Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-2001 ]

ΠΟΛ.1291/14.12.2001 Χρόνος υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεωνκαι ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. -Όριο αξίας κάθε φορολογικού στοιχείου που υποβάλλεται για διασταύρωση.

(Χρόνος υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεωνκαι ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. -Όριο αξίας κάθε φορολογικού στοιχείου που υποβάλλεται για διασταύρωση.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα,14 Δεκεμβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.:1115204/1033/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΑΆ – ΒΆ

ΠΟΛ.:1291

ΘΕΜΑ: Χρόνος υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. – Όριο αξίας κάθε φορολογικού στοιχείου που υποβάλλεται για διασταύρωση.

(Α.Υ.Ο. 1115204/πολ. 1291/14.12.2001)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) περί υποβολής φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση, καθώς και ισοζυγίων, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης στ' του άρθρου 38 του ιδίου ως άνω π.δ.

3.Την υπ' αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 (ΦΕΚ 1485/Β1) κοινή Απόφασητου Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί "καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών".

4. Την ανάγκη διευκόλυνσης της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που ορίζονται απότο άρθρο 20 του Κ.Β.Σ., στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών καιτων διαμορφωθεισών νέων συνθηκών, τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικώνυπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.

5.Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείταιδαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)υποβάλλονται μέχρι την τριακοστή (30η) Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου, για τιςσυναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

2. Στις ως άνω καταστάσεις δενσυμπεριλαμβάνονται συναλλαγές, εφόσον η αξία

ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι΄ αυτές, δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300)ευρώ.

3. Ειδικάγια τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/1-31/12/2001, παρέχεται ηδυνατότητα να μην συμπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, που θα υποβληθούν μέχρι 30-9-2002, φορολογικά στοιχεία αξίας μέχρι του ως άνω ορίου(300 ευρώ - αξία σε δραχμές 103.000).

4. Τα ισοζύγια υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του ένατου (9ου) μήνα, από τοκλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου.

5.  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στηνεφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο