Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-05-2017 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 11317/3547/ 2017 Καθορισμός υπηρεσιών του ενταχθέντος στον ΕΦΚΑ τ. ΕΤΑΑ οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ ως οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ

(Καθορισμός υπηρεσιών του ενταχθέντος στον ΕΦΚΑ τ. ΕΤΑΑ οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ ως οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. οικ.11317/3547

(ΦΕΚ Β' 1643/15-05-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 69ΙΒ το οποίο προστέθηκε στο ν. 4387/2016 με το άρθρο 51 του ν. 4445/2016 (Α' 236).

2. Το 517/2.2.2017 έγγραφο του ΕΦΚΑ με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 9 απόφαση - πρόταση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ και η οποία ελήφθη στην 3η/20.1.2017 συνεδρίασή του (ΑΔΑ: Ψ4Σ3465ΧΠΙ-ΣΒΤ).

3. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν. 3655/2008 (Α' 58),
β) του άρθρου 6 του π.δ. 62/2006 (Α' 68),
γ) Του άρθρου 2 του π.δ. 233/1985 (Α' 87).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α' 145).

6. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

7. Η αριθ. πρωτ. οικ. 54051/Δ9.14200/22-11-2016 (Β' 3801) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Οικ. 44549/Δ9.12193 από 8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ''Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο', όπως ισχύει».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ετησίως δαπάνη 24.360 € σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ (ΚΑΕ 0238) η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 16.240 € σχετική είναι και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ Μ2/04-01-2017 (ΑΔΑ ΨΡΟΜ465ΧΠΙ-ΝΝΧ) σύμφωνα με τα ΔΙΟΙΔ/Φ01/375/2017 και Δ0Δ/Φ01/620/2017 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΦΚΑ,

αποφασίζουμε:

Το καθορισμό των κάτωθι οργανικών μονάδων που διατηρούνται σε ισχύ ως υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και την υπαγωγή τους στην Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας, με την ίδια οργανωτική δομή, προσωπικό και αρμοδιότητες ως εξής:

1. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
α) Η έκδοση βιβλιαρίων υγείας.
β) Η έκδοση ειδικών εντύπων για περιπτώσεις υγειονομικής περίθαλψης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Η έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασθένειας.
δ) Η θεώρηση βιβλιαρίων υγείας.

2.    ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
α) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ανοικτή περίθαλψη όλων των από τις κείμενες διατάξεις δικαιουμένων προσώπων.
β) Η φροντίδα για την έκδοση των βιβλιαρίων νοσηλείας, την αντικατάσταση και τη συμπλήρωση αυτών.
γ) Η μέριμνα για την παροχή ανοικτής περίθαλψης στους δικαιούχους και τη διαγραφή όταν δεν θα υπάγονται σε αυτήν.
δ) Η έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης.

3. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
α) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζόμενου στον αντίστοιχο τομέα σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις.
β) Η μέριμνα για τον εφοδιασμό των ασφαλισμένων με βιβλιάρια υγείας και θεώρηση αυτών.
γ) Η έκδοση κάρτας ευρωπαϊκής ασφάλισης.

4. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
α) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζόμενου στον αντίστοιχο τομέα σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις.
β) Η χορήγηση, θεώρηση και ανανέωση των βιβλιαρίων ασθενείας και φαρμάκων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Η έκδοση κάρτας ευρωπαϊκής ασφάλισης.

5. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
α) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζόμενου στον αντίστοιχο τομέα σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις.
β) Η χορήγηση, θεώρηση και ανανέωση των βιβλιαρίων των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Η έκδοση κάρτας ευρωπαϊκής ασφάλισης.

6. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
α) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζόμενου στον αντίστοιχο τομέα σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις.
β) Η επιμέλεια για την εφαρμογή όλων των διατάξεων που αφορούν στις παροχές του τομέα και έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων.
γ) Η ανανέωση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου κάθε ασφαλισμένου.
δ) Η έκδοση κάρτας ευρωπαϊκής ασφάλισης.

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
α) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζόμενου στον αντίστοιχο τομέα σύμφωνα με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις.
β) Η χορήγηση, θεώρηση και ανανέωση των βιβλιαρίων των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται σε θέματα παροχών υγείας.
δ) Η έκδοση κάρτας ευρωπαϊκής ασφάλισης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2017

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο