Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2001 ]

ΠΟΛ.1295/19.12.2001 Καθορισμός τιμών σε Ευρώ (�), της αξίας ακινήτων,που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας, με το αντικειμενικό σύστημα.

(Καθορισμός τιμών σε Ευρώ (�), της αξίας ακινήτων,που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας, με το αντικειμενικό σύστημα. )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1110762/5083/00ΤΥ/Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΆ
Τηλέφωνα: 5235643, 5234741, 5233829

ΠΟΛ.: 1295

ΘΕΜΑ:Καθορισμός τιμών σε Ευρώ (¤),της αξίας ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας, με το αντικειμενικό σύστημα.

(A.Y.O. 1110762/ΠΟΛ.1295/19.12.2001)

Έχονταςυπόψη:            

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α') και του άρθρου14 του ν.1473/1984(ΦΕΚ127Α).

2.  Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2Α').

3.  Τιςιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος καιθέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία κ.λ.π.), εμπορικότητα δρόμων,πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).

4.   Τιςιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα,αποθήκη, βιομηχανικό κτίριο κ.λ.π.), πρόσοψη (σε αίθριο, σε πλατεία κ.λ.π.),όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λ.π.), δέσμευση (διατηρητέακτίρια, αρχαιολογική έρευνα κ.λ.π.).

5.   Την απόφαση μας με αρ. πρωτ.1067780/82/Γ0013/9.6.94 ΠΟΛ.1149/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β'/15-7-94) όπως ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούντη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντόςσχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

6.  Τιςαποφάσεις μας με αρ. πρ. 1122005/6187/ΔΟΟΤΥ/27.12.1999 ΠΟΛ.1282/27.12.1999, (ΦΕΚ.46/Β724.01.2000), 1046942/1172/ΔΟΟΤΥ/18.05.2000 ΠΟΛ.1164.18.5.2000, (ΦΕΚ.673/Β 730.05.2000),1015544/770/ΟΟΤΥ/Δ/23.02.2001 ΠΟΛ.1049/23.2.2001 (ΦΕΚ.
214/Β705.03.2001) , όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

7.  Τιςδιατάξεις του ν.2842/2000 σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ, ως κοινήςνομισματικής μονάδας.  

8.  Την αρ.πρ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ.1485 τ. Β731.10.2001) απόφαση τουΠρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών".

9.  Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη γιατον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.   Γιατον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, που βρίσκονται σεπεριοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας, με το αντικειμενικόσύστημα, από 01.01.2002 θα μετατρέπονται οι Τιμές Ζωνών και οι Τιμές Οικοπέδωναπό Δραχμές σε Ευρώ () ως εξής:

Οι Τιμές Ζωνών (Τ.Ζ.) και οι Τιμές Οικοπέδων (Τ.Ο.) όπως φαίνονται στουςαντίστοιχους πίνακες τιμών σε δραχμές και ισχύουν σήμερα θα διαιρούνται με τονσταθερό μετατροπέα 340,75 και θα αποκόπτονται τα δεκαδικά ψηφία (δηλαδή Χρήσηακέραιου μέρους)

2.   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στηνεφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο