Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-12-2001 ]

ΠΟΛ.1367/18.12.2001 Εφαρμογή διατάξεων του ν.2601/1998 για τις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια και οι οποίες παράγουν ή τυποποιούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα ή και προϊόνταπροστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π).

(Εφαρμογή διατάξεων του ν.2601/1998 για τις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια και οι οποίες παράγουν ή τυποποιούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα ή και προϊόνταπροστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π). )

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Εφαρμογή διατάξεων του ν.2601/1998 για τιςεπιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια καιοι οποίες παράγουν ή τυποποιούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα ή και προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π).

(Υπ. Οικ. 1115651/πολ. 1367/18.12.2001)

Σχετικά με τοπιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. χ' της παρ. 1 του άρθρου 3 τουν.2601/98 στις ενισχύσεις του νόμου αυτού, υπάγονται οι επιχειρήσεις που στεγάζονται σε παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και κτιριακά συγκροτήματα βιομηχανικού χαρακτήρα και οι οποίες παράγουν ή / και τυποποιούντοπικά παραδοσιακά προϊόντα ή και προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης(Π.Ο.Π.).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της υποπ. i της περ. χ' της παρ.1 του ίδιουάρθρου και νόμου ορίζεται, ότι ενισχυόμενες δαπάνες για τις πιο πάνωεπιχειρήσεις είναι οι δαπάνες για την αγορά, επισκευή, αποκατάσταση, μετατροπήκαι επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.

3. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με τα αριθ. 50446/26.5.99 και 61723/31.12.98 έγγραφα του διευκρίνισε, ότι: α) Τα παραδοσιακά ή διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή κτιριακά συγκροτήματα, που στεγάζουν (ή θα στεγάσουν) τιςεν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να είναι μόνο βιομηχανικού χαρακτήρα. Δηλαδή λιθόκτιστα κτίρια ή συγκροτήματα που δεν είναι βιομηχανικού χαρακτήρα (που δενείχαν δηλαδή γίνει για κάποιους βιομηχανικούς - βιοτεχνικούς σκοπούς) και τυχόνστεγάζουν ή πρόκειται να στεγάσουν τέτοιων αντικειμένων επιχειρήσεις, δεν σχετίζονταιμε την προαναφερθείσα διάταξη της περίπτωσης χ' της παρ. 1 του άρθρου 3 τουν.2601/98. Συμπληρωματικά στο σημείο αυτό τονίζεται, ότι πρέπει να έχει εκδοθείχωριστή πράξη χαρακτηρισμού των κτιρίων ως παραδοσιακών ή διατηρητέων ανάλογα,ανεξαρτήτως του αν αυτά βρίσκονται εντός οικισμού ήδη χαρακτηρισμένου ωςπαραδοσιακού ή διατηρητέου. Περαιτέρω, ο ν.2601/98 δεν υπεισέρχεται στο θέμα,από ποιο φορέα πρέπει να γίνει ο χαρακτηρισμός. Κατά συνέπεια, είναι επαρκέςγια την εφαρμογή των ενισχύσεων του νόμου αυτού, ο χαρακτηρισμός των κτιρίων ωςπαραδοσιακών ή διατηρητέων να έχει γίνει από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα.

β) Το αντικείμενο εργασιών των πιο πάνω επιχειρήσεων μπορεί να είναι η παραγωγή ή ηπαραγωγή και τυποποίηση ή μόνο η τυποποίηση, τοπικών παραδοσιακών προϊόντων ήκαι προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. Επίσης, το αντικείμενο εργασιών των εν λόγω επιχειρήσεων μπορεί να αφορά σε οποιαδήποτε τοπικά προϊόντα παραδοσιακού χαρακτήρα (όχι απαραίτητα σε αγροτικά προϊόντα) καθώς καισε προϊόντα (τοπικά επίσης) Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, (παραδοσιακούή μη χαρακτήρα), όπου αυτά μπορεί να είναι είτε προϊόντα βιομηχανικά -βιοτεχνικά (προϊόντα μεταποίησης) είτε χειροτεχνικά είτε αγροτικά κ.λ.π. Γιατην εφαρμογή όμως ή μη της διάταξης και την παροχή των ειδικών κινήτρων πουπροβλέπονται γι' αυτήν, πρέπει είτε να κρίνεται κάθε φορά από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η επένδυση αφορά σε τοπικά προϊόντα (παραγωγή ή / και τυποποίησητους) τα οποία να έχουν επιπροσθέτως τον χαρακτήρα του παραδοσιακού, είτε ηεπένδυση να αφορά σε τοπικά προϊόντα που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.)και γ) δεν αποτελεί ενισχυόμενη δαπάνη της υποπ. i της περ. χ της παρ. 1 τουάρθρου 3 του ν.2601/1998, η δαπάνη για την κατεδάφιση παραδοσιακού κτιρίου καιτην ανέγερση ενός νέου, έστω και αν θα γίνει με τον αρχικό τρόπο κατασκευήςτου.

Επίσης, ο ν.2601/1998 αποβλέπει στη διατήρηση και αξιοποίηση των εν λόγω κτιρίων με την προσθήκη εσωτερικά του απαραίτητου εξοπλισμού και την εσωτερικήδιαμόρφωση ανάλογα με τις σημερινές επιχειρηματικές απαιτήσεις και ανάγκες γιατη λειτουργία της μονάδας.


 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο