «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημέρας του άρθρου 8 του ν. 2716/1999» (ΦΕΚ Β'2444/14.12.2009) όπως ισχύει, τροποποιηθείσα με την υπ' αριθμ. ΥΑΥ5β/Γ.Π.οικ.50557/29.5.2013 (ΦΕΚ Β 1299)».

21. Την απόφαση 1662/21.5.2001, (Β' 691) του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του ν. 2716/1999 καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ. 50552/29-5-2013 (ΦΕΚ Β'1299/29.05.2013) υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. Υ5β /οικ 1662/21-5-2001 (ΦΕΚ 691/Β/2001) με θέμα «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του ν. 2716/1999 καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου».

22. Την απόφαση 1962/21.9.2000, (Β' 1268) της Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Καθορισμός κριτηρίων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για έγκριση σκοπιμότητας και χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα».

23. Την απόφαση 35724/4.4.2002, (Β' 2002) των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας «Ορισμός του κατά το άρθρο 13 του ν. 2716/99 ειδικού ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου και τροποποίηση της αριθ. Υ4α/ οικ. 1320/98 κοινής υπουργικής απόφασης περί "Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων"» (ΦΕΚ Β' 485/19.04.2002), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 39667/30.4.2013, (Β' 1085) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ισχύει.

24. Το ν. 4449/2017 (ΦΕΚ 7/τ. Α'/24.1.2017) «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις».

25. Το γεγονός ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η εφεξής διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές στις μονάδες ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 (Α' 96), στο πλαίσιο διασφάλισης της χρηστής διαχείρισης.

26. Το γεγονός ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για τον διεξοδικό διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 (Α' 96), προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι παράγοντες που επηρέασαν τους απολογισμούς των χρήσεων 2013-2016, και να υπάρξει ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη απεικόνιση και καταγραφή των αποτελεσμάτων αυτών με ενιαία μεθοδολογία, προεπιλεγμένα ζητούμενα και εντός των κατευθύνσεων που τίθενται από τις ανωτέρω σχετικές (14-23) υπουργικές αποφάσεις.

27. Το γεγονός ότι ο διαχειριστικός οικονομικός έλεγχος μέσω ορκωτών ελεγκτών λογιστών, τίθεται πρώτη φορά σε εφαρμογή στον τομέα των ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 (Α' 96) και είναι απαραίτητη η κατ' ελάχιστον για πέντε (5) φορείς πιλοτική εφαρμογή του, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα στους σχετικούς ελέγχους και να εμπλουτιστεί η μεθοδολογία της καθολικής εφαρμογής των ελέγχων με συγκεκριμένα δεδομένα.

28. Το από 10.2.2017 παραδοτέο σχέδιο διάταξης της Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση και τον επαναπροσδιορισμό του Συστήματος Κοστολόγησης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

29. Την απόφαση 23485/28.03.2017 (ΑΔΑ: 664Ψ465 ΦΥΟ-0ΛΛ) του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Ανάκληση των αδειών ίδρυσης (Υ5β/Γ.Π.59522/10-08-2005 υπουργική απόφαση) και λειτουργίας (Υ5β/Γ.Π.95336/31-08-2011 υπουργική απόφαση) του Οικοτροφείου, καθώς και των αδειών ίδρυσης (Υ5β/Γ.Π.79099/17-11-2014 υπουργική απόφαση) και λειτουργίας (Α4β/Γ.Π.48051/05-10-2015 υπουργική απόφαση) του Προστατευμένου Διαμερίσματος του, που αναπτύσσονται στον Βύρωνα Ν. Αττικής από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΜετάΒΑΣΙΣ» και προσωρινή ανάθεση των ανωτέρω Μονάδων στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας.»

30. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται από τον Φ210-ΚΑΕ 2544 και δεν προκαλεί επιπρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 1
Δοκιμαστική εφαρμογή του Συστήματος Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης


1. Η δοκιμαστική εφαρμογή του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 (Α' 96), θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Ανάθεση Έργων προσυμφωνημένων διαδικασιών συναφών με χρηματοοικονομική πληροφόρηση», με σκοπό την εκτέλεση κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών και την υποβολή αναλυτικής έκθεσης.

2. Στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης αναφέρεται ενδεικτικά ένα πλέγμα προσυμφωνημένων διαδικασιών, το οποίο είναι αποδεκτό από το Υπουργείο Υγείας. Στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών:
α) θα ελέγχεται η νομιμότητα των δαπανών, καθώς και η σκοπιμότητα τους υπό την έννοια του είδους της δαπάνης προς όφελος των ασθενών, καθώς και της μη σημαντικής υπέρβασης ενός εύλογου ύψους, όπως αυτό ορίζεται κατά την κρίση ενός συνετού τρίτου, και
β) θα γίνεται συσχέτιση, σε δειγματοληπτική βάση, του ύψους των εισπραττόμενων επιχορηγήσεων, με το κόστος ανά ωφελούμενο και τον τύπο της μονάδας ψυχικής υγείας, δεδομένου ότι τα έσοδα από επιχορηγήσεις είναι ανάλογα, είτε του αριθμού και της διάρκειας παραμονής των ασθενών στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στεγαστικού τύπου (οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευμένα διαμερίσματα), είτε του αριθμού των επισκέψεων ανά ασθενή στις μονάδες ψυχικής υγείας (κέντρα ημέρας και κινητές μονάδες ψυχικής υγείας).
Το Υπουργείο Υγείας διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει γενικό διαχειριστικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές στις μονάδες ψυχικής υγείας που θα εντοπιστούν σημαντικές αποκλίσεις, με δαπάνες διακριτές από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

3. Ο έλεγχος αυτός θα πραγματοποιηθεί στις μονάδες των κάτωθι φορέων:
α) Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας,
β) Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.),
γ) Α.Μ.Κ.Ε. «μετά-ΒΑΣΙΣ»,
δ) Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), και
ε) «Συνειρμός» α.μ.κ.ε. κοινωνικής αλληλεγγύης.

4. Ο έλεγχος θα αφορά στα οικονομικά έτη (χρήσεις) 2013, 2014, 2015 και 2016, επί των οποίων θα συνταχθεί, για τους φορείς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αναλυτική και πλήρως αιτιολογημένη έκθεση, που θα υποβληθεί από τους φορείς στο Υπουργείο Υγείας.

5. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο στους προαναφερόμενους φορείς θα παραδώσουν στο Υπουργείο Υγείας ένα πλήρες πλέγμα διαδικασιών εσωτερικού οικονομικού ελέγχου λειτουργίας και διαχείρισης των εν λόγω μονάδων ψυχικής υγείας, σύμφωνα με το πλαίσιο που προσδιορίζεται αναλυτικά στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Οι δαπάνες των εν λόγω εργασιών θα πληρωθούν από τον κάθε φορέα, θα ενταχθούν στο λογαριασμό του και θα αναγνωριστούν από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ως επιλέξιμες, ανάλογα με το εύρος των δραστηριοτήτων του κάθε φορέα. Η αμοιβή ελέγχου του συνόλου των χρήσεων 2013-2016 δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 20.000 ευρώ ανά φορέα, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

7. Ειδικά αναφορικά με το φορέα Α.Μ.Κ.Ε. «μετά-ΒΑΣΙΣ», και δεδομένου ότι με την ανωτέρω σχετική (29) απόφαση του Υπουργού Υγείας έχουν ανακληθεί από 28.3.2017 οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των δομών του εν λόγω φορέα, οι δαπάνες των σχετικών εργασιών θα επιβαρύνουν το λογαριασμό του φορέα «Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας», στον οποίο έχει ανατεθεί προσωρινά η λειτουργία των εν λόγω δομών σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση.

8. Η δοκιμαστική εφαρμογή ελέγχου των αναφερόμενων στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου φορέων θα διενεργηθεί εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Επέκταση του Συστήματος Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης


1. Η επέκταση του ελέγχου στις μονάδες ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα λοιπά (πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου) ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 (Α' 96) για τις χρήσεις 2013, 2014, 2015 και 2016, θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής εφαρμογής. Ο έλεγχος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και οι σχετικές εκθέσεις να έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Υγείας από τα ανωτέρω ν.π.ι.δ. έως την 31-12-2017.

2. Τα αναφερόμενα ν.π.ι.δ. οφείλουν να υποβάλουν εγκαίρως στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται για τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων.

3. Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου θεωρείται παραβίαση των όρων λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική (22) υπουργική απόφαση.

4. Η διενέργεια του ελέγχου θα υλοποιηθεί στη βάση συμβάσεων μεταξύ των φορέων και των ελεγκτικών εταιρειών που αποδεδειγμένα διαθέτουν εμπειρία επί του ελεγκτικού πλαισίου που προσδιορίζεται αναλυτικά στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν οι μονάδες ψυχικής υγείας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιογένεια της ελεγκτικής διαδικασίας και η δυνατότητα εξαγωγής συνολικών συμπερασμάτων.

5. Οι προαναφερθείσες εταιρείες θα συνεργαστούν, μετά το πέρας του ελέγχου, προκειμένου να παραδώσουν στο Υπουργείο Υγείας:
α) μία συνολική και συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ελέγχου, καθώς και
β) ένα πλήρες πλέγμα διαδικασιών εσωτερικού οικονομικού ελέγχου λειτουργίας και διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας, σύμφωνα με το πλαίσιο που προσδιορίζεται αναλυτικά στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος


Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες για επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και οι οποίες θα ελεγχθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της δοκιμαστικής εφαρμογής ελέγχου προβλέπονται στο άρθρο 2 της 39321/30.3.2010, (Β' 453) απόφασης της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά στο Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας στις μονάδες ψυχικής υγείας.
Ο έλεγχος των εν λόγω δαπανών θα γίνει σε δειγματοληπτική βάση και θα επικεντρωθεί κυρίως:
• Στην πληρότητα, στην πραγματοποίησή τους, στην ακρίβεια, στην ταξινόμηση και στο διαχωρισμό τους στην κάθε χρήση.
• Στην συσχέτιση της δαπάνης με την απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας του Φορέα ψυχικής υγείας [άρθρο 2 παρ. 6 της 39321/30.3.2010, (Β' 453) απόφασης της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης].
• Στη συμβατότητα του είδους της δαπάνης σε σχέση με το άρθρο 2 παρ. 1 της 39321/30.3.2010, (Β' 453) απόφασης της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
• Στη λήψη των προβλεπόμενων από τη φορολογική νομοθεσία δικαιολογητικών, την υπαγωγή τους σε Φ.Π.Α. (όπου προβλέπεται), τη διενέργεια των κατά νόμο κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.
• Στην καταχώριση των δαπανών στα τηρούμενα βιβλία του Φορέα [άρθρο 2 παρ. 2α της 39321/30.3.2010, (Β' 453) απόφασης της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης].
• Στη διασταύρωση των δαπανών με τις αντίστοιχες συμβάσεις (όπου προβλέπονται και υφίστανται).
• Στην εξόφληση των δαπανών λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 2 παρ. 4 της 39321/30.3.2010, (Β' 453) απόφασης της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
• Στο εύλογο και συμβατό ύψος αυτών για περιπτώσεις καταφανών αποκλίσεων, καθώς και στη συμμόρφωση με τους περιορισμούς που προβλέπονται για ειδικές κατηγορίες δαπανών, στο άρθρο 3 παρ. 4 της 39321/30.3.2010, (Β' 453) απόφασης της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Β. ΕΣΟΔΑ ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:

Τα έσοδα των δομών ψυχικής υγείας προσδιορίζονται σε:
1. Έσοδα από νοσήλια των ασθενών των δομών ψυχικής υγείας, που είναι ασφαλισμένοι στον Ε.Ο.ΠΥΥ, ή σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.
2. Έσοδα από επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, από το Ε.Σ.Π.Α, καθώς και από κάθε άλλη πηγή.
3. Έσοδα από δωρεές - λοιπά έσοδα.
Ο έλεγχος των ανωτέρω κατηγοριών εσόδων θα γίνει σε δειγματοληπτική βάση και θα επικεντρωθεί:
• Στην πληρότητα των εσόδων από νοσήλια, επιχορηγήσεις και δωρεές, στην πραγματοποίησή τους, στην ακρίβεια, στον διαχωρισμό και την ταξινόμησή τους στη χρήση.
• Στην έγκαιρη έκδοση και υποβολή των νοσηλίων στον Ε.Ο.Π.ΥΥ καθώς και στους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς (Στρατός, Πανεπιστήμια, κ.λπ.).
• Στη συμβατότητα της τιμολόγησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Ασφαλιστικών φορέων.
• Στην έκδοση των κατά νόμο δικαιολογητικών.
• Στην καταχώριση των παραστατικών εσόδων στα βιβλία του φορέα.
• Στην είσπραξη των εσόδων.
• Ειδικότερα τα έσοδα από επιχορηγήσεις θα ελέγχονται βάσει της άδειας λειτουργίας της μονάδας ψυχικής υγείας και σε σχέση με το κόστος ανά ωφελούμενο και τον τύπο της μονάδας ψυχικής υγείας, δεδομένου ότι τα εν λόγω έσοδα είναι ανάλογα είτε του αριθμού και της διάρκειας παραμονής των ασθενών στις Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου (οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευμένα διαμερίσματα), είτε του αριθμού των επισκέψεων ανά ασθενή στις μονάδες ψυχικής υγείας (Κέντρα Ημέρας και Κινητές μονάδες Ψυχικής Υγείας).

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

• Έλεγχος των υποβληθέντων απολογισμών και συμφωνία αυτών με τα βιβλία και στοιχεία του φορέα, στο πλαίσιο και των διατάξεων του άρθρου 4 της 39321/30.3.2010, (Β' 453) απόφασης της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
• Έλεγχος των διαθεσίμων δια του ελέγχου του λογαριασμού του ταμείου και των αντίστοιχων των καταθέσεων όψεως.
• Συμφωνία των διαθεσίμων με τον υποβληθέντα απολογισμό της χρήσης.
• Έλεγχος των επιταγών που είναι σε εκκρεμότητα στο τέλος της κάθε χρήσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2017

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο