Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2001 ]

ΠΟΛ.1292/17.12.2001 Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 11,12,13 και 14 του άρθρου 2 του ν.2954/2001.

(Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 11,12,13 και 14 του άρθρου 2 του ν.2954/2001.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα,17 Δεκεμβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.:1115384/16049/Γ0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΆ

ΠΟΛ.:1292

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 11,12,13 και 14 του άρθρου 2 του ν.2954/2001.

(Υπ. Οικ. 1115384/πολ. 1292/17.12.2001)

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των παραγράφων 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 2 του ν.2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α), οι οποίες αναφέρονταιστη διενέργεια αποσβέσεων της αξίας των οικοδομημάτων και των εγκαταστάσεων των αεροδρομίων, καθώς και των πλοίων και λοιπών πλωτών μέσων χωρητικότητας φορτίου κάτω των 500 τόνων.

Αν και οι διατάξεις είναι σαφείς και συγκεκριμένες και δεν χρήζουν ιδιαιτέρας αναλύσεως κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε τα ακόλουθα: 1. α) Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις των παραγρ.11 και 12 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου, προστέθηκαν παράγραφοι στο άρθρο 3και 7 του π.δ/τος 100/1998, "Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων", (ΦΕΚ 96/Α), μετις οποίες καθορίζεται αντίστοιχα συντελεστής απόσβεσης της αξίας τωνοικοδομημάτων των αεροδρομίων που χρησιμοποιούνται ως αεροσταθμοί επιβατών καιτης αξίας των εγκαταστάσεων των αεροδρομίων, όπως αεροδιάδρομοι, χώροι πίσταςκ.λ.π.

Επειδήμέχρι σήμερα, δεν έχει καθορισθεί συντελεστής απόσβεσης ειδικά για τα οικοδομήματα των αεροδρομίων, αυτά υπάγονταν στο συντελεστή απόσβεσης 5% πουπροβλέπεται από τις διατάξεις της περιπτ.γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 τουισχύοντος π.δ/τος 100/1998. Με τις νέες διατάξεις τα οικοδομήματα αυτάαποσβένονται με συντελεστή 4%.

Δηλαδή για μεν τα οικοδομήματα αεροδρομίων πουχρησιμοποιούνται ως αεροσταθμοί επιβατών εφαρμόζεται ο χαμηλότερος συντελεστήςαπόσβεσης 4% αντί του 5% που εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα, ενώ για τις διάφορεςεγκαταστάσεις αεροδρομίου, όπως αυτές παρατίθενται στη σχετική διάταξη,καθορίστηκε για πρώτη φορά συντελεστής απόσβεσης.

β) Για ταπαραπάνω ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία των αεροδρομίων καθιερώθηκε γιαπρώτη φορά ειδικός συντελεστής απόσβεσης, λόγω της μοναδικότητας και τηςιδιαιτερότητας που παρουσιάζει η φύση αυτών. Ο καθορισμός των παραπάνωσυντελεστών επιτρέπει στις επιχειρήσεις αυτές να αναπτύξουν με περισσότερησαφήνεια και ακρίβεια τα επιχειρηματικά τους σχέδια μακροχρονίως και μάλιστααπό την έναρξη της λειτουργίας τους. 2. α) Με τις διατάξεις της παραγράφου 13του ίδιου άρθρου που κοινοποιούνται αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου10 του π.δ/τος 100/1998, με την οποία είχαν καθορισθεί οι συντελεστές απόσβεσηςτης αξίας όλων ανεξαιρέτως των πλοίων και των λοιπών πλωτών μέσων με βάση ταέτη εκμετάλλευσης τους υπό ελληνική σημαία, χωρίς να διαφοροποιούνται οισυντελεστές ανάλογα με τη χωρητικότητα του φορτίου τους σε τόννους, όπως ίσχυεκαι παλαιότερα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του προϊσχύσαντοςπ.δ/τος 88/1973 (ΦΕΚ 153/Α), οι οποίοι εφαρμόσθηκαν μέχρι και τις διαχειρίσειςή τους ισολογισμούς που η λήξη τους συνέπιπτε στο χρονικό διάστημα μέχρι τις 29.6.1998.

β) Με τις νέες διατάξεις διευκρινίστηκε ότι μόνογια τα πλοία και λοιπά πλωτά μέσα, χωρητικότητας φορτίου κάτω των 500 τόννων.το ποσοστό απόσβεσης ορίζεται σε 20% για το πρώτο έτος εκμετάλλευσης τους υπόελληνική σημαία, σε 10% ετησίως από το δεύτερο έως και το πέμπτο έτος και 5%για το έκτο και καθένα από τα επόμενα έτη εκμετάλλευσης τους.

Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των πλοίωνπεριλαμβάνονται όλα γενικά τα πλοία είτε αυτά είναι επιβατηγά, φορτηγά κ.λ.π.

γ) Ηαντικατάσταση της διάταξης του π.δ/τος 100/1998 που προαναφέρθηκε, κρίθηκεσκόπιμη επειδή η διάταξη αυτή στην πραγματικότητα δεν εφαρμόσθηκε, όσον αφοράτα πλοία μεγάλης χωρητικότητας φορτίου, (πλοία χωρητικότητας φορτίου άνω των500 τόννων), δεδομένου ότι αφενός μεν οι διενεργούμενες αποσβέσεις επί τηςαξίας των πλοίων αυτών δεν επηρεάζουν τον προσδιορισμό των φορολογητέρων κερδώντους, λόγω της ειδικής φορολογίας που προβλέπουν οι διατάξεις του ν.27/1975 καιαφετέρου το κόστος αγοράς ή ναυπήγησης των μεγάλης χωρητικότητας πλοίων είναιπολύ υψηλό και δεν συγκρίνεται με το κόστος μικρών πλοίων, χωρητικότητας κάτωτων 500 τόννων (1127070/16185/Γ0012/13.11.1998 έγγραφο Υπ. Οικ.). 3. Τέλος,σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του κοινοποιούμενου άρθρου 2 τουν.2954/2001, οι διατάξεις των παραγράφων 11, 12 και 13 του ίδιου άρθρου ισχύουναπό τη δημοσίευση του νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 2.11.2001.

Επομένως όσα προαναφέρθηκαν έχουν εφαρμογή για τους ισολογισμούς που κλείνουν από την ημερομηνία αυτής(2.11.01), και μετά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο