Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-05-2017 ]

Αριθμ. 28761 οικ./19.5.2017 Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας

(Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 28761 οικ.

(ΦΕΚ Β' 1779/23-05-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α' 94), όπως τελικώς η ανωτέρω παρ. 22 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4423/2016 (Α' 182),
β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),
γ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α'208),
δ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210),
ε) του Π.Δ.133/2016 για τη «Ρύθμιση του επαγγέλματος διαχειριστή αφερεγγυότητας» (Α' 242).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας ως εξής,

Άρθρο 1
Συνεδριάσεις Επιτροπής Απαρτία Πλειοψηφία


1. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, τακτικά μία φορά κάθε μήνα, και εκτάκτως, ύστερα από πρόταση του Προέδρου ή του 1/3 των μελών της, καθώς και κάθε φορά που ανακύπτει ζήτημα αρμοδιότητάς της, όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις.

2. Η πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής γίνεται εγγράφως με επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνική υπηρεσία σύντομου μηνύματος ή τηλεφωνικώς, υπό τους όρους του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Σε κάθε συνεδρίαση η γραμματεία μεριμνά για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των συνεδριάσεων, στα οποία καταγράφονται και οι απόψεις της μειοψηφίας.

3. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα μέλη είναι δυνατόν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι μυστικές. Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των τακτικών μελών μετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, αναπληρώνοντας τα αντίστοιχα τακτικά μέλη, όταν αυτά απουσιάζουν ή κωλύονται. Με απόφαση του Προέδρου μπορούν να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα στους αναπληρωτές για θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη των αποφάσεων της Επιτροπής συνιστά η παρουσία τουλάχιστον τριών μελών της.

5. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν καθώς και τα ονόματα αυτών.

6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν καθίσταται δυνατός ο σχηματισμός της πλειοψηφίας αυτής, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ωσότου σχηματιστεί απόλυτη πλειοψηφία με την υποχρεωτική προσχώρηση, κάθε φορά, εκείνου ή εκείνων που διατυπώνουν την ασθενέστερη γνώμη, σε μια από τις επικρατέστερες. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίδει λευκή ψήφο καταγράφεται στα πρακτικά χωρίς να επηρεάζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Προέδρου Επιτροπής


1. Ο Πρόεδρος συντονίζει και κατευθύνει το έργο της Επιτροπής και έχει την ευθύνη της λειτουργίας της, όπως ορίζεται στο Π.Δ.133/2016, αναθέτοντας επιμέρους αρμοδιότητες στα μέλη της.

2. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ιδίως:
α) Εκπροσωπεί την Επιτροπή ενώπιον τρίτων.
β) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της, στις οποίες και προεδρεύει.
γ) Καθορίζει την ημερήσια διάταξη και τη γνωστοποιεί στα μέλη της Επιτροπής, δια της γραμματείας, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη συνεδρίαση. Τα μέλη πριν την έναρξη της συνεδρίασης μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς στον Πρόεδρο θέματα, προκειμένου να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη. Κατ' εξαίρεση, θέματα που τίθενται από τα μέλη της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, μπορούν να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης, εφόσον είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν προς τούτο.
δ) Μεριμνά για την έκδοση της προκήρυξης των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας διαχειριστή αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.133/2016, καθώς και για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
ε) Μεριμνά για την τήρηση της διαδικασίας εξέτασης των καταγγελιών και της άσκησης πειθαρχικής δίωξης, ύστερα από κλήση του καταγγελλόμενου σε προηγούμενη ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής. Μεριμνά, περαιτέρω, για την τήρηση της διαδικασίας γνωστοποίησης, στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, τυχόν αξιόποινων πράξεων που προέκυψαν από τη διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων, καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων των τελευταίων.
στ) Εποπτεύει τη διαδικασία πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται στην Επιτροπή.
ζ) Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής.
η) Αναθέτει στο αρμόδιο Τμήμα Ποιότητας, Αποδοτικότητας και Διοικητικής Οργάνωσης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, οι οποίες απαιτούν γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη.

Άρθρο 3
Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος διαχειριστή αφερεγγυότητας


Η άδεια άσκησης επαγγέλματος διαχειριστή αφερεγγυότητας εκδίδεται και χορηγείται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων. Η ως άνω άδεια υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

Άρθρο 4
Τήρηση μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας


1. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας εποπτεύει την οργάνωση του μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας το οποίο τηρείται στο Τμήμα Ποιότητας, Αποδοτικότητας και Διοικητικής Οργάνωσης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το μητρώο τηρείται και σε ηλεκτρονικό αρχείο στον διαδικτυακό χώρο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Όσοι έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος διαχειριστή εγγράφονται στο μητρώο που τηρείται και σε ηλεκτρονικό αρχείο στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Άρθρο 5
Τήρηση βιβλίων και αρχείων


Η γραμματεία της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας τηρεί τα αναγκαία βιβλία και αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ιδίως:
α. Τηρεί πρωτόκολλο, στο οποίο καταγράφει όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα. Το πρωτόκολλο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά για ορισμένες κατηγορίες εγγράφων.
β. Τηρεί, κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, Βιβλίο Αποφάσεων και Πρακτικών της Επιτροπής.
γ. Αποστέλλει, κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, την Ημερήσια Διάταξη στα μέλη της Επιτροπής.
δ. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής τηρεί Πρακτικά. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γραμματέα, τα Πρακτικά τηρούνται από το νεότερο σε επαγγελματική εμπειρία μέλος. Τα Πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα παρόντα μέλη και τον γραμματέα της Επιτροπής.
ε. Τηρεί το μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας.

Άρθρο 6
Υποβολή ετήσιας έκθεσης περί πεπραγμένων


Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας υποχρεούται στο τέλος κάθε έτους να υποβάλει στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκθεση πεπραγμένων.

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις


1. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με ειδικότερες διατάξεις στον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζονται επικουρικά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.

2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο