Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-05-2017 ]

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»

(του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ  - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4387/2016, ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2018-2021 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»


ΜΕΡΟΣ Α΄

«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου, τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 και μέτρα κοινωνικής στήριξης»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου»Άρθρο 1

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις Δημοσίου

1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4387/2016 (Α΄85), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 6, η οικογενειακή παροχή εξακολουθεί, έως 31.12.2018, να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από 1.1.2019 και εφεξής καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1. Η περίπτ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) δεν έχει εφαρμογή στα πρόσωπα των περιπτ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.».
2. Η περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Από την 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παρ. 1, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που περικόπτεται κατά τα ανωτέρω δεν

μπορεί να υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κύριας σύνταξης του δικαιούχου. Αν, μετά την εφαρμογή της ρύθμισης του ανωτέρω εδαφίου, το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παρ. 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παρ. 3.».
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 προστίθενται περιπτ. γ΄ και δ΄ ως εξής:
«γ. Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παρ. 1, τότε αυτό προσαυξάνεται, από την 1.1.2019, κατά 1/5 της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών.
δ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περ. β΄ και γ΄ αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.».
4. Η περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 τροποποιείται ως εξής:

«α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος αυξάνεται, από την 1.1.2022 κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.».

 
 


«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις Δημοσίου»
Άρθρο 1
Ρυθμίσεις ασφαλισμένων του δημόσιου τομέα

Με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης αντικαθίσταται η περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και προβλέπεται ο τρόπος αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων από 1.1.2019, σύμφωνα με τους ενιαίους κανόνες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και των θεμελιωδών κανόνων της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι οι ενιαίοι κανόνες υπολογισμού της συνταξιοδοτικής παροχής εφαρμόζονται και σε όσους είχαν καταστεί συνταξιούχοι κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, ενώ στην περίπτωση που το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει των ενιαίων κανόνων, περικόπτεται το υπερβάλλον ποσό, μέχρι ποσοστού 18%.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, και να επιτευχθεί σταθερή και άμεση χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση προς τούτο είναι η περιστολή της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά ποσοστό 1% του ΑΕΠ για το έτος 2019, η οποία επιτρέπει την περιχαράκωση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος.
Εξάλλου, μεταξύ των διαφορετικών μέτρων μέσω των οποίων θα μπορούσε να επιτευχθεί ο ανωτέρω σκοπός δημοσίου συμφέροντος, ο επιλέχθηκε εκείνο που πραγματώνει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας, ήτοι η εφαρμογή των ίδιων κανόνων για όλους τους συνταξιούχους, συμφώνως προς την ευρωπαϊκή και εθνική νομολογία. Λαμβάνοντας δε υπόψη της αρχή της ίσης κατανομής των βαρών, προβλέπεται ότι η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης θα επιτευχθεί μόνο μέσω της αναπροσαρμογής των συντάξεων εκείνων, το ποσό των οποίων είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων, ούτως ώστε να μην θίγεται η αλληλεγγύη μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων.
Επιπρόσθετα, όμως, στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου ενδεχόμενη μείωση σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων, αφενός θα λάβει χώρα από την 1.1.2019, αφετέρου δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 18% της καταβαλλόμενης σύνταξης, προκειμένου να μην διαταραχθεί σημαντικά και αιφνιδίως το επίπεδο διαβίωσης της συγκεκριμένης κατηγορίας συνταξιούχων.
Με την παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται ότι σε περίπτωση που το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016, τότε αυτό προσαυξάνεται, από την 1.1.2019, κατά 1/5 της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών.
Με την παρ. 3 της προτεινόμενης ρύθμισης εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να αυξάνουν ετησίως, αρχής γενομένης από τις 1.1.2022 το συνολικό ποσό της

σύνταξης που καταβάλλεται, μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου, με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
Στην παρ. 4 της προτεινόμενης διάταξης ορίζονται ενιαίοι κανόνες και προϋποθέσεις για την καταβολή της οικογενειακής παροχής. Σύμφωνα με τη ρύθμιση που προτείνεται, οι οικογενειακές παροχές θα καταβάλλονται από 1.1.2019 σύμφωνα με το άρθρο Πρώτο παρ. ΙΑ’ , υποπαράγραφος ΙΑ2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και το άρθρο 40 του ν. 4144/2013 (Α΄ 81).

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 και μέτρα κοινωνικής στήριξης»Άρθρο 2

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις ασφαλιστικών φορέων

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το επίδομα συζύγου εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις έως 31.12.2018. Από την 1-1-2019 και εντεύθεν καταβάλλεται παροχή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1 του παρόντος.».
2. Στο άρθρο 96 του ν. 4387/2016 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Από 1.1.2019 και εντεύθεν, η καταβαλλόμενη κατά την ημερομηνία αυτή επικουρική σύνταξη, εφόσον υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό της σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 4 και της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 6 του παρόντος, αναπροσαρμόζεται στο ύψος της επανυπολογισθείσας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μετά την ως άνω αναπροσαρμογή το ποσό της επικουρικής σύνταξης να μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 18% του καταβαλλόμενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ποσού επικουρικής σύνταξης.
3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι ανωτέρω προσωπικές διαφορές καταβάλλονται έως 31.12.2018.».
 


 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

«Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 και μέτρα κοινωνικής στήριξης»Άρθρο 2

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις ασφαλιστικών φορέων
Με την παρ.1 της προτεινόμενης ρύθμισης προβλέπεται ότι στους κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 συνταξιούχους συνεχίζεται η καταβολή του επιδόματος συζύγου μαζί με τη σύνταξη, κατά τις ισχύουσες μέχρι 12.5.2016 διατάξεις, έως τις 31.12.2018. Από την 1.1.2019 και εντεύθεν η παροχή καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο Πρώτο παρ. ΙΑ’ , υποπαράγραφος ΙΑ.2 του ν. 4093/2012 και το άρθρο 40 του ν. 4144/2013.
Η παρ. 2 του άρθρου προβλέπει ότι από 1.1.2019 και εντεύθεν, η καταβαλλόμενη επικουρική σύνταξη, εφόσον υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ.4 και της Υπουργικής Απόφασης της παρ.6 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, αναπροσαρμόζεται στο ύψος της επανυπολογισθείσας παροχής. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μετά την αναπροσαρμογή το καταβαλλόμενο ποσό της επικουρικής σύνταξης να μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 18%.

Στην παρ.3 της προτεινόμενης ρύθμισης προβλέπεται ότι οι προσωπικές διαφορές του άρθρου 94 παρ.2 του ν.4387/2016 καταβάλλονται έως 31.12.2018.Άρθρο 3 Επίδομα Στέγασης
1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζει Επίδομα Στέγασης για έως και εξακόσιες χιλιάδες (600.000) νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας. Για τον καθορισμό των νοικοκυριών εφαρμόζονται οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 15, ρυθμίζονται (α) το ατομικό εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση του επιδόματος, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τα εννιά χιλιάδες εξακόσια (9.600) ευρώ, τα περιουσιακά κριτήρια και κάθε άλλη προϋπόθεση που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, (β) το ακριβές ποσό του επιδόματος και το ανώτατο ύψος αυτού, (γ) άλλες προϋποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά και το αρμόδιο όργανο που απονέμει το επίδομα, (δ), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησης του επιδόματος και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
3. Οι δαπάνες για τη χορήγηση του επιδόματος καλύπτονται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνολικού ύψους έως και εξακοσίων (600) εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος.

 


Άρθρο 3 Επίδομα Στέγασης
Η δαπάνη για τη στέγαση ενός νοικοκυριού, είτε αυτή αφορά ενοίκιο της κύριας κατοικίας, είτε δόση δανείου που είχε ληφθεί από πιστωτικό ίδρυμα για την απόκτηση ιδιόκτητης πρώτης κατοικίας, αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής δαπάνης διαβίωσης του νοικοκυριού.
Σύμφωνα με την έρευνα των οικογενειακών προϋπολογισμών του 2015 (η αντίστοιχη για το 2016 δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί) η δαπάνη στέγασης, (ενοίκιο ή δόση αποπληρωμής δανείου, μη συνυπολογιζόμενων των υπόλοιπων δαπανών κατοίκησης) αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο το 13,3% των συνολικών δαπανών διαβίωσης, στη δεύτερη κατά σειρά θέση μετά τις δαπάνες διατροφής. Για τα χαμηλά εισοδήματα, το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 20,4%, έναντι 10,4% για τα υψηλότερα εισοδήματα.
Στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης είναι συχνό φαινόμενο η συσσώρευση οφειλών από ενοίκια ή δόσεις δανείου, κυρίως των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, κάτι που απειλεί άμεσα τη συνέχιση της στέγασης του νοικοκυριού. Αλλά και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών γίνεται με πολύ κόπο των νοικοκυριών και σε βάρος άλλων δαπανών διαβίωσης, ακόμη και των βασικών.
Για τον λόγο αυτόν κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση των νοικοκυριών, κυρίως εκείνων με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, στην αντιμετώπιση της βασικής αυτής δαπάνης για τη στέγασή τους, είτε αυτή αφορά ενοίκιο κατοικίας, είτε αποπληρωμή δανείου.
Το μέτρο θα καλύψει έως και 600.000 νοικοκυριά, ήτοι το 50% των νοικοκυριών που νοικιάζουν κατοικία ή πληρώνουν δάνειο για αυτήν.
Η χορήγηση του επιδόματος θα γίνεται απ’ ευθείας στον αποδέκτη της οφειλής, είτε αυτός είναι ο ιδιοκτήτης της μισθούμενης από το νοικοκυριό κατοικίας, είτε το
πιστωτικό ίδρυμα χορήγησης του δανείου, προκειμένου να υπάρχει ουσιαστική κάλυψη της δαπάνης και να αποκλείεται η χρησιμοποίηση της επιδότησης για άλλους σκοπούς.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης, συμπεριλαμβανομένου ατομικού εισοδηματικού ορίου που δεν μπορεί να ξεπερνά τα 9.600 ευρώ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
 


Άρθρο 4

Πρόγραμμα «βρεφονηπιακή φροντίδα»


1. α. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντονίζει, εποπτεύει και επεκτείνει πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, υπό τον τίτλο
«Βρεφονηπιακή Φροντίδα» (Πρόγραμμα).

β. Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την επιδότηση της ίδρυσης, της εξεύρεσης και διαμόρφωσης εγκαταστάσεων και της προμήθειας εξοπλισμού νέων μονάδων βρεφικών, παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών ή της επέκτασης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων μονάδων από δημοτικές επιχειρήσεις, διαδημοτικές επιχειρήσεις, ενώσεις δημοτικών επιχειρήσεων και φορείς κοινωνικής οικονομίας (ΚΟΙΣΠΕ-Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης- και ΚΟΙΝΣΕΠ-Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) συνολικής δυναμικότητας έως και σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) θέσεων.

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 15, καθορίζονται: (α) Τα κριτήρια επιδότησης των υπαγομένων δομών και η επιλεξιμότητα αυτών, (β) Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής και κρίσης των σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων, (γ) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία καταβολής της επιδότησης και η ανάθεση αυτών σε τυχόν ενδιάμεσο φορέα, (δ) Οι διαδικασίες ελέγχου, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των όρων καταβολής της επιδότησης καθώς και οι διαδικασίες ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και (ε) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του Προγράμματος.

2. α. Για τις δαπάνες του Προγράμματος, καθώς και για την επιδότηση της φιλοξενίας και φροντίδας στις μονάδες της περ. β΄ της παρ. 1, διατίθενται πιστώσεις ύψους έως και εκατόν πενήντα (150) εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 15, καθορίζονται: (α) τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και οι λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των ωφελουμένων, (β) το ακριβές ποσό επιδότησης ανά παιδί, (γ) οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, και ο φορέας απονομής της επιδότησης, (δ) η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της επιδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περ. α΄.

 

Άρθρο 4
Πρόγραμμα «βρεφονηπιακή φροντίδα»

Από την εφαρμογή, κατά τις περιόδους 2015-2016 και 2016-2017, του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που αφορούσε την επιδότηση, μέσω χορήγησης vouchers, της φιλοξενίας παιδιών και βρεφών σε βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές αυτού του είδους σε όλες τις περιοχές της επικράτειας, με το πρόβλημα να εμφανίζεται ιδιαίτερα οξυμένο στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Είναι επομένως αναγκαία η ριζική αύξηση των βρεφονηπιακών σταθμών που θα δώσει τη δυνατότητα, τόσο σε εργαζόμενες μητέρες να ασκήσουν ελεύθερα το επάγγελμά τους, όσο και σε άνεργες μητέρες να ενταχθούν εκ νέου στην αγορά εργασίας.
Με την παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό η δημιουργία 1.800 νέων μονάδων βρεφονηπιακών σταθμών.
Παράλληλα, με την παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό η επέκταση του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Με την επιχορήγηση αυτή αυξάνεται κατά 50% (από 90.000 παιδιά σε 135.000 παιδιά) ο συνολικός αριθμός των παιδιών προσχολικής ηλικίας των οποίων η φροντίδα σε βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς επιδοτείται μέσω χορήγησης vouchers.
 
Άρθρο 5 Πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα»

1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντονίζει, εποπτεύει και επεκτείνει διατροφικό πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας υπό τον τίτλο «Σχολικά Γεύματα» (Πρόγραμμα) στην υποχρεωτική Δημόσια εκπαίδευση.

2. Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση αναγκών σίτισης μαθητών σχολικών μονάδων της υποχρεωτικής Δημόσιας εκπαίδευσης με την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 107-110 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

3. Η εφαρμογή του Προγράμματος τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4. Οι συμβάσεις με αντικείμενο τη δωρεάν παροχή σχολικών γευμάτων του Προγράμματος προκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι προδιαγραφές, οι γενικοί κανόνες, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια υλοποίησης του Προγράμματος ορίζονται στην προκήρυξη της παρούσας παραγράφου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 15, καθορίζεται η επιλογή των γεωγραφικών περιοχών εφαρμογής του προγράμματος με βάση τα ποσοστά ανεργίας, πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

6. Οι δαπάνες για τις δράσεις του Προγράμματος καλύπτονται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνολικού ύψους έως και εκατόν ενενήντα (190) εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος.


 


Άρθρο 5 Πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα»
Η πρόσβαση στην ορθή και επαρκή διατροφή αποτελεί βασικό δικαίωμα του ανθρώπου και ιδιαίτερα των παιδιών. Εξασφαλίζει σε ένα παιδί ενέργεια παρέχοντάς του τα αναγκαία θρεπτικά συστατικά, ώστε να έχει καλή σωματική και νοητική λειτουργία και ανάπτυξη και επομένως διασφαλίζει τη συνολική καλή υγεία στο παρόν, αλλά και στον μέλλον. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών που διενεργήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και αφορούσε σε οικονομικά στοιχεία του 2014, ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών ανερχόταν σε 26,6%, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2013, ενώ το ποσοστό των παιδιών, που ζούσαν σε οικογένειες κάτω από το κατώφλι της φτώχειας, εκτιμήθηκε σε σε 34,5%.

Με αυτά τα δεδομένα, αλλά και την πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης να προσφέρει στους μαθητές της χώρας την φροντίδα που απολαμβάνουν οι μαθητές των σχολείων του συνόλου των ευρωπαϊκών χωρών, ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα παροχής ζεστού μεσημεριανού γεύματος σε μαθητές δημοτικών σχολείων το 2016. Στο πρόγραμμα συμβάλλουν με την τεχνογνωσία τους το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που σχεδιάζει το διαιτολόγιο, ο Ε.Φ.Ε.Τ. που ελέγχει την ποιότητα των γευμάτων.

Με την παρούσα ρύθμιση το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε μαθητές Γυμνασίων, ώστε να καλύψει όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση. Το 50% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού των δημοτικών και γυμνασίων της χώρας θα συμμετέχει στο πρόγραμμα. Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η ουσιαστική καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και της επισιτιστικής ανασφάλειας των μαθητών, η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η ομαδική δραστηριότητα και αλληλεγγύη (καθώς τα παιδιά τρώνε όλα μαζί), η καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας, μέσα από την εξοικείωση με την μεσογειακή και υγιεινή διατροφή και η ανακούφιση των φτωχότερων νοικοκυριών από την καθημερινή αγωνία διατροφής των παιδιών τους, που είναι μαθητές σχολικών μονάδων της υποχρεωτική δημόσιας εκπαίδευσης.
 

 

Άρθρο 6 Επίδομα παιδιού

1. Oι διαθέσιμες πιστώσεις του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων, όπως αυτό προβλέπεται στην υποπαρ. ΙΑ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄222), αυξάνονται έως και διακόσια εξήντα (260) εκατομμύρια ευρώ. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 15, ρυθμίζονται: (α) Τα περιουσιακά/εισοδηματικά κριτήρια και οι κατηγορίες των δικαιούχων, (β) Τα κριτήρια διαμονής, (γ) Τα αρμόδια για την αναγνώριση και την καταβολή του επιδόματος όργανα, (δ) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, (ε) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των δικαιούχων, (στ) Το ύψος του καταβλητέου επιδόματος ανά κατηγορία δικαιούχων, όπως αυτό διαμορφώνεται κατόπιν της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 αύξησης των σχετικών πιστώσεων, καθώς (ζ) και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 


 


Άρθρο 6 Επίδομα παιδιού
Με την προτεινόμενη διάταξη ενισχύονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού για οικογενειακά επιδόματα, οι οποίες, σήμερα, ανέρχονται σε 0,4% του ΑΕΠ συγκριτικά με 2,1% για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη χορήγηση επιπρόσθετων κονδυλίων ύψους 260 εκατ. ευρώ σημειώνεται αύξηση των δαπανών για οικογενειακά επιδόματα κατά 40% και, συγκεκριμένα, από 650 εκατ. σε 910 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η ενίσχυση των οικογενειακών επιδομάτων θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της υπογεννητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη πως ο αριθμός των γεννήσεων μειώνεται σταθερά την τελευταία επταετία, με συνολική μείωση που αγγίζει το 25% σε σχέση με το 2009.Άρθρο 7

Μέτρα ενίσχυσης της εργασίας


1. Με σκοπό την ενίσχυση και την τόνωση της αγοράς εργασίας, πλέον των συντρεχόντων προγραμμάτων απασχόλησης, τίθενται σε ισχύ προγράμματα εργασίας στοχευμένων ομάδων ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), τα οποία καταρτίζονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. με κοινές αποφάσεις των υπουργών που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως συναρμόδιοι για κάθε πρόγραμμα.

2. Τα ως άνω προγράμματα μπορούν να έχουν ως αντικείμενο μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω δράσεις:
α) Προγράμματα εύρεσης εργασίας, συμβουλευτικής και καθοδήγησης.

β) Επέκταση του προγράμματος «Εγγύηση για τη νεολαία» με έμφαση στους νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

γ) Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μέσω κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, με έμφαση στον ιδιωτικό τομέα, τα οποία θα συνοδεύονται από την απαραίτητη πιστοποίηση των αποκτούμενων δεξιοτήτων.

δ) Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας με έμφαση στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, προσανατολισμένα στην επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στοχεύοντας ιδίως τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

3. Για τα παραπάνω προγράμματα εργασίας ο Ο.Α.Ε.Δ. επιχορηγείται από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μεταφορά πίστωσης συνολικού ύψους έως και διακοσίων εξήντα (260) εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος.

 


Άρθρο 7

Μέτρα ενίσχυσης της εργασίας

Βασικός στόχος της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της χώρας είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ελλάδας δεν είναι άλλο από το ανθρώπινο δυναμικό της. Ένα δυναμικό που απαξιώθηκε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης από την ανεργία και την επισφάλεια. Ταυτόχρονα η μαζική φυγή στο εξωτερικό εξειδικευμένου δυναμικού στέρησε τη χώρα από τον πλέον κρίσιμο παράγοντα για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής οργάνωσης και της παραγωγικής διαδικασίας.
Με σκοπό λοιπόν την ενίσχυση της αγοράς εργασίας, θα τεθεί σε ισχύ πρόγραμμα καταπολέμησης της ανεργίας συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων εξήντα (260) εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος. Οι συγκεκριμένοι πόροι θα λειτουργήσουν παράλληλα και προσθετικά στα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας που ήδη λειτουργούν ή σχεδιάζονται για το επόμενο διάστημα.
Για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος εργασίας ο Ο.Α.Ε.Δ. επιχορηγείται από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μεταφορά πίστωσης συνολικού ύψους διακοσίων εξήντα (260) εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος. Μία από τις κεντρικές στοχεύσεις του προγράμματος είναι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, κάτι που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και την αντιμετώπισης του προβλήματος της φυγής στο εξωτερικό νέων με υψηλά προσόντα.
Οι θέσεις εργασίας θα σχεδιαστούν για στοχευμένες ομάδες ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Ο σχεδιασμός θα γίνει στη βάση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση του συγκεκριμένου προγράμματος στην καταπολέμηση της ανεργίας. Οι λεπτομέρειες υλοποίησης θα εξειδικεύονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο 8 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων διατίθεται συνολικό ποσό έως και τριακοσίων (300) εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος, με ισόποσο επιπρόσθετο όριο στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ για τη χρηματοδότηση δράσεων των καθεστώτων ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), έργων υποδομής στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και έργων ενεργειακής εξοικονόμησης και αναβάθμισης στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της Βιομηχανίας.


 


Άρθρο 8 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξασφαλίζεται επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 300 εκ. ευρώ κατ’ έτος από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για δράσεις που αφορούν καίριους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, με τη ρύθμιση αυτή: α) επιτυγχάνεται η κάλυψη του αυξημένου ενδιαφέροντος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 (Α΄117), β) χρηματοδοτούνται έργα υποδομών απαραίτητα για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής (αρδευτικά δίκτυα κλπ) και γ) χρηματοδοτούνται έργα για την ενεργειακή εξοικονόμηση και αναβάθμιση στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της βιομηχανίας.
Με την επιπρόσθετη αυτή χρηματοδότηση, η οποία εντάσσεται στις δράσεις της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2017-2021, ενισχύεται εμπράκτως η ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας.
  
Άρθρο 9

Μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη

1. Για τα πρόσωπα με φορολογητέο εισόδημα έως και χίλια διακόσια (1.200) ευρώ που δικαιούνται αποζημίωση της φαρμακευτικής τους δαπάνης από τον ΕΟΠΥΥ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στα οποία δεν εφαρμόζονται άλλες διατάξεις περί μηδενικής συμμετοχής στην φαρμακευτική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν. 4411/2016 (Α΄ 142), του άρθρου 38 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) και του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), καθώς και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών, καθορίζεται, με βάση εισοδηματικά κριτήρια, πλήρης απαλλαγή ή έκπτωση στο ποσοστό συμμετοχής τους στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Η επιπλέον δαπάνη έως και διακοσίων σαράντα (240) εκατομμυρίων ευρώ, που προκύπτει για τον ΕΟΠΥΥ από την εφαρμογή του παρόντος, βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο και υποχρεούται να την αποδίδει προς τον ΕΟΠΥΥ.


3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 15, ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι ακριβείς εκπτώσεις στο ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης, η απαιτούμενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση των ηλεκτρονικών μητρώων, η διαδικασία απόδοσης της δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τον ΕΟΠΥΥ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Άρθρο 9

Μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζονται απαλλαγές από τη φαρμακευτική δαπάνη για πρόσωπα με ατομικό εισόδημα έως 1.200 ευρώ. Το παρόν άρθρο δημιουργεί μια σταθερή ροή χρηματοδότησης ύψους διακοσίων σαράντα (240) εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενισχύοντας τις κοινωνικές δαπάνες του προϋπολογισμού για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το ύψος των οποίων υστερεί σημαντικά σε σχέση με μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και, συγκεκριμένα, ανέρχεται σε 6,7% του ΑΕΠ σε σχέση με 10,1% για τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η προτεινόμενη διάταξη έρχεται να ενισχύσει άλλες διατάξεις που θεσμοθετούν κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 33 του ν. 4368/2016. Συνολικά, δημιουργείται πλέον ένα αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας που καλύπτει, αφενός ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως αναπήρους και ανασφάλιστους, αφετέρου, πρόσωπα με χαμηλά εισοδήματα. Η προτεινόμενη ρύθμιση θα έχει ιδιαίτερα ευνοϊκές συνέπειες για τους συνταξιούχους, των οποίων η φαρμακευτική δαπάνη είναι, κατά κανόνα, ιδιαίτερα υψηλή.
Με βάση το ισχύον πλαίσιο, ο ασθενής καλύπτει ένα ποσοστό του συνταγογραφημένου φαρμάκου του, ανάλογα με την ασθένειά του, σε ποσοστά που ανέρχονται σε 0%, 10% ή 25%. Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται μείωση στο μισό της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη έως και συνολική κατάργηση, σε ανέργους, συνταξιούχους, εργαζόμενους κ.τ.λ ανάλογα με τα εισοδήματά τους.
Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση, μειώνεται ή μηδενίζεται η συμμετοχή στην φαρμακευτική δαπάνη για μια σειρά από κοινωνικές κατηγορίες, διασφαλίζοντας έτσι την καθολική και εγγυημένη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού σε φάρμακα.
Όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 1, η διάταξη τυγχάνει εφαρμογής μόνο για τις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται μηδενική συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Συνεπώς, εάν ο δικαιούχος περίθαλψης συμμετέχει με μηδενικό ποσοστό, είτε ως υπαγόμενος στον ειδικό κατάλογο παθήσεων της υπ’αριθμ .Φ.42000/οικ.2555/353/2012 ΚΥΑ (Β’ 497), όπως ισχύει είτε ως στερούμενος του ΕΚΑΣ δυνάμει του άρθρου τριακοστού πρώτου του ν.4411/2016 (Α’142), η προκείμενη διάταξη δεν υπερέχει, αλλά εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη πρόβλεψη.
Στην παρ. 2 ορίζεται ότι η επιπρόσθετη δαπάνη που προκύπτει για τον ΕΟΠΥΥ από την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο και οφείλει να την αποδώσει στον ΕΟΠΥΥ.
Στην παρ. 3, εισάγεται εξουσιοδοτική διάταξη για να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα που αφορούν στον ειδικότερο προσδιορισμό της διοικητικής διαδικασίας, του ηλεκτρονικού μητρώου και τρόπου καταγραφής των δικαιούμενων προσώπων, των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση και σε κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.


Άρθρο 10

Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου».

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και εφεξής.
 

 


Άρθρο 10

Τροποποιήσεις στις μειώσεις φόρου του άρθρου 16 του ν. 4172/2013

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 και ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 μειώνεται πλέον κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
 

 Άρθρο 11

Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

1. α. Στο άρθρο 7 του ν. 4223/2013 (Α΄287) μετά την παρ. 3 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Όταν το συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως προσδιορίζεται με βάση τα άρθρα 4 και 5, δεν υπερβαίνει τα επτακόσια (700) ευρώ χορηγείται μείωση αυτού κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα εβδομήντα
(70) ευρώ. Στις περιπτώσεις των δικαιούχων της έκπτωσης της παραγράφου 1, το όριο των επτακοσίων (700) ευρώ διπλασιάζεται».
β. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 αναριθμείται σε 5.

 

 

Άρθρο 11

Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι διατάξεις για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ν. 4223/2013), προκειμένου να επέλθει ελάφρυνση των μικρών και μεσαίων ιδιοκτησιών.
 Άρθρο 12

Τροποποιήσεις στην Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.


1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επιχ. Δραστηριότητα)
Εισόδημα από(ευρώ) Εισόδημα Φορ. Συντελεστής
  έως(ευρώ)  
0 20 20%
20.000,01 30 29%
30.000,01 40 37%
>=40000,01 45%


 

Άρθρο 12

Τροποποιήσεις στην Κλίμακα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φυσικών προσώπων του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 από το είκοσι δύο τοις εκατό (22%) στο είκοσι εκατό (20%), προκειμένου να υπάρξει ελάφρυνση των χαμηλών εισοδημάτων. Επίσης με τη ρύθμιση αυτή αποκλιμακώνεται περαιτέρω η φορολογική επιβάρυνση των ασκούντων ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα με σκοπό την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν σημαντικό παράγοντα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.
 


 Άρθρο 13

Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του ν. 4172/2013


1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παρ. 1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης

Εισόδημα από(ευρώ) Εισόδημα έως(ευρώ)
Συντελεστής
0 30.000 0%
30.000,01 40.000 2,00%
40.000,01 65.000 5,00%
65.000,01 220.000 9,00%
>220.000 10,00%


 

Άρθρο 13

Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του ν. 4172/2013

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 σχετικά με την κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση των μεσαίων εισοδημάτων
 Άρθρο 14

Τροποποιήσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 58 του ν. 4172/2013
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα της περίπτ. γ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά φορολογούνται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%), εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων της περίπτωσης β. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι των περιπτ. β', δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%).
β) Τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%)».

 

Άρθρο 14

Τροποποιήσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 58 του ν. 4172/2013
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 από το 29% στο 26%, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και να τονωθεί η αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 


 


Άρθρο 15

1. α. Οι διατάξεις των άρθρων 3-9 και 11-14 τίθενται σε εφαρμογή από 1.1.2019 και από 1.1.2020 αντιστοίχως, υπό την προϋπόθεση και στο βαθμό που, σύμφωνα με εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, δεν προκαλείται απόκλιση από τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται στο ως άνω Πρόγραμμα. Ο Υπουργός Οικονομικών δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανακοίνωση, στην οποία περιέχονται τα συμπεράσματα της ανωτέρω εκτίμησης.
β. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων 3-9 αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, στον επιτρεπόμενο βαθμό, σύμφωνα με την περ. α΄.
γ. Οι διατάξεις των άρθρων 11-14 εφαρμόζονται αναπροσαρμοζόμενες στον επιτρεπόμενο βαθμό, σύμφωνα με την περ. α΄. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διαπιστώνεται η ακριβής αντιστοιχία προς το δημοσιονομικό στόχο και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των άρθρων 11-14.

2. Αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, διαπιστώσει ότι, στη βάση μίας προοπτικής εκτίμησης και λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2, η εμπροσθοβαρής εφαρμογή του άρθρου 10 είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 3,5% για το οικονομικό έτος 2019 κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι διατάξεις του άρθρου 10 εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2019 και εφεξής. Προκειμένου να διασφαλιστεί, ως αποτέλεσμα της ως άνω εμπροσθοβαρούς εφαρμογής, η επίτευξη του ανωτέρω δημοσιονομικού στόχου κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές μπορούν να εφαρμόζουν τις αναγκαίες προσαρμογές στο άρθρο 10, σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ο Υπουργός Οικονομικών δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανακοίνωση, στην οποία περιέχονται τα συμπεράσματα της ανωτέρω εκτίμησης.


 

Άρθρο 15

Με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται η έναρξη εφαρμογής των άρθρων 3-9 και 11-14 από 1.1.2019 και 1.1.2020 αντιστοίχως. Η εφαρμογή των ως

άνω άρθρων λαμβάνει χώρα υπό την προϋπόθεση και στο βαθμό που, σύμφωνα με εκτίμηση που περιγράφεται στην παρ. 1, δεν προκαλείται απόκλιση από τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται στο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής. Ο Υπουργός Οικονομικών δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανακοίνωση, στην οποία περιέχονται τα συμπέρασματα της ανωτέρω εκτίμησης.
Τα ανωτέρω μέτρα αναπροσαρμόζονται στο βαθμό που είναι αναγκαίο, ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η επίτευξη των ως άνω δημοσιονομικών στόχων. Σημειώνεται πως τα άρθρα 11-14 εφαρμόζονται αναπροσαρμοζόμενα, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1, πράγμα που διασφαλίζει τη συμβατότητα της προτεινόμενης ρύθμισης με το άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγματος, καθώς προκύπτει άνευ ετέρου από το γράμμα της διάταξης η έκταση εφαρμογής των άρθρων 11-14.
Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 2, σε περίπτωση που διαπιστωθεί, σύμφωνα με την περιγραφόμενη πρόβλεψη ότι η εμπροσθοβαρής εφαρμογή του άρθρου 10 είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 3,5% για το οικονομικό έτος 2019 κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι διατάξεις του άρθρου 10 εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2019 και εφεξής. Ταυτόχρονα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής επίτευξη του ανωτέρω δημοσιονομικού στόχου οι ελληνικές αρχές μπορούν να τροποποιούν στον αναγκάιο βαθμό το άρθρο 10, σε συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
 ΜΕΡΟΣ Β΄

«Εργασιακές ρυθμίσεις»


Άρθρο 16

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις


Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) ισχύουν έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής.
 


 

ΜΕΡΟΣ Β΄

«Εργασιακές ρυθμίσεις» Άρθρο 16
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Ο νόμος 1876/1990 (Α΄ 27) ρύθμιζε το ζήτημα της συρροής συλλογικών συμβάσεων εργασίας με τις διατάξεις του άρθρου 10, όπου και προβλεπόταν ότι εφόσον μια εργασιακή σχέση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής περισσότερων συλλογικών συμβάσεων εφαρμόζεται εκείνη, η οποία είναι πιο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο. Με την παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) προβλέφθηκε ότι όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση συρροής με κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας και πάντως δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας εθνικών συλλογικών συμβάσεων. Με τη ρύθμιση αυτή η αρχή της ειδικότητας κατέστη κεντρικής σημασίας στη συρροή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Περαιτέρω στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27) προβλεπόταν η δυνατότητα επέκτασης και κήρυξης γενικώς υποχρεωτικών των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που καλύπτουν το 51% των εργαζομένων του κλάδου. Με την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) προβλέφθηκε η αναστολή της αρχής της επεκτασιμότητας όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ). Υπό το ισχύον πλαίσιο οι αρχές της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της επεκτασιμότητας βρίσκονται σε επ’ αόριστον αναστολή, καθώς αυτή συνδέεται με την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ). Ειδικότερα, το ΜΠΔΣ δεν σχετίζεται με τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και τις σχετικές δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ελληνική Δημοκρατία στο πλαίσιο αυτών. Η έγκριση ΜΠΔΣ αποτελεί ενωσιακή υποχρέωση βάσει της Οδηγίας 2011/85. Ζητήματα που αφορούν στο περιεχόμενο, τη σύνταξη και την ψήφιση του ΜΠΔΣ εξειδικεύονται στα άρθρα 43-48 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) (προηγουμένως στα άρθρα 2 και 6Α-6Γ του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 (Α΄ 141)). Με την προτεινόμενη διάταξη, η αναστολή των αρχών της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης αποσυνδέεται από το ΜΠΔΣ, καθώς προβλέπεται πως αυτή θα ισχύσει έως την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, δηλαδή έως την 20.8.2018. Επομένως από την 21.8.2018 το θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων επανέρχεται στο καθεστώς που όριζε ο ν. 1876/1990 (Α΄ 27) πριν την παρέμβαση των διατάξεων του ν. 4024/2011(Α΄ 226).
 


 Άρθρο 17

Έλεγχος ομαδικών απολύσεων


1. Στο άρθρο 3 του ν. 1387/1983 (Α΄ 110) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ο εργοδότης μπορεί να θέσει υπ’ όψιν των εργαζομένων κοινωνικό πλάνο για τους υπό απόλυση εργαζόμενους, δηλαδή μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων της απόλυσης, όπως ποσά για κάλυψη αυτασφάλισης, διαθέσιμα ποσά μέσω εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για κατάρτιση και συμβουλευτική για επανένταξη στην αγορά εργασίας, ενέργειες για την αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων από τον ΟΑΕΔ αντιμετώπισης της επαπειλούμενης ανεργίας των υπό απόλυση εργαζομένων, καθώς και δυνατότητες, μεθόδους και κριτήρια για την κατά προτεραιότητα επαναπρόσληψή τους».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1387/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών υποβάλλονται από τον εργοδότη στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (Α.Σ.Ε.)».

3. Το άρθρο 5 του ν. 1387/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η προθεσμία των διαβουλεύσεων μεταξύ των εργαζομένων και του εργοδότη είναι τριάντα (30) ημέρες και αρχίζει από την πρόσκληση του εργοδότη για διαβουλεύσεις στους κατά το προηγούμενο άρθρο εκπροσώπους των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων διατυπώνεται σε πρακτικό που υποβάλλεται από τον εργοδότη στο Α.Σ.Ε. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μπορούν να καταθέτουν στο Α.Σ.Ε. υπόμνημα επί των διαβουλεύσεων.
2. Αν υπάρξει συμφωνία των μερών, οι ομαδικές απολύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το περιεχόμενο της συμφωνίας και ισχύουν δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης στο Α.Σ.Ε.
3. Αν δεν υπάρξει συμφωνία των μερών, το Α.Σ.Ε., με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης, διαπιστώνει αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς και η υποχρέωση κοινοποίησης των σχετικών εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 3. Για το σκοπό αυτό, το Α.Σ.Ε. μπορεί να καλεί και να ακούει τόσο τους κατά το άρθρο 4 εκπροσώπους των εργαζομένων και τον ενδιαφερόμενο εργοδότη, όσο και πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις πάνω σε επιμέρους τεχνικά θέματα. Αν το Α.Σ.Ε. κρίνει πως οι ανωτέρω υποχρεώσεις του εργοδότη τηρήθηκαν, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, το Α.Σ.Ε. παρατείνει τις διαβουλεύσεις των μερών ή τάσσει προθεσμία στον εργοδότη, ώστε εκείνος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων. Αν το Α.Σ.Ε., με νέα απόφαση, διαπιστώσει πως τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, οι απολύσεις ισχύουν εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση του πρακτικού διαβούλευσης της παρ. 1.
4. Σε ομαδικές απολύσεις που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, κατόπιν δικαστικής απόφασης, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3».

4. Η περ. 2 της υποπαρ. II.Δ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) καταργείται.

5. Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του π.δ/τος 368/1989 (Α΄ 163) προστίθεται περ. στ΄ ως εξής:
«στ) Τμήμα Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων».

6. Στο άρθρο 25 του π.δ/τος 368/1989 προστίθεται νέα παρ. 7Β ως εξής:

«7Β. Το Τμήμα Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων απαρτίζεται από:

α) Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση.
β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
στ) Πέντε (5) εκπροσώπους της Γ.Σ.Ε.Ε. με τους αναπληρωτές τους. ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Σ.Ε.Β. με τον αναπληρωτή του.
η) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ε.Σ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του. θ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του. ι) Έναν (1) εκπρόσωπο του Σ.Ε.Τ.Ε. με τον αναπληρωτή του.
ια) Έναν (1) εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από κοινού από τον Σ.Ε.Β., την Ε.Σ.Ε.Ε., τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και τον Σ.Ε.Τ.Ε.»

7. Στο άρθρο 25 του π.δ/τος 368/1989 προστίθεται νέα παρ. 17 ως εξής:
«17. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων ανήκει ο έλεγχος σχεδιαζόμενων ομαδικών απολύσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 1387/1983 (Α΄ 110)».

 

Άρθρο 17

Έλεγχος ομαδικών απολύσεων

Η προτεινόμενη διάταξη, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.), «Ανώνυμη Γενική Εταιρία Τσιμέντων Ηρακλής (ΑΓΕΤ Ηρακλής) κατά Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», C-201/15 της 21ης Δεκεμβρίου 2016, τροποποιεί το νομοθετικό πλαίσιο ελέγχου των ομαδικών απολύσεων προς το σκοπό εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, εισάγονται παρεμβάσεις στο στάδιο πληροφόρησης και διαβούλευσης του εργοδότη με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς και στο αρμόδιο διοικητικό όργανο για την κοινοποίηση εγγράφων και τον έλεγχο των σχεδιαζόμενων απολύσεων
Στο πλαίσιο αυτό, με την παρ. 1, προστίθεται η προσκόμιση κοινωνικού πλάνου, δηλαδή, προτεινόμενων μέτρων άμβλυνσης των επιπτώσεων της απόλυσης. Επιπροσθέτως, με την παρ. 3, η προθεσμία για τις διαβουλεύσεις μεταξύ εργοδότη και εκπροσώπων των εργαζομένων αυξάνεται σε τριάντα (30) ημέρες προς το σκοπό εξεύρεσης συναινετικής λύσης. Όσον αφορά στο αρμόδιο διοικητικό όργανο, η αρμοδιότητα μετατίθεται από τον Υπουργό ή το Νομάρχη στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (Α.Σ.Ε.), τόσο ως προς την κοινοποίηση των σχετικών εγγράφων κατά το στάδιο των διαβουλεύσεων (βλ. παρ. 2) όσο και ως την κοινοποίηση του πρακτικού των διαβουλεύσεων και τη διενέργεια του ελέγχου των σχεδιαζόμενων απολύσεων (βλ. παρ. 3). Προς το σκοπό αυτό, με τις παρ. 5-6, δημιουργείται ειδικό Τμήμα Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων με ισομερή εκπροσώπηση μεταξύ κράτους, εργαζομένων και εργοδοτών. Το Α.Σ.Ε. αποτελεί όργανο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κρίνεται κατ’ εξοχήν κατάλληλο για τον έλεγχο σχεδιαζόμενων απολύσεων. Ταυτόχρονα, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της διαδικασίας ελέγχου, προβλέπεται ειδική σύνθεση με ενισχυμένη εκπροσώπηση τόσο του κράτους όσο και εκπροσώπων εργαζομένων και εργοδοτών.

Ο έλεγχος που διενεργείται από το Α.Σ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 3, στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία καθορίζονται, αλλά και εξειδικεύονται με την προτεινόμενη διάταξη. Με τον τρόπο αυτό, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την αντίστοιχη ενωσιακή και με τις επιταγές της προαναφερθείσας απόφασης του ΔΕΕ. Η μη προσφυγή του εργοδότη στο Α.Σ.Ε. συνεπάγεται την ακυρότητα των απολύσεων, ενώ η αρνητική αιτιολογημένη απόφαση του Α.Σ.Ε., λόγω μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, συνιστά τεκμήριο ακυρότητας των απολύσεων σε περίπτωση προσφυγής των απολυόμενων στα πολιτικά δικαστήρια.
 


 


Άρθρο 18


Στην παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθενται περ. ε΄ και στ’ ως εξής:
«ε) Όταν ο εργαζόμενος τέλεσε κλοπή ή υπεξαίρεση σε βάρος του εργοδότη ή του εκπροσώπου του.
στ) Όταν ο εργαζόμενος δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα στην εργασία του για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερών».
 


 

Άρθρο 18

Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγονται προσθήκες στους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους καταγγελίας της σχέσης εργασίας των προσώπων που προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79). Πρώτον, με την παρ. 1, προστίθεται, ως λόγος καταγγελίας, η τέλεση κλοπής ή υπεξαίρεσης σε βάρος του εργοδότη ή του εκπροσώπου του, καθώς κρίνεται πως ο σκοπός του προστατευτικού πλαισίου του άρθρου 14 δεν συνίσταται στην προστασία των εν λόγω προσώπων σε περιπτώσεις τέλεσης εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας.
Δεύτερον, με την παρ. 2, προστίθεται, ως λόγος καταγγελίας, η αδικαιολόγητη απουσία του εργαζομένου από την εργασία του για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερών. Ο συγκεκριμένος λόγος είχε προβλεφθεί αρχικώς στο ν. 1264/1982, ωστόσο, με το άρθρο 1 του ν. 1915/1990 (Α΄ 186), εισήχθη τροποποίηση της εν λόγω διάταξης. Στη συνέχεια, το άρθρο 1 του ν. 1915/1990 καταργήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2224/1994 (Α΄ 112). Κατά μία άποψη, με την κατάργηση του άρθρου 1 του ν. 1915/1990 επανήλθε σε ισχύ η περ. ε΄, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της από αυτό. Κατά την αντίθετη άποψη, όμως, αφού ο νομοθέτης δεν επανέφερε ρητώς την περ. ε΄, αυτή καταργήθηκε και ως προς την προϊσχύσασα μορφή. Με την προτεινόμενη διάταξη, επιλύεται η διχογνωμία που είχε προκύψει από την ασαφή ρύθμιση του εν λόγω ζητήματος.
 Άρθρο 19 Συνδικαλιστικές άδειες


1. Το άρθρο 17 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, των Ελεγκτικών Επιτροπών και τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Την ίδια υποχρέωση έχει για τα Διοικητικά Συμβούλια, τις Ελεγκτικές Επιτροπές και τους αντιπροσώπους των δευτεροβάθμιων στις τριτοβάθμιες, όπως και για τα Διοικητικά Συμβούλια και τις Ελεγκτικές Επιτροπές των τριτοβάθμιων οργανώσεων.

2. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει άδεια απουσίας:
α) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της πιο αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,
β) στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά οργανώσεις έχουν πάνω από 10.000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους,
γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1.501 μέχρι 10.000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του.
δ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1.500 ψηφίσαντα μέλη, δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα,
ε) στον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα,
στ) στα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων εννέα (9) ημέρες το μήνα,
ζ) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων πέντε (5) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι 500 και πάνω,
η) στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων τρεις (3) ημέρες το μήνα, αν τα μέλη της οργάνωσης είναι λιγότερα από 500,
θ) στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις, για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν,
ι) στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γραμματείας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

3. Οι αναφερόμενες στην παρ. 2 άδειες απουσίας περιορίζονται σε τριάντα (30) μέρες το χρόνο για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ή αλλιώς του Προεδρείου των μη αντιπροσωπευτικών τριτοβάθμιων οργανώσεων, καθώς και για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής, δευτεροβάθμια οργάνωση, εφόσον αυτή έχει τόσα ψηφίσαντα μέλη όσα αναφέρονται στις περ. β΄ και γ΄, και στο 1/3 του αναφερόμενου στις περ. δ΄, ε` στ΄, ζ΄ και η΄ χρόνου, προκειμένου για την αμέσως επόμενη, της πιο αντιπροσωπευτικής, οργάνωση για τα αντίστοιχα συνδικαλιστικά στελέχη.

4. Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την εργασιακή και ασφαλιστική σχέση. Οι ημέρες απουσίας των εργαζομένων που αναφέρονται στις περ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 είναι με αποδοχές, που καταβάλλονται από τον εργοδότη τους. Οι ημέρες απουσίας των εργαζομένων που αναφέρονται στις περ. ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄ της παρ. 2, καθώς και των εργαζομένων της παρ. 3 είναι χωρίς αποδοχές. Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλιστικές εισφορές των συνδικαλιστικών στελεχών για το χρόνο της συνδικαλιστικής άδειάς τους καταβάλλονται από την οργάνωσή τους.

5. Για κάθε διαφωνία σχετική με την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου αποφασίζει, ύστερα από αίτηση της μιας ή της άλλης πλευράς, η Επιτροπή του άρθρου 15.

6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων του άρθρου 30. Όπου οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε εργατικά κέντρα καταλαμβάνουν και τα νομαρχιακά τμήματα που υπάγονται στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.».


2. Στο άρθρο 18 του ν. 1264/1982 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Το άρθρο αυτό ισχύει τόσο για υπαλλήλους των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όσο και για μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα».

3. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 2224/1994 (Α΄ 112) καταργούνται.

 

Άρθρο 19 Συνδικαλιστικές άδειες

Με την προτεινόμενη διάταξη ενοποιείται το θεσμικό πλαίσιο συνδικαλιστικών αδειών που έως τώρα ρυθμιζόταν από διαφορετικά νομοθετήματα προκαλώντας νομικές ασάφειες μέσω αντιφατικών ή αλληλοεπικαλυπτόμενων ρυθμίσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι άδειες άνευ αποδοχών καθορίζονται από το ν. 1264/1982, ενώ οι άδειες μετ’ αποδοχών ρυθμίζονται με το ν. 2224/1994. Η ως άνω πολυνομία δημιουργεί σειρά ερμηνευτικών προβλημάτων ειδικά όσον αφορά στις τριτοβάθμιες οργανώσεις, όπου οι ανωτέρω νόμοι αναφέρονται σε διαφορετικά όργανα (Διοικητικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή), αλλά και αναφορικά με τις δευτεροβάθμιες όπου οι ημέρες αδειών αλληλοεπικαλύπτονται, ενώ παράλληλα το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας αναλύεται με διαφορετικό τρόπο. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δημιουργείται ένα ενιαίο πλαίσιο που ρυθμίζει με ενιαίο τρόπο τις άδειες άνευ και μετ’ αποδοχών για τα διαφορετικά επίπεδα συνδικαλιστικών οργανώσεων και καλύπτει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
 


 Άρθρο 20


Στο άρθρο 22 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Με τη διαδικασία της παρ. 4 και τηρουμένων των ίδιων ως άνω προθεσμιών εκδικάζονται οι διαφορές που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση κήρυξης απεργίας στην επιχείρηση».

 

 

Άρθρο 20

Με την προτεινόμενη διάταξη, η ταχεία εκδίκαση των διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων 19-22 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) εφαρμόζεται και σε διαφορές που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση κήρυξης απεργίας στην επιχείρηση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το σύνολο των διαφορών που προκύπτουν από την κήρυξη απεργίας στην επιχείρηση υπάγεται στην ίδια διαδικασία εκδίκασης. Παράλληλα, μέσω της ταχείας εκδίκασης των διαφορών που περιγράφονται στην προτεινόμενη διάταξη, διευκολύνονται οι εργαζόμενοι της επιχείρησης ως προς την ταχεία ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, σε περιπτώσεις που ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ή την καταβολή του μισθού για λόγους που συνδέονται με την κήρυξη απεργίας στην επιχείρηση.
 
ΜΕΡΟΣ Γ΄

«Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων»


Άρθρο 21 Σύσταση – Επωνυμία.

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (στο εξής Ε.Κ.Α.Π.Υ.) το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, και έχει έδρα την Αθήνα.
2. Με προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.4178/2013 (Α’ 174), καταρτίζεται o Οργανισμός του Ν.Π.Δ.Δ, μετά από εισήγηση του Διοικητικού του Συμβουλίου.
Άρθρο 22

Σκοπός - Αρμοδιότητες


1. Σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι ο κεντρικός στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, του συστήματος υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ανάλωσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

2. Στις αρμοδιότητες της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ανήκουν ιδίως:
2.1 η δημιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προμηθειών Υγείας, και των σχετικών με αυτή δεδομένων, στην οποία περιλαμβάνονται τα μητρώα: α) Μητρώο Προϊόντων Υπηρεσιών και Προμηθευτών β) Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών, γ) Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων και δ) Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιγράφονται και λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25.
2.2 ο προγραμματισμός των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23, σύμφωνα με την Στρατηγική Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (ΣΚΠ) Προϊόντων και Υπηρεσιών και των επιμέρους, Επιχειρησιακών Σχεδίων Κεντρικών Προμηθειών (ΕΣΚΠ), τις οποίες καταρτίζει για το σκοπό αυτό η Ε.Κ.Α.Π.Υ., όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31.
2.3 η κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών, τους οποίους αυτή διεξάγει, η παρακολούθηση της διαδικασίας ανάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών υγείας, η διεξαγωγή και η κατακύρωση όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 (Α’147), η παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων και ο εφοδιασμός των φορέων του άρθρου 23,
2.4 η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων στο χώρο της υγείας, μέσω των Ηλεκτρονικών συστημάτων
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρακολούθησης Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)» και
«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπου οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος θα εισάγουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων, 2.5 η δημιουργία μηχανισμού Εσωτερικής Διακίνησης Αδρανών Αποθεμάτων προϊόντων, μεταξύ των φορέων του άρθρου 23, στον οποίο θα προβλέπεται ο τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής διακίνησης πέραν της ποσότητας του ορίου ασφαλείας που προβλέπεται από τα πρότυπα αναλώσεων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 26 παρ. 7 και όσον αφορά στα φάρμακα στο άρθρο 29 του ν. 1316/1983 (Α’3).
2.6 η δημιουργία μηχανισμού εσωτερικής διακίνησης προϊόντων μεταξύ των φορέων του άρθρου 23, για την υποστήριξη εξαιρετικών και επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από έκτακτα και μη προβλέψιμα γεγονότα, και ο τρόπος και η διαδικασία της εσωτερικής αυτής διακίνησης.
2.7 η παρακολούθηση των πληρωμών των κεντρικών Προμηθειών για την αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων των φορέων του άρθρου 23.
3. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. παραδίδονται σε αυτήν:
3.1 ο κατάλογος ενιαίας ονοματολογίας και κωδικοποίησης εργαστηριακών εξετάσεων (ΚΕΟΚΕΕ) της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ) του Υπουργείου Υγείας και o αντίστοιχος κατάλογος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), καθώς και όλες οι αποφάσεις έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ) και της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.
3.2 το Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Προμηθευτών, καθώς και το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών της Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ Α.Ε. το οποίο αποτελεί εφεξής περιουσία της.
3.3 όλα τα αρχεία ενιαίας κωδικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, που έχουν καταρτίσει οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος.
3.4 το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.


Άρθρο 23 Πεδίο εφαρμογής


1. Η κάλυψη των αναγκών των κάτωθι φορέων σε προϊόντα και υπηρεσίες:
1.1 όλων των Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Υ.Π.Ε.» της χώρας και των εκάστοτε αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων.
1.2 όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ), και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων, του Γ.Ν. Θήρας, καθώς και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των Ν.Π.Δ.Δ (όπως Ε.Κ.Α.Β., Ε.ΚΕ.Α, Ε.Ο.Φ, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας είτε η λειτουργία τους εποπτεύεται και ελέγχεται από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν.3329/2005 (Α’ 81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Υγείας.
1.3 όλων των στρατιωτικών νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
1.4 όλων των νοσοκομείων και άλλων σχετικών μονάδων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και εποπτεύονται παράλληλα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (όπως Αιγινήτειο, Αρεταίειο, Ευγενίδιο Θεραπευτήριο) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (όπως Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.).
1.5 των νοσοκομείων που διέπονται από ειδικές διατάξεις και λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας (όπως Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο).
1.6 όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως αυτή κάθε φορά διαρρυθμίζεται, είτε αυτές εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Υγειονομικών Περιφερειών και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους είτε είναι αυτόνομες.
1.7 όλων των Ν.Π.Ι.Δ. που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας όπως: Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ), Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία", Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ), Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) (εποπτεύεται από την Ακαδημία Αθηνών και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.), Ινστιτούτο Φαρμακευτικής έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε) κ.λ.π.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται να εντάσσονται και άλλοι φορείς στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ως και να απεντάσσονται ήδη υφιστάμενοι.Άρθρο 24

Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών.

1. Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. αποτελούν όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουν αναφορά στον τομέα της υγείας, με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α’147), και ό,τι κρίνεται κατά περίπτωση απαραίτητο και καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Στην περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α’147) η φράση «Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ)» αντικαθίστανται με τη φράση «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)».


Άρθρο 25

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών Υγείας


1. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. δημιουργεί, συντηρεί και επικαιροποιεί την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών Υγείας που αποτελείται από τέσσερα (4) Μητρώα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής και λειτουργούν σε αλληλεπίδραση και διασυνδεσιμότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα που ακολουθούν. Ειδικότερα:
1.1 το Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής τρία (3) αρχεία:
1.1.1 Το Αρχείο Κωδικοποίησης Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών στο οποίο αναρτώνται:
1.1.1.1. όλοι οι Προμηθευτές των προϊόντων και Υπηρεσιών που συναλλάσσονται με το δίκτυο της Δημόσιας Υγείας υπό συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση.
1.1.1.2 όλα τα προϊόντα και οι Υπηρεσίες, που οι συναλλασσόμενοι με το Δίκτυο της Δημόσιας Υγείας Προμηθευτές πωλούν, υπό συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση.
1.1.2 Το Αρχείο Εύρους Αποδεκτών τιμών στο οποίο καταχωρούνται τα περιθώρια των τιμών, προϊόντων και υπηρεσιών, που γίνονται αποδεκτά από την έρευνα αγοράς και την συνακόλουθη επεξεργασία των αποτελεσμάτων της. Τα εν λόγω περιθώρια χρησιμοποιούνται ως συμβουλευτική εργαλειοθήκη για την ΕΚΑΠΥ, τόσο στο πλαίσιο σχεδιασμού των διαγωνιστικών διαδικασιών όσο και στις εργασίες της Επιτροπής Παρατηρητηρίου. H Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει την υποχρέωση να συλλέγει και να καταχωρεί τιμές για όλα τα φάρμακα για τα οποία έχει δικαίωμα να κάνει διαγωνισμό, σε τακτική βάση και από την έναρξη λειτουργίας του Αρχείου.
1.1.3. Το Αρχείο Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών, που αντικαθιστά το υφιστάμενο Παρατηρητήριο Τιμών, στο οποίο αναρτώνται οι χαμηλότερες τιμές που επιτυγχάνονται με οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες του άρθρου 24, με εξαίρεση την τιμολόγηση των φαρμάκων, εντός των ορίων όσων ορίζονται στα επόμενα εδάφια και οι οποίες δεσμεύουν όλα τα είδη διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και την διαδικασία των απευθείας αναθέσεων από τους φορείς του άρθρου 23.
Για την λειτουργία και τον έλεγχο του ως άνω Αρχείου συγκροτείται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. πενταμελής Επιτροπή Παρατηρητηρίου, η οποία εξετάζει την ανάρτηση των τιμών στο Αρχείο εφαρμόζοντας συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε οι επιτευχθείσες χαμηλότερες τιμές να ορίζονται ως οι αποδεκτές. Η ως άνω Επιτροπή αποτελείται από τους τέσσερις Διευθυντές των Διευθύνσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και από ένα μέλος του ΔΣ το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο.
Αρχική βάση δεδομένων τιμών του ως άνω αρχείου αποτελούν οι τιμές του υφιστάμενου Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ..
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Αρχείου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών και τα κριτήρια ανάρτησης των τιμών στο Αρχείο.
1.2 το Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών στο οποίο αναρτώνται οι δηλωθείσες ανάγκες από τους φορείς του άρθρου 23, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος.
1.3 το Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι Αρχεία:
1.3.1 Το Αρχείο Αναλώσεων Δικτύου, στο οποίο αναρτάται ο ρυθμός ανάλωσης προϊόντων από τους φορείς του άρθρου 23, εκφρασμένος ποσοτικά και αξιακά σε καθορισμένη ημερολογιακή βάση.
1.3.2 Το Αρχείο Προτύπων Αναλώσεων, στο οποίο αναρτώνται οι στατιστικώς επεξεργασμένοι δείκτες ποσοτικής και χρονικής ανάλωσης προϊόντων, προκειμένου να συγκρίνονται με αντίστοιχους Διεθνώς καθιερωμένους, με στόχο την επικαιροποιημένη απεικόνιση του προφίλ των απαιτούμενων αναγκών, για την απρόσκοπτη λειτουργία των φορέων του άρθρου 23 και τον συνακόλουθο έλεγχο στην διαχείριση, τόσο των αποθεμάτων τους όσο και των ρυθμών ανάλωσης.
1.4 το Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι Αρχεία, και από το οποίο εξαιρούνται οι Προδιαγραφές των Φαρμάκων:
1.4.1 Το Αρχείο Αξιολόγησης Τεχνικών Προδιαγραφών, στο οποίο αναρτώνται και παρακολουθούνται οι αξιολογήσεις τεχνικών προδιαγραφών που έχουν αναπτυχθεί και αιτηθεί από τους φορείς του άρθρου 23 για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την λειτουργία τους.
1.4.2 Το Αρχείο Ενιαίων Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τα υπό κεντρικοποίηση προϊόντα και υπηρεσίες. Οι εν λόγω Ενιαίες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές είναι η απόληξη των διαδικασιών της αξιολόγησης των τεχνικών προδιαγραφών.


Άρθρο 26

Προγραμματισμός των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διεξάγονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ.

1. Για τις απαιτούμενες προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, που θα γίνονται κεντρικά, συντάσσεται και ανανεώνεται όταν κρίνεται σκόπιμο, από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 31, Στρατηγική Κεντρικών Προμηθειών (ΣΚΠ), η οποία αφορά στην μακροπρόθεσμη κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η κεντρικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας.

2. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την κεντρικοποίηση προμηθειών προϊόντων ή υπηρεσιών οφείλει προηγουμένως να καταρτίζει Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών (ΕΣΚΠ) στο οποίο θα ορίζονται ρητά τα προϊόντα ή και οι υπηρεσίες για τα οποία θα πραγματοποιείται κεντρική προμήθεια. Για την συγκρότηση του εκάστοτε Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικών Προμηθειών (ΕΣΚΠ) ακολουθείται η διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

3. Για την κατάρτισή του Ε.Σ.Κ.Π η Ε.Κ.Α.Π.Υ. λαμβάνει ιδίως υπόψη της: ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών των τελευταίων ετών (ενδεικτικά, δείγμα τριών έως πέντε ετών), τις ήδη καταγραφείσες τάσεις ζήτησης, παραμέτρους που ενδέχεται να επηρεάσουν τα επόμενα έτη, τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης, τα αποθέματα και τους ρυθμούς απορρόφησής τους εκ μέρους των φορέων του άρθρου 23, τις απαιτούμενες οργανωτικές αναπροσαρμογές, καθώς και το ύψος της προεκτιμούμενης δαπάνης.

4. Στην κατάρτιση του ως άνω σχεδίου θα συνεκτιμάται τυχόν πρόβλεψη δυνατότητας ομαδοποίησης των προς προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, υπό την έννοια ότι η συγκεντρωτική αγορά αυτών θα εκτιμάται ότι θα οδηγήσει αθροιστικά ή κατά περίπτωση σε μείωση του κόστους απόκτησής τους, σε μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών και γενικότερα στην εμφάνιση οικονομιών κλίμακας, λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τις ειδικές συνθήκες της συγκεκριμένης αγοράς.

5. Μετά την έγκριση του Ε.Σ.Κ.Π από τον Υπουργό Υγείας, τα απαραίτητα μέρη του εν λόγω σχεδίου, που απαιτούνται για την προετοιμασία των διαδικασιών των φορέων του άρθρου 23, που περιγράφονται ακολούθως, κοινοποιούνται στους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες.

6. Για την υλοποίηση του ΕΣΚΠ απαιτείται, όλοι οι Φορείς του άρθρου 23 μετά την κοινοποίηση, να προσδιορίζουν και αναρτούν στο Μητρώο τις ανάγκες τους για τα υπό κεντρικοποίηση προϊόντα και υπηρεσίες, εντός 30 ημερών, στην βάση δωδεκάμηνης χρήσης. Ο προσδιορισμός των αναγκών γίνεται μέσω των καταχωρημένων ειδών στο Αρχείο Ενιαίων Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών και στο πλαίσιο των αποδεκτών ορίων των προτύπων αναλώσεων του Αρχείου Προτύπων Αναλώσεων. Ειδικά για τους φορείς του άρθρου 23 που εποπτεύονται από Υ.ΠΕ. ανατίθεται στις τελευταίες μέσω προστατευμένης πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, ο έλεγχος, η αξιολόγηση, η επεξεργασία, η οριστικοποίηση των αναγκών, η ομογενοποίηση ανά μοναδικό κωδικό των ζητούμενων ειδών και υπηρεσιών και η καταχώρηση αυτών στο Μητρώο Κεντρικοποίησης Προμηθειών.

7. Για την υλοποίηση του ως άνω σχεδίου οι φορείς του άρθρου 23 οφείλουν, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, να καταθέτουν ηλεκτρονικά σε αυτήν ποσοτική απογραφή όλων των προϊόντων για τα οποία θα τους ζητηθεί, και τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες τους, καθώς και τα αδρανή αποθέματα τους. Ως αδρανή αποθέματα ορίζονται οι απογραφόμενες ποσότητες προϊόντων πέραν των ορίων ασφαλείας που προσδιορίζονται βάσει του Αρχείου Πρότυπων Αναλώσεων και που δεν διακινήθηκαν (αναλώθηκαν) κατά την προ της απογραφής περίοδο. Τα αδρανή αποθέματα κάθε Υ.ΠΕ. και κάθε φορέα του άρθρου 23 αναρτώνται στο Αρχείο Αναλώσεων Δικτύου και αποτελούν το Αρχείο «Αδρανή Αποθέματα». Τα συνολικά αδρανή αποθέματα ομογενοποιούνται ανά μοναδικό κωδικό από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και το ομογενοποιημένο πλέον «Αρχείο Αδρανών Αποθεμάτων» χρησιμοποιείται για τις αναγκαίες «ανταλλαγές» σε προϊόντα μεταξύ των φορέων του άρθρου 23.

8. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. μετά την παρέλευση 45 ημερών από την κοινοποίηση του Ε.Σ.Κ.Π προς τους φορείς του άρθρου 23, το αναρτά ολοκληρωμένο στο Μητρώο Κεντρικο- ποίησης Προμηθειών. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ημερομηνία ανάρτησης του ως άνω σχεδίου, οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος υποβάλλουν τυχόν αιτήματα για τροποποίησή του επί τη βάσει των αναγκών τους, εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. εξετάζει τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί και αναπροσαρμόζει αντίστοιχα το σχέδιο για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που κάθε φορά έχει αποφασίσει. Για τους φορείς του άρθρου 23 που υπάγονται στον έλεγχο των Υ.ΠΕ, τα αιτήματα υποβάλλονται συγκεντρωτικά από τους Διοικητές τους.

9. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. μέσω του «Αρχείου Αδρανών Αποθεμάτων» πραγματοποιεί εντός 15 ημερών, τις διαθέσιμες χρεοπιστώσεις σε προϊόντα, παράγει τις αναμορφωμένες κεντρικοποιημένες ανάγκες και κοστολογεί αυτές για κάθε Υ.ΠΕ. και για κάθε φορέα του άρθρου 23, επί τη βάσει του Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων.

10. Οι ανάγκες των φορέων του άρθρου 23, όπως προέκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία, αποτελούν το οριστικό σχέδιο κεντρικοποιημένων Προμηθειών για την χρονική περίοδο που ορίζεται στο Ε.Σ.Κ.Π, το οποίο δημοσιεύεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αναρτάται στο Μητρώο Κεντρικοποίησης προμηθειών.Άρθρο 27
Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασης


1. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι αρμόδια για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων ΕΚΑΑ για την κεντρική προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του σχεδίου στρατηγικής για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του άρθρου 23 του παρόντος στα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, και ειδικότερα για:
α) την επιλογή των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών κατόπιν εκτίμησης παραγόντων όπως ειδικές συνθήκες αγοράς, αριθμός των δυνάμενων να συμμετάσχουν σε διαδικασία συγκεντρωτικών αγορών κλπ,
β) τους όρους των διακηρύξεων,

γ) την προκήρυξη και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας,

δ) την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή τη ματαίωση αυτού, ε) τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών,

στ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων και την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων αυτών.

2. Κατ’ εξαίρεση προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π , η προϋπολογισθείσα δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 (Α’147), δύναται να διενεργούνται από τους φορείς του άρθρου 23 του παρόντος και σε περίπτωση που πρόκειται για φορείς που εποπτεύονται και ελέγχονται από Δ.Υ.Π.Ε. διενεργούνται από τις οικείες Δ.Υ.Π.Ε, μετά από σχετικό αίτημά τους και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Για τις ως άνω προμήθειες οι φορείς δεσμεύονται από τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η Ε.Κ.Α.Π.Υ.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ, δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 26 οι προμήθειες των φορέων του άρθρου 23, που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, και όσα συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τον «Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» ή άλλα ειδικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΤΕΠ, CEB κ.λπ.).
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίνεται η σκοπιμότητα των ως άνω προμηθειών και η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της προμήθειας, το αντικείμενο της προμήθειας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης. Επίσης, οι Αποφάσεις Εγκρίσεων Σκοπιμότητας έργων που είχαν εκδοθεί για την Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεν υλοποιήθηκαν ή υλοποιήθηκαν εν μέρει, παραμένουν σε ισχύ, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες ένταξης των προτάσεων χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω Προμήθειες πρέπει να ακολουθούν το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.


Άρθρο 28

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους νόμους 4369/2016 (Α'33) και 4440/2016 (Α’224). Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεων του ν. 4369/2016(Α'33), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται προσωρινά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2017. Το προσωπικό που κατείχε τις ανωτέρω θέσεις, δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο της παρ. 1 του ν. 4369/2016(Α'33), εφόσον πληροί τα κριτήρια που ορίζονται σε αυτόν. Μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Υ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα.

3. Ο Πρόεδρος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι και ο νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου. Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται ως εξής: τρία (3) μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εκ των οποίων το ένα (1) είναι υπάλληλος της Οικονομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, ένα (1) μέλος υπηρετεί στον ΕΟΠΥΥ και ορίζεται με απόφαση του Πρόεδρου του Οργανισμού, ένα
(1) μέλος ορίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.) και είναι Διοικητής μιας εκ των Υγειονομικών Περιφερειών, ένα (1) μέλος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και ένα (1) μέλος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές πεδίο με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και να διαθέτει καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Τα λοιπά μέλη που ορίζονται από τους Υπουργούς και δεν έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες, περιλαμβανομένου του Αντιπροέδρου, πρέπει να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., ημεδαπής ή αλλοδαπής, με αντικείμενο συναφές με τη λειτουργία και τους σκοπούς της Ε.Κ.Α.Π.Υ και πρέπει να έχουν εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο εξειδίκευσής τους και καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Από τα μέλη που ορίζονται από τους Υπουργούς το ένα πρέπει να είναι Δικηγόρος και το άλλο Οικονομολόγος, με πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής, όπως ορίζεται στο ανωτέρω εδάφιο. Δεν μπορεί να διορισθεί Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ.: α) γενικός ή ειδικός γραμματέας Υπουργείου ή αυτοτελούς γενικής ή ειδικής γραμματείας ή βουλευτής, β) διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, μέλος διοικητικού συμβουλίου ή ασκών διευθυντικά καθήκοντα σε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας συνδέονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής.

4. Η θητεία των εννέα (9) μελών είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Τα μέλη του ΔΣ εκπίπτουν με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εάν αποκτήσουν μία από τις ιδιότητες που συνιστούν κώλυμα διορισμού ή προβαίνουν σε πράξεις ή αποκτούν ιδιότητα που δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα του μέλους, καθώς και για σπουδαίο λόγο, βάσει του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α` 26). Τα έξι (6) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από τους Υπουργούς, συμπεριλαμβανομένων των Προέδρου και Αντιπροέδρου, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ, οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος αυτών μέχρι α΄ βαθμού απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των προμηθειών στον κλάδο υγείας. Όσον αφορά στα μέλη του ΔΣ της Ε.Κ.Α.Π.Υ., που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δεν δύνανται αυτά, μετά το πέρας της θητείας τους και για χρονικό διάστημα τριών ετών, να εργασθούν με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε ανταγωνιστικό, στους σκοπούς της Ε.Κ.Α.Π.Υ., φορέα του ιδιωτικού τομέα.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τα μέλη που υπηρετούν ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης καθώς και της ανά συνεδρίασης αποζημίωσης των λοιπών, πλην πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Εντός δύο μηνών από την πρώτη του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με τον κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως:
α) η διαδικασία λήψης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η σύγκληση των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων αυτού
γ) η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και η μορφή των εισηγήσεων,
δ) η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών και ο τρόπος αντιμετώπισης των σχετικών ζητημάτων που εισάγονται σε αυτό,
ε) κάθε αναγκαίο θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία του,
στ) τα ειδικότερα θέματα οργανωτικής διάρθρωσης και ο τρόπος λειτουργίας της Γραμματείας του.


Άρθρο 29 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει τις κάτωθι αποφασιστικές αρμοδιότητες:
1.1. καθορίζει τη δράση της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
1.2. εισηγείται προς τον Υπουργό Υγείας, τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της.
1.3. εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της Ε.Κ.Α.Π.Υ. κάθε οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του.
1.4. διαχειρίζεται την περιουσία της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
1.5. αποφασίζει την αναγκαιότητα για την ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
1.6. αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. ή υπεράσπιση των συμφερόντων αυτής.
1.7. εισηγείται τον Οργανισμό της.
1.8. μεριμνά για τη στέγαση των υπηρεσιών της.
1.9 εγκρίνει το περιεχόμενο και τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προμηθειών Υγείας.
1.10 εγκρίνει την Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προμηθειών (ΣΚΠ) καθώς και τα Επιχειρησιακά Σχέδια Κεντρικοποίησης Προμηθειών για το σχετικό χρονικό διάστημα όπως περιγράφονται στο άρθρο 26 και στο άρθρο 31 του παρόντος, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις τους.
1.11 εγκρίνει τους όρους των διακηρύξεων, τη διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τους διαγωνισμούς που η Ε.Κ.Α.Π.Υ. αναλαμβάνει κεντρικά, τη διεξαγωγή και τη κατακύρωση όλων των διαδικασιών ανάθεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4412/2016 (Α’147).
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της, και να τροποποιούνται ή αφαιρούνται οι ανωτέρω προβλεπόμενες.Άρθρο 30 Αρμοδιότητες Προέδρου

Α. Ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1. προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., φέρει την ευθύνη για την επίτευξη των σκοπών του καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του.

2. συντάσσει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών του και μεριμνά για τη πρόσκληση των μελών στις συνεδριάσεις.

3. μεριμνά για την εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και τις δημόσιες συμβάσεις.

4. εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ. καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν αυτή.

5. εγκρίνει τις εισηγήσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων για:
5.1 τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό προσωπικού, για κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
5.2 την σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας μετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης από υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

6. όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των συμφερόντων της Ε.Κ.Α.Π.Υ.. ή και των συμφερόντων των φορέων του άρθρου 3 του παρόντος από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία.

8. εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως. Με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την αρμοδιότητα αυτή σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε δικηγόρο ή σε προϊστάμενο Διεύθυνσης της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

9. υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου συμβάσεις που συνάπτει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα.

10. επικυρώνει τα πρακτικά των κληρώσεων για το διορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της.
Β. Ο Πρόεδρος δύναται με αποφάσεις του να μεταβιβάζει στον Αντιπρόεδρο και λοιπά μέλη του ΔΣ, που υπηρετούν με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., αρμοδιότητες καθώς και να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων.


Άρθρο 31

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (Ε.Σ.Σ.Κ.Π)

1. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. λειτουργεί Επιτροπή Στρατηγικής και Σχεδιασμού Προμηθειών (Ε.Σ.Σ.Π), η οποία είναι τριμελής και αποτελείται από τους δύο Γενικούς Διευθυντές της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης

Μητρώου Προμηθειών και ένα μέλος του ΔΣ, το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού. Η Επιτροπή έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.1 Σχεδιάζει και επικαιροποιεί την Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προμηθειών (ΣΚΠ) υπό την έννοια του καθορισμού των βασικών μακροχρόνιων στόχων και σκοπών της Κεντρικοποίησης, την υιοθέτηση των αναγκαίων στρατηγικών αποφάσεων και αρχών και τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέσων για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.
Η ΕΣΣΠ εισηγείται την Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προμηθειών στο ΔΣ της Ε.Κ.Α.Π.Υ, το οποίο με την σειρά του την κοινοποιεί στον Υπουργό Υγείας.
1.2 Η Επιτροπή καταρτίζει τα Επιχειρησιακά Σχέδια Κεντρικοποίησης Προμηθειών, τα οποία έχουν ορισμένο χρονικό διάστημα εφαρμογής, στοχεύουν στην κεντρικοποίηση συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών και εκπληρώνουν μέρος των στόχων που προβλέπονται στην Σ.Κ.Π. Κάθε Ε.Σ.Κ.Π. μετά την κατάρτιση του υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. προς έγκριση.
Στο ΕΣΚΠ περιέχονται:
i. Συγκεκριμένα προϊόντα κατά προτεραιότητα και ο αντίστοιχος χρονικός προγραμματισμός για την υλοποίηση κεντρικής διαδικασίας προμηθειών για αυτά, μέσα στο χρονικό πλαίσιο του ΕΣΚΠ.
ii. Εκτίμηση κόστους ωφέλειας των αποτελεσμάτων του ΕΣΚΠ
iii. Εκτίμηση κινδύνου από την υλοποίηση του ΕΣΚΠ
iv. Διοικητικές και Οργανωτικές αναπροσαρμογές και άλλες ενέργειες που οφείλει να εμπλακεί η Ε.Κ.Α.Π.Υ προκειμένου να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους του ΕΣΚΠ
v. οι αιτιολογικές εκθέσεις του ΕΣΚΠ

2. Για την κατάρτιση και εφαρμογή του Ε.Σ.Κ.Π και ειδικότερα για την ανάδειξη συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 26 παρ. 2-9.

3. Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. εισηγείται στον Υπουργό Υγείας το Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών, για το οποίο εκδίδεται σχετική απόφαση.

4. Η Ε.Σ.Σ.Κ.Π. γνωμοδοτεί για τα θέματα που ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.4412/2016 (Α’147).
Άρθρο 32 Διοικητική Οργάνωση

Α. Διάρθρωση των υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.:

1. Διεύθυνση Διαγωνισμών και Συμβάσεων, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:
1.1 Τμήμα Ενστάσεων, με αρμοδιότητα την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Για τον σκοπό αυτό συγκροτείται τριμελές γνωμοδοτικό όργανο.
1.2 Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών, το οποίο:

i. επιμελείται την κατάρτιση σχεδίων διακηρύξεων και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
ii. επιμελείται τη διενέργεια των δημοπρασιών μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 (Α’147).
iii. επιμελείται την ένταξη των συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4412/2016 (Α’147).
iv. επιμελείται την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας.
1.3. Τμήμα Συμβάσεων, το οποίο:
i. επιμελείται τη σύνταξη των συμβάσεων με τους αναδόχους.
ii. παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Π.Υ.
iii. επιμελείται για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων, με χρήση και παρακολούθηση του ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπου οι φορείς του άρθρου 23 του παρόντος εισάγουν πληροφορίες αναφορικά με την πορεία εκτέλεσης των συμβάσεων, όπως χρόνος παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών, ποσότητα κ.λπ.

2. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:
2.1 Τμήμα Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο:
i. εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. τις συμβάσεις χρηματοδότησης.
ii. καταστρώνει το Ταμειακό Πρόγραμμα αποπληρωμής υποχρεώσεων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και το εισηγείται στο Δ.Σ. Έχει επίσης την ευθύνη παρακολούθησης και επικαιροποίησής του.
2.2 Τμήμα Λογιστικού το οποίο είναι αρμόδιο για:
i. Το Ταμείο
ii. Το Λογιστήριο, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καταρτίζει τους προϋπολογισμούς και απολογισμούς λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ., καταρτίζει τους Ισολογισμούς και τις Οικονομικές Καταστάσεις, τηρεί το πρόγραμμα Μισθοδοσίας
2.3 Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης το οποίο:
i. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. το σχεδιασμό κάλυψης των αναγκών αυτής σε ανθρώπινο δυναμικό.
ii. Επιμελείται την οργάνωση και εκτέλεση επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης και προαγωγικής εκπαίδευσης του προσωπικού της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
iii. Έχει την ευθύνη της τήρηση μητρώου υπαλλήλων της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
iv. Διενεργεί τη κλήρωση για τον ορισμό των συλλογικών οργάνων της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
v. Έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των λειτουργιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

3. Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:
3.1 Τμήμα Μητρώου Προϊόντων Υπηρεσιών και προμηθευτών, το οποίο:
3.1.1. αναπτύσσει ενιαία κωδικοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, που ενσωματώνονται στο σύστημα υγείας και μεριμνά για την συνεχή επικαιροποίηση αυτών. Για τα είδη του Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας (α. αρχείο Κωδικοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και Προμηθευτών, β. αρχείο Εύρους Αποδεκτών Τιμών, γ. αρχείο Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών και δ. Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών).
3.1.2 συλλέγει και ταξινομεί στοιχεία τιμών από την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά για τα είδη του Μητρώου Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών και του μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών, υλοποιώντας σχετικές έρευνες αγοράς, με στόχο την καταγραφή εύρους τιμών για κάθε είδος, με εξαίρεση τις τιμές των Φαρμάκων, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις. Τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Για την συλλογή των ανωτέρω η Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται να ζητά από τους Προμηθευτές προϊόντων υπεύθυνη δήλωση με τις τρεις (3) χαμηλότερες τιμές στις χώρες που αυτά διακινούνται.
3.1.3 συντηρεί, ελέγχει και εγκρίνει τα δεδομένα προϊόντων, υπηρεσιών και προμηθευτών, που εισάγονται στο Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών, τηρώντας συγχρόνως τη σχετική τεκμηρίωση που υποβάλλεται από τους προμηθευτές για την εγγραφή στο παραπάνω Μητρώο.
3.1.4 διαχειρίζεται, συντηρεί και ενημερώνει το Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών
3.2. μήμα Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων, το οποίο:
3.2.1 προσδιορίζει δείκτες πρότυπης ανάλωσης ανά προϊόν / υπηρεσία και μονάδα αναφοράς, χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία ανάλωσης και εξωτερικά συγκριτικά δεδομένα για κάθε μονάδα αναφοράς. Τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Αρχείου Προτύπων Αναλώσεων.
3.2.2 συγκεντρώνει και κεντρικοποιεί τα δεδομένα αναγκών των φορέων του άρθρου 23, ελέγχει βάσει των κεντρικοποιημένων προτύπων αναλώσεων, κοστολογεί τις οριστικοποιημένες ανάγκες και συντάσσει τους σχετικούς προϋπολογισμούς για την υλοποίηση των διαγωνισμών. Τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων.
3.3 Τμήμα Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο:
3.3.1 Αξιολογεί τις τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων και υπηρεσιών που οι φορείς του άρθρου 23 αιτούνται και τις αναρτά.
3.3.2 Παράγει τις Ενιαίες Εθνικές Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων και υπηρεσιών που προγραμματίζονται από την ΕΚΑΠΥ να κεντρικοποιηθούν.
3.4 Τμήμα Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο:
3.4.1 Καταχωρεί μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρατηρητηρίου τις εγκεκριμένες τιμές για προϊόντα και υπηρεσίες
3.4.2 Παρακολουθεί και συντηρεί την αδιάλειπτη καλή λειτουργία του Αρχείου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών

4. Διεύθυνση Έρευνας Αγορών, η οποία ασχολείται με την αδιάλειπτη επαγρύπνηση του συστήματος αναφορικά με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή δρώμενα στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας της Υγείας και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
4.1 Τμήμα Διεθνών σχέσεων και Συνεργασιών, το οποίο:
α. Συνάπτει διακρατικές συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών αναφορικά με τα Διεθνώς εγκαθιδρυμένα συστήματα υποστήριξης των Προμηθειών της Δημόσιας Υγείας.
β. Προγραμματίζει ενημερωτικές συναντήσεις και γνωμοδοτεί προς το ΔΣ περί των διεθνών τάσεων οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων υποστήριξης των Προμηθειών.
γ. Συμμετέχει στους Διεθνείς οργανισμούς όπως ενδεικτικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
4.2 Τμήμα Έρευνας Αγοράς, το οποίο:
α. Κατηγοριοποιεί τα προϊόντα και υπηρεσίες σε κρίσιμες κατηγορίες αναφορικά με τον όγκο και τη συνολική δαπάνη τους.
β. Σχεδιάζει τη στρατηγική έρευνας αγοράς με βάση την προτεραιοποίηση, που αποφασίζει η επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποίησης.
γ. Μεθοδεύει την έρευνα σε συνεργασία με τις δομημένες σχέσεις, που συνάπτει η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών.
δ. Οργανώνει σε τακτική βάση συνομιλίες με τα συλλογικά όργανα της αγοράς.
ε. Ενημερώνεται αδιαλείπτως, περί των πρωτοκόλλων ΗΤΑ των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
στ. Εισηγείται προς το ΔΣ επικαιροποιημένες τιμές προϊόντων προκειμένου να ανανεώνεται το Μητρώο Αποδεκτού Εύρους Τιμών.

Β. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται να συγκροτούνται επιτροπές ειδικών με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας για όλες τις διαδικασίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτής, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.


Άρθρο 33 Θέματα Προσωπικού


1. Για τη στελέχωση της Ε.Κ.Α.Π.Υ. συνιστώνται ογδόντα (80) θέσεις μόνιμου προσωπικού και είκοσι (20) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις κατηγορίες και ειδικότητες που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Στις ανωτέρω θέσεις περιλαμβάνονται τέσσερις θέσεις Διευθυντών και 12 θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων της ως άνω Διεύθυνσης.

2. Μόνιμο προσωπικό
Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους:
ΠΕ Διοικητικού: 5 θέσεις ΠΕ Οικονομικού: 8 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής: 5 θέσεις ΠΕ Στατιστικής: 6 θέσεις ΠΕ Μηχανικών: 11 θέσεις
ΠΕ Θετικών Επιστημών: 12 θέσεις ΤΕ Λογιστικής: 4 θέσεις
ΤΕ Πληροφορικής: 4 θέσεις ΤΕ Διοικητικού: 4 θέσεις
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: 4 θέσεις
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: 10 θέσεις ΥΕ Επιμελητών: 4 θέσεις
Δικηγόροι: 3 θέσεις

3. Η μετάταξη, απόσπαση ή μεταφορά προσωπικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4440/2016 (Α’ 224). Για τους φορείς που εποπτεύονται και ελέγχονται από τις Δ.Υ.Π.Ε., απαιτείται η γνώμη από το διοικητή αυτής. Μεταβατικά και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4440/2016 (Α’
224) οι ως άνω διαδικασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους που ακολουθούν αλλά και στα άρθρα 12 και 18 του ως άνω νόμου.

4. Επιτρέπεται η απόσπαση, η μετάταξη ή η μεταφορά προσωπικού, που υπηρετεί σε φορείς του άρθρου 23 του παρόντος καθώς και στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας για τη στελέχωση της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Οι ως άνω αποσπάσεις λήγουν στις 15-04-2018.

5. Το προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται διατηρεί τα ασφαλιστικά του δικαιώματα, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας στο φορέα από όπου προέρχεται θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη. Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών, μέχρι πλήρους εξισώσεώς τους με τις αποδοχές και απολαβές της νέας θέσης. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης και ισχύει για ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος.

6. Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται να προσλαμβάνεται ειδικευμένο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτών ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι αμοιβές αυτών.

7. α. Το προσωπικό που έχει μεταταχθεί στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για στελέχωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Ε.Κ.Α.Π.Υ.
β. Το αποσπασμένο ή έπειτα από τοποθέτηση, στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, προσωπικό από την κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, δύναται είτε να επιστρέψει στην οργανική του θέση, είτε να μεταταχθεί ή αποσπαστεί μετά από αίτησή του, εντός διαστήματος 2 μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
8. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων από μόνιμο προσωπικό, δίδεται η δυνατότητα στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. να αποσπά προσωπικό, από όλο το φάσμα του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις, με την επιφύλαξη της παρ. 3.


Άρθρο 34 Καταργούμενες και Μεταβατικές Διατάξεις


1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη στο παρόν διάταξη του ν.3580/2007, του ν.3918/2011 και του ν.2955/2001, ως και κάθε άλλη διάταξη ισχύουσας νομοθεσίας που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις επόμενες παραγράφους.

2. Το Πρόγραμμα Προμηθειών του 2015 όπως έχει εγκριθεί για υλοποίηση στο έτος 2017, θα ισχύσει και θα εκτελεστεί, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες μέχρι σήμερα διαδικασίες. Διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών του άρθρου 24, που περιλαμβάνονται σε ήδη εγκεκριμένα, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, Προγράμματα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας, για τις οποίες δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη, διενεργούνται από τα όργανα και τους φορείς που ορίζονται σε αυτά. Διαδικασίες και εκκρεμείς προκηρύξεις και κεντρικοί διαγωνισμοί που διεξάγονται ή θα διεξάγονταν από την Ε.Π.Υ. υπάγονται στις αρμοδιότητες της νέας αρχής και διεξάγονται ή ολοκληρώνονται από αυτήν.

3. Διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια των προϊόντων και υπηρεσιών του άρθρου 24, για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση ή έχει χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση προς διενέργεια των ανωτέρω, εκτελούνται με τους όρους και τις διαδικασίες του μέχρι σήμερα ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

4. Μεταβατικά και μέχρι τον ορισμό Διευθυντών της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται ο Πρόεδρος του ΔΣ να ορίζει, στην Επιτροπή Παρατηρητηρίου της περίπτωσης 1.1.3 της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου καθώς και στην Ε.Σ.Σ.Κ.Π., ως μέλη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.


5. Μέχρι την, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος, έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που θα αφορά στον Κανονισμό Λειτουργίας του Αρχείου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται, οι διατάξεις νόμου, για το υφιστάμενο Παρατηρητήριο Τιμών, με την επιφύλαξη αντίθετων ρυθμίσεων του παρόντος.


Άρθρο 35 Έναρξη ισχύος Μέρους Γ΄

Η ισχύς του παρόντος Μέρους αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

 

Αιτιολογική άρθρων 21-35
ΜΕΡΟΣ Γ΄

«Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων»

Άρθρο 21 Σύσταση – Επωνυμία.
Με το προτεινόμενο άρθρο συνιστάται Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και ορίζεται επίσης και η κατάρτιση του Οργανισμού του με Προεδρικό Διάταγμα. Η σύσταση της Εθνικής Αρχής για τις Προμήθειες Υγείας με τη μορφή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου επιλέχθηκε προκειμένου να εξασφαλίζεται ο έλεγχος από το εποπτεύον Υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση του Δημόσιου Χρήματος αποτελεί κεφαλαιώδη προτεραιότητα και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίζεται και η εύρυθμη λειτουργία του μέσω ενός ευέλικτου διοικητικού σχήματος.

Άρθρο 22 Σκοπός - Αρμοδιότητες
Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζονται ο σκοπός της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και οι αρμοδιότητες αυτής. Ο πρώτος δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση υλοποίησης κεντρικοποιημένων Προμηθειών, όπως επίσης και ο έλεγχος ανάλωσης, κατανάλωσης, τιμολόγησης όλου του εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών του συστήματος υγείας. Συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες αυτής ανήκουν η δημιουργία, τήρηση και συνεχής επικαιροποίηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προμηθειών Υγείας, ο προγραμματισμός των προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών, βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών που καταρτίζεται, η κατάρτιση των διακηρύξεων των διαγωνισμών, η κατακύρωση αυτών καθώς και η παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων. Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων αλλά και ο έλεγχος και η διακίνηση όλων των αδρανών αποθεμάτων μεταξύ των φορέων της Αρχής.
Για την εξασφάλιση της λειτουργίας της Αρχής και των κεντρικοποιημένων προμηθειών όλοι οι κατάλογοι και τα μητρώα που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και χρησιμοποιούνται από Φορείς του Δημοσίου, παραδίδονται στην Αρχή για να εξασφαλιστεί η εξυπηρέτηση του σκοπού της.

Άρθρο 23 Πεδίο εφαρμογής
Στο παρόν άρθρο καταγράφονται οι φορείς του συστήματος υγείας στους οποίους αφορά η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, ενώ ταυτόχρονα δίδεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας να προσθέτει ή να αφαιρεί φορείς βάσει των αναγκών του συστήματος, πάντοτε έπειτα από εισήγηση της Αρχής, η οποία είναι αυτή που γνωρίζει τις ανωτέρω ανάγκες αλλά και τυχόν νέους φορείς που ενσωματώνονται ή υπηρετούν το δημόσιο σύστημα υγείας.

Άρθρο 24
Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι η Ε.Κ.Α.Π.Υ. έχει ως αντικείμενο τις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. οι οποίες δύναται να περιλαμβάνουν όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν αναφορά στον τομέα της υγείας, εντός των όσων ορίζονται στο άρθρο 41 του ν. 4412/2016 (Α’147). Η Ε.Κ.Α.Π.Υ. καλύπτει το σύνολο των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας. Τέλος, δίνεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας σε κοινή απόφαση με τον συναρμόδιο υπουργό, να εντάσσει και επιπλέον προϊόντα ή υπηρεσίες πέραν των ορίων του άρθρο 41 του ν. 4412/2016 (Α’147) και ταυτόχρονα τροποποιείται το άρθρο 41 ως προς την ΕΚΑΑ.

Άρθρο 25
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών Υγείας

Στο προτεινόμενο άρθρο αναλύονται τα περιεχόμενα στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προμηθειών Υγείας μητρώα και το αυτοτελές περιεχόμενο έκαστου από αυτά. Συγκεκριμένα:
α) Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών στο οποίο οργανώνονται και κατηγοριοποιούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν στα προιόντα, στις υπηρεσίες και στους προμηθευτές στον τομέα της δημόσιας υγείας, με τέτοιο τρόπο ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι πλήρεις, ξεκάθαρες, ορθά ορισμένες και εύχρηστες για τους αρμόδιους φορείς που προβλέπεται να έχουν πρόσβαση σε αυτές, και ταυτόχρονα να καταστούν ως οι ενιαίες πληροφορίες που θα

χρησιμοποιεί ο δημόσιος τομέας της υγείας για τις συναλλαγές του με τους προμηθευτές αλλά και για την επικοινωνία μεταξύ των φορέων της Υγείας.
Ειδικότερα, για κάθε κατηγορία προϊόντων που μέσω της ΣΚΠ και των εκάστοτε ΕΣΚΠ θα επιλέγεται για κεντρικοποίηση, θα συλλέγονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν στην κωδικοποίηση τους, καθώς και τα στοιχεία των προμηθευτών που τα προσφέρουν στο δίκτυο της δημόσιας Υγείας και θα επεξεργάζονται οι πληροφορίες αυτές, ώστε να καταλήξουν σε μια οριστική κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση συνοδευόμενη με ορθά και πλήρη στοιχεία για τους προμηθευτές αυτών. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας οι παραπάνω πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται ενιαία από όλους τους αρμόδιους φορείς της Υγείας. Ταυτόχρονα, θα συλλέγονται και θα ταξινομούνται στοιχεία τιμών από την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά υλοποιώντας σχετικές έρευνες αγοράς, με στόχο την καταγραφή εύρους τιμών για κάθε είδος ώστε να διαμορφωθεί μια αντιπροσωπευτική γνώση για το εύρος τιμών στο οποίο πωλείται το κάθε προϊόν σε ευρωπαϊκό (κυρίως) ή παγκόσμιο επίπεδο. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα καλύψουν και το κενό που υπάρχει σήμερα όσον αφορά την γνώση για τις πραγματικές τιμές πώλησης των προϊόντων, αναφορικά με το Παρατηρητήριο Τιμών και το Αρχείο Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών τιμών που θα αντικαταστήσει το Παρατηρητήριο Τιμών ενσωματώνοντας όλες τις μέχρι τώρα πληροφορίες που είναι αναρτημένες στο Π.Τ.
β) Μητρώο Κεντρικοποίησης Προμηθειών στο οποίο συλλέγονται προς επεξεργασία όλες οι πληροφορίες που αφορούν στις ενέργειες κεντρικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών. Όλοι οι φορείς της Υγείας, μετά από κάλεσμα της ΕΚΑΠΥ, δηλώνουν τις ανάγκες τους σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει της ισχύουσας κωδικοποίησης και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου εύρους τιμών του Μητρώου Προιόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο εκάστοτε ΕΣΚΠ. Οι ανάγκες αυτές επεξεργάζονται από την ΕΚΑΠΥ, με σκοπό την ομαδοποίησή τους και την παραγωγή των συγκεντρωτικών αναγκών και ποσοτήτων που πρέπει να αγοραστούν μέσα από κεντρικές διαγωνιστικές διαδικασίες.

γ) Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων στο οποίο συγκεντρώνονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν τις αναλώσεις σε ιατροτεχνολογικά υλικά, αναλώσιμα, μηχανήματα κλπ του τομέα της Υγείας. Οι πληροφορίες αυτές ενημερώνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα ώστε να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με τις αναλώσεις του τομέα της Υγείας σε βάθος χρόνου. Η επεξεργασία των παραπάνω πληροφοριών μέσω της χρήσης του Μητρώου θα παράξει την στατιστική εξέλιξη των αναλώσεων δίνοντας την δυνατότητα στο Υπουργείο Υγείας να μπορεί να ελέγχει τις ετήσιες αναλώσεις αλλά και να εκτιμά με μεγάλη ακρίβεια τις αναλώσεις του επόμενου χρόνου και να προσδιορίζει δείκτες πρότυπης ανάλωσης.
δ) Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών στο οποίο συλλέγονται οι διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές για κάθε προϊόν από αυτά που έχουν επιλεγεί προς κεντρικοποίηση. Στην συνέχεια με κατάλληλη επεξεργασία, σε συνεργασία με ομάδες ειδικών επιστημόνων στον τομέα της Υγείας, παράγονται συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες θα χρησιμοποιούνται ενιαία από όλο το δίκτυο της δημόσιας υγείας.

Άρθρο 26
Προγραμματισμός των κατ’ έτος κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διεξάγονται από την Ε.Κ.Α.Π.Υ.
Για την εξασφάλιση του σκοπού και των στόχων της Ε.Κ.Α.Π.Υ. αλλά και για την κάλυψη των αναγκών των φορέων η ΕΚ.Α.Π.Υ. συντάσσει Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προμηθειών (ΣΚΠ), στην οποία αποτυπώνεται το μακροπρόθεσμο σχεδίο κεντρικοποίησης και το οποίο βοηθά καθοριστικά στην συγκρότηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Κεντρικοποίησης. Συγκεκριμένα, η Στρατηγική κεντρικοποίησης αφενός δεσμεύει την Αρχή, καθώς την αναγκάζει να δημιουργεί ένα μακροπρόθεσμο πλάνο η υλοποίηση του οποίου θα προσφέρει όχι μόνο δημοσιονομικό όφελος αλλά και καλύτερη ποιότητα στις προμήθειες υγείας και συνεπώς καλύτερη παροχή υπηρεσιών και στους πολίτες, και αφετέρου βοηθά ώστε να κατηγοριοποιούνται οι προμήθειες που θα γίνουν κεντρικά βάσει του κάθε φορά Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Για την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων Κεντρικοποίησης, όπως ορίζεται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος, απαιτείται έρευνα για τη συλλογή συγκεκριμένων στοιχείων και πληροφοριών, όπως είναι τα δείγματα των τελευταίων ετών, τα αποθέματα και οι ρυθμοί απορρόφησης, το ύψος της δαπάνης κτλπ, έτσι ώστε να στοιχειοθετούνται επαρκώς οι οικονομίες κλίμακος που θα επιτευχθούν μέσω της κεντρικοποίησης συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών.
Κατόπιν της εγκρίσεως από τον Υπουργό του ως άνω σχεδίου, αυτό κοινοποιείται στους φορείς και οι τελευταίοι δηλώνουν τις ανάγκες τους για τις περιεχόμενες στο σχέδιο προμήθειες στη βάση 12-μηνης χρήσης και εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για να γίνει ο προσδιορισμός αυτών, λαμβάνοντας υπόψη το Αρχείο Ενιαίων Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, το Αρχείο Προτύπων Αναλώσεων, αλλά και τα αποθέματα τους.
Εν συνεχεία εντός χρονικού διαστήματος 45 ημερών θα πρέπει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. να αναρτήσει το τελικό σχέδιο στο Μητρώο Κεντρικοποίησης Προμηθειών προκειμένου να υποβληθούν τυχόν αιτήματα τροποποίησης από τους φορείς, να εξεταστούν αυτά και να διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο το οποίο η Ε.Κ.Α.Π.Υ. οφείλει να κοστολογήσει αυτές ξεχωριστά για κάθε φορέα, βάσει του Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων.
Τέλος, η παράγραφος 9 καταλήγει στο τελικό σχέδιο και η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης η οποία επικυρώνει την προηγούμενη διαδικασία.

Άρθρο 27
Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασης

Στο προτεινόμενο άρθρο αναλύεται η διαδικασία και τα βήματα τα οποία ακολουθεί η Ε.Κ.Α.Π.Υ. ως ΕΚΑΑ για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη σύναψη συμβάσεων για την κεντρική προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών στα πλαίσια της Στρατηγικής της και των Επιχειρησιακών Σχεδίων Κεντρικοποίησης, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων. Συγκεκριμένα, η Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι αρμόδια για όλη την αλυσίδα της διαγωνιστικής διαδικασίας αλλά και για την σύναψη των συμβάσεων μετά την κατακύρωση και την παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών.

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται εξαίρεση από την κεντρικοποιημένη προμήθεια ειδών ή υπηρεσιών που εντάσσονται στα Ε.Σ.Κ.Π , στην περίπτωση που προκύψει έκτακτη και επείγουσα ανάγκη, μόνον εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτών των προμηθειών δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., και κατόπιν αιτήσεως στο ΔΣ της Ε.Κ.Α.Π.Υ. το οποίο και οφείλει να εγκρίνει ή να απορρίπτει εξετάζοντας την αναγκαιότητα της εξαίρεσης. Σε κάθε περίπτωση, η προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών δεσμεύεται από τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει συντάξει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. για αυτήν.
Τέλος, στην παράγραφο 3 ρυθμίζεται το ζήτημα της προμήθειας μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κάθε είδους και τα οποία λόγω της ιδιαιτερότητάς των διαδικασιών υλοποίησης τους και κατοχύρωσής τους, αλλά και δεδομένου του γεγονότος ότι η πλειοψηφία αυτών είναι ήδη εν εξελίξει, καθιστούν αναγκαία την διαφορετική αντιμετώπισή τους. Είναι λοιπόν δυνατή η εξαίρεσή τους από τις ρυθμίσεις των άρθρων 26 και 27 με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Η σκοπιμότητα αυτών εγκρίνεται επίσης με απόφαση του Υπουργού Υγείας όπως και η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και καθορίζονται οι δικαιούχοι, το αντικείμενο και το ύψος της δαπάνης. Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω Προμήθειες θα πρέπει να ακολουθούν το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.

Άρθρο 28 Διοικητικό Συμβούλιο
Στο προτεινόμενο άρθρο ορίζεται το συλλογικό όργανο Διοίκησης της Ε.Κ.Α.Π.Υ., η σύνθεση αυτού αλλά και τα προσόντα και οι ιδιότητες των μελών που το απαρτίζουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά (7) μέλη και τα οποία θα οριστούν κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, βάσει των όσων ορίζονται στις παραγράφους 2-6 του άρθρου 28 του παρόντος, μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νόμου 4369/2016, στα συλλογικά όργανα της δημόσιας διοίκησης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2017.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Από τα λοιπά μέλη του ΔΣ, τρία εξ αυτών διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εκ των οποίων το ένα είναι υπάλληλος της Οικονομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας. Ένα μέλος ορίζεται με απόφαση του Πρόεδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας και πρέπει να υπηρετεί στον οργανισμό. Ένα επιπλέον μέλος ορίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.) και είναι Διοικητής μιας εκ των Υγειονομικών Περιφερειών. Τέλος, ένα μέλος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και ένα μέλος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Στην παράγραφο 3 του παρόντος πέρα από το διορισμό, αναλύονται και τα προσόντα για κάθε μέλος του ΔΣ εφόσον απαιτούνται κάποια και δεν εννοούνται βάσει της θέσης που ήδη κατέχουν κάποια από αυτά τα μέλη. Ταυτόχρονα, υπάρχει δέσμευση όσον αφορά στην ειδικότητα δύο εκ των έξι μελών που ορίζονται από τους Υπουργούς καθώς το ένα μέλος πρέπει να είναι Δικηγόρος και το άλλο Οικονομολόγος. Τέλος, τίθενται και ορισμένα ασυμβίβαστα ως προς το διορισμό Προέδρου, αντιπροέδρου ή μέλους του ΔΣ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Αρχής και η εξυπηρέτηση του σκοπού της, και τα οποία εξειδικεύονται επιπλέον στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, στην οποία περιλαμβάνονται δεσμεύσεις οι οποίες επεκτείνονται μετά το πέρας της θητείας όσων υπηρέτησαν στη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου.
Στην παράγραφο 4 ορίζεται η θητεία των μελών στο ΔΣ, η οποία ι όντας τριετής και με δυνατότητα μιας ανανέωσης, εξασφαλίζει συνέχεια στη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου και δίνει τη δυνατότητα καθορισμού μακροπρόθεσμων στόχων κεντρικοποίησης. Επιπλέον, καθορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτουν από την ως άνω θέση. Τέλος, στην συγκεκριμένη παράγραφο ορίζεται ότι για την εύρυθμη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. έξι μέλη του ΔΣ είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Στην παράγραφο 6 δίνεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών προκειμένου με κοινή Υπουργική Απόφαση να καθορίσουν το ύψος της αποζημίωσης των μελών που υπηρετούν ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Τέλος, στην παράγραφο 7 το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται εντός δυο μηνών από την συγκρότησή του να καταρτίσει τον κανονισμό λειτουργίας του, επί τη βάσει των όσων ορίζονται στο άρθρο, προκειμένου να εξασφαλιστεί, η όσο το δυνατόν πιο εύρυθμη λειτουργία αυτού.

Άρθρο 29 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Στο προτεινόμενο άρθρο απαριθμούνται οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα εξής: τον καθορισμό της δράσης της αρχής, το σχεδιασμό νομοθετικών ρυθμίσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αρχής και την εύρυθμη εσωτερική λειτουργία της, εγκρίνει τον προϋπολογισμό και την διαχείριση των οικονομικών και της περιουσίας της και εισήγείται στον Υπουργό τον Οργανισμού της. Μεριμνά ταυτόχρονα και έχει αναβαθμισμένες αρμοδιότητες σχετικά με την υλοποίηση της πολιτικής την κεντρικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών καθώς: εγκρίνει την Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προμηθειών (ΣΚΠ) καθώς και τα Επιχειρησιακά Σχέδια Κεντρικοποίησης Προμηθειών για το κάθε φορά αναφερόμενο χρονικό διάστημα καθώς και τους όρους των διακηρύξεων, τη διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τους διαγωνισμούς που διεξάγει η Ε.Κ.Α.Π.Υ. ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων και εξασφαλίζει τον εφοδιασμό των φορέων.

Άρθρο 30 Αρμοδιότητες Προέδρου
Στο παρόν άρθρο απαριθμούνται οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ., οι οποίες έχουν αναφορά τόσο στα ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας της Αρχής όσο και στην διαμόρφωση της στρατηγικής της και της υλοποίησης των στόχων της και συνοψίζονται ενδεικτικά στα εξής: προεδρεύει των συνεδριάσεων και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, εγκρίνει τις εισηγήσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων για τα ζητήματα που αφορούν στο προσωπικό της

Αρχής, μεριμνά για τη σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας για να υλοποιηθούν τα βήματα του προγραμματισμού της κεντρικοποίησης, εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως, ενώ τέλος υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου συμβάσεις που συνάπτει η Ε.Κ.Α.Π.Υ., όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα. Τέλος, ορίζεται ότι δύναται με απόφασή του ο Πρόεδρος να μεταβιβάζει στον Αντιπρόεδρο ή σε λοιπά μέλη του ΔΣ, που υπηρετούν με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. αρμοδιότητες καθώς και να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων.

Άρθρο 31
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών (Ε.Σ.Σ.Κ.Π)

Με την παράγραφο 1 του παρόντος ορίζονται οι αρμοδιότητες της ως άνω Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού Κεντρικοποιημένων Προμηθειών, η οποία έχει αναβαθμισμένο ρόλο και είναι αρμόδια για το σχεδιασμό της Γενικής Στρατηγική Κεντρικοποίησης Προμηθειών, στην οποία θα τίθενται οι μακροχρόνιοι στόχοι και σκοποί της Κεντρικοποίησης καθώς και τα αναγκαία μέσα για την επίτευξη αυτών. Η Στρατηγική Κεντρικοποίησης συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πλάνου για την κεντρικοποίηση, το οποίο δεν θα περιορίζεται στα χρονικά όρια ενός έτους, αλλά θα σχεδιάζει για το μέλλον και θα εφαρμόζει σε πραγματικό χρόνο όσες από αυτές τις κεντρικοποιήσεις είναι εφικτές να υλοποιηθούν και συμβάλλουν και στην ικανοποίηση των στόχων της Αρχής και ταυτόχρονα εξυπηρετούν το Δημόσιο συμφέρον, ήτοι τα Επιχειρησιακά Σχέδια Κεντρικοποίησης Προμηθειών, τα οποία στοχεύουν στην κεντρικοποίηση συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών και εκπληρώνουν μέρος των στόχων που προβλέπονται στην Σ.Κ.Π.. Συγκεκριμένα για την κατάρτιση και εφαρμογή του τελευταίου Ε.Σ.Κ.Π και ειδικότερα για την ανάδειξη συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, προκειμένου να διαφαίνεται το δημόσιο συμφέρον και να εξασφαλίζεται ωφέλεια τόσο για την αρχή όσο και για τους φορείς. Επιπλέον στην Επιτροπή αυτή δίδεται και η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για τους φορείς που θα οριστούν ως ΚΑΑ και λοιπά, όπως ορίζεται στο άρθρο 41 του Ν.4412/2016 (Α’147).

Τέλος ορίζεται και η σύνθεση της επιτροπής, που αποτελείται και η οποία αποτελείται κατά κύριο λόγο από υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία και να είναι άμεση η γνώση της πληροφορίας.

Άρθρο 32 Διοικητική Οργάνωση
Με την προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό διάρθρωση του Οργανισμού της Ε.Κ.Α.Π.Υ. επιδιώκεται η δημιουργία ενός ευέλικτου αλλά και αποτελεσματικού Οργανισμού, ικανού να ανταποκριθεί στην εφαρμογή του νέου Συστήματος Προμηθειών Υγείας, για αυτό επιλέχθηκε η συγκρότηση 4 Διευθύνσεων με αυτοτελές αντικείμενο αλλά και ευκολία Διασύνδεσης τόσο μεταξύ αυτών όσο και με την Διοίκηση του Οργανισμού. Συγκεκριμένα η Διοικητική Οργάνωση έχει ως εξής:
Διεύθυνση Διαγωνισμών & Συμβάσεων, η οποία αποτελείται από το τμήμα ενστάσεων, το τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών, το οποίο μεριμνά για τα σχέδια των διακηρύξεων αλλά και την διαδικασία και εφαρμογή όλων των ρυθμίσεων των Διαγωνισμών, και το Τμήμα Συμβάσεων, το οποίο πέρα από την σύνταξη των συμβάσεων για την υπογραφή μεταξύ των μερών, συμβάλλει ουσιαστικά και στην παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών και της συγκέντρωσης των απαραίτητων δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν αυτές.
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελείται από το τμήμα Προϋπολογισμού και Κεντρικοποιημένων Προμηθειών, το οποίο παρακολουθεί και σχεδιάζει το πρόγραμμα αποπληρωμής των υποχρεώσεων της Αρχής, το τμήμα Λογιστικού και το τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο έχει την ευθύνη για την κάλυψη αναγκών αυτής σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και την τήρηση μητρώου Υπαλλήλων.
Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών, η οποία αποτελείται από:

α) το τμήμα Μητρώου Προϊόντων Υπηρεσιών και προμηθευτών, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και λειτουργικό μητρώο, δεδομένου ότι σε αυτό λαμβάνει χώρα η διαδικασία της ενιαίας κωδικοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το τμήμα το οποίο συλλέγει την πληροφορία και ταξινομεί τα

στοιχεία για το ύψος των τιμών σε Ελλάδα και Ευρώπη, βάσει ερευνών αγοράς, πληροφορία που συμβάλλει καθοριστικά στην εξασφάλιση της χαμηλότερης σε τιμή προσφοράς αλλά με παράλληλη εξασφάλιση της ποιότητας. Ταυτόχρονα, το συγκεκριμένο τμήμα είναι υπεύθυνο για την δεσμευτική, όπως προβλέπεται στο νόμο, συγκέντρωση των τριών χαμηλότερων Ευρωπαϊκών τιμών για κάθε προϊών και την καταχώρηση τους στο αντίστοιχο Αρχείο.
β) Τμήμα Μητρώου Κόστους και Αναλώσεων, το οποίο συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν στις αναλώσεις σε ιατροτεχνολογικά υλικά, αναλώσιμα, μηχανήματα κλπ του τομέα της υγείας, κάνει στατιστική επεξεργασία και προσδιορίζει δείκτες πρότυπης ανάλωσης προκειμένου να εκτιμά το ύψος των αιτούμενων και των αναγκαιοτητών των Φορέων σε κεντρικοποιημένες προμήθειες και με αυτό τον τρόπο κοστολογεί τις οριστικοποιημένες ανάγκες και συντάσσει τους σχετικούς προϋπολογισμούς για την υλοποίηση των διαγωνισμών.
γ) Τμήμα Μητρώου Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο αξιολογεί τις τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων και υπηρεσιών που οι φορείς αιτούνται για τα προς κεντρικοποίηση προϊόντα και τις αναρτά, ενώ ταυτόχρονα, παράγει και τις Ενιαίες Εθνικές Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων και υπηρεσιών που προγραμματίζονται από την ΕΚΑΠΥ να κεντρικοποιηθούν και οι οποίες αποτελούν από την συγκρότηση τους και μετά αναπόσπαστο κομμάτι του Αρχείου και δεσμεύουν τους φορείς για όποιο είδος προμήθειας και αν επιλέξουν στο μέλλον.
δ) Τμήμα Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών προϊόντων και υπηρεσιών στο οποίο η Επιτροπή με απόφαση της που ορίζεται ανωτέρω, καταχωρεί τιμές στο Αρχείο προκειμένου να είναι αυτές δεσμευτικές για την διακήρυξη και την κατακύρωση κάθε είδους διαγωνιστικής διαδικασίας, το οποίο οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς.
Διεύθυνση Έρευνας Αγορών η οποία αποτελείται από το τμήμα Διεθνών σχέσεων και Συνεργασιών, το οποίο αναλαμβάνει τις διεθνείς συνεργασίες, την επικοινωνία με αντίστοιχους Οργανισμούς και τη συμμετοχή της Ε.Κ.Α.Π.Υ. σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή δρώμενα και το τμήμα Έρευνας Αγοράς, το οποίο κατηγοριοποιεί προϊόντα και υπηρεσίες σε κρίσιμες κατηγορίες και μεθοδεύει συνεργασίες για να
ενημερώνεται συνεχώς και να διαμορφώνει αλλά και να επικαιροποιεί το Μητρώο Αποδεκτού Εύρους Τιμών.
Τέλος, με το άρθρο αυτό δίδεται η δυνατότητα στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και την υλοποίηση κεντρικών διαγωνισμών προϊόντων και όλων των ενδιάμεσων σταδίων όπως ορίζονται στο νόμο, να συγκροτεί επιτροπές ειδικών με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας για όλες τις διαδικασίες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων αυτής.

Άρθρο 33 Θέματα Προσωπικού
Με την προβλεπόμενη διαδικασία πλήρωσης οργανικών θέσεων των υπηρεσιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ., επιδιώκεται πέρα από την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής και των υπηρεσιών της, και η προσέλκυση ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι με την τεχνογνωσία τους θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτής της νέας προσπάθειας, για την οποία απαιτείται χρήση σύγχρονων εφαρμογών και μεθόδων ανάπτυξης συστημάτων. Ταυτόχρονα, με τις μετατάξεις/αποσπάσεις από το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, επιδιώκεται η όσο το δυνατόν συντομότερη έναρξη λειτουργίας της αρχής και η δημιουργία μιας υψηλής στάθμης υπηρεσίας που θα εφαρμόσει το νέο σύστημα κεντρικοποιημένων Προμηθειών.
Συγκεκριμένα:

Με τις παραγράφους 1 και 2, συνιστώνται στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. 80 θέσεις μόνιμου προσωπικού και 20 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ορίζονται αναλυτικά οι κατηγορίες και κλάδοι αυτών. Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες και τα προσόντα αυτών θα καθοριστούν αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα δημοσιευθεί από τον Υπουργό Υγείας. Στις ανωτέρω θέσεις περιλαμβάνονται τέσσερις θέσεις Διευθυντών και 12 θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων των ως άνω Διευθύνσεων.
Με τις παραγράφους 3-5 ρυθμίζεται το ζήτημα των αποσπάσεων, μετατάξεων και μεταθέσεων προσωπικού στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. και ορίζεται ότι αυτές θα γίνονται σύμφωνα με τον ν. 4440/2016, όταν αυτός θα εφαρμοστεί καθολικά στη Δημόσια Διοίκηση ενώ ταυτόχρονα προτείνονται και ρυθμίσεις για το μεταβατικό διάστημα πριν την εφαρμογή αυτού. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς του άρθρου 3 του νόμου καθώς και στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας δύνανται να αποσπούνται, μετατάσσονται και μεταφέρονται για τη στελέχωση της Ε.Κ.Α.Π.Υ., ενώ παράλληλα ρυθμίζονται και λεπτομέρειες για την διαδικασία και τις αποδοχές αυτού του προσωπικού, βάσει της θέσης από την οποία προέρχεται. Οι μεταβατικές αυτές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να καταστεί εφικτή η όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και σύντομη έναρξη λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ. δεδομένης της δυσκολίας πλήρωσης όλων των συστημένων θέσεων και του προσωπικού αυτής.
Στην παράγραφο 6 δίδεται η δυνατότητα στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., δεδομένης της περιπλοκότητας και του εξειδικευμένου αντικειμένου και συνολικά αυτής αλλά και των επιμέρους Διευθύνσεων της και του έργου που αυτές επιτελούν, να προσλαμβάνει εξειδικευμένο επιστημονικό, και λοιπό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, για κάλυψη αναγκών που τυχόν θα προκύψουν. Ταυτόχρονα, δίδεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών με κοινή απόφαση τους να ρυθμίζουν τις αμοιβές αυτών, όποτε απαιτείται βάσει του αντικειμένου εργασίας τους.
Με την παράγραφο 7 ρυθμίζονται τα ζητήματα του προσωπικού που υπηρετούν στην Ε.Π.Υ. από διάφορους φορείς του δημοσίου ή από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να μπορεί το προσωπικό αυτό είτε να επιστρέψει στην προηγούμενη θέση του, είτε να επιλέξει να μεταφερθεί στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν γρηγορότερη λειτουργία της Αρχής με πλήρωση των Οργανικών της θέσεων, εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ..
Στην παράγραφο 8 ορίζεται ότι για την πρώτη εφαρμογή του νόμου και μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων από μόνιμο προσωπικό, δίδεται η δυνατότητα στην Ε.Κ.Α.Π.Υ. να αποσπά προσωπικό, από όλο το φάσμα του δημοσίου τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν αμεσότερη λειτουργία της αρχής σε κάθε περίπτωση όμως μέχρι την εφαρμογή του νόμου περί κινητικότητας (ν. 4440/2016).

Άρθρο 34
Καταργούμενες και Μεταβατικές Διατάξεις

Με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι με την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται στα οριζόμενα στο παρόν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ορισμένες διατάξεις.
Με τις παραγράφους 2 και 3 ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν τους εκκρεμείς διαγωνισμούς σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται. Για να εξασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος προμηθειών στον τομέα της Υγείας και να μην δημιουργήσει η νέα Αρχή δυσκολίες στην προμήθεια των φορέων, ορίζεται ότι το Πρόγραμμα Προμηθειών του έτους 2015 και το περιεχόμενο αυτού θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις διαδικασίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια των προϊόντων και υπηρεσιών του άρθρου 4 για τους οποίους έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση ή έχει χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση προς διενέργεια στο προηγούμενο εδάφιο. Ταυτόχρονα οι διακηρύξεις που έχουν δημοσιευθεί στα πλαίσια προηγούμενων Προγραμμάτων Προμηθειών, θα ολοκληρωθούν από τους φορείς από τους οποίους έχουν προκηρυχθεί. Όσον αφορά τις διαδικασίες και τους διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί από την Ε.Π.Υ., θα διενεργηθούν από την Κεντρική πλέον αρχή στην οποία έχουν μεταφερθεί όλες οι αρμοδιότητες της.
Με την παράγραφο 4 εξασφαλίζεται η λειτουργία των Επιτροπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ., για το μεταβατικό διάστημα και μέχρι τον ορισμό Διευθυντών της Ε.Κ.Α.Π.Υ., και ορίζεται ότι δύναται ο Πρόεδρος του ΔΣ να ορίζει στις επιτροπές που συγκροτούνται με τον παρόντα νόμο και αποτελούνται από κάποιους από τους ανωτέρω Διευθυντές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η λειτουργία τόσο των Επιτροπών όσο και της Αρχής και της εξυπηρέτησης του σκοπού της.

Με την παράγραφο 5 εξασφαλίζεται η λειτουργία του Αρχείου Παρατηρητηρίου Ανώτατων Αποδεκτών Τιμών, σύμφωνα με τους μέχρι σήμερα ισχύοντες κανόνες και πάντως μέχρι την έκδοση του Κανονισμού λειτουργίας αυτού με απόφαση του Υπουργού Υγείας και ταυτόχρονα ορίζεται ότι το ΔΣ της Ε.Π.Υ. εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που θα ορίζει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου Γ΄

Η ισχύς του παρόντος Κεφαλαίου αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.
 


 ΜΕΡΟΣ Δ΄

«Ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας και του ελέγχου στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων, των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Άρθρο 36

Τροποποιήσεις στο άρθρο 1 του ν. 3023/2002 (Α΄146)


1. Η περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (Α’ 146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4304/2014 (Α' 234), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Ιδιωτική χρηματοδότηση: η οικονομική ενίσχυση οποιασδήποτε μορφής που παρέχεται σε δικαιούχους χρηματοδότησης από φυσικά πρόσωπα».
2. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Περίοδος ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων:

δα) Το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών πριν από την προκήρυξη των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δύο (2) μηνών μετά τη διενέργεια των τακτικών γενικών βουλευτικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
δβ) Το χρονικό διάστημα που καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) όπως ισχύει, σε περίπτωση προκήρυξης έκτακτων γενικών βουλευτικών εκλογών που δεν μπορεί να υπερβαίνει το διάστημα έξι (6) μηνών πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και δύο (2) μηνών μετά τη διενέργεια των έκτακτων εκλογών.

3. Μετά την υποπερ. δβ΄ της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4304/2014, προστίθεται υποπερ. δγ΄ ως εξής:
«δγ) Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται αναφορά στην περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών νοείται εφεξής ως περίοδος ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων».

4. Στο τέλος της υποπερ. ζα΄ της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4304/2014, προστίθεται η φράση: «, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου και της περιόδου ελέγχου των προεκλογικών δαπανών και εσόδων».

5. Η παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4304/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η κρατική χρηματοδότηση δεν υπόκειται σε φόρο. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης, που λαμβάνει κάθε κόμμα και συνασπισμός κομμάτων είναι ακατάσχετο. Το ποσόν της ιδιωτικής χρηματοδότησης που δίδεται στους δικαιούχους χρηματοδότησης εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α΄ 167).

 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 36
Τροποποιήσεις στο άρθρο 1 του ν. 3023/2002 (Α΄146)


Με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 γίνεται προσαρμογή των ορισμών του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 στις αλλαγές που εισάγονται με τα άρθρα 39 παρ. 4 και 40 του παρόντος.
Με τις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 36 του προτεινόμενου νομοσχεδίου αποσαφηνίζεται ότι στην περίοδο ελέγχου των προεκλογικών δαπανών εντάσσεται ο έλεγχος, όχι μόνο των προεκλογικών δαπανών, αλλά και των εσόδων, των δωρεών και κάθε είδους χρηματοδότησης που λαμβάνουν τα κόμματα, οι συνασπισμοί κομμάτων και οι υποψήφιοι Βουλευτές. Έτσι, όπου στο νόμο γίνεται αναφορά στην «περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών», νοείται

εφεξής ως «περίοδος ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων». Περαιτέρω, επιμηκύνεται η περίοδος ελέγχου των προεκλογικών δαπανών και εσόδων κατά δύο μήνες μετά τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων βουλευτικών εκλογών ή εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το σκεπτικό ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας μπορεί να εκδοθεί τιμολόγιο για αγορά ή πώληση αγαθών ή παροχής υπηρεσιών μέχρι και τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία η σχετική αμοιβή για αγαθά ή υπηρεσίες καθίσταται απαιτητή.
Από την άλλη, με την παράγραφο 5 του άρθρου 36 του παρόντος περιορίζεται το ακατάσχετο και ανεκχώρητο της κρατικής χρηματοδότησης προς πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της κρατικής χρηματοδότησης. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί αφενός μεν στην εξομοίωση της μεταχείρισης των πολιτικών κομμάτων με τη μεταχείριση όλων των λοιπών νομικών προσώπων της ελληνικής έννομης τάξης, αφετέρου δε στην ταυτόχρονη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους, γεγονός που υπαγορεύεται από τον ειδικό θεσμικό τους ρόλο για τη δημοκρατία με συνταγματική κατοχύρωση και προστασία (άρθρο 29 του Συντάγματος). Στο τελευταίο δε εδάφιο της ίδιας παραγράφου τροποποιείται η φορολογική μεταχείριση της ιδιωτικής χρηματοδότησης των δικαιούχων χρηματοδότησης με τρόπο αντίστοιχο αυτού που επιφυλάσσεται στο άρ. 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η διάταξη αυτή είναι σύμφωνη με το άρθρο 4 των Κοινών Κανόνων κατά της διαφθοράς στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών, οι οποίοι υιοθετήθηκαν με την υπ’ αριθμ. Rec(2003) 4 της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.


Άρθρο 37

Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3023/2002


Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4304/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, κάθε πολιτικό κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων δύναται, προς κάλυψη των δαπανών του, να πραγματοποιεί πληρωμές προς τρίτους, χωρίς χρήση των λογαριασμών της παρούσας παραγράφου, εφόσον οι πληρωμές αυτές συνολικά δεν υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ετησίως και συνοδεύονται από τις αντίστοιχες αποδείξεις, τιμολόγια και συναφή παραστατικά που αποδεικνύουν τη δαπάνη».

 

Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3023/2002

Με το άρθρο 37 ρυθμίζεται η διακίνηση των εσόδων και δαπανών των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, μέσω τραπεζικού συστήματος για λόγους διαφάνειας. Κατ’ εξαίρεση, ωστόσο, και για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών προβλέπεται ότι σε μικρή κλίμακα τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων δύνανται να κάνουν χρήση μετρητών, λαμβάνοντας υπ’
όψη και τις πρακτικές δυσκολίες που προκύπτουν στην καθημερινότητα, με πρόβλεψη ενός ανώτατου ορίου για τις πληρωμές αυτές.

 


Άρθρο 38

Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3023/2002


1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4304/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση κάθε υποψήφιος ή/και αιρετός αντιπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δύναται να πραγματοποιεί, αποκλειστικά προς κάλυψη των δαπανών του, πληρωμές σε τρίτους, χωρίς χρήση του λογαριασμού της παρούσας παραγράφου, εφόσον οι πληρωμές αυτές συνολικά δεν υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, για όλη τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων και συνοδεύονται από τις αντίστοιχες αποδείξεις, τιμολόγια και συναφή παραστατικά που αποδεικνύουν τη δαπάνη».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα ελεγχόμενα πρόσωπα του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να ανοίξουν τον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή της υποψηφιότητας τους και να τον γνωστοποιήσουν αυθημερόν στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου».
 


 

Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3023/2002

Με την παρ. 1 του άρθρου 38 εισάγεται πρόβλεψη αντίστοιχη με αυτή του άρθρου 37 και για τους υποψήφιους ή και αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι, αποκλειστικά προς κάλυψη των εξόδων τους, μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές προς τρίτους, εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων ευρώ και για όλη τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου των προεκλογικών δαπανών και εσόδων.
Επιπλέον, στην παρ. 2 του άρθρου 38 προβλέπεται με σαφήνεια ότι οι υποψήφιοι ή/και αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της υποψηφιότητας τους, ανοίγουν υποχρεωτικά ένα τραπεζικό λογαριασμό, μέσω του οποίου κινούνται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους, τον οποίο υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν, την ίδια μέρα με το άνοιγμα του λογαριασμού, στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Με την πρόβλεψη αυτή επιχειρείται να καλυφθεί το προηγούμενο κενό στη νομοθεσία, το οποίο στην πράξη είχε δημιουργήσει ασάφειες για το εάν υπάρχει υποχρέωση για το άνοιγμα λογαριασμού, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός υποψήφιων αντιπροσώπων να μην ανοίγει λογαριασμό με την αιτιολογία της μη ύπαρξης εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων.

 


Άρθρο 39

Τροποποιήσεις του άρθρου 7 του ν. 3023/2002


1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4304/2014, διαγράφεται η φράση «ή νομικό».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε ιδιωτική χρηματοδότηση σε πολιτικό κόμμα και συνασπισμό κομμάτων που υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά μόνο μέσω των τραπεζικών λογαριασμών τους οποίους τηρούν τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων με υποχρεωτική αναγραφή των στοιχείων της ταυτότητας του χρηματοδότη».
3. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4304/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η έκδοση κουπονιών, η αγορά των οποίων αποτελεί μέσο χρηματοδότησης, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι αριθμημένα και θεωρημένα από την Επιτροπή Ελέγχου. Σε αυτά είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και του αριθμού φορολογικού μητρώου ή του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του αγοραστή χρηματοδότη, εφόσον το ποσό της χρηματοδότησης υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ. Το ανώτατο συνολικό ποσό των κουπονιών αξίας πενήντα (50) ευρώ και κάτω, τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από την Επιτροπή Ελέγχου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης του προηγουμένου έτους ανά κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων ετησίως, ούτε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων κατ’ έτος. Το ακριβές ποσό των κουπονιών αυτών, που αντιστοιχεί σε κάθε κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων, καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εκδίδεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε έτους. Το ποσό αυτό, για τα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων, που δεν λαμβάνουν τακτική κρατική χρηματοδότηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ετησίως. Στο τέλος κάθε έτους, η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται να διασταυρώνει αν το υπόλοιπο που προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στα θεωρημένα και στα διατεθέντα από το κόμμα ή το συνασπισμό κουπόνια, συμπίπτει με τον αριθμό των αδιάθετων κουπονιών που υποχρεωτικά της επιστρέφονται με ευθύνη του κόμματος ή του συνασπισμού. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του παρόντος νόμου, καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής των κουπονιών που δεν διατέθηκαν, ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης της καταστροφής τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια».
4. Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τα κόμματα ή τους συνασπισμούς από:
α. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια. β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
γ. Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού.

δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών».
5. Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Απαγορεύεται η χορήγηση δανείων από τις τράπεζες προς τους δικαιούχους κρατικής χρηματοδότησης, καθώς και η αποπληρωμή νέων και υφιστάμενων δανειακών τους υποχρεώσεων με εγγύηση την εκχώρηση ποσοστού ανώτερου του πενήντα τοις εκατό (50%) της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης του τρέχοντος οικονομικού έτους]. Τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως την Επιτροπή Ελέγχου και την Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε νέα δανειακή σύμβαση ή για κάθε τροποποίηση υφιστάμενης το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της. Η δανειοδότηση και η μεταβολή κάθε υφιστάμενης σύμβασης πίστωσης των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους τραπεζικής δεοντολογίας και πρακτικής, όπως καθορίζονται και ισχύουν από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης πλήρως αιτιολογημένης απόφασης του ΔΣ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Η παράλειψη της ανωτέρω υποχρέωσης ενημέρωσης επισύρει την ποινή της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 3023/2002, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4304/2014. Η Επιτροπή Ελέγχου αναρτά την έγγραφη ενημέρωση στην επίσημη ιστοσελίδα της στο Διαδίκτυο σύμφωνα με την υποπερ. ιδ.΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή της».
6. Η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3023/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4304/2014, καταργείται.

 

Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 39
Τροποποιήσεις του άρθρου 7 του ν. 3023/2002

Με την παρ. 2 του άρθρου 39 επεκτείνεται η υποχρέωση διενέργειας των ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων μέσω του τραπεζικού συστήματος, με κύριο στόχο την αύξηση της διαφάνειας της προέλευσης του πολιτικού χρήματος. Έτσι, για ποσά που υπερβαίνουν πλέον το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, η χρηματοδότηση

διενεργείται υποχρεωτικά μόνο μέσω των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν τα πολιτικά κόμματα.
Επιπλέον, με την παράγραφο 3 του άρθρου 39, ρυθμίζεται η διανομή κουπονιών από τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων ως μέσο ιδιωτικής χρηματοδότησης, προβλέποντας την υποχρεωτική αναγραφή του ονοματεπωνύμου και του αριθμού φορολογικού μητρώου ή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του χρηματοδότη, εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα πενήντα
(50) ευρώ. Εάν, ωστόσο, το ποσό της δωρεάς ισούται ή είναι μικρότερο των 50 ευρώ, δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή των στοιχείων του χρηματοδότη, προκειμένου να μην αποθαρρυνθεί η αυθόρμητη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική λειτουργία μέσω της οικονομικής ενίσχυσης των αντιπροσωπευτικών θεσμών. Σε καμία περίπτωση, άλλωστε, δεν πρέπει, στο όνομα της εξυγίανσης του τρόπου λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων, τα κόμματα να αποκοπούν από τις κοινωνικές τους ρίζες. Η πρόβλεψη αυτή, που συμβαδίζει με ανάλογες ρυθμίσεις κι άλλων ευρωπαϊκών χωρών, συνδυάζεται περαιτέρω με συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες και περιορισμούς, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε κατάχρηση δικαιώματος. Έτσι, το ανώτατο συνολικό ποσό των κουπονιών αξίας έως 50 ευρώ δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης του προηγουμένου έτους ανά κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων ετησίως, ούτε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ ανά κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων κατ’ έτος. Παράλληλα, το ποσό αυτό για τα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων που δεν λαμβάνουν τακτική κρατική χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000) ετησίως.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 39, βάσει της οποίας προτείνονται οι αναδιατυπώσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 36 και την παρ. 1 του άρ. 39 του παρόντος προτείνεται μία βασική τομή του παρόντος κεφαλαίου. Ειδικότερα, διευρύνονται οι απαγορεύσεις ορισμένων ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, επαναφέρεται η απαγόρευση χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων αιρετών αντιπροσώπων από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4304/2014, σε τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 3023/2002. Η ιδιωτική χρηματοδότηση προς κόμματα,

συνασπισμούς κομμάτων και υποψήφιους αντιπροσώπους αποτελεί έκφραση της πολιτικής βούλησης ενός προσώπου ως ειδικότερη έκφανση του συνταγματικά προστατευόμενου δικαιώματος για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας (άρ. 5 του Σ.) και του δικαιώματος του εκλέγειν που ανήκει σύμφωνα με το Σύνταγμα μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Η χρηματοδότηση, συνεπώς, των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων αντιπροσώπων από νομικά πρόσωπα αντίκειται αφενός στον προσωποπαγή χαρακτήρα του δικαιώματος έκφρασης της πολιτικής βούλησης των εκλογέων και αφετέρου οδηγεί σε επικίνδυνες για τη δημόσια ζωή εξαρτήσεις της πολιτικής ζωής από οικονομικά συμφέροντα.
Περαιτέρω, με την ίδια παράγραφο επεκτείνεται η απαγόρευση παροχής χρηματοδότησης και κάθε είδους παροχής προς τα κόμματα στους συζύγους και στους κατιόντες των ιδιοκτητών ή εκδοτών ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας και των ιδιοκτητών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εν γένει σταθμών, εναρμονίζοντας την εν λόγω διάταξη με τις ρυθμίσεις του νόμου 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138).
Επιπλέον, στην παράγραφο 5 του άρθρου 39 ρυθμίζεται το πλαίσιο της τραπεζικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων. Άλλωστε, είναι ευρέως γνωστό ότι ο υπέρογκος και ανεξέλεγκτος τραπεζικός δανεισμός προς τα πολιτικά κόμματα τα προηγούμενα έτη στηρίχθηκε σε μία επισφαλή πρόβλεψη της εξέλιξης της λαϊκής βούλησης, καθώς τα πολιτικά κόμματα λάμβαναν δάνεια με εγγύηση την κρατική χρηματοδότηση όχι μόνο του τρέχοντος οικονομικού έτους αλλά και των επόμενων ετών. Το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής ήταν η υπερχρέωση των πολιτικών κομμάτων απέναντι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
H ρύθμιση της παραγράφου έχει διττή στόχευση:
α) Από τη μία πλευρά, μειώνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης ως εγγύησης για την εξασφάλιση δανεισμού από τράπεζες ή για την αποπληρωμή δανείων. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις νέες δανειακές συμβάσεις με σκοπό την αυστηροποίηση του πλαισίου δανειοδότησης των κομμάτων και τη συμμόρφωση της χώρας προς υποχρεώσεις που προκύπτουν από συστάσεις διεθνών οργανισμών.

β) Από την άλλη πλευρά, με την προτεινόμενη ρύθμιση, προκειμένου να αποφευχθούν οι πρακτικές του παρελθόντος και να αυξηθεί ο δημόσιος έλεγχος, ορίζεται ότι τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών τόσο την Επιτροπή Ελέγχου, όσο και την Τράπεζα της Ελλάδος, που ασκεί εποπτική λειτουργία, για κάθε νέα δανειακή σύμβαση που συνάπτουν και για κάθε μεταβολή υφιστάμενης. Παράλληλα, προβλέπεται ρητά ότι η δανειοδότηση και η μεταβολή κάθε υφιστάμενης δανειακής σύμβασης των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους τραπεζικής δεοντολογίας και πρακτικής, όπως καθορίζονται και ισχύουν από την Τράπεζα της Ελλάδας και υπό την προϋπόθεση αιτιολογημένης απόφασης του ΔΣ του πιστωτικού ιδρύματος.
Η ως άνω ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της διαφάνειας και στην οριστική ρήξη της αφανούς διασύνδεσης των πολιτικών κομμάτων με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι χορηγήσεις δανείων ή οι μεταβολές υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων θα πρέπει αφενός μεν να απεικονίζονται στα βιβλία των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, αφετέρου δε να είναι προσιτές και εύκολα προσβάσιμες στους πολίτες, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος, η διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον. Προς το σκοπό αυτό, στην προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου, στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το κόμμα ή ο συνασπισμός κομμάτων και τα στοιχεία του δανείου. Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών να διαβιβάσει την εν λόγω έγγραφη ενημέρωση προς την Τράπεζα της Ελλάδος για περαιτέρω έλεγχο και να την αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα της που τηρεί στο Διαδίκτυο.
 


Άρθρο 40

Τροποποίηση του άρθρου 7Β του ν. 3023/2002


Η παρ. 4 του άρθρου 7Β του ν. 3023/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους κατά τα ανωτέρω υποψηφίους ή/και αιρετούς από:
α. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια. β. Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
γ. Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού.

δ. Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών».

Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 40
Τροποποίηση του άρθρου 7Β του ν. 3023/2002

Με το άρθρο 40 προβλέπεται, κατ’ αντιστοιχία με τις προβλέψεις του άρθρου 39 που αναπτύχθηκαν παραπάνω, η απαγόρευση χρηματοδότησης από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και από συγγενείς ιδιοκτητών ή εκδοτών ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή

ιδιοκτητών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εν γένει σταθμών και στη χρηματοδότηση των υποψηφίων και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 


Άρθρο 41

Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 3023/2002


1. Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4304/2014, διαγράφεται η λέξη «προϋπολογισμούς,».

2. Στο άρθρο 16 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4304/2014, προστίθενται παρ. 5, 6 και 7 ως εξής:
«5. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων, που λαμβάνουν τακτική κρατική χρηματοδότηση, δημοσιεύουν κατ’ έτος ισολογισμό εσόδων και δαπανών σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται το πρώτο δίμηνο κάθε έτους στην επίσημη ιστοσελίδα που υποχρεούνται να τηρούν στο διαδίκτυο.
6. Τα πολιτικά κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων, που λαμβάνουν τακτική κρατική χρηματοδότηση, υποχρεούνται να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών αναφορικά με την περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα που τηρούν στο διαδίκτυο, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη διενέργεια των εθνικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
7. Τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων έχουν υποχρέωση να τηρούν τα λογιστικά και φορολογικά τους αρχεία για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών».


 

Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 41
Τροποποιήσεις του άρθρου 16 του ν. 3023/2002

Με το άρθρο 41 προβλέπεται η υποχρέωση των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, αφενός μεν να τηρούν επίσημη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, αφετέρου δε να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους ετήσιους ισολογισμούς που συντάσσουν, καθώς και την ειδική έκθεση εκλογικών δαπανών και εσόδων, προκειμένου να καλυφθεί το νομοθετικό κενό που δημιουργήθηκε με την κατάργηση των άρθρων 18 και 19 του Ν. 3023/2002. Παράλληλα θεσπίζεται, για λόγους ενίσχυσης του ελέγχου, η υποχρέωση των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων να τηρούν τα λογιστικά και φορολογικά τους αρχεία για διάστημα δέκα (10) ετών.

Άρθρο 42

Τροποποιήσεις του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002


1. Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδα΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ελεγχόμενα πρόσωπα, ισολογισμούς και απολογισμούς, όπως αυτοί προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία που τηρούν κατά την παρ. 1 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου κάθε έτος, καθώς και ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών αναφορικά με την περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη διενέργεια των εθνικών εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο τρόπος σύνταξης και τα ειδικότερα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών, καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου».
2. Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ελεγχόμενα πρόσωπα, αναλυτικές καταστάσεις, παραστατικά και αποδείξεις εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο αποδεικτικό της χρηματοδότησής τους και της διαχείρισης των οικονομικών τους στοιχείων για την περίοδο ελέγχου των προεκλογικών δαπανών και εσόδων το αργότερο εντός τριών
(3) μηνών από την πραγματοποίηση των εκλογών. Τα ανωτέρω παραστατικά καταθέτουν οι υποψήφιοι αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξελέγησαν, καθώς και οι αναπληρωματικοί των συνδυασμών των κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων, με τις εξής διακρίσεις:
αα) Ο πρώτος αναπληρωματικός για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται ένας έως και πέντε βουλευτές.
ββ) Οι δύο πρώτοι αναπληρωματικοί σε όσες εκλέγονται από έξι έως και δέκα βουλευτές.
γγ) Οι τρεις πρώτοι αναπληρωματικοί για την εκλογική περιφέρεια Α΄ Θεσσαλονίκης.
δδ) Οι τέσσερις πρώτοι αναπληρωματικοί για την εκλογική περιφέρεια Α΄ Αθηνών και
εε) Οι πέντε πρώτοι αναπληρωματικοί για την εκλογική περιφέρεια Β΄ Αθηνών.
Σε περίπτωση ανάδειξης στο βουλευτικό αξίωμα, αναπληρωματικού, καθ` υπέρβαση των ανωτέρω διακρίσεων, ο βουλευτής που αναδείχτηκε υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική κατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, στην Επιτροπή του άρθρου 21 του παρόντος νόμου εντός τριάντα (30) ημερών από την ορκωμοσία του».

3. Η περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Όσον αφορά τα υπό στοιχεία ιδε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ελεγχόμενα πρόσωπα, το πλήρες και αναλυτικό περιεχόμενο, καθώς και την οικονομική αποτίμηση των εκατέρωθεν συναλλαγών που έχουν πραγματοποιήσει με τους δικαιούχους χρηματοδότησης για την περίοδο ελέγχου των προεκλογικών δαπανών και εσόδων, εντός τριών (3) μηνών από την πραγματοποίηση των εκλογών».

4. Στην περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4304/2014, διαγράφεται η φράση «τους ετήσιους προϋπολογισμούς».
 


 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 42
Τροποποιήσεις του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002

Με το άρθρο 42 ρυθμίζεται η χρονική στιγμή της υποβολής των στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων προς την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου, καλύπτοντας το νομοθετικό κενό, το οποίο είχε επισημανθεί από την GRECO. Παράλληλα, προβλέπεται ότι από τα ελεγχόμενα πρόσωπα και συγκεκριμένα από τους υποψηφίους ή/και αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποχρεούνται να υποβάλλουν προς την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου αναλυτικές καταστάσεις, παραστατικά και αποδείξεις εσόδων και εξόδων, μόνο: α) ο πρώτος αναπληρωματικός για τις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγονται ένας έως και πέντε βουλευτές, β) οι δύο πρώτοι αναπληρωματικοί σε όσες εκλέγονται από έξι έως δέκα βουλευτές, γ) οι τρεις πρώτοι αναπληρωματικοί για την εκλογική περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης, δ) οι τέσσερις πρώτοι αναπληρωματικοί για την εκλογική περιφέρεια Α’ Αθηνών και ε) οι πέντε πρώτοι αναπληρωματικοί για την εκλογική περιφέρεια Β΄ Αθηνών. Σε περίπτωση, δε, ανάδειξης στο βουλευτικό αξίωμα, αναπληρωματικού, καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω διακρίσεων, ο αναδεικνυόμενος βουλευτής υποχρεούται να υποβάλει την αναλυτική κατάσταση της περίπτωσης β΄ του παρόντος, στην Επιτροπή του άρθρου 21 του νόμου 3023/2002 εντός τριάντα (30) ημερών από την ορκωμοσία του.
Η ανωτέρω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι συμμετέχουν στις εκλογές, προκειμένου να συμπληρωθούν τα ψηφοδέλτια των αντίστοιχων συνδυασμών. Πολύ περισσότερο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από διαχειριστικής άποψης η υποβολή και ο έλεγχος 5.000 αναλυτικών καταστάσεων (αυτός ήταν -κατά προσέγγιση- ο αριθμός του συνόλου των υποψηφίων αντιπροσώπων στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές) δημιουργεί τεράστιο γραφειοκρατικό πρόβλημα. Ως εκ τούτου, προκρίνεται ο υποχρεωτικός έλεγχος των εκλεγέντων και των πρώτων αναπληρωματικών αντιπροσώπων, ενώ ταυτόχρονα όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι υποχρεούνται να ανοίγουν ειδικό λογαριασμό, από όπου διακινούνται όλα τα έσοδα και έξοδα τους κατά την περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εξόδων (βλ. την προτεινόμενη αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του αρ. 6 του ν.3023/2002, σύμφωνα με το άρθρο 38 του παρόντος), ενδέχεται να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή κατόπιν ενδεχόμενης καταγγελίας.
Επίσης, με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου διορθώνεται μία προφανής αβλεψία που εμφιλοχώρησε στο κείμενο του ν. 4304/2014. Έτσι, στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16Α του ν. 3023/2002, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4304/2014, αντί να γίνεται αναφορά στα ελεγχόμενα πρόσωπα υπό το το στοιχείο ιδγ΄ της παρ. 1 του άρ. 1 του ν. 3023/2002, ήτοι στους αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα υπάρχει η ορθή αναφορά στα ελεγχόμενα πρόσωπα υπό το στοιχείο ιδε΄ της τελευταίας διάταξης, δηλαδή στις διαφημιστικές εταιρείες, τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και τις εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Με αυτόν τον τρόπο προάγεται προδήλως η διαφάνεια ιδίως από τη στιγμή που η επιτροπή ελέγχου θα μπορεί να προβαίνει σε διασταυρώσεις της δαπάνης των λοιπών ελεγχομένων προσώπων.
 Άρθρο 43

Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 3023/2002


1. Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4304/2014, διαγράφεται η υποπερ. ιδδ΄.
2. Στην υποπερ. ιδζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4304/2014, διαγράφεται η φράση
«ετήσιους προϋπολογισμούς».

3. Η υποπερ. ιδθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4304/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιδθ) Τις προεκλογικές δαπάνες και τα έσοδα κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων και το συνολικό ποσό που διέθεσαν και εισέπραξαν όλα τα κόμματα και

οι συνασπισμοί κομμάτων κατά την περίοδο ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων».
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4304/2014, προστίθεται περίπτωση ιζ΄ ως εξής:
«ιζ) Η Επιτροπή Ελέγχου δημοσιοποιεί τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις διατάξεις των υποπερ. ιδα’ έως ιδζ’ και ιδθ΄ έως ιδι΄ της παρούσας παραγράφου το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή τους. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην υποπερ. ιδη΄ της παρούσας παραγράφου δημοσιεύονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. Τα ανωτέρω στοιχεία παραμένουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών. Η Επιτροπή Ελέγχου οφείλει να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα την επίσημη ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, καθιστώντας άμεσα προσβάσιμα στους πολίτες τα ανωτέρω στοιχεία. Σε περίπτωση που κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων δεν υποβάλλει τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία, η Επιτροπή Ελέγχου δημοσιεύει την παράλειψη αυτή στην ιστοσελίδα της».
 


 

Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 43
Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 3023/2002

Mε το άρθρο 43 καθορίζεται ο χρόνος δημοσίευσης των στοιχείων που προβλέπονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο άρθρο 42, από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, καλύπτοντας τα νομοθετικά κενά τα οποία είχαν επισημανθεί και από την GRECO.
 Άρθρο 44

Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3870/2010


Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), προστίθεται περ. δ΄ ως εξής:
«δ. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου».

 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3870/2010

Με το άρθρο 44 θεσπίζεται η απαγόρευση της χρηματοδότησης από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και στους συνδυασμούς, τους υποψηφίους και τους αιρετούς αντιπροσώπους των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, εναρμονίζοντας το παρόν σχέδιο νόμου με τις ισχύουσες ρυθμίσεις του ν. 3870/2010.
 Άρθρο 45

Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ)


1. Στο άρθρο 19 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή και για τις δωρεές που χορηγούνται σε δικαιούχους χρηματοδότησης, σύμφωνα με την περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 όπως ισχύει, δηλαδή σε πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων ή υποψηφίους ή αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2017 και εφεξής.

 

 

Άρθρο 45
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ)

Τέλος, με το προτεινόμενο άρθρο προστίθεται παράγραφος 3 στο άρ. 19 του πρώτου μέρους του ν. 4172/2013 («Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος»). Βάσει της διάταξης, και σε συνδυασμό με αυτήν της παρ. 6 του άρθρου 1 του παρόντος σχεδίου νόμου, καταργείται το αφορολόγητο της ιδιωτικής χρηματοδότησης σε πολιτικά κόμματα και υποψηφίους βουλευτές και ευρωβουλευτές. Η φορολογική μεταχείριση της ως άνω χρηματοδότησης εναρμονίζεται με την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την έκπτωση φόρου επί δωρεών που πραγματοποιούνται σε κοινωφελή ιδρύματα και άλλους δημόσιους φορείς, όπως προβλέπεται κατά τα λοιπά στο άρθρο 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 
ΜΕΡΟΣ Ε΄

«Λοιπές διατάξεις»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»Άρθρο 46

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α’ 62)

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν δεν προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα το ακριβές ύψος της απαίτησης, ο συντονιστής προσμετρά στα ποσοστά της απαρτίας και της πλειοψηφίας μέχρι το πέρας της διαδικασίας μόνο το μέρος της απαίτησης που δεν αμφισβητείται, εκτός εάν η απαίτηση προσδιοριστεί σε διαφορετικό ποσό από τον εμπειρογνώμονα κατά την επαλήθευση των αμφισβητούμενων απαιτήσεων. Ο πιστωτής που συνεχίζει να αμφισβητεί το ποσό της απαίτησής του στο τέλος της διαδικασίας δεν εμποδίζεται να επιδιώξει τη δικαστική αναγνώριση του ύψους της».
2. Μετά την περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4469/2017 προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής: «ε) μη συμβαλλόμενοι πιστωτές αμφισβητούν το ποσό της απαίτησής τους, όπως αυτό προσδιορίστηκε από τον οφειλέτη, το συντονιστή ή τον εμπειρογνώμονα, προκύπτει ότι το αμφισβητούμενο μέρος της απαίτησης αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ικανό  να ανατρέψει τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και αποδεικνύεται ενώπιον του δικαστηρίου η βασιμότητα της αξίωσης του πιστωτή, κατά το αμφισβητούμενο μέρος».
 


Άρθρο 46

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α΄ 62)

Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4469/2017 (Α’ 62), ώστε να διευκρινιστούν ορισμένες λεπτομέρειες της εξωδικαστικής διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ του ποσού που δηλώνει ο οφειλέτης και αυτού που βεβαιώνει ο πιστωτής, αναφορικά με το ύψος της απαίτησης του τελευταίου. Συγκεκριμένα, όπως ήδη προβλέπεται, στην περίπτωση αυτή, ο συντονιστής καλεί τα μέρη να προσκομίσουν έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το ακριβές ύψος της απαίτησης του πιστωτή και, εάν δεν είναι εφικτό να προκύψει το ακριβές ποσό από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, συνυπολογίζει στα ποσοστά της απαρτίας και της πλειοψηφίας μόνο το μέρος της απαίτησης που δεν αμφισβητείται. Με την προσθήκη που προτείνεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8, διευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω υπολογισμός μόνο του ποσού της μη αμφισβητούμενης απαίτησης λαμβάνει χώρα μέχρι το πέρας της εξωδικαστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη διαφορετικού προσδιορισμού της απαίτησης από τον εμπειρογνώμονα, στον οποίο μπορεί να ανατεθεί και η επαλήθευση των αμφισβητούμενων απαιτήσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του νόμου. Με το νέο τέταρτο εδάφιο διευκρινίζεται ότι ο πιστωτής που συνεχίζει να αμφισβητεί το ποσό της απαίτησής του στο τέλος της διαδικασίας δεν εμποδίζεται να επιδιώξει τη δικαστική αναγνώριση του ύψους της. Αυτονόητο είναι ότι η δικαστική επιδίωξη της είσπραξης του αμφισβητούμενου ποσού της απαίτησης πρέπει να γίνεται υπό την επιφύλαξη των όρων της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Για παράδειγμα, εάν με τη σύμβαση έχει συμφωνηθεί η καταβολή της απαίτησης του πιστωτή σε 60 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, η ίδια ρύθμιση πρέπει να ακολουθηθεί και για το μέρος της απαίτησης που αναγνωρίστηκε μεταγενέστερα, δηλαδή και αυτό να εισπραχθεί σε 60 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.
Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου προστίθεται η περίπτωση ε’ στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του ν. 4469/2017 (Α’ 62), η οποία προβλέπει έναν νέο λόγο έκδοσης απορριπτικής απόφασης από το αρμόδιο για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών δικαστήριο. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι απορριπτική απόφαση εκδίδεται και στην περίπτωση που μη συμβαλλόμενοι πιστωτές αμφισβητούν τον προσδιορισμό του ποσού της απαίτησής τους από τον οφειλέτη, το συντονιστή ή τον εμπειρογνώμονα και συγχρόνως προκύπτει ότι το αμφισβητούμενο μέρος της απαίτησης αντιστοιχεί σε ποσοστό απαιτήσεων ικανό να ανατρέψει τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω δύο προϋποθέσεις της αμφισβήτησης και του ικανού για ανατροπή ποσοστού, το δικαστήριο εξετάζει και την τρίτη προϋπόθεση που τίθεται, δηλαδή τη βασιμότητα της αξίωσης του πιστωτή, κατά το αμφισβητούμενο μέρος της, και εάν συντρέχει και αυτή απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.
 Άρθρο 47

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α’ 147)


1. Η παρ. 8 του άρθρου 38 ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η καταχώριση δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ), αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, με την έννοια ότι η ύπαρξη ΑΔΑΜ εξομοιώνεται με δικαιολογητικό που απαιτείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου. Η έκδοση ξεχωριστών ΑΔΑΜ αφορά στα έγγραφα που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 66».
4. Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 118 ν 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38, με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παράγραφος 3».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 120 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66».
6. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ».
7. Το άρθρο 122 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 26 παρ. 2, 32, 117 και 118, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού. Οι προκηρύξεις σύμβασης συντάσσονται, σύμφωνα με τυποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παρ. 5 του άρθρου 53, περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66.
2. Μέχρι την έκδοση των τυποποιημένων εντύπων της παρ. 1, οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ΄ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 66».
8. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 296 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αναθέτοντες φορείς δημοσιεύουν τις διακηρύξεις και τις προκηρύξεις, ανάλογα με τη διαδικασία ανάθεσης αυτών, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία ανάρτησης των ως άνω στοιχείων στο ΚΗΜΔΗΣ».
9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 327 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, ο αναθέτων φορέας δημοσιεύει διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 296».
10. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 328 ν 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 260»
11. Η παρ. 2 του άρθρου 330 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 296».
12. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 331 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Στο συνοπτικό διαγωνισμό, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ».
13. Το άρθρο 332 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 263 παρ. 3, 269, 327 και 328, οι προκηρύξεις σύμβασης για όλες τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού.
2. Οι προκηρύξεις σύμβασης περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Β΄, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 296».
14. Η παρ. 5 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 120 και της παρ. 1 του άρθρου 300 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ».
15. Η παρ. 2 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η ισχύς των άρθρων 22, 36, 37 της παρ. 2 του άρθρου 79, 258 και 259 αρχίζει:

α) την 15η Ιουνίου 2017 για:

αα) τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών [άρθρα 27και 95 παρ. 2.(α) και 2. (β)]
ββ) τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρα 27 και 86 παρ. 6) που διενεργούνται από το σύνολο των αρχών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος.
Η προηγούμενη περίπτωση ισχύει αναδρομικά από 18 Απριλίου 2017, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παρ. 3 του άρθρου 40, την παρ. 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο
67 και τα άρθρα 270, 271, 272, την παρ. 3 του άρθρου 274, την παρ. 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297.
β) την 20η Οκτωβρίου 2017 για:

αα) το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του παρόντος που διενεργούν οι αρχές του Παραρτήματος Ι του Προσαρτήματος Α΄ του παρόντος,
ββ) το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές του παρόντος,
γγ) το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου ΙΙ του παρόντος που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς.
Η προηγούμενη περίπτωση ισχύει από την 20η Οκτωβρίου 2017, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παρ. 3 του άρθρου 40, την παρ. 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο

67 και των άρθρων 270, 271, 272, της παραγράφου 3 του άρθρου 274, της παραγράφου 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297».
16. Η παρ. 3 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η ισχύς των παρ. 3 και 4 του άρθρου 38, πλην του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4, αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 376. Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 38 αρχίζει από 1-1-2018. Η ισχύς της παρ. 9 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου».
17. Στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 50 του ν.4446/2016 (Α΄ 240) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 54 παρ. 2 του ν.4465/2017 (Α΄ 47), η φράση «31η Μαΐου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση
«26η Ιουνίου 2017».

18. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4445/2017 (Α΄ 24) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4465/2017 (Α΄ 47), η φράση «31η Μαΐου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «26η Ιουνίου 2017». Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2017.
 


 

Άρθρο 47

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

Με τις παρούσες διατάξεις μέχρι την παράγραφο 14 ρυθμίζεται το εφαρμοστικό πλαίσιο για τη δημοσίευση στις διαγωνιστικές διαδικασίες στο νόμο περί δημοσίων προμηθειών, 4412/2016. Ειδικότερα, εξειδικεύεται ο όγκος των πληροφοριών των διακηρύξεων και των προκηρύξεων στο ΚΗΜΔΗΣ και ρυθμίζεται επακριβώς το περιεχόμενο των προκηρύξεων και των διακηρύξεων και στις διαγωνιστικές διαδικασίες και κάτω των ορίων. Σημειωτέον, ότι η έννοια της προκήρυξης του ν. 4412/2016, δεν ταυτίζεται με την «περίληψη διακήρυξης», η οποία προβλέπεται σε προγενέστερα νομοθετήματα και αφορά την υποχρέωση δημοσίευσης στον τύπο, η οποία διατηρείται μεταβατικά με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016.
Με την παράγραφο 15 μετατίθεται χρονικά η ένταξη των έργων στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και επιλέγεται η σταδιακή ένταξη αυτών, αφενός για να δοκιμαστεί το σύστημα αφετέρου για να εκπαιδευτούν οι υπάλληλοι των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων στην εφαρμογή αυτού επαρκώς. Πιο συγκεκριμένα, η υποχρέωση για χρήση του ΕΣΗΔΗΣ αρχίζει την 15η Ιουνίου 2017 για: τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών [άρθρα 27και 95 παρ. 2.(α) και 2. (β)] και τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρα 27 και 86 παρ. 6) που διενεργούνται από τις αρχές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Η υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ αρχίζει την 20η Οκτωβρίου 2017 για: i) το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών

υπηρεσιών του παρόντος που διενεργούν οι αρχές του Παραρτήματος Ι του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, ii) για το σύνολο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που διενεργούν οι αναθέτουσες αρχές του ν. 4412/2016, iii) για το σύνολο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 που διενεργούν οι αναθέτοντες φορείς. Οι ανωτέρω ημερομηνίες ισχύουν αναδρομικά από 18-04-2017, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 ή 35, την παράγραφο 3 του άρθρου 40, την παράγραφο 2 του άρθρου 65 ή το άρθρο 67 και των άρθρων 270, 271, 272, της παραγράφου 3 του άρθρου 274, της παραγράφου 2 του άρθρου 295 ή το άρθρο 297.
Με τη διάταξη της παραγράφου 16 μετατίθεται χρονικά η διαλειτουργικότητα του συστήματος ΚΗΜΔΗΣ με το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθότι η διασύνδεση αυτή δεν είναι τεχνικά εφικτή στην παρούσα στιγμή. Τα στοιχεία των διαγωνισμών θα συνεχίσουν να καταχωρούνται πρωτογενώς και στα δύο συστήματα.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) στις παραγράφους 17 και 18 του παρόντος άρθρου αποσκοπούν στη μετάθεση της έναρξης λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά ένα μήνα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες προετοιμασίας.
 


  Άρθρο 48


Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.»
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως:
«ε. Στις εταιρίες της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται και η διαχείριση των ακινήτων που αποτελούσαν ασφάλεια για τα δάνεια ή τις πιστώσεις που αυτές διαχειρίζονταν και έχουν μεταβιβαστεί στον δικαιούχο της απαίτησης. Στις εταιρίες αυτές δεν επιτρέπεται η απόκτηση, διά μεταβιβάσεως ή εκχωρήσεως ή από εθελοντική εκποίηση ή από πλειστηριασμό, ακίνητης περιουσίας που συνδέεται με τα δάνεια και τις πιστώσεις που αυτές διαχειρίζονται».
2. Το τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εταιρίες αυτές, μετά τη λήψη άδειας λειτουργίας, καταχωρούνται σε ειδικό Μητρώο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 2190/1920 (Α΄ 37) για τις ανώνυμες εταιρίες».
3. Η περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) την ταυτότητα των φυσικών και νομικών προσώπων που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ειδική συμμετοχή στην εταιρία, όπως αυτή ορίζεται στο στοιχείο (33) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α’ 107). Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν πληρούνται τα κριτήρια ειδικής συμμετοχής, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4261/2014»
4. Η περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) ερωτηματολόγια συμπληρωμένα από τα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ για την αξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας και από τα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ για την ικανότητα και καταλληλότητα, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση που εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Στο τέλος της περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 προστίθεται η φράση: «όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 5.»
6. Το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 καταργούνται.
7. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 προστίθεται φράση ως εξής:
«, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες, για την αξιολόγηση των κριτηρίων καταλληλότητας, όπως αυτά ορίζονται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.»
8. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται η φράση «κατά το προηγούμενο εδάφιο γνωστοποίησης πρόθεσης εξαγοράς ή της αύξησης της ειδικής συμμετοχής» με τη φράση «υποβολής πλήρους φακέλου».
9. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 25 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 διαγράφεται η τελεία και προστίθεται φράση ως εξής:
«εφόσον έχουν πάρει άδεια σύμφωνα με την παρ. 20 του παρόντος ή εισπράττουν χρήματα δανειοληπτών για λογαριασμό των εντολέων τους ή διαχειρίζονται δάνεια για λογαριασμό μη εποπτευόμενου από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος που δεν υπόκειται πρωτογενώς στις σχετικές υποχρεώσεις.»
10. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επί μεταβιβάσεως απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων ο νέος εκδοχέας συνεχίζει την διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας από το στάδιο που ήταν πριν την μεταβίβαση.».
 


 

Άρθρο 48

Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
Με την παράγραφο 1 διευρύνεται ο σκοπός των Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, προκειμένου να περιλαμβάνει, πέραν της δραστηριότητας που περιγράφεται ήδη στο νόμο, και η δυνατότητα διαχείρισης ακινήτων, υπό την αυστηρή προϋπόθεση αφενός ότι τα ακίνητα αυτά είχαν επιβαρυνθεί με προσημειώσεις ή υποθήκες για εξασφάλιση απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί και πλέον τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον εντολέα των εταιριών και αφετέρου τα δάνεια και οι πιστώσεις προς εξασφάλιση των οποίων προσημειώθηκαν ή υποθηκεύτηκαν τα ακίνητα αυτά, τα διαχειρίζονται οι εταιρίες του νόμου αυτού κατόπιν σχετικής σύμβασης με τον κύριο των απαιτήσεων. Η διαχείριση περιλαμβάνει πράξεις διοίκησης ακινήτου, ήτοι την εκμίσθωση αυτού, τη συντήρησή του και την επίβλεψή του, οι οποίες θα πραγματοποιούνται, όπου αυτό είναι επιτρεπτό, για λογαριασμό του κυρίου του ακινήτου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απόκτηση ακίνητης περιουσίας από τις εταιρίες της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του τροποποιούμενου νόμου συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία κατά την έννοια του Ν. 2778/99 (Α’ 295).
Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται η το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 1, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η διαδικασία αδειοδότησης.
Με την παράγραφο 3 αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, προκειμένου η διατύπωση να ευθυγραμμιστεί με την αντίστοιχη διατύπωση του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107) που ρυθμίζει μεταξύ άλλων τα της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και της προληπτικής εποπτείας αυτών.
Με την παράγραφο 4 αποσαφηνίζεται η διαδικασία και ευθυγραμμίζεται με τη διαδικασία που ισχύει για την αδειοδότηση πιστωτικών ιδρυμάτων.
Με την παράγραφο 5 γίνεται σαφής παραπομπή στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5, προκειμένου να είναι ξεκάθαρο στους αιτούντες άδειας, τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρηματικό πλάνο που θα υποβάλλουν στην εποπτεύουσα αρχή για τη λήψη της άδειας.
Με την παράγραφο 6 καταργείται η τριμελής Επιτροπή προκειμένου να διευκολυνθεί, από πλευράς εξοικονόμησης χρόνου, το έργο της Τράπεζας της Ελλάδος, ως εποπτεύουσας αρχής, στην αδειοδότηση των εταιριών της παραγράφου 1 α του άρθρου 1.
Με την παράγραφο 7 παρέχεται νομοθετικά ρητώς η δυνατότητα στην Τράπεζα της Ελλάδος να αναζητά επιπλέον πληροφορίες από τους αιτούντες στην περίπτωση αύξησης ή μείωσης της ειδικής συμμετοχής φυσικού ή νομικού προσώπου, προκειμένου να εκφέρει κρίση για την καταλληλότητά του.
Με την παράγραφο 8 συγκεκριμενοποιείται ότι η δίμηνη προθεσμία ξεκινάει από τη στιγμή που θα υποβάλλει πλήρη φάκελο προς την Τράπεζα της Ελλάδος το νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο προτίθεται να εξαγοράσει ή να αυξήσει την ειδική του συμμετοχή στην εταιρία διαχείρισης του άρθρου 1 της παρ. 1 α.

Με την παράγραφο 9 καθορίζεται ότι οι εταιρίες του άρθρου 1 παρ. 1 α, θεωρούνται χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 3691/2008 (Α΄
166) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.» , μόνο εφόσον ο εντολέας τους δεν εποπτεύεται στα πλαίσια του παραπάνω αναφερόμενου νόμου από την Τράπεζα της Ελλάδος, είτε δεν υποχρεούται (ο εντολέας) πρωτογενώς σε τέτοια υποχρέωση.
Με την παράγραφο 10, διευκρινίζεται ότι οι εταιρίες διαχείρισης οφείλουν να τηρούν και να εφαρμόζουν τον κώδικα δεοντολογίας τραπεζών κατά τον τρόπο που ήδη προβλέπεται και για τα πιστωτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, οι εταιρίες διαχείρισης, οφείλουν να εκκινούν τη διαδικασία του κώδικα δεοντολογίας σε περίπτωση καθυστέρησης για το ίδιο δάνειο, υποχρεούνται να επαναλάβουν την αποστολή της γραπτής ειδοποίησης σε έγχαρτη μορφή αν έχει παρέλθει ένα έτος από την αποστολή της.Άρθρο 49

Τροποποίηση του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173)
1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 προστίθεται νέα παρ. 1Α ως εξής:
«1Α. Επιπλέον, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές την περίοδο από το μήνα Μάιο έως και το μήνα Οκτώβριο, εκτός από τη δεύτερη Κυριακή του μήνα Αυγούστου, στις εξής περιοχές:
α) Στο Δήμο Αθηναίων, και

β) σε περιοχές του Δήμου Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, του ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 3046/51009/1994 (Β’ 833), και στην περιοχή γύρω από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται τα συγκεκριμένα όρια των περιοχών της περιπτ. β’ λαμβανομένης υπόψη της εμπορικής δραστηριότητας της κάθε περιοχής.
Σε περίπτωση που η δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου συμπίπτει με επίσημη αργία, η εξαίρεση του πρώτου εδαφίου μετατίθεται την προηγούμενη Κυριακή.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς και ισχύει από το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της, ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παρ. 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται ετησίως κατά το μήνα Δεκέμβριο και ισχύει για το επόμενο έτος από τη δημοσίευση της. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση μέχρι την αντικατάστασή της από νεότερη».
 


 


Άρθρο 49

Τροποποίηση του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173)
Με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης ορίζονται συγκεκριμένες περιοχές με αυξημένη εμπορική και τουριστική δραστηριότητα, στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές κατά την περίοδο από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, στη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται ο κύριος όγκος τουριστικής κίνησης και δαπάνης. Εξαίρεση στην παραπάνω περίοδο αποτελεί η δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου.
Με την παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης αίρονται οι προηγούμενοι περιορισμοί (εμβαδόν, νομική σχέση με αλυσίδα καταστημάτων, συνεργασίες τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος», εμπορικά κέντρα, εκπτωτικά καταστήματα ή εκπτωτικά χωριά.) σχετικά με τα εμπορικά καταστήματα των οποίων η λειτουργία επιτρέπεται Κυριακές έπειτα από απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη. Περαιτέρω εξασφαλίζεται η διατήρηση ισχύος των αποφάσεων Αντιπεριφερειαρχών που ήδη έχουν εκδοθεί και αφορούν τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές ώστε να αποφευχθεί η διατάραξη της υφιστάμενης κατάστασης και η δημιουργία ανασφάλειας τόσο των επιχειρήσεων όσο και των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η προτεινόμενη διάταξη αποβλέπει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού μέσω της πλήρους διεύρυνσης του αριθμού των εμπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά τις Κυριακές, ώστε να μην εγείρονται ενδεχόμενα ζητήματα άνισης μεταχείρισης φορέων που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά προϊόντων. Επιπλέον, συμβάλλει στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των επενδύσεων τους, στη βελτίωση του εύρους επιλογών των καταναλωτών, καθώς και στη μεγέθυνση της τουριστικής δαπάνης. Η εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων αναμένεται να επιφέρει θετικές επιδράσεις στις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και στην απασχόληση.
 Άρθρο 50 Μεταβατική διάταξη για άρθρο 49


Αποφάσεις Αντιπεριφερειαρχών, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος και ρυθμίζουν τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές, παραμένουν σε ισχύ και καταλαμβάνουν όλα τα εμπορικά καταστήματα.
 

Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 50 Μεταβατική διάταξη για το άρθρο 49
Με την προτεινόμενη μεταβατική διάταξη εξασφαλίζεται η διατήρηση ισχύος των αποφάσεων Αντιπεριφερειαρχών που ήδη έχουν εκδοθεί και αφορούν τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές ώστε να αποφευχθεί η διατάραξη της υφιστάμενης κατάστασης και η δημιουργία ανασφάλειας τόσο των επιχειρήσεων όσο και των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης.Άρθρο 51

Στο άρθρο 31 του ν. 4369/2016 (Α΄33) προστίθεται παρ. 7 ως εξής:


«7. Οι Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α΄265), του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 (Α΄51) και η ΜΟΔ ΑΕ εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4369/2016. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 27/02/2016.» 


Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 51

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι οι Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α΄265), του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 (Α΄51), και η ΜΟΔ ΑΕ εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4369/2016.

Άρθρο 52


Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4469 /2017 (Α΄ 62), η φράση
«στις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του άρθρου 4 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)» αντικαθίσταται από τη φράση «στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε».


Άρθρο 53 Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α΄265)

 1. Η παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας των Ειδικών Υπηρεσιών του παρόντος νόμου, της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού παύεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της θητείας του, αν συντρέξει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) αν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα προβλεπόμενα στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) αδικήματα.
ββ) αν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
γγ) αν υποβληθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή το Δικαστήριο έχει αποφασίσει συνδυασμό των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων.
δδ) αν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή του επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145.

β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατόπιν εισήγησης του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα ή Περιφερειάρχη ή Υπουργού, στον οποίο υπάγεται η ειδική υπηρεσία, στην περίπτωση της ΜΟΔ ΑΕ του Προέδρου του ΔΣ της και στην περίπτωση του Προϊσταμένου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, με εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ο προϊστάμενος απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο που αφορά πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Για την έκδοση της ως άνω απόφασης απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία ρυθμίζεται και κάθε σχετικό με τη λειτουργία της θέμα και αποτελείται από τον νομικό σύμβουλο ή τον πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΜΟΔ ΑΕ. Η γνώμη της Επιτροπής εκδίδεται μετά από κλήση σε ακρόαση του προϊσταμένου.
γ) Ο προϊστάμενος μπορεί επίσης να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με αίτηση του κοινοποιούμενη στον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή Περιφερειάρχη ή Υπουργό στον οποίο υπάγεται η ειδική υπηρεσία και στην περίπτωση της ΜΟΔ ΑΕ στον Πρόεδρο του ΔΣ της, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης».

2. Στο άρθρο 58 του ν. 4314/2014 προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:
«14. Mε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης συνιστάται για τις δράσεις του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
ειδικό μητρώο δομών στήριξης επιχειρηματικότητας, το οποίο τηρείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και καθορίζεται κάθε ειδικό θέμα για τη συγκρότηση και λειτουργία του. Με την ως άνω απόφαση δύναται να προβλέπεται η ανάπτυξη και η λειτουργία ειδικού πληροφοριακού συστήματος. Στο μητρώο δύναται να εγγράφονται υφιστάμενες δομές παροχής υπηρεσιών στήριξης και φιλοξενίας στις υπό σύσταση και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Oι δαπάνες παροχής υπηρεσιών από τις εγγεγραμμένες δομές στο μητρώο προς κάθε μορφής επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών, δύναται να είναι επιλέξιμες, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της εκάστοτε Πρόσκλησης και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η θητεία των ανωτέρω προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39. Η επιλογή και τοποθέτηση του συνόλου των προϊσταμένων ολοκληρώνεται μέχρι 28.2.2018. Έως την επιλογή των προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος προϊστάμενοι».

4. Η παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται η σύσταση, συγκρότηση και η λειτουργία μητρώου αξιολογητών, καθώς και μητρώου παρακολούθησης, πιστοποίησης/επαλήθευσης πράξεων για το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ».
5. Το άρθρο 72 Α του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις των άρθρων 9, 33 και 51, καθώς και των παραγράφων 1, 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 27 και των παραγράφων 3, 5 και 9 του άρθρου 48 εφαρμόζονται και για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ».


Άρθρο 54


Τροποποίηση της ΥΑ 529/2000 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β’ 67) και Σύσταση Μητρώου Ρευματοδοτών Ρευματοληπτών
1. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 529/2000 (Β΄67) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Διάθεση στην αγορά και εγκατάσταση ρευματοδοτών και ρευματοληπτών» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια ισχύος της καταχώρησης ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, υπό την προϋπόθεση ισχύος, κατά το χρόνο καταχώρησης, των σχετικών αναγραφόμενων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση του. Σε περίπτωση μη ρητής ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού, η διάρκεια ισχύος της καταχώρησης ορίζεται στα πέντε (5) έτη. Εφόσον, στις ανωτέρω περιπτώσεις, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται τα εν λόγω πρότυπα κατά τη διάρκεια ισχύος της καταχώρησης, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προβεί στην ανανέωσή της, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.»
β) Η περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 6 της ως άνω απόφασης καταργείται.

2. Ο αριθμός καταχώρησης που χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της ΥΑ 529/2000 (Β΄67) δύναται να εκδίδεται ηλεκτρονικά με τη χρήση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας – Μητρώου Ρευματοδοτών Ρευματοληπτών που συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη δημιουργία και διαχείριση του Μητρώου.

 

Αιτιολογική έκθεση άρθρων 52-54
Άρθρο 52

Με την προτεινόμενη διάταξη καθίσταται σαφές ότι η ρύθμιση του εν λόγω άρθρου καταλαμβάνει τους υπαλλήλους όλων των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) εξασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση του συνόλου του υπηρετούντος προσωπικού.

Άρθρο 53 Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α΄265)
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 καθορίζεται η διαδικασία παύσης προϊσταμένων των Ειδικών Υπηρεσιών και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε, προβλέπονται οι περιπτώσεις υποχρεωτικής παύσης και η διαδικασία παύσης σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης καθηκόντων, για την οποία απαιτείται
σύμφωνη γνώμη Επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 58 του ν. 4314/2014 (Α΄265) με την οποία παρέχεται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης εξουσιοδότηση για την σύσταση για τις δράσεις του ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ειδικού μητρώου δομών στήριξης επιχειρηματικότητας.
Με την παρ. 3 τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 59 του ανωτέρω νόμου και προβλέπεται ότι η θητεία των υπηρετούντων προϊσταμένων λήγει αυτοδίκαια με την τοποθέτηση των νέων προϊσταμένων που θα προκύψουν από τη διαδικασία επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 39 του ιδίου νόμου, η οποία θα ολοκληρωθεί έως 28 Φεβρουαρίου 2018.
Με την παρ. 4 αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρ. 69 του ανωτέρω νόμου, καθόσον αφορά στην εξουσιοδοτική διάταξη περί καθορισμού της σύστασης, συγκρότησης, και λειτουργίας του μητρώου αξιολογητών και του σχετικού μητρώου παρακολούθησης».
Με την παρ. 5 προστίθεται η παρ. 9 του άρθρου 48 του 4314/2014 στις διατάξεις που εφαρμόζονται και για τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ.
 

 

Άρθρο 54

Τροποποίηση της ΥΑ 529/2000 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης (Β’ 67) και Σύσταση Μητρώου Ρευματοδοτών Ρευματοληπτών
Με την υπ’ αρ. 529/2000 (Β΄67) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται η διάθεση στην αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού και συγκεκριμένα των ρευματοδοτών και ρευματοληπτών ηλεκτρικού ρεύματος που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για ονομαστικές τάσεις μεταξύ 50 και 1000 V για το εναλλασσόμενο ρεύμα ή/και μεταξύ 75 και 1500 V για το συνεχές ρεύμα.
Το άρθρο 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης προβλέπει για τη διάθεση στην αγορά και εγκατάσταση ρευματοδοτών και ρευματοληπτών την απαίτηση: α) να φέρουν σήμα συμμόρφωσης του ΕΛΟΤ ή άλλου διαπιστευμένου φορέα από την Ε.Α (European Accreditation) και εγκατεστημένου σε χώρα της Ε.Ε., που διασφαλίζει τόσο τη συμμόρφωση των προϊόντων με τις απαιτήσεις του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Προτύπου της σειράς IEC 60884, όσο και την εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας από τον κατασκευαστή και β) να έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 αυτής.
Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία του άρθρου 6, υποχρεωτικό δικαιολογητικό αποτελεί αντίγραφο πιστοποιητικού του ΕΛΟΤ (νυν ΕΒΕΤΑΜ) ή ισοδύναμο πιστοποιητικού άλλου διαπιστευμένου οργανισμού πιστοποίησης, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις φέρει ημερομηνία λήξης.
Το παραπάνω πιστοποιητικό αποτελεί για την Αρχή Εποπτείας της Αγοράς τεκμήριο εγκυρότητας της επίθεσης από τον κατασκευαστή του σήματος συμμόρφωσης / ποιότητας. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του άρθρου 6 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης 529/2000, προκειμένου η διάρκεια ισχύος της καταχώρησης να συμβαδίζει με την διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού.
Επιπλέον, με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αναβάθμισης της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα, προτείνεται η σύσταση και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου ρευματοδοτών ρευματοληπτών μέσω εφαρμογής WEB, το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στην απλοποίηση της διαδικασίας καταχώρησης ρευματοδοτών ρευματοληπτών σύμφωνα με την ΥΑ 529/2000 και την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς.
Με την διαδραστική εφαρμογή, η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη Δήλωση Καταχώρησης και καθορισμένα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. ενώ το σύστημα θα χορηγεί αυτόματα τον αριθμό καταχώρησης. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας θα διενεργεί εκ των υστέρων δειγματοληπτικό έλεγχο των καταχωρηθέντων Δηλώσεων για την επαλήθευση της συμμόρφωσης.

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης»


Άρθρο 55

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την πρώτη ένταξη των εφημερίδων στην παραπάνω απόφαση απαιτείται να εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο οι μεν ημερήσιες επί έξι (6) μήνες, οι δε εβδομαδιαίες επί ένα (1) έτος.»

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται η περ. β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1, οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. Α.2 του άρθρου 3 και οι περ. α΄ και β΄ της παρ. Β.2. του άρθρου 3 του ν. 3548/2007.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι παρ. 1, 15, 16, 17 και 18 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159).

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η περίπτωση ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133).

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2644/1998 (Α΄ 233) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την παροχή προς το κοινό συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών απαιτούνται άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και σύναψη σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο.»

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 4279/2014 (Α΄ 158).

7. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4324/2015 (Α΄ 44), μετά τη λέξη
«τρίτων» προστίθεται φράση ως εξής «,εφόσον αυτή εμπίπτει στο σκοπό της υπηρεσίας δημοσίου συμφέροντος, όπως ορίζεται στην παρ. 1».

8. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του π.δ. 109/2010 (Α΄ 190), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4279/2014 (Α΄ 158), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανακοινώσεις που γίνονται από τηλεοπτικό οργανισμό για τα δικά του προγράμματα και για δευτερεύοντα προϊόντα που παράγονται απευθείας από τα προγράμματα αυτά, κοινωνικά μηνύματα, ανακοινώσεις χορηγίας και τοποθέτησης προϊόντος δεν προσμετρώνται στον ως άνω διαφημιστικό χρόνο.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»


Άρθρο 56


1. Η περίπτ. ββ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977 (Α΄244), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 28 του ν.4415/2016 (Α΄ 159), αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ) Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου και τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο.
Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια κατά τη συγκρότηση του. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου αποστέλλει το ΕΩΠΔ στον Δ/ντη Εκπαίδευσης προς ενημέρωσή του,»

2. Το δεύτερο εδάφιο της περιπτ. γγ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 28 του ν.4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης δηλώνεται κάθε είδους πρόσθετη εκπαιδευτική δραστηριότητα πέραν του ωρολογίου προγράμματος, μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, των μαθητών και των διδασκόντων,»

3. Η περίπτ. δδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 28 του ν.4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«δδ) Για τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία η έγκριση παρέκκλισης χορηγείται μόνο μετά το πέρας του υποχρεωτικού ωραρίου που ισχύει για τα δημόσια νηπιαγωγεία, με διαδικασία αντίστοιχη αυτής που προβλέπεται για τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, και οι διδάσκοντες θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τους αντίστοιχους κλάδους/ειδικότητες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

4. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 28 του ν.4415/2016, προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:
«2Α. Δεν επιτρέπεται η συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων με φροντιστήρια και με κέντρα ξένων γλωσσών.»

5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 4 του ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 44 του ν.4071/2012 (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα ανωτέρω σχολεία μπορούν να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιές και πόσες ξένες γλώσσες θα διδάσκονται, πλέον της μίας (1) πρώτης ξένης γλώσσας που προβλέπεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του δημοσίου σχολείου. Επιπλέον, επιτρέπεται η διδασκαλία πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μαθητές που φοιτούν σε άλλες σχολικές μονάδες, κατά προτεραιότητα από εκπαιδευτικούς της οικείας σχολικής μονάδας που απασχολούνται για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους.»

6. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 28 του ν.4415/2016, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Για τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος απασχολούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους. Επιπλέον, μπορεί να προσλαμβάνονται, εξαιρετικά για κάθε σχολικό έτος, διδάσκοντες με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 30.»

7. Η περιπτ.β΄ της παρ.4 του άρθρου 27 του ν.682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, καθώς και αν οι ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος δεν επαρκούν προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το ωράριο του διοριστηρίου τους, ανατίθενται κατά προτεραιότητα από τη Διεύθυνση του σχολείου στους εν λόγω εκπαιδευτικούς άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, όπως ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, συντονισμός κλάδου ή άλλης ομάδας εκπαιδευτικών, διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργαστηρίων ή διοικητικό έργο, προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο».

8. Η υποπερίπτ. δδ΄ της περ. ε΄ της παρ.3 του άρθρου 30 του ν.682/1977, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«δδ) διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας που στηρίζεται σε δύο (2) τουλάχιστον εκθέσεις που αφορούν δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκ των οποίων η πρώτη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο και η δεύτερη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο ο οποίος προσθέτει συμπληρωματική έκθεση εφόσον το κρίνει σκόπιμο.»

9. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η σύμβαση εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την αποδοχή παραίτησης και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και εκδίδεται σχετική πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Η νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για τους λόγους που προβλέπονται στην περ.α΄ και στην υποπεριπτ.δδ΄ της περ.ε΄ της παρ.3 κρίνεται από ανεξάρτητη Επιτροπή η οποία εξετάζει αν η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε νομίμως και αν η καταγγελία είναι καταχρηστική ή μη και αποφαίνεται σχετικά.
Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, και αποτελείται από:
α) Έναν (1) Πρωτοδίκη, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, υπηρετούντες στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών οι οποίοι υποδεικνύονται από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου.
β) Δύο (2) Πρωτοδίκες υπηρετούντες στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου.
Ένας (1) εκπρόσωπος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. που υποδεικνύεται με απόφαση της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και ένας (1) εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης που υποδεικνύονται με απόφαση της παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στη συνεδρίαση της Επιτροπής.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτήν κανενός είδους αποζημίωση.
Η ανωτέρω Επιτροπή λαμβάνει υπ' όψιν και τις υπηρεσιακές εκθέσεις, συνεδριάζει δε και αποφαίνεται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την καταγγελία και υποβάλλει την πρόταση της στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης στην οποία διατυπώνεται η κρίση της σχετικά με την νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατά τα ανωτέρω. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει δέσμια αρμοδιότητα να εκδώσει σχετική απόφαση περί απόλυσης ή μη του εκπαιδευτικού, σύμφωνη με το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή σε αυτόν της πρότασης. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας τεκμαίρεται η νομιμότητα και μη καταχρηστικότητα της καταγγελίας. Η καταγγελία της σύμβασης του εκπαιδευτικού δεν παράγει έννομα αποτελέσματα πριν από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής. Ύστερα από την έκδοση της απόφασης του Διευθυντή Εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης έκδοσης της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής και έως την έκδοσή της, δεν απαιτείται η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας για τη λύση της σύμβασης.
Απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών που λαμβάνουν χώρα χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι άκυρες.»


10. Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«4.Στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, των οποίων η σύμβαση καταγγέλλεται κατά τα ανωτέρω, καθώς και στους αποχωρούντες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς λόγω συμπληρώσεως του συντάξιμου χρόνου ή του 70ού έτους της ηλικίας τους, καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Στην αποζημίωση υπολογίζεται και η υπηρεσία τους με σύμβαση ορισμένου χρόνου.»

11. Το πρώτο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 30 του ν.4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες , κατ’αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους».

12. Η περίπτ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977 και οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 30 του ν.682/1977 καταργούνται.


 

Αιτιολογική έκθεση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης»
Άρθρο 55

1. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, ήτοι τη μείωση του χρόνου υπαγωγής ενός εντύπου στο ρυθμιστικό πλαίσιο της υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007, επιδιώκεται μία ρεαλιστικότερη προσέγγιση των προϋποθέσεων για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3548/2007. Επιδιώκεται η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας ικανού αριθμού τοπικών και περιφερειακών εφημερίδων, γεγονός που συνδέεται με την πολυφωνία στην ενημέρωση, θεμέλιο λίθο του δημοκρατικού πολιτεύματος. Επιπλέον με τον εκσυγχρονισμό της της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις ύπαρξης υγιούς ανταγωνισμού και διευκόλυνσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.
2. Με την πρόβλεψη της παρ. 2 καταργείται η δημοσίευση των ισολογισμών η οποία κρίνεται αναγκαία για την εξασφάλιση της ίσης νομοθετικής μεταχείρισης των εταιρειών του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα με τις ιδιωτικές προσωπικές όσο και κεφαλαιουχικές εταιρείες, που ουσιαστικά έχει καταργηθεί με το άρθρο 232 του ν. 4072/2012.
3. Η κατάργηση των εν λόγω διατάξεων της παρ. 3 κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο έχει καταστεί άνευ αντικειμένου, εφόσον τα ζητήματα που ρυθμίζονται με αυτό ήδη καλύπτεται από το ισχύον Π.Δ. 109/2010, με το οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
4. Με την προτεινόμενη διάταξη εναρμονίζεται η ρύθμιση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων με το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
5. Με την προτεινόμενη διάταξη υπάγεται στην αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και η αδειοδότηση της συνδρομητικής τηλεόρασης.
6. Με τη διάταξη της παραγράφου 6 καταργούνται ανενεργείς διατάξεις και έτσι επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου και δημιουργούνται οι κατάλληλοι όροι και προϋποθέσεις ενδυνάμωσης του υγιούς ανταγωνισμού.
7. Με την προτεινόμενη διάταξη αποσαφηνίζεται ότι η μετάδοση προγραμμάτων τρίτων παρόχων από το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα συνδέεται αποκλειστικά με την υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος που αυτός παρέχει και σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει εμπορική δραστηριότητα.

8. Με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4279/2014 (Α΄ 158), όπως αυτό αντικατέστησε την παρ. 3 του άρθρο 23 του ΠΔ 109/2010 (Α΄ 190), δημιουργήθηκαν συνθήκες προνομιακής μεταχείρισης για τηλεοπτικούς οργανισμούς και συνδεδεμένα με αυτούς ενημερωτικά ή μη Μέσα, με αποτέλεσμα τόσο τη νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού όσο και τη στρέβλωση της διαφημιστικής αγοράς. Στο πλαίσιο της πλήρους αποκατάστασης της ισονομίας κρίνεται σκόπιμη η επαναφορά, με τη διάταξη της παραγράφου 8, στην προτεραία νομοθετική διάταξη, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή οδηγία 13/2010 (ΕΕ L 95).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»Άρθρο 56

Ρυθμίσεις για την ιδιωτική εκπαίδευση


Με το παρόν άρθρο ρυθμίζονται ζητήματα ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αναλυτικά:

Με την παράγραφο 1 αναδιατυπώνεται η περίπτ. ββ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977, ώστε να αποσαφηνίζεται ότι ο Διευθυντής/ντρια του σχολείου αποστέλλει το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) στον Δ/ντη Εκπαίδευσης για ενημέρωσή του.
Με την παράγραφο 2 αναδιατυπώνεται το δεύτερο εδάφιο της περιπτ. γγ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977, ώστε να συμφωνεί το περιεχόμενο πλήρως με τα διαλαμβανόμενα στην παρ.1. Συγκεκριμένα αποσαφηνίζεται ότι οι παρεκκλίσεις αφορούν στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα.
Με την παράγραφο 3 αποσαφηνίζεται ότι η χορήγηση παρέκκλισης για τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία χορηγείται μόνο μετά το πέρας του υποχρεωτικού ωραρίου που ισχύει για τα δημόσια νηπιαγωγεία και εφόσον οι διδάσκοντες την παρέκκλιση έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τους αντίστοιχους κλάδους/ειδικότητες τους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με την παράγραφο 4 το τελευταίο εδάφιο της περιπτ.δδ΄ της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.682/77 αποτυπώνεται, για λόγους νομοτεχνικής βελτίωσης, σε ξεχωριστή παράγραφο.
Με την παράγραφο 5 παρέχεται η δυνατότητα σε μαθητές που φοιτούν σε άλλες σχολικές μονάδες να συμμετέχουν στη διδασκαλία πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως π.χ. ξένης γλώσσας σε ιδιωτικό σχολείο.
Με την παράγραφο 6 προβλέπεται ότι για τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος απασχολούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους. Επιπλέον μπορεί να προσλαμβάνονται, εξαιρετικά για κάθε σχολικό έτος, ιδιώτες με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 30.
Με την παράγραφο 7 προβλέπεται ότι σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων καθώς και αν οι ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος δεν επαρκούν προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το ωράριο του διοριστηρίου τους, ανατίθενται κατά προτεραιότητα στους εν λόγω εκπαιδευτικούς άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής μονάδας.
Με την παράγραφο 8 αναδιατυπώνεται η υποπεριπτ. δδ΄ της περ.ε΄ της παρ.3 του άρθρου 30 του ν.682/1977 που αφορά λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
Με την παράγραφο 9 προβλέπεται ότι η νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για τους λόγους που προβλέπονται στην περ.α΄ και στην υποπεριπτ.δδ΄ της περ.ε΄ της παρ.3 του άρθρου 30 κρίνεται από ανεξάρτητη Επιτροπή η οποία εξετάζει αν η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε νομίμως και αν η καταγγελία είναι καταχρηστική ή μη και αποφαίνεται σχετικά. Τονίζεται ότι η αρμοδιότητα αυτή της Επιτροπής έχει δικαιοδοτικό χαρακτήρα, καθόσον τα μέλη της καλούνται να εξετάσουν τη νομιμότητα των καταγγελιών των συμβάσεων εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα να ελέγξουν αν η απόλυση ήταν ή όχι καταχρηστική.
Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, και αποτελείται από: α) Έναν (1) Πρωτοδίκη, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, υπηρετούντες στο Τμήμα Εργατικών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών οι οποίοι υποδεικνύονται από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου. β) Δύο (2) Πρωτοδίκες υπηρετούντες στο

Τμήμα Εργατικών Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθηνών με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου.
Ένας (1) εκπρόσωπος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. που υποδεικνύεται με απόφαση της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και ένας
(1) εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής εργοδοτικής οργάνωσης που υποδεικνύεται με απόφαση της εργοδοτικής οργάνωσης παρίστανται στη συνεδρίαση της Επιτροπής ως παρατηρητές.
Η ανωτέρω ανεξάρτητη Επιτροπή αποφαίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και υποβάλλει πρόταση στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης στην οποία διατυπώνεται η κρίση της σχετικά με την νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατά τα ανωτέρω. Η πρόταση έχει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεσμευτικό περιεχόμενο για το όργανο που αποφασίζει. Ως εκ τούτου προβλέπεται ότι ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει δέσμια αρμοδιότητα να εκδώσει σχετική απόφαση περί απόλυσης ή μη του εκπαιδευτικού, σύμφωνη με το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή σε αυτόν της πρότασης. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους.
Τέλος προβλέπεται ότι ύστερα από την έκδοση της απόφασης του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν δικαστικά κατά αυτής.
Με την παράγραφο 10 ρυθμίζεται το θέμα των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, των οποίων η σύμβαση καταγγέλλεται, καθώς και στους αποχωρούντες ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς λόγω συμπληρώσεως του συντάξιμου χρόνου ή του 70ού έτους της ηλικίας τους. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι καταβάλλεται αποζημίωση σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Με την παράγραφο 11 αποσαφηνίζεται ότι το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες, κατ’αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Με την παράγραφο 12 καταργείται η περίπτ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977 για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον καταργούνται οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 για τη συστηματοποίηση των διατάξεων σε σχέση με την προηγούμενη παράγραφο.
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»


Άρθρο 57


1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α. η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α’ 110), β. τα άρθρα 2 και 3 του ν. 4051/1960 (Α’ 68),
γ. η περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α’ 149), δ. το άρθρο 2 του ν. 1545/1985 (Α’ 91).
2. Από 1.1.2018 η αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως προβλέπεται στην περίπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149), ως προς το σκέλος της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 57

Στο πλαίσιο της εφαρμογής, από 1ης/2/2017, του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4445/2016 (Α’ 236) και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας ΚΥΑ με αρ. Γ.Δ. 5 οικ 2961-10 (ΦΕΚ 128Β΄/2017) χορηγείται σε νοικοκυριά που πληρούν τις οριζόμενες από την παραπάνω νομοθεσία προϋποθέσεις οικονομική ενίσχυση υπό μορφή επιδόματος προς διασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος που να αντιμετωπίζει τις βασικές ανάγκες διαβίωσής τους.
Το Κ.Ε.Α. καλύπτει, μεταξύ άλλων, ανάγκες για τις οποίες είχαν κατά καιρούς θεσμοθετηθεί τα ειδικά επιμέρους επιδόματα που ακολουθούν και ενσωματώνονται στο Κ.Ε.Α.:
α. Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, που έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α’ 110). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της ανωτέρω ρύθμισης, σκοπός ήταν η ενίσχυση οικογενειών χαμηλών εισοδημάτων με παιδιά σχολικής ηλικίας, προκειμένου να τους παρέχουν τα βασικά σχολικά είδη για να μη διακόπτουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Την ανάγκη αυτή καλύπτει το εθνικής εφαρμογής πρόγραμμα του Κ.Ε.Α., διότι αφορά στα ίδια εισοδηματικά όρια που περιλάμβανε η προϋπάρχουσα ρύθμιση και ανάλογο ποσό.
β. Επιδότηση νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του ν. 1545/1985 (Α’ 91). Πρόκειται για καταβολή από τον Ο.Α.Ε.Δ. ειδικού επιδόματος σε ανέργους νέους μέχρι και είκοσι εννέα (29) ετών, οι οποίοι παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο. Καταβαλλόταν για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημέρα θεμελίωσης του δικαιώματος για επιδότηση. Η καθολική (εθνική) εφαρμογή του Κ.Ε.Α. καλύπτει την ανάγκη αυτή, δεδομένου ότι, πέραν της εισοδηματικής ενίσχυσης, συνδυάζει και υπηρεσίες ενεργοποίησης της προώθησης στην εργασία. Συγκεκριμένα, οι δυνητικοί δικαιούχοι των χρηματικών παροχών, που είναι σε θέση να εργαστούν, παραπέμπονται σε μέτρα ενεργητικής στήριξης, όπως είναι η κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
γ. Προνοιακό επίδομα απροστάτευτων τέκνων, όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 του ν. 4051/1960 (Α’ 68). Το πρόγραμμα επιδότησης απροστάτευτων από πατέρα παιδιών είχε ως στόχο να ενισχύσει οικογένειες οι οποίες αντιμετώπιζαν προβλήματα αντικειμενικής ή ουσιαστικής έλλειψης πατρικής γονικής μέριμνας να διαλυθούν και τα παιδιά να καταλήξουν σε ιδρύματα. Η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση έχει ενσωματωθεί ως ιδέα πιο διευρυμένη και προσαρμοσμένη στις συνταγματικές και διεθνείς επιταγές (πρβλ. ν. 2101/1992, Α’ 192, περί κύρωσης της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού), στην καθολική εφαρμογή του Κ.Ε.Α. Πέραν του γεγονότος ότι τα εισοδηματικά κριτήρια της προνοιακής παροχής των απροστάτευτων τέκνων ευρίσκονται εντός των ορίων των κριτηρίων του Κ.Ε.Α. και του γεγονότος ότι, πλέον δεν θεωρείται αποκλειστικός φορέας γονικής μέριμνας ο πατέρας, αλλά και η μητέρα, για την μονογονεϊκή οικογένεια η επιδότηση του παιδιού είναι διπλάσια από την επιδότηση του κάθε παιδιού σε οικογένεια.
δ. Οικονομική ενίσχυση φυσικών προσώπων, που τελούν σε κατάσταση ένδειας, όπως ορίζεται στην περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 57/1973 (Α’ 149). Σκοπός της προνοιακής παροχής της ένδειας ήταν η χρηματική ενίσχυση ατόμων με χαμηλά εισοδήματα. Η ανωτέρω παροχή ενσωματώθηκε πλήρως στην καθολική εφαρμογή του Κ.Ε.Α., το οποίο προβλέπει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα κοινωνικών παρεμβάσεων για την προώθηση της στοχευμένης κάλυψης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Συμπερασματικά η καθολική εφαρμογή του Κ.Ε.Α. αντιμετωπίζει όλες τις ανάγκες για τις οποίες είχαν θεσμοθετηθεί σε προηγούμενο χρόνο ειδικά επιδόματα και παροχές και τα ενσωματώνει. Συνεπώς, δεν υπάρχει πλέον λόγος στόχευσης των συγκεκριμένων αναγκών από άλλες πηγές, ούτε και συνέχισης ισχύος των νομοθετικών ρυθμίσεων που προέβλεπαν τα συγκεκριμένα επιμέρους επιδόματα.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποτυπώνεται η πραγματικότητα της ουσιαστικής κάλυψης όλων των προαναφερθεισών αναγκών από το καθολικό Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης το οποίο είναι πλήρως ικανό να διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, να προλαμβάνει και να αμβλύνει τον κίνδυνο των κοινωνικών διακρίσεων και να εξασφαλίζει τα απαραίτητα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

 


Άρθρο 58


1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο, ως εξής:
«Από 1-1-2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος.».

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο, ως εξής:
«Από 1-1-2018 και εντεύθεν, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος.».

 

Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 58

Στην παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης προβλέπεται ότι από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Για το έτος 2018, το ως άνω φορολογητέο αποτέλεσμα, επί του οποίου θα υπολογιστεί η ασφαλιστική εισφορά, θα είναι μειωμένο κατά 15%.
Με την παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης ορίζεται από 1.1.2018 ο υπολογισμός των μηνιαίων εισφορών για τους αγρότες επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, κατά τα αντίστοιχα προβλεπόμενα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Άρθρο 59


Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 927 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν πρόκειται για κατάσχεση, ορίζει ως υπάλληλο του πλειστηριασμού έναν συμβολαιογράφο της περιφέρειας του τόπου όπου θα γίνει η κατάσχεση και αναφέρεται η τυχόν διενέργειά του με ηλεκτρονικά μέσα.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 943 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ειρηνοδίκης που δίνει την άδεια ορίζει συνάμα τον τόπο, τον υπάλληλο, την ημέρα και ώρα του πλειστηριασμού, καθώς και την τυχόν διενέργεια αυτού με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 959Α.».

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 954 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι όροι που τυχόν έθεσε, σχετικά με τον πλειστηριασμό, ο υπέρ ου η εκτέλεση με την κατά το άρθρο 927 εντολή, καθώς και την τυχόν διενέργειά του με ηλεκτρονικά μέσα.».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 955 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα της περάτωσης της κατάσχεσης, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση της επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη και τον γραμματέα του ειρηνοδικείου και, στην περίπτωση του άρθρου 956 παρ. 3, και το γραμμάτιο της δημόσιας κατάθεσης, ο οποίος συντάσσει έκθεση για όλα αυτά. Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτών και αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου, περιγραφή των κατασχεθέντων κινητών, την τιμή της πρώτης προσφοράς, του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, τους όρους του πλειστηριασμού και την τυχόν διενέργεια αυτού με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927, το όνομα και τη διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, εκδίδεται από το δικαστικό επιμελητή και δημοσιεύεται με επιμέλειά του μέχρι τη δέκατη ημέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Το απόσπασμα αυτό επιδίδεται μέσα στην ίδια προθεσμία στον ενεχυρούχο δανειστή, εφόσον το ενέχυρο είναι γραμμένο σε δημόσιο βιβλίο. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων εδαφίων, διαφορετικά είναι άκυρος.».

5. Η παρ. 1 του άρθρου 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται δημόσια ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός διενεργείται είτε κατά τις παρ. 2 έως 7 του παρόντος άρθρου, είτε με ηλεκτρονικά μέσα κατά το άρθρο 959Α. Ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων.».

6. Μετά το άρθρο 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται νέο άρθρο 959Α με τίτλο «Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, ηλεκτρονικός πλειστηριασμός», ως εξής:
«Άρθρο 959Α Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα – ηλεκτρονικός πλειστηριασμός.
1. Ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα - ηλεκτρονικός πλειστηριασμός - διενεργείται από τον πιστοποιημένο, για τον σκοπό αυτό, υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συμβολαιογράφο μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού.

2. Η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού ανήκει, με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, στους κατά τόπους αρμοδίους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους.
3. Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού περιέχουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης.
4. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι πλειοδότες που έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών.
5. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τους όρους αυτού, αφού έχει καταβάλει την εγγύηση της παρ. 1 του άρθρου 965, το τέλος χρήσης των συστημάτων, και έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο της παρ. 2 του άρθρου 1003, μέχρι ώρα 15:00 δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού. Η κατάθεση της εγγύησης και του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που θα διατηρείται σε Ελληνικό Τραπεζικό Ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης διορίζει με ηλεκτρονική δήλωση αντίκλητο που κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης μέχρι ώρα 15:00 δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης.
6. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού μετά το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου ελέγχει τα υποβαλλόμενα αρχεία διαπιστώνει με πράξη του μέχρι ώρα 17.00 της προηγούμενης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ημέρας την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους και υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να λάβουν μέρος.
7. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται με επιμέλεια του συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων. Αν τα κατασχεμένα πράγματα βρίσκονται στην περιφέρεια περισσότερων ειρηνοδικείων, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται, κατ’ επιλογή του επισπεύδοντος, στην περιφέρεια οποιουδήποτε εκ των άνω ειρηνοδικείων. Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο της έδρας του συμβολαιογράφου.
8. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18:00. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών.
Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αεροσκάφη και για πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά.
9. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα ηλεκτρονικά συστήματα καταγράφονται όλες οι υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές.
10. Με την υποβολή της προσφοράς, οι υποψήφιοι πλειοδότες ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για το ποσό της προσφοράς τους, τον ακριβή χρόνο υποβολής της, καθώς και ότι αυτή έχει καταγραφεί. Ο υποψήφιος πλειοδότης ενημερώνεται για την εκάστοτε μέγιστη υποβληθείσα προσφορά.
11. Όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες που λαμβάνουν μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για τυχόν αναστολή, ματαίωση ή διακοπή του πλειστηριασμού, καθώς και για τον λόγο αυτής.
12. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Όσοι έχουν λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμελλητί για το αποτέλεσμα του. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συντάσσει την έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 965, κατακυρώνοντας τα πράγματα στον πλειοδότη.
13. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών, ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Με την καταβολή του πλειστηριάσματος, το κατακυρωμένο πράγμα παραδίδεται στον υπερθεματιστή. Η παράδοση του πράγματος στον υπερθεματιστή δεν μπορεί να γίνει πριν από την καταβολή του πλειστηριάσματος. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η κατάθεση του πλειστηριάσματος είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις που επιβάλλει το Δημόσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. Οι ειδικότεροι όροι της τήρησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων των πλειστηριασμών ορίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού ορίζει τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο γίνονται οι καταθέσεις.
14. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ακινήτων ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο τη δωδέκατη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
15. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, οι λεπτομέρειες υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, η διαδικασία πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών στα συστήματα, ο τρόπος καθορισμού και είσπραξης τέλους χρήσης των συστημάτων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών».


7. Το άρθρο 964 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, αν είναι παρών, ορίζει τη σειρά με την οποία θα κατακυρώνονται τα κατασχεμένα πράγματα. Όταν ο πλειστηριασμός διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα, εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση ορίζει εγγράφως, εφόσον το επιθυμεί, προς τον υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού τη σειρά με την οποία θα κατακυρώνονται τα κατασχεμένα πράγματα το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού δύναται να ορίσει ο ίδιος σε περίπτωση μη έγγραφης ειδοποιήσεως του καθ' ου η εκτέλεση την σειρά κατακύρωσης. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ενημερώνει τα ηλεκτρονικά συστήματα για τη σειρά κατακύρωσης των κατασχεμένων πραγμάτων. Από τη στιγμή που το πλειστηρίασμα καλύψει το ποσό της απαίτησης εκείνου υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση και των δανειστών που αναγγέλθηκαν, καθώς και τα έξοδα της εκτέλεσης, λήγει ο πλειστηριασμός των κατασχεμένων πραγμάτων.».

8. Στην παρ. 1 του άρθρου 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία ο πλειστηριασμός διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα.».

9. Η παρ. 4 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατάσχεση, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη, τον τρίτο κύριο ή νομέα και τον υποθηκοφύλακα ή όποιον τηρεί το νηολόγιο ή το μητρώο, καθώς και το πιστοποιητικό βαρών, ο οποίος συντάσσει έκθεση για όλα αυτά. Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτών και αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου που κατασχέθηκε κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, με τα συστατικά και όσα παραρτήματα συγκατάσχονται, καθώς και μνεία των υποθηκών ή προσημειώσεων που υπάρχουν επάνω στο ακίνητο, την τιμή της πρώτης προσφοράς, του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, τους όρους του πλειστηριασμού και την τυχόν διενέργεια του με ηλεκτρονικά μέσα, που τυχόν θέτει ο υπέρ ου η εκτέλεση και που γνωστοποιήθηκαν στο δικαστικό επιμελητή με την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927 και, το όνομα και τη διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, εκδίδεται από το δικαστικό επιμελητή και δημοσιεύεται με επιμέλεια αυτού μέχρι την δέκατη πέμπτη ημέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Το απόσπασμα επιδίδεται μέσα στην ίδια προθεσμία στον τρίτο κύριο ή νομέα και στους ενυπόθηκους δανειστές. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων εδαφίων, διαφορετικά είναι άκυρος.».

10. Μετά το άρθρο 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται νέο άρθρο 998 A ως εξής:
«Κατά τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ακινήτου, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο δεύτερο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 959 και στις διατάξεις του άρθρου 959Α.».

11. Το άρθρο 1021 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν σύμφωνα με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ή με συμφωνία των μερών γίνεται εκούσιος πλειστηριασμός ενώπιον συμβολαιογράφου, η διαδικασία αρχίζει με έκθεση περιγραφής, η οποία συντάσσεται από δικαστικό επιμελητή και περιέχει όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 955, αν πρόκειται για κινητό, ή του άρθρου 995, αν πρόκειται για ακίνητο. Ο εκούσιος πλειστηριασμός πραγματοποιείται είτε με τη διαδικασία του άρθρου 959 είτε με τη διαδικασία του άρθρου 959Α. Περαιτέρω, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 954 παρ. 4, 955 παρ. 1 και 2 εδ. β΄, 965, 966, 967, 969 παρ. 1, 995 παρ. 4 εδ. β΄, 1002, 1003 παρ. 1, 2 και 4, 1004, 1005 παρ. 1 και 2 και 1010. Ο εκούσιος πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το πράγμα ή το ακίνητο. Σε περίπτωση διενέργειας εκούσιου πλειστηριασμού με τη διαδικασία του άρθρου 959, με συμφωνία των μερών ή με απόφαση του ειρηνοδικείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το πράγμα ή το ακίνητο, η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπορεί, αν το ζητήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, να οριστεί άλλος τόπος πλειστηριασμού.»Αιτιολογική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»


Άρθρο 59

Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του παρόντος τροποποιούνται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 927, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 943, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 954, η παράγραφος 2 του άρθρου 955, η παράγραφος 1 του
άρθρου 959, το άρθρο 964, η παράγραφος 1 του άρθρου 966, η παράγραφος 4 του άρθρου 995 και το άρθρο 1021 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ προστίθενται νέα άρθρα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το άρθρο 959Α και το άρθρο 998 A, προκειμένου να ρυθμιστεί δικονομικά η διενέργεια πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα. Ειδικότερα:
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 927 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται, ώστε να περιλάβει στην εντολή για κατάσχεση τη δυνατότητα του επισπεύδοντος να ζητήσει

από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού τη διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα.
Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 943 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζεται ότι ο ειρηνοδίκης που δίνει την άδεια ορίζει συνάμα τον τόπο, τον υπάλληλο, την ημέρα και ώρα του πλειστηριασμού, καθώς και την τυχόν διενέργεια αυτού με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τις προϋποθέσεις του νέου άρθρου 959Α.
Με την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 954 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζεται ότι στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι όροι που τυχόν έθεσε, σχετικά με τον πλειστηριασμό, ο υπέρ ου η εκτέλεση με την κατά το άρθρο 927 εντολή, καθώς και την τυχόν διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα.
Περαιτέρω, η παράγραφος 2 του άρθρου 955, η παράγραφος 1 του άρθρου 959, το άρθρο 964, η παράγραφος 1 του άρθρου 966, η παράγραφος 4 του άρθρου 995 και το άρθρο 1021 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίστανται, ώστε να προβλεφθεί στα ανωτέρω άρθρα η διενέργεια του πλειστηριασμού και με ηλεκτρονικά μέσα.
Μετά το άρθρο 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται νέο άρθρο 959Α με τίτλο «Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, ηλεκτρονικός πλειστηριασμός», όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις διενέργειας πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα. Συγκεκριμένα, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται από συμβολαιογράφο μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, αφού οι υποψήφιοι πλειοδότες έχουν πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα. Ο συμβολαιογράφος – υπάλληλος του πλειστηριασμού υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να λάβουν μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18:00. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59, δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε
(5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον

οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα ηλεκτρονικά συστήματα καταγράφονται όλες οι υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών, ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα.
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο και ορίζεται ότι, στην περίπτωση της διενέργειας του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα, δεν υπάρχει η δυνατότητα περισσότεροι πλειοδότες να υπερθεματίσουν από κοινού.
Με το νέο άρθρο 998A ορίζεται ότι κατά τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ακινήτου, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 εδ. β΄ και δ΄ του άρθρου 959 και στις διατάξεις του άρθρου 959Α.
Άρθρο 60

Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

1. Το άρθρο 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την έναρξη ισχύος του.

2. Αν κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 959Α έχει ήδη συντελεστεί η προδικασία του πλειστηριασμού και έχει οριστεί ημερομηνία πλειστηριασμού, ο επισπεύδων μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα. Η γνωστοποίηση της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού γίνεται με εντολή του επισπεύδοντος, κατ’ άρθρο 927, στην οποία γίνεται μνεία της κατασχετήριας έκθεσης. Ο δικαστικός επιμελητής επαναλαμβάνει την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 955 και 995 μόνο ως προς τις επιδόσεις και δημοσιεύσεις της επιταγής προς εκτέλεση της γνωστοποίησης της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Στην περίπτωση που η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση έχει διενεργηθεί μετά την 1.1.2016, όλες οι επιδόσεις και οι δημοσιεύσεις πρέπει να έχουν γίνει το αργότερο δύο μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού. Αν έχουν επιβληθεί περισσότερες κατασχέσεις ή έχουν κατατεθεί αναγγελίες, ο επισπεύδων δανειστής οφείλει να γνωστοποιήσει ότι επιλέγει τη διενέργεια του πλειστηριασμού κατά το άρθρο 959Α και στους λοιπούς κατασχόντες ή απλώς αναγγελθέντες δανειστές. Ο ως άνω πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα είναι άκυρος, αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων εδαφίων.

3. Αν έχει ήδη ασκηθεί ανακοπή κατά της εκτέλεσης ή εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ή η αίτηση αναστολής του πλειστηριασμού και η εφαρμογή του άρθρου 1000, δεν είναι δυνατή η μεταβολή του τρόπου διενέργειας του πλειστηριασμού και η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 959Α. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση έχει διενεργηθεί μετά την 1.1.2016.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 959Α δύναται να εφαρμοστούν σε περίπτωση υποκατάστασης κατά το άρθρο 973 ή ορισμού νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού, κατά το άρθρο 966 παρ. 3 και 4, μετά την ακύρωση της εκτέλεσης, την ευδοκίμηση της κατά το άρθρο 954 παρ. 4 ανακοπής ή της αίτησης αναστολής του άρθρου 1000, καθώς και στον αναπλειστηριασμό κατά το άρθρο 965 παρ. 5.

5. Οι διατάξεις του άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά και για τους αναφερόμενους στο άρθρο 54 του Νομοθετικού Διατάγματος 356 της 27.3/5.4.1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (A' 90) πλειστηριασμούς.

6. Οι παρ. 1 έως και 7 του άρθρου 959Α τίθενται σε ισχύ από 15 Ιουνίου 2017. Οι παρ. 8 έως και 14 του άρθρου 959Α τίθενται σε ισχύ από 1 Αυγούστου 2017.


Αιτιολογική 
Άρθρο 60

Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Με τις παραγράφους 1-3 και 6 των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ρυθμίζεται το χρονικό σημείο έναρξης ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, κατά τρόπο ώστε να παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος προσαρμογής όλων των παραγόντων της δικαιοσύνης στις νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι διατάξεις του νέου άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δύνανται να εφαρμοστούν σε περίπτωση υποκατάστασης κατά το άρθρο 973 ή ορισμού νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού, κατά το άρθρο 966 παράγραφοι 3 και 4, μετά την ακύρωση της εκτέλεσης, την ευδοκίμηση της κατά το άρθρο 954 παράγραφος 4 ανακοπής ή της αίτησης αναστολής του άρθρου 1000, καθώς και στον αναπλειστηριασμό κατά το άρθρο 965 παράγραφος 5.
Τέλος, με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι οι διατάξεις του νέου άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά και για τους αναφερόμενους στο άρθρο 54 του Νομοθετικού Διατάγματος 356 της 27.3/5.4.1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (A' 90) πλειστηριασμούς.Άρθρο 61

Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών


1. Το άρθρο 348 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Πρόεδρος έχει την ιδιότητα του συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των Διοικητικών Εφετείων από το βαθμό του Προέδρου Εφετών και άνω ή συνταξιούχου λειτουργού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με εμπειρία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων».
β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως μέλη επιλέγονται νομικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ως γνωστικό αντικείμενο κατά το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 λογίζεται το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων».
γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την επιλογή του Προέδρου δημοσιεύεται, εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποψηφιότητας) από τους ενδιαφερόμενους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτή. Η διαδικασία της προκήρυξης επαναλαμβάνεται τρείς (3) μήνες πριν από τη λήξη κάθε θητείας.
Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, διορίζεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης ή με άλλο τρόπο αποχώρησης του Προέδρου πριν από τη λήξη της θητείας του, εκδίδεται νέα δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ακολουθείται η διαδικασία επιλογής της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου και μέχρι τον διορισμό του νέου Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί το αρχαιότερο μέλος».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:


3. Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 356 του ν. 4412/2016 καταργείται.


Αιτιολογική 
Άρθρο 61

Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται ρυθμίσεις για την βελτίωση της λειτουργίας της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Συγκεκριμένα, προτείνεται α) η διεύρυνση του πεδίου επιλογής υποψηφίων Προέδρων και μελών, β) η επανάληψη της διαδικασίας επιλογής υποψηφίου σε περίπτωση που αποχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο ο Πρόεδρος, γ) εισάγεται η δυνατότητα έκδοσης των αναγκαίων για τη λειτουργία της Αρχής προπαρασκευαστικών πράξεων από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέχρι τη συγκρότησή της και, τέλος, δ) η εξαίρεση των μετατάξεων και αποσπάσεων προσωπικού που διενεργούνται για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της ΑΕΠΠ κατά τα δύο (2) πρώτα έτη από τη συγκρότησή της, από τις ρυθμίσεις του ν. 4440/2016.Άρθρο 62

Τροποποιήσεις του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α’ 153)

1. Τα άρθρα 162-163 του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 162 Προϋποθέσεις υπαγωγής
1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται επί φυσικών ή νομικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2, εφόσον πληρούν δύο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια: α) σύνολο ενεργητικού έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, γ) μέσος όρος απασχολουμένων έως πέντε (5) άτομα. Εάν η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται από πιστωτή, τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες από τις τελευταίες πριν από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης νομίμως δημοσιευμένες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις ή από τα βιβλία της επιχείρησης. Για τις προσωπικές εταιρίες και τις ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό και τα φυσικά πρόσωπα, τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης ή από κάθε πρόσφορο μέσο. Εάν η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται από τον οφειλέτη, τα ανωτέρω στοιχεία δύνανται να προκύπτουν και από τα έγγραφα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 5 του παρόντος και προσκομίζονται από αυτόν.
2. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου, το πτωχευτικό δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση ορίζει ότι ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου. Στην πιο πάνω περίπτωση, εάν μετά την περάτωση της απογραφής διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου, το πτωχευτικό δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του συνδίκου, διατάσσει την εφαρμογή της διαδικασίας των λοιπών κεφαλαίων του παρόντος Κώδικα. Αντίγραφο της ως άνω απόφασης κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 1 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.
3. Εφόσον, μετά την περάτωση της απογραφής της πτωχευτικής περιουσίας, διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 , ο εισηγητής, μετά την κατά το άρθρο 69 ενημέρωσή του από τον σύνδικο, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους, με αιτιολογημένη διάταξή του, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, ορίζει ότι ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου. Αντίγραφο της ως άνω διάταξης κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται επί της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης οι διατάξεις των άλλων κεφαλαίων του παρόντος Κώδικα, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο παρόν κεφάλαιο.

 Άρθρο 163 Διαδικαστικές παρεκκλίσεις
1. Οι αναγγελίες και επαληθεύσεις γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 89 έως 93, αποκλειομένης της εφαρμογής του άρθρου 92. Ο εισηγητής, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους, αποφαίνεται με αιτιολογημένη διάταξή του για κάθε αμφισβήτηση απαίτησης κατά την επαλήθευση, για κάθε αντίρρηση που θα προβληθεί και για τις αιτήσεις εκπρόθεσμης επαλήθευσης απαιτήσεων, για τις ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, καθώς και για τις ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης των πιστωτών. Κατά της πράξης αυτής του εισηγητή επιτρέπεται εντός δέκα (10) ημερών προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα.
2. Αν ο εισηγητής έκανε δεκτό το πίστωμα, εφόσον ασκήθηκε εμπροθέσμως προσφυγή ή αντιρρήσεις κατά της πράξης του αυτής, μέχρι να αποφανθεί το πτωχευτικό δικαστήριο, ο πιστωτής έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις συνελεύσεις, για δε το πίστωμά του παρακρατείται ανάλογο ποσό σε κάθε διανομή ενεργητικού.
3. Οι αρμοδιότητες του πτωχευτικού δικαστηρίου, που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 18, στην παρ. 2 του άρθρου 19 και στην παρ. 1 του άρθρου 78, ασκούνται από τον εισηγητή.
4. Η εκποίηση πραγμάτων κατά την παρ. 1 του άρθρου 67 πραγματοποιείται από τον σύνδικο χωρίς την άδεια του εισηγητή.
5. Το άρθρο 75 δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου. Σε περίπτωση που απαιτείται η εκπροσώπηση και παράσταση ενώπιον δικαστηρίου, ο σύνδικος δύναται να αναθέτει τη σχετική εντολή σε δικηγόρο, μετά από σύμφωνη γνώμη του εισηγητή, ο οποίος καθορίζει και την αμοιβή του, κατ' εύλογη κρίση, με αιτιολογημένη διάταξή του, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο.
6. Η παρ. 3 του άρθρου 78 δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου.»
2. Στο Ένατο Κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα, μετά το άρθρο 163, προστίθενται νέα άρθρα 163α, 163β και 163γ, ως εξής:

«Άρθρο 163α Εκποίηση κινητών
1. Μέχρι την ένωση των πιστωτών, η εκποίηση των κινητών και των εμπορευμάτων της περιουσίας του οφειλέτη γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 67, 77 και 84 του παρόντος Κώδικα. Στην περίπτωση της εκποίησης κατά τη διάταξη του άρθρου
77, περίληψη της άδειας εκποίησης με το αναφερόμενο περιεχόμενο δημοσιεύεται με τον τρόπο και τα μέσα που ορίζει ο εισηγητής.
2. Μετά την ένωση των πιστωτών, εάν δεν έχουν εκποιηθεί όλα τα κινητά και τα εμπορεύματα της περιουσίας του οφειλέτη κατά τις προηγούμενες διατάξεις, αυτά που έχουν απομείνει εκποιούνται κατά τη διαδικασία του άρθρου 77, χωρίς την τήρηση της διατύπωσης της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Η άδεια του εισηγητή κοινοποιείται στους πιστωτές που τυχόν έχουν εμπράγματη ασφάλεια επί των εκποιούμενων στοιχείων.


Άρθρο 163β Εκποίηση ακινήτων
1. Ως προς τα ζητήματα της κίνησης της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, της διαδικασίας της διακήρυξης, καθώς και των προσφορών για την εκποίηση των ακινήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 149 αντίστοιχα του παρόντος Κώδικα.
2. Εάν η διαδικασία του πλειστηριασμού αποβεί άκαρπη, γιατί δεν εμφανίστηκαν πλειοδότες ή γιατί ο εισηγητής έκρινε μη συμφέρουσα την τιμή και δεν ενέκρινε την εκποίηση, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία απέχουσα δύο (2) εβδομάδες από τον προηγούμενο. Εάν και η νέα διαδικασία αποβεί άκαρπη, ο εισηγητής, ύστερα από αίτηση του συνδίκου, με αιτιολογημένη διάταξή του, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, υποχρεούται να μεταρρυθμίσει την κατά το άρθρο 148 διάταξή του και να θέσει όρους για τη διευκόλυνση της εκποίησης του ακινήτου, η οποία θα διεξαχθεί υποχρεωτικά χωρίς τις διατυπώσεις του δημοσίου πλειστηριασμού με ελεύθερη εκποίηση του ακινήτου και με το οριζόμενο ελάχιστο τίμημα. Πριν από την έκδοση της ως άνω διάταξης, όποιος δικαιολογεί έννομο συμφέρον, μπορεί να καταθέσει στον εισηγητή έγγραφο υπόμνημα, να επικαλεστεί και να προσκομίσει σχετικά έγγραφα.
3. Ο εισηγητής αποφαίνεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης του συνδίκου και μεταρρυθμίζει τη διάταξη. Αμέσως μετά την έκδοση της διάταξης, ο εισηγητής συντάσσει νέα έκθεση κατά το άρθρο 148 παρ. 2 και ο σύνδικος συντάσσει νέα διακήρυξη, την οποία προσαρμόζει στη νέα διάταξη. 

163γ

Περάτωση της απλοποιημένης διαδικασίας

1. Η απλοποιημένη διαδικασία περατώνεται με τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 164, με εξαίρεση τον τρόπο περάτωσης που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 166.
2. Μετά την παρέλευση τριετίας από την κήρυξη της απλοποιημένης διαδικασίας, ο σύνδικος υποχρεούται να υποβάλει στον εισηγητή έκθεση, στην οποία εξηγεί τους λόγους καθυστέρησης της διαδικασίας. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση κρίνεται από τον εισηγητή αδικαιολόγητη, ο εισηγητής τον αντικαθιστά με πράξη του.
3. Μετά παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών, και σε κάθε περίπτωση μετά παρέλευση έξι (6) ετών από την κήρυξη της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης, επέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση τα αποτελέσματα της παρ. 2 του άρθρου 166.»
3. Οι διατάξεις περί απλοποιημένης διαδικασίας πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων εφαρμόζονται σε όλες τις πτωχεύσεις που κηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.


Αιτιολογική
Άρθρο 62

Τροποποιήσεις του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α’ 153)
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η ανάγκη συνεχούς προσαρμογής του δικαίου της αφερεγγυότητας στη συγκυρία της εμμένουσας οικονομικής κρίσης καθιστά χρήσιμη την κατά συνεχή ροή βελτίωση των κανόνων του πτωχευτικού δικαίου, ιδίως δε την εξειδίκευση των ρυθμίσεων εκείνων που εξ ορισμού επιδιώκουν την ταχύτητα και την απλοποίηση των διαδικασιών. Κατεξοχήν τέτοια ρύθμιση είναι η περιεχόμενη στα άρθρα 162 επ. περί της απλοποιημένης διαδικασίας επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, που επιτυχέστερα μετονομάζεται σε απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων (νέα άρθρα 162, 163, 163α, 163β και 163γ ΠτΚ).
Με τον πρόσφατο ν. 4446/2016 τροποποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό ο ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), με βασικότερο στόχο, μεταξύ άλλων, την επιτάχυνση και την απλούστευση της πτωχευτικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο της άνω αναθεώρησης, εντάσσεται και η απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων, με την αντικατάσταση του κεφαλαίου 9 («απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου»).

Με τις νέες διατάξεις του κεφαλαίου 9 εισάγεται εκτενέστερη ρύθμιση της απλοποιημένης διαδικασίας, η οποία δεν περιορίζεται πλέον στο πεδίο εφαρμογής (άρθρ. 162) και στην αναγγελία και επαλήθευση απαιτήσεων και εκδίκαση αμφισβητήσεων (άρθρ. 163 παράγραφοι
1 και 2), αλλά επεκτείνεται και σε ρύθμιση σημαντικότατων, για τις ανάγκες ταχείας περαίωσης της διαδικασίας, ζητημάτων, όπως η εισαγωγή διαδικαστικών παρεκκλίσεων από την εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα (άρθρ. 163 παράγραφοι 3, 4 και 5), η εκποίηση των κινητών (άρθρ. 163 α), η εκποίηση των ακινήτων (άρθρ. 163 β) και η περάτωση της διαδικασίας (άρθρ. 163 γ). Σκοπός των τροποποιήσεων αυτών αποτελεί η αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στο σύγχρονο αίτημα ειδικής ρύθμισης της αφερεγγυότητας των μικρών επιχειρήσεων, με κύριους δικαιοπολιτικούς άξονες την ανάγκη, αφενός, εύκολης πρόσβασης στη διαδικασία και, αφετέρου, γρήγορης και χωρίς περιττά κόστη διεκπεραίωσής της.
Γενικότερα, το παρόν αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού δικαίου αφερεγγυότητας και εντάσσεται στη συνολικότερη νομοθετική προσπάθεια ανταπόκρισης προς τις τελευταίες ενωσιακές πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Αποτελεί συνέχεια των τροποποιήσεων που επήλθαν με τον ν. 4446/2016, η επεξεργασία των οποίων αποτέλεσε αντικείμενο εργασιών Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με σκοπό την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου με την υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (Β' 1607/31-7-2015) απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε. Η Επιτροπή αποτελείτο από τους Γεώργιο Τριανταφυλλάκη, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως Πρόεδρο, Γεώργιο Χριστοδούλου, Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, Γεώργιο Μιχαλόπουλο, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικόλαο Τέλλη, Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Αυγητίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Σοφία Φούρλαρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, Αλέξανδρο Ρόκα, Διδάκτορα Νομικής, Δικηγόρο Αθηνών, Μαρία Ορφανίδου, LLM, Δικηγόρο Αθηνών, Θεόδωρο Κουλουριάνο, Διδάκτορα Νομικής, Δικηγόρο Αθηνών, Αλεξάνδρα Σκριβάνου, Νομική Σύμβουλο στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως μέλη, ενώ χρέη γραμματέα εκτελούσε η Ελένη Καραγιώργη, ασκούμενη δικηγόρος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η σύνταξη του παρόντος σχεδίου αποτέλεσε επίσης αντικείμενο εργασιών της

ως άνω Επιτροπής, οι οποίες παρατάθηκαν μέχρι 31.3.2017 και στις οποίες συμμετείχαν, πέραν των ανωτέρω και οι Γεώργιος Καρανικόλας, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Ειδικός Συνεργάτης στο Πολιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και Δημήτριος Μελίδης, Δικηγόρος Πειραιά, Ειδικός Συνεργάτης στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Άρθρο 162 Προϋποθέσεις υπαγωγής
1. Με τον ν. 4446/2016 τροποποιήθηκε το άρθρο 162, προσδίδοντας στο πτωχευτικό δικαστήριο την ευελιξία να αποφασίζει, ακόμη και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ΠτΚ, τον τρόπο και τους τύπους διεξαγωγής της απλοποιημένης πτωχευτικής διαδικασίας στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου (με πτωχευτική περιουσία έως 100.000,00 €). Ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξειδίκευση των σημείων και του εύρους των άνω παρεκκλίσεων, καθώς και η περαιτέρω προσαρμογή του υποκειμενικού πεδίου εφαρμογής της διαδικασίας, προς τον σκοπό αφενός της διευκόλυνσης του πτωχευτικού δικαστηρίου, όταν καλείται να διαχειρισθεί περιπτώσεις «μικροπτωχεύσεων», αφετέρου δε της εναρμόνισης τόσο με τα κριτήρια προσδιορισμού των μικρών επιχειρήσεων, όπως αποτυπώνονται στην από 06.05.2003 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον πρόσφατο ν. 4308/2014, όσο και με τις τρέχουσες, πλην όμως διαρκώς μεταβαλλόμενες, οικονομικές συνθήκες.
Ως προς το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων, κατά την παρ. 1 της διάταξης εφαρμόζονται τα κριτήρια του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων (αριθμητικό κριτήριο), καθώς και του ενεργητικού της πτώχευσης (αντί του εφαρμοζόμενου μέχρι πρότινος κριτηρίου της πτωχευτικής περιουσίας) και του κύκλου εργασιών, ως συμπληρωματικά χρηματοοικονομικά κριτήρια. Τα άνω ποσοτικά μεγέθη εξάγονται από τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμοί) της επιχείρησης, συνδυαστικά με τα εμπορικά της βιβλία και, σε περίπτωση υποβολής αίτησης πτώχευσης από τον οφειλέτη, από τα λοιπά έγγραφα που προσκομίζονται από αυτόν. Ούτως επιτυγχάνεται σαφέστερος προσδιορισμός της έννοιας της «μικρής επιχείρησης», με βάση αντικειμενικά και πλείονα κριτήρια πραγματικής και οικονομικής φύσεως, από τα οποία δύναται να προκύπτει η πραγματική οικονομική θέση του οφειλέτη.

Πέραν της διευκόλυνσης του εφαρμοστή των ρυθμίσεων περί πτώχευσης μικρών επιχειρήσεων, δικαιολογητικός λόγος της περαιτέρω εξειδίκευσής τους είναι πρωτίστως η ανάγκη ταχύτερης περάτωσης της πτώχευσης στις περιπτώσεις επιχειρήσεων με περιορισμένο και χαμηλής αξίας ενεργητικό, η εκποίηση του οποίου μέσω της συνήθους πτωχευτικής διαδικασίας και των σχετικών διατυπώσεων αποδεικνύεται δυσανάλογα πολύπλοκη και χρονοβόρα σε σχέση με το οικονομικό μέγεθος του οφειλέτη. Ο δε ακριβέστερος προσδιορισμός των υπαγόμενων στις άνω ρυθμίσεις οφειλετών συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της προϋφιστάμενης ρύθμισης.
Η παρ. 2 της διάταξης θέτει το χρονικό σημείο ελέγχου συνδρομής των προϋποθέσεων και έναρξης της διαδικασίας, ορίζοντας ότι με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση, το πτωχευτικό δικαστήριο ορίζει ότι ακολουθείται η απλοποιημένη διαδικασία. Το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται να επανέλθει στη συνήθη διαδικασία, εάν, μετά την περάτωση της απογραφής και ύστερα από αίτηση του συνδίκου, διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής.
Η παρ. 3 προβλέπει για τη διαφορετική περίπτωση, κατά την οποία η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής διαπιστώνεται σε μεταγενέστερο στάδιο, ήτοι μετά την περάτωση απογραφής της πτωχευτικής περιουσίας. Στην περίπτωση αυτή, αρκεί διάταξη του εισηγητή κατά της οποίας δεν χωρεί προσφυγή, χωρίς να απαιτείται απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου.
Είναι δηλαδή δυνατό με την κήρυξη της πτώχευσης να χαρακτηρίζεται η διαδικασία ως απλοποιημένη, εφόσον «φαίνεται» ότι η επιχείρηση πληροί τα δύο από τα τρία απαιτούμενα κριτήρια υπαγωγής (παρ. 2 εδ. 1). Εάν, ωστόσο, μετά την απογραφή διαπιστώνεται η μη πλήρωση των κριτηρίων αυτών, η απλοποιημένη διαδικασία μετατρέπεται σε κανονική διαδικασία πτώχευσης (παρ. 2 εδ. 2), αλλά και αντιστρόφως η κανονική πτωχευτική διαδικασία σε απλοποιημένη, αν από την απογραφή προκύψει η πλήρωση των εν λόγω κριτηρίων υπαγωγής σε αυτή (παρ. 3).
Άρθρο 163 Διαδικαστικές παρεκκλίσεις
Για λόγους επίσπευσης της διαδικασίας τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 163, έτσι ώστε να διευρύνεται η αρμοδιότητα του εισηγητή να αποφαίνεται, με αιτιολογημένη διάταξή του,

και για κάθε ανακοπή κατά της εκτελεστικής διαδικασίας. Προβλέπεται, επιπλέον, ότι η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου μετά την άσκηση προσφυγής κατά των πράξεων του εισηγητή, είναι αμετάκλητη ανεξαρτήτως ποσού του αμφισβητουμένου ή του εκπροθέσμως υποβληθέντος προς επαλήθευση πιστώματος. Για τους ίδιους λόγους, στην παρ. 3 προβλέπεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το πτωχευτικό δικαστήριο στον εισηγητή, και σε σχέση ειδικότερα με την ανάθεση της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας στον οφειλέτη, της εκποίησης της επιχείρησης και της προσωρινής συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, απλοποιείται η διαδικασία εκποίησης πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά, καθώς και η διαδικασία συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
2. Εισαγωγή νέων άρθρων

163 α

Εκποίηση κινητών

Εισάγεται νέα διάταξη για την εκποίηση κινητών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας, με παραπομπή στις διατάξεις των άρθρ. 67, 77 και 84 του ΠτΚ. Σημαντική είναι η απλοποίηση που εισάγεται για τη δημοσίευση περίληψης της άδειας εκποίησης, η οποία, αντί των υπερβολικών, για τις ανάγκες μικρών επιχειρήσεων, διατυπώσεων του άρθρου 77, γίνεται με τρόπο και μέσα που ορίζει ο εισηγητής.
Άρθρο 163 β Εκποίηση ακινήτων
Εισάγεται επίσης νέα διάταξη για την εκποίηση ακινήτων στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας, με παραπομπή στις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 149 του ΠτΚ. Σημαντική είναι η απλοποίηση που επέρχεται σε περίπτωση που η διαδικασία του πλειστηριασμού αποβεί άκαρπη, καθώς αυτή επαναλαμβάνεται μία (1) μόνον φορά, ενώ στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας προβλέπονται τρεις (3) επαναλήψεις. Με τη νέα διάταξη, εάν και η επανάληψη αποβεί άκαρπη, εισάγεται υποχρέωση του εισηγητή να τροποποιήσει τη διάταξή του και να θέσει όρους για τη διευκόλυνση της εκποίησης του ακινήτου, η οποία θα διεξαχθεί υποχρεωτικά χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου πλειστηριασμού, με ελεύθερη εκποίηση του ακινήτου.
Άρθρο 163 γ

Περάτωση της απλοποιημένης διαδικασίας

Για λόγους ταχείας περάτωσης της διαδικασίας και αποφυγής άσκοπων καθυστερήσεων της πτώχευσης μικρών επιχειρήσεων διατηρούνται οι τρόποι περάτωσης της πτώχευσης, συντέμνεται όμως δραστικά ο χρόνος περάτωσης της απλοποιημένης διαδικασίας. Οι τρόποι περάτωσης είναι αυτοί που προβλέπονται στο άρθρο 164, με εξαίρεση την παρέλευση δεκαετίας από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών και δεκαπενταετίας από την κήρυξη της πτώχευσης. Επειδή τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα κρίθηκαν υπερβολικά για τις ανάγκες πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων, αντικαθίστανται, έτσι ώστε η απλοποιημένη διαδικασία να περατώνεται αυτοδίκαια, αν δεν έχει μεσολαβήσει άλλος λόγος περάτωσης, μετά παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών και σε κάθε περίπτωση μετά παρέλευση έξι (6) ετών από την κήρυξη της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης. Εάν οι εργασίες της πτώχευσης διαρκούν μετά την παρέλευση τριετίας, με την παρ. 2 εισάγεται υποχρέωση του συνδίκου να υποβάλει έκθεση στον εισηγητή εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης της διαδικασίας. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση κριθεί αδικαιολόγητη από τον εισηγητή, ο τελευταίος με πράξη του αντικαθιστά τον σύνδικο.
3. Τέλος, τίθεται ως κρίσιμος χρόνος για την εφαρμογή της νέας απλοποιημένης διαδικασίας πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων η ημερομηνία έκδοσης/δημοσίευσης της απόφασης με την οποία κηρύσσεται ο οφειλέτης σε κατάσταση πτώχευσης. Η εν λόγω απόκλιση από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης πτώχευσης, ως προς την αναδρομικότητα των διατάξεων, αιτιολογείται κυρίως από το γεγονός ότι η αναδρομική εφαρμογή δεν επηρεάζει εν προκειμένω την προδικασία της αίτησης πτώχευσης ούτε μεταβάλλει ουσιωδώς το νομικό καθεστώς από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης πτώχευσης και εντεύθεν. Επιπλέον, η άνω επιλογή διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων με συνέπεια την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους και την επιτάχυνση της διαδικασίας σε μεγαλύτερο αριθμό πτωχεύσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης μέχρι τη συζήτησή της και την έκδοση απόφασης επ’ αυτής ενδεχομένως να έχει μεσολαβήσει ικανός χρόνος, γεγονός το οποίο θα έχει ως συνέπεια την αδικαιολόγητη περιστολή του πεδίου εφαρμογής του νόμου.Άρθρο 63
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, εισαγγελικός λειτουργός με βαθμό εισαγγελέα εφετών ή αντεισαγγελέα εφετών, από εκείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«O Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει ως αρμοδιότητα τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τελέσεως κάθε είδους φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών, εφόσον αυτά διαπράττονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή βλάπτουν σοβαρά την εθνική οικονομία. Η κατά τόπο αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος επεκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, για την άσκηση των καθηκόντων του , ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει την εποπτεία, καθοδήγηση και το συντονισμό των ενεργειών των γενικών κατά το άρθρο 33 παράγραφος 1 περίπτωση α' του Κ.Π.Δ. και ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, ιδίως δε υπαλλήλων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, εντός των σχετικών αρμοδιοτήτων τους».
3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«προτάσσοντας εκείνες τις υποθέσεις που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Για τη διερεύνηση των υποθέσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητά του ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, ο αναπληρωτής αυτού και οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τον συνεπικουρούν μπορούν να παραγγέλλουν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης αποκλειστικά από τους κατά την παράγραφο 3 γενικούς ή ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους. Ειδικά για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης παραγγέλλεται αποκλειστικά και μόνο στους τελωνειακούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και μόνο για υποθέσεις που εμπίπτουν στις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Οι λοιποί υπάλληλοι της ΑΑΔΕ που έχουν προανακριτικά καθήκοντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας που εκδίδεται μόνο μετά από αίτημα της ελεγκτικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ στην οποία ανήκουν προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ που αναφέρονται σε αυτό διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, για υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί και διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, εισαγγελική παραγγελία και έχουν προτεραιοποιηθεί ή πρόκειται να προτεραιοποιηθούν έως τις 31.7.2017. β) Με την επιφύλαξη της περ. α΄ της παρούσας παραγράφου, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και οι λοιποί Εισαγγελείς δεν παραγγέλλουν στις Υπηρεσίες και το προσωπικό της ΑΑΔΕ τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, ούτε διαβιβάζουν με οποιαδήποτε διαδικασία εντολές ή αιτήματα διενέργειας φορολογικών ελέγχων. Η εκτέλεση των ανωτέρω εισαγγελικών παραγγελιών ανατίθεται σε Υπηρεσία εκτός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους, που εποπτεύονται από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και με αρμοδιότητα την έρευνα τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής ή λοιπών
οικονομικών αδικημάτων. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2017.»
5. Η παρ. 7 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που έχει ορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και ο αναπληρωτής αυτού μπορούν να παραγγέλλουν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, χωρίς να στερούνται τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, μετά το πέρας της οποίας ενημερώνονται εγγράφως για την πορεία της.
6. Η παρ. 8 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εισαγγελικοί λειτουργοί της παραγράφου 1 έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για τις υποθέσεις τις οποίες ερευνούν, μη υποκείμενοι στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου είδους απορρήτου και σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής ή οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με ισχύοντες κανόνες ιχνηλασιμότητας. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν, με αιτιολογημένη διάταξή τους σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, ακινήτων και κινητών, προς το σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σε περίπτωση διενεργούμενης ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης για την εξακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος που μπορεί να παρατείνεται είτε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από τον Οικονομικό Εισαγγελέα ή τον αναπληρωτή του, είτε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από Εισαγγελικό λειτουργό που συνεπικουρεί τον Οικονομικό Εισαγγελέα, λόγω δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης της διενεργούμενης, κατά τα ανωτέρω, ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης. Η διάταξη εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ' ου ή τρίτου και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η δέσμευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης προς τον οργανισμό ή την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. Ως χρονική στιγμή αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης της παρούσας παραγράφου προς τους αρμόδιους οργανισμούς και υπηρεσίες λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε τηλεομοιοτυπικά, η διάταξη στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Με τον ίδιο τρόπο η διάταξη γνωστοποιείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων , η οποία δεν κωλύεται να λαμβάνει όλα τα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέτρα διασφάλισης. Η διάταξη επιδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών στον καθ' ου ή στον τρίτο, οι οποίοι δύνανται να προσφύγουν και να ζητήσουν την άρση της με αίτησή τους είτε προς το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από τον Οικονομικό Εισαγγελέα ή τον αναπληρωτή του, είτε προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από εισαγγελικό λειτουργό που συνεπικουρεί τον Οικονομικό Εισαγγελέα, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλείται ή τροποποιείται αντίστοιχα, εάν προκύψουν νέα στοιχεία. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης: i) στην περίπτωση που παραγγέλλεται από τον Οικονομικό Εισαγγελέα άσκηση ποινικής δίωξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Π.Δ. και ii) στην περίπτωση αρχειοθέτησης της ποινικής δικογραφίας η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν τυχόν διασφαλιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί από τη φορολογική διοίκηση, ούτε εμποδίζουν την τελευταία να λάβει τέτοια μέτρα. Με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος, κατά την παράγραφο 2, Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να παραγγέλλει την έκδοση της διάταξης του παρόντος άρθρου και προς τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος εκδίδει τη διάταξη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα. Η προσφυγή κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών εισάγεται στο κατά τόπο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Στην περίπτωση έκδοσης διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών σύμφωνα με τα δύο προηγούμενα εδάφια, το κατά τόπο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών είναι αρμόδιο και για την έκδοση βουλεύματος, με το οποίο δύναται να παραταθεί η διάρκεια της δέσμευσης, σε περίπτωση δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης της διενεργούμενης ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης.»Αιτιολογική


Άρθρο 63
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος
& Άρθρο 64
Ανακοίνωση παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας από τις εισαγγελικές αρχές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Γενικά
Στόχος των προτεινόμενων διατάξεων είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του Γραφείου του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος με τις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπως αυτές προβλέπονται στο ν. 4389/2016, καθώς και η εν γένει ενίσχυση του συστήματος αντιμετώπισης των φορολογικών αδικημάτων. Ειδικότερα, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού εισαγγελικών παραγγελιών προς την ΑΑΔΕ για διενέργεια φορολογικού ελέγχου καθιστά άμεσα αναγκαίο τον εξορθολογισμό του συστήματος υποδοχής και διαχείρισης των εισαγγελικών παραγγελιών από τη φορολογική διοίκηση. Η υφιστάμενη κατάσταση, με την υπερφόρτωση του ελεγκτικού έργου της ΑΑΔΕ, αφαιρεί ουσιαστικά από την φορολογική διοίκηση τη δυνατότητα να καθορίσει η ίδια τα κριτήρια διενέργειας και προτεραιοποίησης των φορολογικών ελέγχων, δυσχεραίνοντας έτσι την επίτευξη του βασικού της στόχου, που είναι η βεβαίωση και η είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις: εν πρώτοις, τροποποιείται το άρθρο 17Α του ν. 2523/1997, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66). Με την τροποποίηση αυτή, μεταξύ άλλων:
α) επανακαθορίζεται το πεδίο αρμοδιότητας και εποπτείας του Οικονομικού Εισαγγελέα και να εναρμονιστεί με τη λειτουργική και διοικητική ανεξαρτησία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος σχεδίου νόμου),
β) παρέχεται η δυνατότητα στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος να διερευνά κατά προτεραιότητα σοβαρές υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων (παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος σχεδίου νόμου),

γ) καθορίζονται οι γενικοί και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, του αναπληρωτή του και των εισαγγελικών λειτουργών που τον συνεπικουρούν (παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος σχεδίου νόμου),
δ) παρέχεται στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και στον αναπληρωτή του και η δυνατότητα να παραγγέλλουν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών (παρ. 5 του άρθρου 1 του παρόντος σχεδίου νόμου), και,
ε) εξειδικεύονται ορισμένες ρυθμίσεις πλαισίου σχετικά με τις διαδικασίες επιβολής και παράτασης της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών (ακινήτων και κινητών) εν γένει στοιχείων κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης (παρ. 6 του άρθρου 1 του παρόντος σχεδίου νόμου).
Περαιτέρω, στο παρόν προστίθεται νέα διάταξη, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στις εισαγγελικές αρχές να διαβιβάζουν στη φορολογική διοίκηση πληροφορίες που τίθενται υπόψιν τους και αξιολογούνται ως ενδεχομένως χρήσιμες για διενέργεια φορολογικού ελέγχου, χωρίς να δεσμεύουν τη Φορολογική Διοίκηση με παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση (άρθρο 64 του σχεδίου νόμου).

Επί των επιμέρους άρθρων


Επί του άρθρου 63

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.
Με το άρθρο 63 του προτεινόμενου σχεδίου νόμου τροποποιούνται οι παρ.
1, 3, 4, 5,7 και 8 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 όπως ισχύει.
Ειδικότερα:
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 63 του παρόντος, καθιερώνεται η λειτουργική αναβάθμιση του θεσμού του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, αφού πλέον θα είναι δυνατός ο ορισμός εισαγγελικού λειτουργού που φέρει τον βαθμό του

εισαγγελέα εφετών από εκείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, σε αντίθεση με σήμερα, που Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να οριστεί εισαγγελικός λειτουργός με βαθμό αντεισαγγελέα εφετών από εκείνους που υπηρετούν στην ίδια υπηρεσία.
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 63 του παρόντος τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997, όπως ισχύει προκειμένου να επανακαθοριστεί το πεδίο αρμοδιότητας και εποπτείας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και να εναρμονιστεί με τη λειτουργική και διοικητική ανεξαρτησία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πιο συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη διάταξη, στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ανήκει η εποπτεία, η καθοδήγηση και ο συντονισμός των ενεργειών των γενικών, κατά το άρθρο 33 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του Κ.Π.Δ., και ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, ιδίως, δε, υπαλλήλων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), εντός των σχετικών αρμοδιοτήτων τους. Με την ίδια προτεινόμενη διάταξη τίθενται υπό την εποπτεία του Οικονομικού Εισαγγελέα και οι υπηρετούντες στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας αστυνομικοί.
3. Με την παρ. 3 του άρθρου 63 του παρόντος προστίθεται στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997, όπως ισχύει, η φράση: «προτάσσοντας εκείνες τις υποθέσεις που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος θα ενημερώνεται για όλες τις καταγγελίες και τις πληροφορίες που περιέχονται στις υπηρεσίες της παραγράφου 3 του άρθρου 17 Α του ν. 2523/1997 για εγκλήματα της αρμοδιότητάς του, θα αξιολογεί δε και θα διερευνά τις πληροφορίες αυτές, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του, σχετικά με αυτά, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο. Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται στον Οικονομικό Εισαγγελέα η δυνατότητα να διερευνά κατά προτεραιότητα σημαντικές υποθέσεις υψηλού επιπέδου φοροδιαφυγής, με απώτερο στόχο την βελτίωση της απόδοσης του διωκτικού και του ερευνητικού έργου, και, κατ’ επέκταση, την αξιοποίηση της εποπτείας που έχει ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος επί του συνόλου της διωκτικής και ελεγκτικής δραστηριότητας στο πεδίο της οικονομικής εγκληματικότητας.

4. Με την παρ. 4 του άρθρου 63 του παρόντος αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997, όπως ισχύει, ούτως ώστε να καθοριστεί το πεδίο αρμοδιότητας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, του αναπληρωτή του και των εισαγγελικών λειτουργών που τον συνεπικουρούν ως προς τη παραγγελία της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, ο αναπληρωτής αυτού και οι εισαγγελικοί λειτουργοί, που τον συνεπικουρούν αποκλειστικά μπορούν να παραγγέλλουν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης στους γενικούς κατά το άρθρο 33 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ του Κ.Π.Δ. ή στους ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους και ιδίως στους υπαλλήλους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας. Επίσης, με την παρούσα παράγραφο καθορίζονται, κατά τις ειδικότερες επιμέρους προτεινόμενες διατάξεις, αναλυτικές ρυθμίσεις για τις κατηγορίες προανακριτικών υπαλλήλων οι οποίοι υπάγονται διοικητικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι των Τελωνείων και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Επιπλέον ορίζεται ότι οι λοιποί υπάλληλοι της ΑΑΔΕ που έχουν προανακριτικά καθήκοντα διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας που δύναται να εκδόσει ο Οικονομικός Εισαγγελέας ύστερα από σχετικό αίτημα που του απευθύνουν.
Μια σημαντική τομή που επέρχεται με την παρούσα ρύθμιση είναι η Ίδρυση Ειδικής Υπηρεσίας, η οποία θα στελεχωθεί από προανακριτικούς υπαλλήλους υπό την εποπτεία του Οικονομικού Εισαγγελέα, οι οποίοι, έχουν το καθήκον να εκτελούν τις Εισαγγελικές Παραγγελίες του Οικονομικού Εισαγγελέα και των λοιπών Εισαγγελέων για την διεξαγωγή προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης. Οι ως άνω προανακριτικοί υπάλληλοι θα έχουν την αρμοδιότητα έρευνας τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής ή λοιπών οικονομικών αδικημάτων.
Με το τελευταίο εδάφιο της προτεινόμενης ρύθμισης καθορίζεται η 1η
Αυγούστου 2017 ως ο χρόνος της έναρξης ισχύος της συγκεκριμένης ρύθμισης.
5. Με την παρ. 5 του άρθρου 63 του παρόντος αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997, προκειμένου να παρέχεται, πλην του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, και στον αναπληρωτή αυτού η δυνατότητα να

παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης ενημερώνονται εγγράφως για την πορεία της. Για την εν λόγω παραγγελία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που έχει ορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997. Η επέκταση αυτή τίθεται προς άρση ερμηνευτικών αμφισβητήσεων.
6. Με την παρ. 6 του άρθρου 63 του παρόντος αντικαθίσταται η παράγραφος 8 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997. Οι αλλαγές, ως προς τα επιμέρους εδάφια της υπό αντικατάσταση τροποποίηση παραγράφου έχουν ως εξής:
α) το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 τροποποιείται με τρόπο ώστε να εξειδικεύεται η διαδικασία πρόσβασης των Εισαγγελικών Λειτουργών της παρ. 1 του άρ. 17 Α του ν. 2523/1997 στις πληροφορίες που είναι χρήσιμες για την άσκηση του έργου τους.
β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 αντικαθίσταται με τρόπο ώστε να υπάρξει διαφοροποίηση ως προς το αρμόδιο Συμβούλιο για την έκδοση βουλεύματος για την παράταση του χρονικού διαστήματος της δέσμευσης που επιβάλλεται σύμφωνα με το ίδιο εδάφιο. Κατά την ισχύουσα ρύθμιση, αρμόδιο για την παράταση της εν θέματι διάταξης είναι πάντοτε το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, ανεξαρτήτως του εάν η διάταξη εξεδόθη από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή τον αναπληρωτή του (που σήμερα έχουν τον βαθμό του αντεισαγγελέως εφετών) ή από τους εισαγγελικούς λειτουργούς που συνεπικουρούν τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος (που φέρουν το βαθμό του εισαγγελέως ή του αντεισαγγελέως πρωτοδικών). Με την προτεινόμενη ρύθμιση, εάν η δέσμευση επέρχεται δυνάμει διατάξεως ενός εκ των εισαγγελικών λειτουργών που συνεπικουρούν τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, θα δύναται να παραταθεί με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για την αποσυμφόρηση του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών από έκδοση βουλευμάτων επί διατάξεων που εκδόθηκαν από εισαγγελικούς λειτουργούς που δεν έχουν τον βαθμό που αντιστοιχεί στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών.
γ) Το έβδομο εδάφιο της παρ. 8 του άρ. 17Α τροποποιείται κατ΄ αντίστοιχο τρόπο με την αλλαγή που επέρχεται στο μόλις προαναφερθέν β’ εδάφιο της ίδιας

παραγράφου, ως προς την αρμοδιότητα του Συμβουλίου που κρίνει επί της προσφυγής που ασκείται από τους έχοντες έννομο συμφέρον για άρση της προαναφερθείσας δέσμευσης. Έτσι, εάν η δέσμευση εκδόθηκε με διάταξη του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του αναπληρωτή του, η αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για κρίση επί προσφυγής για την άρση της δέσμευσής παραμένει. Εάν η δέσμευση εκδόθηκε με διάταξη ενός/μίας εκ των εισαγγελικών λειτουργών που συνεπικουρούν τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, αρμόδιο για να κρίνει επί προσφυγής για την άρση της ως άνω δέσμευσης είναι, με την προτεινόμενη διάταξη, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών.
δ) Περαιτέρω στο δέκατο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρ. 17Α του νόμου 2523/1997 προστίθεται η φράση: «ούτε εμποδίζουν την τελευταία να λάβει τέτοια μέτρα». Η εν λόγω προσθήκη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να παρέχεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η δυνατότητα να λαμβάνει διασφαλιστικά μέτρα μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης, σε περιπτώσεις που είτε παραγγέλλεται από τον Οικονομικό Εισαγγελέα άσκηση ποινικής δίωξη και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κ.Π.Δ., είτε η ποινική δικογραφία αρχειοθετείται και η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών (ακινήτων και κινητών) εν γένει στοιχείων αίρεται αυτοδικαίως.
ε) Τέλος, με την προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 8 του άρ. 17Α του ν. 2523/1997 καλύπτεται ένα ζήτημα αρμοδιότητας για τις περιπτώσεις που η διάταξη δέσμευσης έχει διαταχθεί, κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Κατά το ισχύον σήμερα δίκαιο, υπάρχει πρόβλεψη για την αρμοδιότητα του κατά τόπο αρμοδίου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών να κρίνει επί της προσφυγής για την άρση της δέσμευσης που διατάσσεται από τον κατά τόπο εισαγγελέα πρωτοδικών ως ανωτέρω. Με την προτεινόμενη προσθήκη εδαφίου, το ίδιο Συμβούλιο καθίσταται αρμόδιο και για την παράταση της υπό τους ανωτέρω όρους διαταχθείσας δέσμευσης.Άρθρο 64

Γνωστοποίηση παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας από τις εισαγγελικές αρχές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ο αρμόδιος Εισαγγελέας δύναται να γνωστοποιεί εγγράφως στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πιθανολογούμενες παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, διαβιβάζοντας έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά μέσα που περιέρχονται στη διάθεσή του, τα οποία μπορούν να αξιοποιούνται από την ως άνω Αρχή στο σύστημα ανάλυσης κινδύνου της, στο πλαίσιο του φορολογικού ή τελωνειακού ελέγχου, όταν κρίνεται σκόπιμο από αυτήν, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Η γνωστοποίηση του προηγουμένου εδαφίου δεν επέχει θέση εισαγγελικής παραγγελίας για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης σύμφωνα με τον ΚΠΔ, ούτε δεσμεύει την ΑΑΔΕ για διενέργεια ελέγχου. Επιτρέπεται σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, ακόμη και σε περίπτωση θέσης της υπόθεσης στο αρχείο κατ’ άρθρο 43 ΚΠΔ ή περάτωσής της καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Ο Εισαγγελέας δεν προβαίνει σε γνωστοποίηση, εάν κρίνει ότι αυτή δυσχεραίνει ουσιωδώς την έρευνα για την τέλεση ποινικού αδικήματος.


Επί του άρθρου 64

Ανακοίνωση παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας από τις εισαγγελικές αρχές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων


Με το άρθρο 64 του παρόντος σχεδίου νόμου, εισάγεται νέα, ειδική, διάταξη, με την οποία παρέχεται στις εισαγγελικές αρχές η δυνατότητα να διαβιβάζουν πληροφορίες που δεν είναι άμεσα ποινικά ερευνητέες (λ.χ. λόγω χαμηλού ποσού φοροδιαφυγής που δεν επιτρέπει την ποινική δίωξη, ή λόγω παράβασης που δεν στοιχειοθετεί πλέον ποινικό αδίκημα) στη φορολογική αρχή και να μην τίθενται αποκλειστικά στο αρχείο σύμφ. με το άρ. 43 ΚΠΔ. Έτσι, οι πληροφορίες των εισαγγελικών αρχών μπορούν να δοθούν στην φορολογική διοίκηση με πρωτοβουλία πλέον των εισαγγελικών αρχών, και όχι μόνο με πρωτοβουλία της φορολογικής διοίκησης όπως επιτρέπεται σήμερα. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν τη δεσμευτικότητα εισαγγελικής παραγγελίας και μπορούν να αξιοποιηθούν από την ΑΑΔΕ με βάση το συστημα ανάλυσης κινδύνου.
Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών στη Φορολογική Διοίκηση, ο οποίος δεν είναι προσπελάσιμός σήμερα, για να επιτευχθεί από την πλευρά της η καίριας ταξινόμηση των χαρακτηριστικών επικινδυνότητας φοροδιαφυγής (risk profiling). Επίσης η ως άνω διάταξη μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο προς τον σκοπό της πρόταξης των σημαντικών υποθέσεων από την πλευρά του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, όπως άλλωστε προκύπτει και από την προτεινόμενη, με το παρόν σχέδιο νόμου προσθήκη στην παρ. 4 του άρ. 17Α του ν. 2523/1997.


Άρθρο 65

Ευθύνη των εκπροσώπων του Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων από πράξεις αναδιάρθρωσης δανείων ή άλλων οφειλών
1. Όσοι από τον νόμο ή από δικαιοπραξία έχουν την επιμέλεια ή τη με οποιονδήποτε τρόπο διαχείριση δημόσιας περιουσίας ή περιουσίας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιουσίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη) δεν υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις, τις οποίες τελούν για την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή διαγραφής δανείων, οφειλών ή χρεών, κατά τα οριζόμενα στον Πτωχευτικό Κώδικα ή στον ν. 4469/2017 (Α΄62) ή στους νόμους που διέπουν τη λειτουργία τους, εφόσον αυτές είναι σύμφωνες με τους προβλεπόμενους στους ανωτέρω νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους, κανόνες και διαδικασίες, τα οριζόμενα στους εσωτερικούς κανονισμούς και τα καταστατικά των νομικών προσώπων που εκπροσωπούν και συντρέχουν σωρευτικά, όπου προσήκει, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι πράξεις ή παραλείψεις τελούνται με σκοπό είτε τη ρύθμιση των οφειλών για την είσπραξη τουλάχιστον μέρους της απαίτησης είτε, αν πρόκειται για οφειλές επιχειρήσεων, τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης με βάση συμφωνία εξυγίανσης ή σχέδιο αναδιοργάνωσης, με το οποίο αποβλέπουν στην εξασφάλιση είσπραξης τουλάχιστον μέρους της απαίτησης,
β) δεν οδηγούν σε χειροτέρευση της πραγματικής οικονομικής θέσης του νομικού προσώπου του δανειστή, από αυτή στην οποία θα επερχόταν, αν ο οφειλέτης, η οφειλή του οποίου αναδιαρθρώνεται ή διαγράφεται, ετίθετο άμεσα σε εκκαθάριση ή ρευστοποίηση του ενεργητικού του σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του.
2. Για πράξεις ή παραλείψεις της προηγούμενης παραγράφου, ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Στην αίτηση πρέπει να τεκμηριώνεται ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι οι ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις τελέστηκαν κατά παράβαση των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου.
3. Όσοι από τον νόμο ή από δικαιοπραξία έχουν την επιμέλεια ή με τη οποιονδήποτε τρόπο διαχείριση περιουσίας πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη) δεν υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τις οποίες τελούν για την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή διαγραφής δανείων, οφειλών ή χρεών, κατά τα οριζόμενα στον Πτωχευτικό Κώδικα ή στον ν. 4469/2017 (Α΄ 62) ή στο ν. 3869/2010 (Α΄ 130) ή στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 145 επ. του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) ή στα άρθρα 2 και 3 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), εφόσον αυτές είναι σύμφωνες με τους προβλεπόμενους στους ανωτέρω νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους, κανόνες και διαδικασίες, τα οριζόμενα στους εσωτερικούς κανονισμούς και τα καταστατικά των νομικών προσώπων που εκπροσωπούν και τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους και συντρέχουν σωρευτικά, όπου προσήκει, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι πράξεις ή παραλείψεις τελούνται με σκοπό είτε την είσπραξη μέρους τουλάχιστον της απαίτησης είτε, αν πρόκειται για επιχειρηματικά δάνεια, τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης με βάση συμφωνία εξυγίανσης ή σχέδιο αναδιοργάνωσης και διάσωσης, με το οποίο αποβλέπουν στην εξασφάλιση είσπραξης τουλάχιστον μέρους της απαίτησης,
β) κατά την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή διαγραφής των δανείων, οφειλών ή χρεών δεν παραβιάζονται οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαχείριση οφειλών σε καθυστέρηση και τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, και τηρούνται οι κανόνες που προβλέπονται στην εγκεκριμένη πολιτική αναδιαρθρώσεων των ως άνω ιδρυμάτων,
γ) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων του πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων προκειμένου για ειδικούς εκκαθαριστές,

δ) δεν οδηγούν σε χειροτέρευση της πραγματικής οικονομικής θέσης του νομικού προσώπου του δανειστή, από αυτή στην οποία θα επερχόταν, αν ο οφειλέτης, η οφειλή του οποίου αναδιαρθρώνεται ή διαγράφεται, ετίθετο άμεσα σε εκκαθάριση ή ρευστοποίηση του ενεργητικού του σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για την αναδιάρθρωση ή διαγραφή δανείων, οφειλών ή χρεών από διμερείς συμφωνίες μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος και οφειλέτη, που αποβλέπουν στην εφαρμογή της εσωτερικής εγκεκριμένης πολιτικής διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, είτε επιχειρήσεων είτε ιδιωτών στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας (απόφαση 195/1/29.7.2016, Β΄ 2376).
4. Για πράξεις ή παραλείψεις της προηγούμενης παραγράφου ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση τριμελούς Επιτροπής που αποτελείται από έναν Αρεοπαγίτη και δύο Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι οποίοι ορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ορίζει τα ανωτέρω πρόσωπα καθώς και τους αναπληρωτές τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, που ορίζεται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, συντάσσει ειδική και εμπεριστατωμένη γνώμη, την οποία υποχρεούται να υποβάλλει στην ανωτέρω Επιτροπή εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών σχετικά με την παράβαση ή μη των όρων που προβλέπονται στις περ. β’ και γ’ της προηγούμενης παραγράφου. Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών αρχίζει από την επομένη της υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος της ανωτέρω Επιτροπής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Επιτροπή αναζητά, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, συμπληρωματικά στοιχεία από οποιαδήποτε υπηρεσία ή τρίτο, ιδίως από ειδικευμένο εμπειρογνώμονα. Στην αίτηση της Επιτροπής προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα πρέπει να τεκμηριώνεται ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι οι ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις τελέστηκαν κατά παράβαση των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο προϋποθέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγκροτείται η Επιτροπή και τοποθετούνται τα μέλη της και οι αναπληρωτές τους για θητεία ενός (1) έτους, η οποία μπορεί να ανανεώνεται άπαξ για ένα (1) έτος. Τα μέλη της Επιτροπής ασκούν τα ανωτέρω καθήκοντα παράλληλα με τα κύρια δικαστικά τους καθήκοντα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατηγορίας ΠΕ ως Γραμματείς της Επιτροπής.
5. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και η Επιτροπή της παρ. 4 υποχρεούνται, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή της καταγγελίας, να υποβάλλουν στον αρμόδιο εισαγγελέα την αίτηση των παρ. 2 και 4 ή να κοινοποιήσουν την απόφαση περί μη υποβολής της.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο σε πράξεις ή παραλείψεις σχετικές με αναδιαρθρώσεις ή διαγραφές δανείων, οφειλών και χρεών που τελούνται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

Αιτιολογική 

Άρθρο 65

Ευθύνη των εκπροσώπων του Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων από πράξεις αναδιάρθρωσης δανείων ή άλλων οφειλών

Με τις προτεινόμενες διατάξεις εξειδικεύονται τα κριτήρια περιορισμού της ποινικής και αστικής ευθύνης των διαχειριστών για πράξεις ή παραλείψεις τις οποίες τέλεσαν για την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή διαγραφής χρεών κατά τα οριζόμενα στους αναφερόμενους νόμους, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυθαίρετων διώξεων των εν λόγω προσώπων.

Ειδικότερα, οι κανόνες επιμέλειας που πρέπει να τηρούν οι διαχειριστές δημόσιας περιουσίας, περιουσίας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιουσίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, κατά τις πράξεις που τελούν για την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή διαγραφής χρεών στο πλαίσιο των αναφερόμενων νόμων, παρατίθενται στην παρ. 1 του άρθρου, ενώ οι αντίστοιχοι κανόνες που πρέπει να τηρούν οι διαχειριστές περιουσίας πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων εξειδικεύονται στην παρ. 3.
Επιπλέον, με τις παρ. 2 και 4 του παρόντος, εισάγεται ως δικονομική προϋπόθεση για την άσκηση ποινικής δίωξης η υποβολή αίτησης από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, όσον αφορά τους διαχειριστές δημόσιας περιουσίας (παρ. 2) και την ειδική Τριμελή Επιτροπή μετά από γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ό,τι αφορά τους διαχειριστές περιουσίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (παρ. 4). Η αίτηση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης της παρ. 2 και της τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 πρέπει να περιέχουν ειδική αιτιολογία σχετικά με την παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου, αντίστοιχα. Η εν λόγω αίτηση φέρει τον χαρακτήρα αίτησης της αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και δεν υπόκειται στις χρονικές προθεσμίες της έγκλησης. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται περαιτέρω ο διαχειριστής από τον κίνδυνο αυθαίρετων και πρόωρων διώξεων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η αποτελεσματικότητα του ποινικού δικαιοδοτικού μηχανισμού στον βαθμό που μία καθ΄ ύλην αρμόδια αρχή ενημερώνει με εγκυρότητα και ακρίβεια τα αρμόδια ποινικά όργανα σε σχέση με τα πραγματικά και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το εκάστοτε αδίκημα.
Περαιτέρω, με την παρ. 5 καθιερώνεται η υποχρέωση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και της τριμελούς Επιτροπής να υποβάλλουν την αίτηση δίωξης ή να κοινοποιήσουν την απόφαση περί μη υποβολής της, προς τον αρμόδιο εισαγγελέα, εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων μηνών από τη λήψη της καταγγελίας.
Με την παρ. 6 διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο σε πράξεις ή παραλείψεις σχετικές με αναδιαρθρώσεις ή διαγραφές δανείων,

οφειλών και χρεών που λαμβάνουν χώρα μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και δεν έχουν εφαρμογή για πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα ως προς τη χορήγηση των δανείων αυτών ή τη γένεση άλλου είδους οφειλών ή χρεών. Ως εκ τούτου, οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν αναιρούν την ποινική, αστική ή πειθαρχική ευθύνη για δάνεια που χορηγήθηκαν χωρίς να ληφθούν οι αναγκαίες εξασφαλίσεις σύμφωνα με τους εκάστοτε κατά περίπτωση ισχύοντες εποπτικούς κανόνες, όπως αυτοί καθορίζονται κατά περίπτωση από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και την εγκεκριμένη πολιτική χορήγησης δανείων κάθε πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή νομικού προσώπου ή υπηρεσίας.
 


 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»Άρθρο 66

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)


1. Στην περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4270/2014 προστίθεται υποπερ. γγ) ως εξής:
«γγ) Τα όρια που περιλαμβάνονται στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο, όπως προβλέπεται στο άρθρο τρίτο του ν. 4063/2012 (Α΄71) και συγκεκριμένα στον τίτλο ΙΙΙ - άρθρο 3 της Κύρωσης της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την οποία επισημαίνει κατά την αξιολόγηση των άρθρων 42 και 58.»
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4270/2014 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Η διαπίστωση από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι η περιληπτική εισηγητική έκθεση του προσχεδίου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού συμμορφώνεται με τα όρια που προβλέπονται στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο του άρθρου τρίτου του ν.

4063/2012 αποτελεί προϋπόθεση για την κατάθεση του προσχεδίου, όπως περιγράφεται στην παρ. 1.»


Άρθρο 67
Τροποποίηση των άρθρων 8 και 13 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) για το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
1. Το άρθρο 8 του ν. 4270/14 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8:

Στελέχωση των υπηρεσιών

1. Για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου συνιστώνται είκοσι (20) θέσεις προσωπικού. Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού γίνεται με: α) διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), β) με μετάταξη ή απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, με την εξαίρεση των φορέων του Β΄ κεφαλαίου του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). Για τους υπαλλήλους αυτούς εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Το προσωπικό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου υπάγεται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α 176) και του Μέρους Γ΄ του ν. 4369/2015 (Α΄ 33), όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι αποδοχές των μελών του προσωπικού που προέρχονται από απόσπαση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες από εκείνες που θα λάμβαναν στην οργανική τους θέση.
2. Από τις είκοσι (20) συνιστώμενες θέσεις:

α) οι εννέα (9) είναι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ). Για τις θέσεις αυτές απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε κάποιον ή κάποιους εκ των τομέων της οικονομετρίας, των μακροοικονομικών, της δημοσιονομικής πολιτικής, των χρηματαγορών, των θεσμών ή της πολιτικής οικονομίας.

β) οι πέντε (5) Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΠ) κατηγορίας ΠΕ στους προαναφερόμενους γνωστικούς τομείς και
γ) οι έξι (6) είναι θέσεις διοικητικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, ήτοι πέντε
(5) των κλάδων «Διοικητικού» ή «Διοικητικού–Οικονομικού», και μία (1) του κλάδου
«Πληροφορικής».

Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994. Τα επιμέρους λειτουργικά, διοικητικά και ερευνητικά καθήκοντα του προσωπικού ανατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.
3. Οι υπηρεσίες του Δημοσιονομικού Συμβουλίου οργανώνονται σε δύο τμήματα ως ακολούθως: α) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και β) Τμήμα Μελετών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται των υπηρεσιών και δύναται να μεταβιβάζει μέρος των συναφών αρμοδιοτήτων του κατά τα προβλεπόμενα από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων επιλέγονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Υ.Σ.). Ο προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών επιλέγεται μεταξύ των υπηρετούντων σε θέση ΕΕΠ και ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης επιλέγεται μεταξύ όλων των υπηρετούντων υπαλλήλων ανεξαρτήτως κλάδου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να συνιστώνται εντός των επιμέρους τμημάτων και άλλα γραφεία ή αυτοτελή γραφεία. Μέχρι την κατά τα ανωτέρω επιλογή εκ μέρους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει καθήκοντα προϊσταμένου ή υπευθύνου αυτοτελούς γραφείου ή γραφείου σε υπαλλήλους που υπηρετούν με απόσπαση. Η πρώτη επιλογή προϊσταμένων, αν λείπουν οι απαιτούμενες αξιολογήσεις, γίνεται κατ’ εξαίρεση με βάση το συνολικό χρόνο αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου. Οι αρμοδιότητες και τα λεπτομερή καθήκοντα των προϊσταμένων των τμημάτων εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΔΣ. Στον ίδιο Κανονισμό ορίζεται και η θητεία αυτών. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων δικαιούνται το από το νόμο προβλεπόμενο επίδομα θέσης ευθύνης.

4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του προσωπικού έχει διετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. από δύο (2) μέλη του Δ.Σ. και από έναν (1) αιρετό εκπρόσωπο των υπαλλήλων. Τα μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων ένας ορίζεται Πρόεδρος του Υ.Σ., αναδεικνύονται μετά από κλήρωση Κατ’ εξαίρεση, η θητεία του πρώτου Υ.Σ. λήγει αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριμήνου από την πλήρωση του 80% των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων προσωπικού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).
5. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο που επιλαμβάνεται των υποθέσεων των υπαλλήλων συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τα δύο μέλη του Δ.Σ. τα οποία δεν μετέχουν στο Υ.Σ. καθώς και από δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τα Υπηρεσιακά και τα Πειθαρχικά Συμβούλια, όπως εκάστοτε ισχύουν.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 4270/2014 τροποποιείται ως εξής:

«3. Η οικονομική διαχείριση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου καθορίζεται από εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ., μπορεί να ανατίθεται, μετά από εκτίμηση των πραγματικών υπηρεσιακών δυνατοτήτων και αναγκών, η άσκηση των αρμοδιοτήτων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των άρθρων 24, 26 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των οικονομικών θεμάτων του Ε.Δ.Σ. , στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, κατ’ αναλογία των προβλεπομένων στην παρ. 3β του άρθρου 24, χωρίς αυτό να συνιστά παραβίαση της ανεξαρτησίας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Μέχρι να καταστεί δυνατή η σύσταση και λειτουργία τμήματος με αμιγώς οικονομικές αρμοδιότητες κατά τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 69Γ, οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 69Γ μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να ανατίθενται στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης που συνιστάται με το άρθρο 8 παρ. 3 και στα συνιστώμενα σε αυτό αυτοτελή ή μη αυτοτελή γραφεία. Ο προϊστάμενος του τμήματος διοικητικής υποστήριξης μπορεί στην περίπτωση αυτή να ασκεί τις αρμοδιότητες του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών.»
3. Στο άρθρο 13 του νόμου 4270/2014 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Το Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ. μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του, να απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου Επιστημονικού Συμβούλου σε διακεκριμένους επιστήμονες με αναγνωρισμένο έργο σε πεδία συναφή προς τις αρμοδιότητές του. Έργο των Επιτίμων Συμβούλων είναι η παροχή συμβουλευτικών ή γνωμοδοτικών υπηρεσιών επί τη βάσει των ερωτημάτων που τους απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο, παρέχεται σε άμισθη βάση και διενεργείται υπό την άμεση εποπτεία του. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για κάθε σχετική διοικητική και λειτουργική μέριμνα και οφείλει να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αποφυγή της διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10. Η ιδιότητα του Επίτιμου Επιστημονικού Συμβούλου μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., αν κριθεί ότι στοιχειοθετούνται πράξεις που αντίκεινται στην αποστολή του Δημοσιονομικού Συμβουλίου ή δεν συνάδουν με το κύρος του θεσμού.»


Άρθρο 68

Τροποποιήσεις των άρθρων 81 και 83 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
1.Ο τίτλος του άρθρου 81 του ν. 2960/2001(Α΄ 265), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης»

2. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001 καταργούνται.

3. Ο τίτλος του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 83 του ν.2960/2001 καταργείται.

5. Η παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι ποσότητες, οι όροι και οι διατυπώσεις των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης των παραγράφων 1 και 3, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.».
6. Οι Υπουργικές Αποφάσεις Φ.811/337/2008, Φ.812/338/2008 (Β΄ 1380) και Φ.230/111/2008 (Β΄ 334) καταργούνται. Καταργείται επίσης κάθε άλλη υπουργική απόφαση ή διάταξη υπουργικής απόφασης, κατά το μέρος που αφορά στην ισοπροπυλική αλκοόλη και εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 81 και της παραγράφου 4 του άρθρου 83 του ν.2960/2001, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 27 του ν.2127/1993 (Α΄48 ).
 


 

Αιτιολογική άρθρα 66-68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» Άρθρο 66
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)

Η προτεινόμενη διάταξη στοχεύει στην ομαλή μετάβαση στην περίοδο μετά την λήξη της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM) και στη διασφάλιση της συμφωνίας του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού με τα όρια που περιλαμβάνονται στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο, όπως έχει συμφωνηθεί και δεσμεύει τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της 2ας Μαρτίου 2012. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η ενίσχυση του ρόλου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου .
Άρθρο 67

Τροποποίηση των άρθρων 8 και 13 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) για το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
Η σημασία του ρόλου του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ) συνίσταται στην παρακολούθηση και ανάλυση της ακολουθούμενης δημοσιονομικής πολιτικής και τήρησης των δημοσιονομικών κανόνων. Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου και στην επίτευξη της αποτελεσματικής λειτουργίας του ΕΔΣ. Ειδικότερα επιδιώκεται η στελέχωση του ΕΔΣ με κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό και η

αποτελεσματικότερη άσκηση των οικονομικών αρμοδιοτήτων του ώστε να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του.
Οι προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν: α) τροποποίηση του άρθρου 8 του ιδρυτικού νόμου (ν.4270/2014) που αφορά στο προσωπικό και στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, β) τροποποίηση του άρθρου 13 του ιδρυτικού νόμου που αφορά σε προσαρμογές στο νέο πλαίσιο διαχείρισης των οικονομικών υποθέσεων για φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και γ) προσθήκη στο άρθρο 13 του ιδρυτικού νόμου με την οποία θεσπίζεται η καθιέρωση του θεσμού του επιτίμου Επιστημονικού Συμβούλου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.
Άρθρο 68

Τροποποιήσεις των άρθρων 81 και 83 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
Με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που επιβάλλεται στην ισοπροπυλική αλκοόλη, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν.2960/2001 (Α΄265)
«Εθνικός, Τελωνειακός Κώδικας». Η ισοπροπυλική αλκοόλη χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία για την παραγωγή φαρμάκων, καλλυντικών, χρωμάτων, βερνικιών και άλλων προϊόντων και οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή παραλαμβάνονται με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν.2960/01. Τα έσοδα από την εν λόγω φορολογία είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα ποσά των χορηγούμενων απαλλαγών. Η κατάργηση της φορολογίας αυτής ευθυγραμμίζεται με τις σχετικές συστάσεις της εργαλειοθήκης ΙΙΙ του ΟΟΣΑ, με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διευκόλυνση του εμπορίου και την τόνωση του ανταγωνισμού. Για σκοπούς ασφάλειας δικαίου, καταργούνται, επίσης, οι, κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 81 και της παραγράφου 4 του άρθρου 83 του ν.2960/2001, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 27 του ν.2127/1993 (Α΄48 ) εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες αφορούν στην ισοπροπυλική αλκοόλη.
 


 Άρθρο 69


1. To άρθρο 18 του ν.4172/2013 (Α’ 167) καταργείται.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 καταργείται.

3. Οι παρ. 4, 5, 6, 7 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6 αντίστοιχα .

4. Η παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2017 και εφεξής και η παρ. 2 ισχύει για παρακρατήσεις σε εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2018 και εφεξής.
 


Άρθρο 69

Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4172/2013 στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν.4172/2013, στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.Άρθρο 70

1. Το Παράρτημα III του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. ΑΓΑΘΑ

«Οι δασμολογικές κλάσεις του Παραρτήματος αυτού τέθηκαν όπως αυτές αναφέρονται στη Συνδυασμένη Ονοματολογία του έτους 2017 (Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 2016/1821 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2016, ΕΕ L 294/2016).

1. Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Εξαιρούνται τα άλογα ιπποδρομιών (Δ.Κ. ΕΧ 0101 , 0102, 0103 και 0104).
2. Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή (Δ.Κ. EX0105).
3. Κουνέλια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιία. Μέλισσες. Ακάρεα (έντομα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντομοκτόνων) (Δ.Κ. ΕΧ 0106).
4. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα, (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210). Παρασκευάσματα κρεάτων (Δ.Κ. 1601, 1602, ΕΧ 1603).
5. Ψάρια, φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, καλαμάρια, χταπόδια και σουπιές, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα. Εξαιρούνται τα συκώτια, αυγά, σπέρματα, πτερύγια, κεφάλια, ουρές, νηκτικές κύστες και άλλα βρώσιμα εντόσθια ψαριών (Δ.Κ. ΕΧ 0302, ΕΧ 0303, ΕΧ 0304, ΕΧ 0307).
6. Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. (Δ. Κ. 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409).
7. Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212. Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών (Δ.Κ. 0601 και 0602).
8. Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα. Εξαιρούνται τα προϊόντα της Δ.Κ. 0714 (Δ.Κ. 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0711, 0712, 0713).
9. Καρποί και φρούτα βρώσιμα (Δ. Κ. 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806,
0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813).
10. Δημητριακά (Δ.Κ. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 και 1008).
11. Προϊόντα αλευροποιίας. Άμυλα κάθε είδους (Δ. Κ. 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 και ΕΧ 1108).
12. Σπέρματα και σπόροι που προορίζονται για σπορά (Δ.Κ. ΕΧ 1201, ΕΧ 1202, ΕΧ 1204, ΕΧ 1205, ΕΧ 1207 και ΕΧ 1209).
13. Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων. Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (FΟΙΝ, LUΖΕRΝΕ), τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (Δ.Κ. 1213 και 1214).
14. Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα. Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509 (Δ. Κ. 1509 και 1510).
15. Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Ζυμαρικά, όχι ψημένα ή παραγεμισμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα. Ψωμί, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών και όχι φρυγανισμένο ή περαιτέρω επεξεργασμένο. Κάψουλες κενές του τύπου που χρησιμοποιούνται για φάρμακα (Δ. Κ. ΕΧ 1901, ΕΧ 1902, ΕΧ 1905).
16. Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα, μη αεριούχα (Δ. Κ. ΕΧ 2201).
17. Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα. Εξαιρούνται τα παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων (Δ.Κ. 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307 και 2308).
18. Η παράδοση νερού.
19. Ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716), το φυσικό αέριο (Δ.Κ. ΕΧ 2711), καθώς και θέρμανση μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση).
20. Φαρμακευτικά προϊόντα (Δ.Κ. 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 και 3006).
21. Φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004. Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002.

(Δ.Κ. ΕΧ 3002, ΕΧ 3003, ΕΧ 3004). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
22. Μαστίχα (λευκή ή μη), ακατέργαστη (Δ.Κ. ΕΧ 1301). 23. Λιπάσματα (Δ.Κ. 3101, 3102, 3103, 3104 και 3105)
24. Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα άλλα από εκείνα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Εξαιρούνται τα εντομοαπωθητικά, τα απολυμαντικά για οικιακές χρήσεις, τα εντομοκτόνα και κατσαριδοκτόνα που παρουσιάζονται σε φιάλες με προωθητικό αέριο ή σε σκόνη για οικιακές χρήσεις (Δ.Κ. ΕΧ 3808).
25. Βιβλία και βιβλία για παιδιά (Δ.Κ. ΕΧ4901, ΕΧ 4903). Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (Δ.Κ. 4902). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).
26. Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστήρες, μηχανήματα ανεβοκατεβάσματος αναπήρων και παρόμοια), που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναπήρων (Δ. Κ. ΕΧ 8428).
27. Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο μηχανισμό προώθησης, ανταλλακτικά αναπηρικού αμαξιδίου και ερεισίνωτο (Δ. Κ. 8713, Δ.Κ. 9403 και ΕΧ 8714).
28. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται «ενδομήτρια αντισυλληπτικά», καθετήρες για την ιατρική χρήση των ανθρώπων, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα ομιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού νεφρού, συσκευές έκχυσης ινσουλίνης (Δ.Κ. ΕΧ 9018).
29. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία

μιας αναπηρίας. Εξαιρούνται τα μέρη και εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ 9021).
30. Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), μπανιέρες για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδεσμος μαστεκτομής - μαγιώ μαστεκτομής (Δ. Κ. ΕΧ 6212, ΕΧ 6112, ΕΧ 6211), προγράμματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (jaws, supernova, hall, φωναισθησίας, fine reader) (Δ.Κ. ΕΧ 8523), εκτυπωτές Braille (Δ.Κ. ΕΧ 8443), ρολόγια χειρός (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9102), πινακίδες γραφής (Braille), μέτρα (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 9017), μπαστούνια (λευκά και ηλεκτρονικά) (Δ. Κ. ΕΧ 6602), κασετόφωνα με 4 tracks (Braille) (Δ. Κ. ΕΧ 8519), ταινίες μέτρησης σακχάρου (Δ. Κ. ΕΧ 3822), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
31. Καθίσματα μπάνιου (Δ. Κ. ΕΧ 3922 και ΕΧ 9401), αντλία αποσιδήρωσης για μεσογειακή αναιμία (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σύστημα τραχειοστομίας - τραχειοσωλήνες - φίλτρα (Δ. Κ. ΕΧ 9018), περπατούρα (ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), τρίποδο (ΕΧ 6602, ΕΧ 9021), σύστημα φωτεινής ειδοποίησης (Δ.Κ. ΕΧ 8531), δέκτης φωτεινών σημάτων (Δ.Κ. ΕΧ 8517), Braille display (Δ.Κ. ΕΧ 8528), scanner (Δ.Κ. ΕΧ 8471), Braille note taker (Δ.Κ. ΕΧ 8469), προγράμματα κινητών τηλεφώνων σε ελληνική και ξένη έκδοση (mobile speak, speaking phone) (Δ.Κ. ΕΧ 8523), πλαίσια γραφής για άτομα με μειωμένη όραση (Braille) (Δ.Κ. ΕΧ 3926, Δ.Κ. 7326), κάλτσες Α.Γ. ή Κ.Γ. (Δ.Κ. ΕΧ 6115, ΕΧ 6217), κάλτσες κολοβώματος (Δ. Κ. ΕΧ 6307), φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), σάκοι περισυλλογής υγρού προετοιμασίας φίλτρων (Δ. Κ. ΕΧ 3926), Y-connectors, σετ φλεβοκέντησης κατά την αιμοκάθαρση (Δ.Κ. ΕΧ 9018), φύσιγγες διττανθρακικών (Δ.Κ. ΕΧ 2836), συνδετικό από τιτάνιο (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 8108), γραμμή σύνδεσης και αποχέτευσης, σάκοι αποχέτευσης (Δ. Κ. ΕΧ 3926), κασέτες σύνδεσης, Clamp (λαβίδες) (Δ.Κ. ΕΧ 9018), βαλίτσα περιτοναϊκής κάθαρσης (SMART PD CASE) (Δ.Κ. ΕΧ 9018, ΕΧ 4202), αναλώσιμο υλικό για κολοστομίες (Δ.Κ. ΕΧ 3006), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Β.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

2. Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα.
3. Η παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά.
4. Η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή. Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο Παράρτημα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν, συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 01-07-2017.

 


Άρθρο 70
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού θεσμοθετείται η επαναφορά του συντελεστή ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από το 24% στο 13%, μέσω της τροποποίησης του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο δίνεται έμφαση στην στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
 


 Άρθρο 71

Κατάργηση της έκπτωσης φόρου Βουλευτών


Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ζ΄ Ψηφίσματος του έτους 1975 (Α΄ 23) της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής καταργούνται για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2017 κι έπειτα.
 


Άρθρο 71

Κατάργηση της έκπτωσης φόρου Βουλευτών

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργούνται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ζ΄ Ψηφίσματος του έτους 1975 που αφορούν στην έκπτωση από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή, στα πλαίσια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της χώρας.

 


 

Άρθρο 72

Η περίπτ. β) της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.4389/2016 (Α’ 94), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ` της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, 0.50€.»
 


 


Άρθρο 72
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιείται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν.4389/2016, στο πλαίσιο της αλλαγής που επήλθε με τον ν.4442/2016 στο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων σε κατηγορίες κλειδιών, θεσπίζοντας μια ενιαία επιβάρυνση για όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, απλοποιώντας έτσι και τον τρόπο επιβολής και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του.
 Άρθρο 73

Τροποποίηση άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α΄94)

Στην παρ. 6 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016(Α΄94), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τον σκοπό αυτό, συστήνεται ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργείων και των θυγατρικών ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., με σκοπό τον εντοπισμό στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του άρθρου 20 του ν.3965/2011 (Α΄113),όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, ακινήτων που πληρούν κριτήρια τα οποία τα καθιστούν κατάλληλα για αξιοποίηση. Κατά την εκτέλεση του έργου της, η ομάδα εργασίας ως συλλογικό όργανο θα έχει πλήρη πρόσβαση στο Μητρώο αυτό και σε τυχόν αντίστοιχα αρχεία ακίνητης περιουσίας που τηρούνται σε συναρμόδια Υπουργεία, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Για την πρόσβαση της ομάδας στο Μητρώο τηρείται ειδικό διαβαθμισμένο πρωτόκολλο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται τα μέλη της ομάδας, το χρονικό σημείο έναρξης και λήξης των εργασιών της, ο καθορισμός των κριτηρίων έρευνας και όλες οι διαδικασίες εργασιών, τα θέματα διασφάλισης απορρήτου και εμπιστευτικότητας, και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για το έργο και τη λειτουργία της.
Καμία μεταβίβαση ακινήτου δεν μπορεί να λάβει χώρα, εφόσον είναι αντίθετη στην Ελληνική νομοθεσία.»

 


 

Άρθρο 73

Τροποποίηση άρθρου 196 του ν. 4389/2016 (Α΄94)

Με τον ν. 4389/2016 (Α΄94), προβλέφθηκε η δυνατότητα μεταβίβασης επιπλέον ακινήτων κυριότητας ελληνικού δημοσίου στην ΕΤΑΔ, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του ΚΥΣΟΙΠ (άρθρο 196 σε συνδυασμό με άρθρο 209). Το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Μ.Α.Π) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας αποτελεί εργαλείο για την υλοποίηση αυτής της δυνατότητας. Για τη διευκόλυνση της υλοποίησης συστήνεται ομάδα εργασίας αποτελούμενηαπό εκπροσώπους όλων των συναρμόδιων φορέων.
 Άρθρο 74

Η παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 (Α' 240) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με καταναλωτές, υποχρεούνται, ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ) και εντός ορισμένης προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής.»
 

 Άρθρο 74


Με την προτεινόμενη διάταξη εισάγεται η συνολική χρονική διάρκεια προσαρμογής στην υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα. Προσδιορίζεται σαφώς ότι δεν πρόκειται για άμεση εφαρμογή ώστε να υπάρξει η δυνατότητα ομαλότερης προσαρμογής τόσο των φορέων της αγοράς όσο και του καταναλωτικού κοινού στο προβλεπόμενο μέτρο. Η υποχρεωτικότητα ως προς τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας θα προβλέπεται σταδιακά με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240).

 


 

Άρθρο 75

Τροποποίηση άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄58)

Η παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (A’ 58), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των φορολογούμενων της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.»
 


 

Αιτιολογική
Άρθρο 75

Τροποποίηση άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄58)

Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται η παράγραφος 6 του άρθρου 20 του ν.3842/2010 (A’ 58), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του ν.4446/2016 (Α΄ 240). Αυτό κρίνεται σκόπιμο προκειμένου να διαχωριστεί το πλαίσιο της αρμοδιότητας ως προς την έκδοση κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή της υποχρέωσης διαβίβασης των δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων – στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έτσι ώστε η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις και οι ειδικότερες υποχρεώσεις να καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ενώ το τεχνικό μέρος και η διαδικασία της εφαρμογής να καθορίζονται με επιμέρους Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση του μέτρου. Η προσθήκη της προϋπόθεσης υποβολής σχετικής πρότασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την έκδοση της ως άνω Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, κρίνεται σκόπιμη

για εξυπηρέτηση τυπικών λόγων που απορρέουν από την αρμοδιότητα του Διοικητή να εισηγείται την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τις οποίες η αρμοδιότητα έκδοσης ανήκει στον Υπουργό Οικονομικών.
 


 Άρθρο 76

Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α΄251)

Στην παρ. 16 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4446/2016, μετά τη φράση «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών» προστίθεται η φράση «, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,».

 

Αιτιολογική
Άρθρο 76

Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α΄251)

Με το προτεινόμενο άρθρο, στην παράγραφο 16 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν. 4446/2016, προστίθεται φράση, με την οποία προβλέπεται προϋπόθεση υποβολής σχετικής πρότασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την έκδοση της Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Η προσθήκη αυτή κρίνεται σκόπιμη για εξυπηρέτηση τυπικών λόγων που απορρέουν από την αρμοδιότητα του Διοικητή να εισηγείται την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τις οποίες η αρμοδιότητα έκδοσης ανήκει στον Υπουργό Οικονομικών.
 
 
Άρθρο 77


Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4174/2013 (Α΄ 170)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.4174/2013 (Α’ 170), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και δεν δημοσιοποιούνται.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.4174/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται έως το τέλος κάθε έτους και δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, καθορίζεται ο αριθμός των μερικών ή και πλήρων ελέγχων που θα διενεργούνται εντός του επόμενου έτους κατά προτεραιότητα, με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με βάση άλλα κριτήρια, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των ελεγκτών κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης και του αριθμού των διενεργηθέντων ελέγχων κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες από τον μήνα έκδοσης της απόφασης. Στην απόφαση ορίζεται, επίσης, το ποσοστό των πλήρων και μερικών ελέγχων για φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις που αφορούν στην τελευταία πενταετία, συμπεριλαμβανομένου και του έτους έκδοσης της απόφασης, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσοστού 70% του συνόλου πλήρων και μερικών ελέγχων, αντίστοιχα, των κατά προτεραιότητα ελεγχόμενων υποθέσεων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Ειδικά, για το έτος 2016 το ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε 50% και για το έτος 2017 σε 60%.
β. Για ελέγχους που διενεργούνται από 1.1.2018, ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου αφορούν κατ΄ αρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Οι έλεγχοι του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να επεκτείνονται στα δύο προηγούμενα, πέραν της τελευταίας τριετίας, φορολογικά έτη ή χρήσεις, με βάση κριτήρια κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.»
 


 

Αιτιολογική
Άρθρο 77

Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4174/2013 (Α΄ 170)

Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 26, εξειδικεύεται η υποχρέωση της Φορολογικής Διοίκησης να ελέγχει υποθέσεις κατά προτεραιότητα, επιλέγοντας αυτές με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης (στοιχεία από πιστωτικά ιδρύματα, κλπ.), αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό ευρύτερο πεδίο διαθέσιμων πληροφοριών, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και εισπραξιμότητας των διενεργούμενων ελέγχων.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 2 οριοθετείται σε νέα πιο ορθολογική βάση ο φορολογικός έλεγχος. Συγκεκριμένα, με τις εν λόγω διατάξεις ορίζεται ότι ο έλεγχος εστιάζει κατά προτεραιότητα καταρχήν στα τρία πιο πρόσφατα φορολογικά έτη, και μόνο εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, που καθορίζονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές ή άλλα κριτήρια τα οποία δεν δημοσιοποιούνται, επεκτείνεται και στα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη ή χρήσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο έλεγχος καθίσταται αποδοτικότερος και αποτελεσματικότερος, δεδομένου ότι κατευθύνεται πλέον εκεί που υπάρχει πραγματικό φορολογικό ενδιαφέρον. Η νέα αυτή προσέγγιση, που είχε ήδη ξεκινήσει από την τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 με το άρθρο 61 του

ν. 4342/2015, θα καταστήσει πιο ευέλικτο τον έλεγχο και θα του επιτρέψει να στραφεί σε πρόσφατα έτη για τα οποία είναι ευχερέστερη η αναζήτηση στοιχείων και πληροφοριών, με πιο άμεσα αποτελέσματα και δυνατότητα επέκτασής του στα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη ή χρήσεις, μόνο όταν κρίνεται σκόπιμο με βάση τα καθοριζόμενα ελεγκτικά κριτήρια.
 Άρθρο 78

Τροποποιήσεις Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων


1. Στο άρθρο 36 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:

«6. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 993 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής, ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής του καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. »
2. Στο άρθρο 39 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«7. Για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 36 εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.»
 

 

Αιτιολογική

Άρθρο 78

Τροποποιήσεις Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 36 του ν.δ 356/1974 (ΚΕΔΕ) εναρμονίζεται το δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης με το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης ως προς τον τρόπο της εκτίμησης της αξίας του κατασχεθέντος ακινήτου, η οποία πλέον είναι η εμπορική αξία αυτού. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται για τις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ και στην οποία θα καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής, ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής του καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 39 του ν.δ 356/1974 (ΚΕΔΕ) εναρμονίζεται το δίκαιο της διοικητικής εκτέλεσης με το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης ως προς τον ορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς του ακινήτου που εκπλειστηριάζεται, η οποία πλέον είναι η εμπορική αξία αυτού, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης, ρύθμιση η οποία θα τεθεί σε ισχύ μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 36.
 Άρθρο 79

Πρόστιμο Φ.Π.Α. για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία


1. Για παραβάσεις για τις οποίες προβλέπεται η επιβολή προστίμων του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 (Α’ 179) και της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), για τις οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των προαναφερομένων διατάξεων, αλλά επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή που δεν αποδόθηκε, ανεξάρτητα εάν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 εφαρμόζονται και επί εκκρεμών κατά την κατάθεση του παρόντος υποθέσεων, εφόσον η εφαρμογή τους συνεπάγεται ευνοϊκότερο καθεστώς για τον υπόχρεο. Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης εμπρόθεσμης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης ή για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης, καθώς και υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές πράξεις ή αποφάσεις αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί. Ως εκκρεμείς νοούνται, επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση και δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο.

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 επί των υποθέσεων της παρ. 2, απαιτείται η εκ μέρους του ενδιαφερομένου ταυτόχρονη υποβολή σχετικής αίτησης και ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής των ως άνω παραβάσεων, κάθε πράξης ή απόφασης της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών ή του δικαστηρίου, και καταβολή του συνόλου της οφειλής, που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1, άμεσα ή το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης αποδοχής, άλλως δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης αποδοχής. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται, λόγω εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται στον προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη. Στις περιπτώσεις που η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων, με την ως άνω δήλωση αποδοχής συνυποβάλλεται και σχετική βεβαίωση της γραμματείας του αρμόδιου δικαστηρίου για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση. Αν έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση, η ως άνω βεβαίωση πρέπει να διαλαμβάνει αν η απόφαση επιδόθηκε στον αντίδικο του Δημοσίου και, σε καταφατική περίπτωση, την ημεροχρονολογία της επίδοσης. Επί υποθέσεων που είχαν ήδη συζητηθεί, αλλά δεν είχε εκδοθεί ακόμη απόφαση ή είχε εκδοθεί αλλά δεν είχε καταστεί αμετάκλητη, λόγω ύπαρξης προθεσμίας άσκησης ή λόγω άσκησης ενδίκου μέσου κατά της απόφασης, η κατά τα ανωτέρω συνυποβαλλομένη δήλωση ανέκκλητης αποδοχής και η συνεπεία αυτής καταβολή της οφειλής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ενέχει, κατά περίπτωση, και παραίτηση των διαδίκων από του δικαιώματός τους να απαιτήσουν τη συμμόρφωση προς την τυχόν εκδοθησομένη δικαστική απόφαση ή να ασκήσουν οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο κατ’ αυτής ή παραίτηση από του δικογράφου του ασκηθέντος ενδίκου μέσου. Ειδικώς δε, σε υποθέσεις που δεν έχουν συζητηθεί ή έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 142 του ν. 2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, Α` 97), τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται με την περιέλευση στη γραμματεία του δικαστηρίου σχετικής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της φορολογικής αρχής που εξέδωσε την πράξη, με περιεχόμενο την περάτωση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου.
 


 

Αιτιολογική 
Άρθρο 79

Πρόστιμο Φ.Π.Α. για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία


Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 θεσπίζονται αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις, συνεπεία της κατάργησης του άρθρου 6 του ν. 2523/97 και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013, ώστε να προβλέπεται η επιβολή των ίδιων κυρώσεων, τόσο για τις υποθέσεις για τις οποίες είχαν επιβληθεί είτε οι κυρώσεις του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 είτε του άρθρου 55 παρ. 2 περ. δ΄ του ν. 4174/2013 και οι οποίες εκκρεμούν κατά την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος σχεδίου νόμου, όσο και για ανάλογες περιπτώσεις που θα προκύψουν μελλοντικά.

Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των κατά τις ως άνω διατάξεις επιβληθέντων προστίμων και στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από τις εν λόγω εκκρεμείς υποθέσεις.
 Άρθρο 80

Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3986/2011

1. Στην παρ. 8β του άρθρου 36 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η προκαλούμενη από την ως άνω παροχή συνολική δαπάνη σε βάρος του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού κάθε έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα οκτώ εκατομμύρια ευρώ (58.000.000 €)».
2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει από 01.01.2018.

 

Αιτιολογική 
 Άρθρο 80

Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3986/2011

Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και στα πλαίσια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της χώρας και του ανασχεδιασμού των επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας, καθορίζεται ανώτατο όριο δαπάνης για το επίδομα της παρ.8β του άρθρου 36 ν. 3986/2011, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 58.000.000 € ετησίως.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι ο περιορισμός του ύψους της δαπάνης της παραγράφου 1 θα ισχύσει από 01.01.2018.
Άρθρο 80α Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν.3986/2011
Με δεδομένη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία καθώς και τις δεσμεύσεις για επίτευξη συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων τα επόμενα χρόνια, είναι απαραίτητη η συμβολή όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στη δημοσιονομική προσπάθεια. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα τελευταία οικονομικά έτη συμμετέχουν στο θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης καταρτίζοντας και εκτελώντας πλεονασματικούς προϋπολογισμούς.
Για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων έχουν θεσμοθετηθεί και υλοποιούνται δημοσιονομικές και διαρθρωτικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της Γενικής Κυβέρνησης. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τα φορολογικά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού. Τα φορολογικά έσοδα εξαρτώνται από παράγοντες όπως η μεγέθυνση της οικονομίας, καθώς και από δημοσιονομικές παρεμβάσεις, που σκοπό έχουν την ενίσχυσή τους και τη βελτίωση του πρωτογενούς αποτελέσματος της Γενικής Κυβέρνησης.
Στο πλαίσιο της βέλτιστης διαχείρισης των θεσπισμένων πόρων του τακτικού προϋπολογισμού για την κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης όλων των υποτομέων της
Γενικής Κυβέρνησης, προωθείται η εν λόγω διάταξη με την οποία τροποποιείται το ισχύον ανώτατο όριο απόδοσης των ποσών των άρθρων 259 και 260 του Ν. 3852/2010, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους ΟΤΑ, παραμένοντας σε υψηλότερα επίπεδα από τα πραγματοποιηθέντα και από τα προϋπολογισθέντα ποσά για το 2016 και το 2017 αντίστοιχα. Ειδικότερα, οι αποδόσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των τριών δισεκατομμυρίων τετρακοσίων ευρών (3,4 δις) από το 2018 και εφεξής.
 
 


Άρθρο 80Α

Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν.3986/2011

1 .Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 ως εξής:
«Το συνολικό ποσό που μεταβιβάζεται κατ’ έτος, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους Δήμους και τις Περιφέρειες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια εκατομμύρια (3.400.000.000) ευρώ.»
2 .Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από την 01.01.2018.


 Άρθρο 81

Τροποποίηση του ν. 4389/2016 (Α΄94)

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 197 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
« 6. Την ημερομηνία καταχώρησης του καταστατικού της ΕΔΗΣ στο Γ.Ε.ΜΗ., το σύνολο των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στις δημόσιες επιχειρήσεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα Δ , στο Παράρτημα Ε και στο Παράρτημα ΣΤ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη του παρόντος νόμου, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην ΕΔΗΣ.»
2. α. Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 198 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) αναριθμούνται ως παρ. 1.
β. Στο άρθρο 198 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) προστίθεται παρ. 2, ως εξής:

« 2. Από την ημερομηνία καταχώρισης του Καταστατικού της ΕΔΗΣ στο ΓΕΜΗ, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΔΗΣ τα περιουσιακής φύσης δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, τα οποία είχαν μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ δυνάμει της αρ. 195/2011 (Β 2501) απόφασης της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων σχετικά με το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων παραχώρησης, των δικαιωμάτων που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση όλων των κρατικών αεροδρομίων, των οποίων η οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση ανήκει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, καθώς και των χώρων εμπορικής ή άλλης χρήσης που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα κρατικά αυτά αεροδρόμια και υπό τους όρους που θα καθορίζονται στη σχετική σύμβαση παραχώρησης, εξαιρουμένων ρητά των κρατικών Περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας, Ιονίου και Αιγαίου τα οποία έχουν ήδη παραχωρηθεί με συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες κυρώθηκαν με τα άρθρα 215 και 216 του παρόντος νόμου.»
3. Το παράρτημα Δ του ν. 4389/2016 (Α’ 94) , αντικαθίσταται ως εξής:

 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ {Επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ}:

1. ΟΑΣΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές του (ΟΣΥ Α.Ε.- ΣΤΑΣΥ Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3920/2011 που αφορούν τις διεταιρικές σχέσεις των ΟΑΣΑ Α.Ε., ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε
2. ΟΣΕ ΑΕ 3.ΟAKA
4. ΕΛΤΑ ΑΕ

4. Μετά το παράρτημα Ε του ν. 4389/2016 (Α’ 94), προστίθεται παράρτημα ΣΤ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ν. 4389/2016:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ (Επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται στην ΕΔΗΣ- Ομάδα Γ΄)

1. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ
2. Ελληνικές Αλυκές ΑΕ
3. ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ
4. Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ)
5. Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ (Ο.Κ.Α.Α. ΑΕ)
6. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ. ΑΕ)
7. ΔΕΘ -HELEXPO ΑΕ
8. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ »


 

Αιτιολογική
Άρθρο 81

Τροποποίηση του ν. 4389/2016 (Α΄94)

Σε εφαρμογή της Συμφωνίας Μεταρρυθμίσεων και Δημοσιονομικών Στόχων της δεύτερης αξιολόγησης και ενόψει της έναρξης της λειτουργίας της εταιρείας Ε.ΔΗ.Σ. (Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών) Α.Ε., κρίνεται σκόπιμος ο εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου της με το σύνολο των μετοχών των οριζόμενων στο προστιθέμενο Παράρτημα Στ΄ Δημόσιων Επιχειρήσεων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νόμου, καθώς και με τα περιουσιακής φύσης δικαιώματα, δικαιώματα διαχείρισης και εκμετάλλευσης, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης υποδομών, τα οποία είχαν μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ δυνάμει της αρ. 195/2011 (Β΄ 2501) απόφασης της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων σχετικά με το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων παραχώρησης, των δικαιωμάτων που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση όλων των κρατικών αεροδρομίων, εξαιρουμένων προφανώς των κρατικών περιφερειακών αεροδρομίων για τα οποία έχουν συναφθεί Συμβάσεις Παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρωθεί με τα άρθρα 215 και 216 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
Περαιτέρω, με το άρθρο 197 του Ν. 4389/2016 μεταβιβάσθηκαν στην Ε.ΔΗ.Σ. Α.Ε., μεταξύ άλλων, οι μετοχές των προσδιοριζόμενων στο Παράρτημα Δ΄ εταιρειών Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. ΑΕ. Με τη διάταξη της παραγράφου 3 της παρούσας διάταξης, αντικαθίσταται το Παράρτημα Δ΄, στο οποίο παρέπεμπε η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 197 του παραπάνω νόμου και στο οποίο μνημονεύονται οι παραπάνω εταιρείες, ώστε πλέον στην Ε.ΔΗ.Σ. μεταβιβάζονται οι μετοχές της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. σε ποσοστό 100%, ενώ η Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. διατηρεί το 100% των μετοχών των εταιριών Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3920/2011, όπως εκάστοτε στο σύνολό τους ισχύουν, και έτσι συνεχίζεται ο συντονιστικός και εποπτικός ρόλος του ΟΑΣΑ επί των θυγατρικών του ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Ειδικότερα, ο βέλτιστος σχεδιασμός του συγκοινωνιακού έργου στην Αττική και η εποπτεία υλοποίησης του (από τις θυγατρικές Ο.ΣΥ. και ΣΤΑ.ΣΥ.) συνεχίζει να διασφαλίζεται μέσω της αρμοδιότητας του Ο.Α.ΣΑ. να καταρτίζει Στρατηγικά Σχέδια Μεταφορών , καθορίζοντας τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίησή τους (τροχαίο υλικό, επενδύσεις σε υποδομές, ανθρώπινοι πόροι, χρηματοδοτικά εργαλεία). Επιπλέον με την διατήρηση της υφιστάμενης μετοχικής σχέσης, εξασφαλίζεται η ορθή διαχείριση και διανομή των εσόδων μεταξύ των εταιριών του (τον έλεγχο των οποίων συνεχίζει να διατηρεί ο Ο.Α.Σ.Α.), η απρόσκοπτη κίνηση ταμειακών διαθεσίμων μεταξύ των εταιριών με τη μορφή ταμειακών διευκολύνσεων σε περιπτώσεις έλλειψης ταμειακής ρευστότητας, ο κεντρικός έλεγχος των δαπανών και η ορθολογική κατανομή της κρατικής επιδότησης.
 


Άρθρο 82

Καταβολή προμήθειας για την υπερβάλλουσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Στο άρθρο 27 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέα παράγραφος 12, ως εξής:

«12. Για το υπερβάλλον ποσό της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, όπως αυτό προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή και του φορολογικού συντελεστή που εφαρμόζονταν πριν την ισχύ του ν. 4334/2015, τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 καταβάλλουν στο Ελληνικό Δημόσιο ετήσια προμήθεια.
Το ποσό της προμήθειας υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας με συντελεστή 1,5% το γινόμενο της διαφοράς μεταξύ του ισχύοντος συντελεστή φορολόγησης και του συντελεστή φορολόγησης 26% που εφαρμόζονταν πριν την ισχύ του ν. 4334/2015 διά του ίδιου συντελεστή 26% επί το συνολικό ποσό εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ανά υπόχρεο πρόσωπο.
[Προμήθεια = 1,5% x (ισχύον φορολογικός συντελεστής % -26%)/26%] x συνολικό ποσό εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ανά υπόχρεο πρόσωπο]
Η καταβολή της προμήθειας γίνεται εντός έξι μηνών από το τέλος κάθε φορολογικού έτους, για όσο χρονικό διάστημα ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στα υπόχρεα πρόσωπα είναι μεγαλύτερος του 26%, σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η προμήθεια καταβάλλεται έως τις 30.6.2017.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους υπόχρεους και το συνολικό ποσό της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ανά υπόχρεο πρόσωπο, όπως το ποσό αυτό βεβαιώνεται από τον ορκωτό ελεγκτή του μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων κάθε έτους, καθορίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το ακριβές ποσό της προμήθειας ανά υπόχρεο πρόσωπο, σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο.»
 


 

Αιτιολογική
 Άρθρο 82

Καταβολή προμήθειας για την υπερβάλλουσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Η αναβαλλόμενη φορολογία με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς το αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως εποπτικό κεφάλαιο. Ωστόσο, η ως άνω εγγύηση (και κατά συνέπεια το αναγνωρισμένο ως εποπτικό κεφάλαιο ποσό) υπόκειται σε περιορισμούς προκειμένου να μην τεθούν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 26% στο 29% (και μάλιστα αναδρομικά από 1.1.2015, με το ν. 4334/2015/Α΄80/16.7.2015 το αντίστοιχο ποσό της εγγυημένης από το Δημόσιο αναγνωρισμένης ως εποπτικού κεφαλαίου αναβαλλόμενης φορολογίας αυξήθηκε αντίστοιχα, με την παρούσα διάταξη, προβλέπεται η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών επιχειρήσεων που έκαναν χρήση των διατάξεων του άρθρου 27 Α του ν. 4172/13 και οι οποίες ωφελήθηκαν κατά το μέρος αυτό, να καταβάλλουν ετήσια προμήθεια προς το Δημόσιο, η οποία υπολογίζεται με βάση την ως άνω ωφέλεια. Η προμήθεια θα καταβάλλεται για όσο διάστημα ο φορολογικός συντελεστής των υπόχρεων νομικών προσώπων παραμένει υψηλότερος του 26% και θα υπολογίζεται με συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο, τον οποίο θα εφαρμόζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (με μέριμνα της Διεύθυνσης Κίνησης κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων), κατόπιν γραπτής ενημέρωσης που θα λαμβάνει από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον αριθμό των υπόχρεων προσώπων και το ακριβές ύψος του ποσού της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ανά υπόχρεο πρόσωπο.Άρθρο 83

Στο ν. 4172/2013 (Α΄ 167) μετά το άρθρο 39 προστίθεται νέο άρθρο 39Α ως εξής:

«Άρθρο 39A

Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού
1. Το εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
111 του ν. 4446/2016 (Α΄167), όπως ισχύει, θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό λογίζεται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.
2. Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1.1.2017 και εφεξής.».
 

Αιτιολογική
Άρθρο 83


Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται νέο άρθρο 39 Α στον ν.4172/2013 (Α΄ 167), με το οποίο ρυθμίζεται το εισόδημα από τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού και επιδιώκεται η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.
 Άρθρο 84

Τροποποιήσεις του άρθρου 111 του νόμου 4446/2016

Το άρθρο 111 του νόμου 4446/2016 (Α' 240) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 111

Ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως ακίνητο νοείται: α) το διαμέρισμα
β) η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας

γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια

δ) τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών. Ως οικονομία του διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μοντέλο όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες.
Ως ψηφιακές πλατφόρμες ορίζονται οι ηλεκτρονικές, διμερείς ή πολυμερείς αγορές, όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με τη μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί μία συναλλαγή μεταξύ τους.
Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους.
Ως διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης (στο εξής «διαχειριστής ακινήτου») ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει την διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό την βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά για την βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου. Διαχειριστής ακινήτου δύναται να είναι είτε κύριος του ακινήτου ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή τρίτος.
2. Προβλέπεται δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Ο διαχειριστής ακινήτου να έχει εγγραφεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).
β. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής υποχρεωτικά να συνοδεύει την ανάρτηση του ακινήτου, σε εμφανές σημείο, στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
γ. Στις περιπτώσεις που οι διαχειριστές ακινήτων διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 (Α'155) και της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4179/2013 (Α’ 175), δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, έχουν
όμως την υποχρέωση να αναγράφουν, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ) κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.
Η καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής πραγματοποιείται ανά εκμισθούμενο ακίνητο.
3. α. Το εισόδημα που αποκτάται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθ. 39Α του ν.4172/2013 (Α 167) απαλλάσσεται του ΦΠΑ.
β. Ο διαχειριστής ακινήτου που δεν διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δημιουργηθεί από την Α.Α.Δ.Ε. και δεν υποβάλλει Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.
Στην ίδια υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής υπόκεινται και τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθ. 46 του ν. 4179/2013.
4. α. Ο κύριος του ακινήτου ή ο νομέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής εφόσον αναθέτει σε τρίτο την διαχείριση του ακινήτου του με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση, έχει υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας στην οποία θα καταχωρήσει τα στοιχεία του διαχειριστή του ακινήτου. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτής, θεωρείται ο ίδιος διαχειριστής ακινήτου.
β. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, όταν διαχειριστής του ακινήτου είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.
γ. Ο κύριος του ακινήτου ή ο νομέας ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής εφόσον εκμισθώνει ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5.α.Σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων των οριζόμενων στις παρ. 2 και 8 επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στους διαχειριστές ακινήτων. Το πρόστιμο αποτελεί δημόσιο έσοδο, επιβάλλεται
και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από την Α.Α.Δ.Ε.. Από τη διαπίστωση της παράβασης ο διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου προϋποθέσεων των παραγράφων 2 και 8, εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.
β. Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται στον διαχειριστή ακινήτου πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα που πραγματοποιείται ο έλεγχος.
γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.
6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, μπορεί να διενεργούνται έλεγχοι και από μικτά συνεργεία ελέγχου που αποτελούνται από υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Τουρισμού. Επιπλέον μπορεί να ζητείται η συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.
7. Η Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να ζητεί από κάθε ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, κάθε πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση των διαχειριστών ακινήτων, καθώς και των ακινήτων που αναρτώνται σε αυτές.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:
α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.
β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις
εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ορίζονται οι όροι συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εκάστοτε ψηφιακή πλατφόρμα.
10. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την έναρξη ισχύος και τη λειτουργία του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και για τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, τη διενέργεια του ελέγχου, τα όργανα επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 5, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»
 


 

Αιτιολογική
Άρθρο 84

Τροποποιήσεις του άρθρου 111 του νόμου 4446/2016

Το άρθρο 111 του ν. 4446/2016 (Α' 240/22.12.2016) αντικαθίσταται δεδομένου ότι δημιουργούσε δυσχέρειες εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και παράλληλα δεν ρύθμιζε επαρκώς την οικονομία διαμοιρασμού, όπως έχει ήδη αναπτυχθεί στην χώρα έως σήμερα.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις διαμορφώνεται ένα κανονιστικό πλαίσιο για την οικονομία διαμοιρασμού ακινήτων, με σκοπό την ενσωμάτωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των περιπτώσεων ευκαιριακής και βραχυχρόνιας εκμίσθωσης ακινήτων, είτε αυτή διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου. Επιπρόσθετα επιχειρείται η αντιμετώπιση διαπιστωμένων φαινομένων παραοικονομίας, ώστε η πολιτεία να ικανοποιήσει τη συνταγματική αποστολή της, εξασφαλίζοντας τη συνεισφορά των φορολογουμένων στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τη φοροδοτική τους ικανότητα.
Ως οικονομία διαμοιρασμού ορίζεται κάθε μοντέλο όπου τις δραστηριότητες διευκολύνουν κυρίως οι ψηφιακές πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες δημιουργούν μια ανοικτή αγορά για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που συχνά παρέχουν ιδιώτες. Στην οικονομία του διαμοιρασμού δραστηριοποιούνται τρεις κατηγορίες παραγόντων: i) πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι χρησιμοποιούν από κοινού περιουσιακά στοιχεία, πόρους, χρόνο ή/και δεξιότητες και μπορεί να είναι ιδιώτες ή κάθε είδους νομική οντότητα που παρέχουν υπηρεσίες ευκαιριακά («ομότιμοι χρήστες») ή πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν με την επαγγελματική τους ιδιότητα («επαγγελματίες πάροχοι υπηρεσιών»). ii) χρήστες των υπηρεσιών και iii) μεσάζοντες, οι οποίοι, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, συνδέουν παρόχους και χρήστες και διευκολύνουν τις μεταξύ τους συναλλαγές.
Ως ψηφιακές πλατφόρμες ορίζονται οι ηλεκτρονικές διμερείς ή πολυμερείς αγορές όπου δύο ή περισσότερες ομάδες χρηστών επικοινωνούν μέσω διαδικτύου με την μεσολάβηση του διαχειριστή της πλατφόρμας προκειμένου να διευκολυνθεί μία συναλλαγή μεταξύ τους.
Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη διάρκεια μικρότερη του έτους.
Ως διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης, ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα το οποίο αναλαμβάνει τη διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά για την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου. Διαχειριστής ακινήτου μπορεί να είναι είτε κύριος του ακινήτου, ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή τρίτος στον οποίο ανατίθεται το καθήκον αυτό.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η οικονομία διαμοιρασμού αποτελεί μια καινοφανή οικονομική δραστηριότητα, στην οποία εμπλέκονται τρεις κατηγορίες δρώντων: Όσοι προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες, οι χρήστες αυτών των αγαθών ή υπηρεσιών και κυρίως οι πλατφόρμες ως μεσολαβητές σε αυτό το είδος των συναλλαγών.
Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (COM (2015)192 fianal/6.5.2015), ολοκλήρωσε μια αξιολόγηση για το ρόλο που διαδραματίζουν οι πλατφόρμες στη λειτουργία της οικονομίας διαμοιρασμού. Παρότι προς το παρόν δεν υφίστανται σχετικές ρυθμίσεις κοινοτικού δικαίου, οι βασικές κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, αφορούν την ενθάρρυνση της καινοτόμου και νεοφυούς επιχειρηματικότητας που συνδέεται με την οικονομία διαμοιρασμού, την προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού και γενικότερα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος (σεβασμός ευλόγων δικαιωμάτων των συναλλασσομένων, ορθή εφαρμογή του εργατικού δικαίου, προστασία του περιβάλλοντος).
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται το πεδίο εφαρμογής, δηλαδή η έννοια και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μιας συναλλαγής εκμίσθωσης κατοικίας, η οποία εμπίπτει στην οικονομία διαμοιρασμού και εισάγονται οι ορισμοί «διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης» και «βραχυχρόνιας μίσθωσης».
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζονται οι προϋποθέσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου. Ειδικότερα η υποχρέωση του διαχειριστή ακινήτου, εφόσον δεν διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, να εγγραφεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», ο τρόπος εγγραφής σε αυτό, η υποχρέωση αναγραφής στις ψηφιακές πλατφόρμες του ως άνω αριθμού μητρώου ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ) για όσους το έχουν αποκτήσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του ν. 4276/2014 (Α'155) και της παρ. 5 του αρ. 46 του ν. 4179/2013.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 προβλέπεται η απαλλαγή του εισοδήματος που αποκτάται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 39Α του ν.4172/2013 από φυσικά, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες από το Φ.Π.Α., καθώς και η υποχρέωση του διαχειριστή ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης να υποβάλει Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, εφόσον δεν διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή ο διαχειριστή ακινήτου, δεν έχει υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Τέλος, ορίζεται ότι τα πρόσωπα της παρ. 5 του αρ. 46 του ν. 4179/2013 (ιδιοκτήτες ακινήτων που φέρουν τα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές της τουριστικής έπαυλης) έχουν υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4α καθορίζονται οι υποχρεώσεις του κυρίου ακινήτου ή του νομέα ή του επικαρπωτή ή του υπεκμισθωτή σε περιπτώσεις ανάθεσης σε τρίτο της διαχείρισης ακινήτου με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακών πλατφορμών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4β διευκρινίζεται η περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, όπου ένας εκ των συνιδιοκτητών είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4γ διευκρινίζονται οι υποχρεώσεις που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ισχύουν για την εκμίσθωση ακινήτου με δικαίωμα υπεκμίσθωσης.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζονται οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων που θέτουν οι παράγραφοι 2 και 8 του παρόντος και οι κυρώσεις και οι διαδικασίες επί μη υποβολής, εκπρόθεσμης ή ανακριβούς υποβολής Δήλωσης Βραχυπρόθεσμης Διαμονής.

Με την παράγραφο 6 παρέχεται η δυνατότητα να διενεργούνται έλεγχοι τήρησης των διατάξεων του παρόντος και από μικτά συνεργεία ελέγχου της ΑΑΔΕ και του Υπ. Τουρισμού. Επιπλέον ορίζεται ότι δύναται να ζητείται η συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.
Με την παράγραφο 7 ορίζεται ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δύναται να ζητά από κάθε ψηφιακή πλατφόρμα πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των διαχειριστών ακινήτων καθώς και των ακινήτων που αναρτώνται σε αυτές.
Με την παράγραφο 8 παρέχεται η δυνατότητα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού να τίθενται περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση, για λόγους προστασίας της κατοικίας σε γεωγραφικές περιοχές όπου θα κριθεί ότι συντρέχει λόγος περιορισμού της δραστηριότητας.
Ειδικότερα με την περίπτωση α΄ να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των 2 ακινήτων και με την περίπτωση β΄ περιορισμοί σχετικά με την διάρκεια μίσθωσης ανά έτος.
Με την παράγραφο 9 εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομικών και Τουρισμού, καθώς και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με κοινή απόφαση τους να ρυθμίζουν τους όρους συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με τις ψηφιακές πλατφόρμες.
Με την παράγραφο 10 καθορίζεται η αρμοδιότητα του διοικητή της ΑΑΔΕ όσον αφορά την έκδοση αποφάσεων οι οποίες θα ρυθμίζουν την έναρξη ισχύος, τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και της διαδικασίας υποβολής της Δήλωσης Βραχυχρόνιας διαμονής, τη διενέργεια του ελέγχου, τα όργανα επιβολής των κυρώσεων της παραγράφου 5 καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»


Άρθρο 85

Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ
1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείου, πολυιατρείου, διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ορίζεται ο κατά τόπον Ιατρικός Σύλλογος. Στην περίπτωση που το διαγνωστικό εργαστήριο διαθέτει αποκλειστικά και μόνο μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας κατηγορίας Χ.Οδ αρμόδιος για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας είναι ο κατά τόπον Οδοντιατρικός Σύλλογος. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπον Οδοντιατρικός Σύλλογος. Στο πλαίσιο της άσκησης της διοικητικής εποπτείας και ελέγχου οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί
Σύλλογοι επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κατά τα άρθρα 13 και 17 του π.δ. 84/2001 (Α’ 70) διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, όπως κάθε φορά ισχύουν.
2. Όλες οι πράξεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την κατάθεση σε αυτούς των σχετικών εγγράφων, αιτήσεων και δικαιολογητικών και των εισηγήσεων της Επιτροπής της παρ.3 του παρόντος άρθρου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων και σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την κατάθεση των καταγγελιών που υποβάλλονται σε αυτούς και αφορούν σε φορείς αρμοδιότητάς τους. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων της παρ. 1 καθίσταται ο κατά τόπον οικείος Περιφερειάρχης. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. του Ιατρικού ή του Οδοντιατρικού Συλλόγου αποφασίσει αρνητικά επί αίτησης για έκδοση πράξης της παρ. 1 ή αποφασίσει την μη επιβολή διοικητικής κύρωσης ή προστίμου ή ανάκλησης της βεβαίωσης, ο κατά τόπον αρμόδιος Περιφερειάρχης μπορεί να επιληφθεί της υπόθεσης και να εκδώσει τις πράξεις της παρ. 1 εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης του ΔΣ και των σχετικών γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Περιφερειάρχη κατά των πράξεων της παρ. 1 εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση ή την αποδεδειγμένη λήψη γνώσης των πράξεων αυτών. Οι πράξεις της παρ. 1, μετά των σχετικών γνωμοδοτήσεων κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και στο Υπουργείο Υγείας. Οι πράξεις του Περιφερειάρχη, μετά των σχετικών γνωμοδοτήσεων, της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Υγείας και στους κατά τόπον αρμόδιους Ιατρικούς ή Οδοντιατρικούς Συλλόγους.
3. Στην έδρα κάθε Ιατρικού και Οδοντιατρικού Συλλόγου συνιστάται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
α. Ένα μέλος του Δ.Σ. του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου αντίστοιχα.

β. ΄Εναν διπλωματούχο μηχανικό σχετικής ειδικότητας, της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή τα επαγγελματικά δικαιώματα συνάδουν με τις αρμοδιότητες της παρ. 1, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο μετά από

πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ή του οικείου περιφερειακού τμήματος αυτού. To TEE ή το οικείο περιφερειακό τμήμα αυτού οφείλει μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από το αίτημα του οικείου Συλλόγου να προτείνει το μέλος αυτό. Μετά την πάροδο του άνω διαστήματος ορίζεται από τον οικείο Σύλλογο, χωρίς πρόταση του TEE ή του οικείου περιφερειακού τμήματος αυτού.
γ. ΄Εναν ιατρό ή οδοντίατρο του οικείου ή σε περίπτωση αδυναμίας όμορου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου.
Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη και τυχόν αμοιβή των μελών, που καταβάλλεται από το Σύλλογο.
4. Έργο της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου είναι:

α. Η γνωμοδότηση για την έκδοση των πράξεων της παρ. 1 των κατά τόπον αρμόδιων Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων της, μετά από επιτόπιο έλεγχο.
β. Η εποπτεία και του ελέγχου των φορέων της παρ. 1 κατά τη λειτουργία τους.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ανατίθενται σε υπάλληλο του οικείου Συλλόγου κατηγορίας ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ ή ελλείψει τούτου σε υπάλληλο των αντίστοιχων κατηγοριών με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έργου ή σε ένα εκ των μελών της Επιτροπής.
Κατά την κρίση του Συλλόγου, ανάλογα με τις ανάγκες, μπορεί να συσταθούν περισσότερες της μίας Επιτροπές, η κάθε μία όμως καλύπτει συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.
5. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

α. Έναν ιατρό της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Περιφέρειας ή έναν ιατρό που υπηρετεί σε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ που εδρεύει στην οικεία Περιφέρεια.
β. Έναν διπλωματούχο μηχανικό σχετικής ειδικότητας της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή τα επαγγελματικά δικαιώματα συνάδουν με τις αρμοδιότητες της παρ. 1 που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας ή της οικείας Περιφέρειας.
γ. Έναν εκπρόσωπο του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου, κατά περίπτωση, που ορίζεται από το Δ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την

κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας, διαφορετικά ορίζεται από τον Περιφερειάρχη.
Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ο οποίος ορίζει πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στη σύνθεση της επιτροπής ιδιωτικών κλινικών του άρθρου 4 του Π. Δ/τος 247/1991 (Α`93).
6. Έργο της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου είναι:

α. Η γνωμοδότηση για την έκδοση των πράξεων του Περιφερειάρχη της παρ. 2, μετά από επιτόπιο έλεγχο.
β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων της παρ. 1 κατά τη λειτουργία τους.

7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυιατρείων, οδοντιατρείων, πολυοδοντιατρείων, διαγνωστικών εργαστηρίων και εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης παραμένουν σε ισχύ οι αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ. 24948/13-03-2012 (Β’ 713) και Υ3β/Γ.Π. οικ. 55762/26-06-2014 (Β’ 1802) Υπουργικές Αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις παρούσες διατάξεις.
8. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του παρόντος άρθρου αποτελούν δημόσια έσοδα, τα οποία βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.356/1974), όπως ισχύει.
9. Οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, λειτουργούν χωρίς να έχουν προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 84/2001 στην έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης λειτουργίας, απαλλάσσονται της υποχρέωσής τους αυτής και σε βάρος τους δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα για όσο χρόνο παραμένουν εγκατεστημένοι και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ίδιο επαγγελματικό χώρο.


Άρθρο 86


Τιμολόγηση Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)

1. Από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172), καθώς και οι διατάξεις περί τιμολόγησης, ανωτάτων τιμών παραγωγού ή εισαγωγέα, λιανικής ή χονδρικής διάθεσης, περί τιμολόγησης γεννοσήμων και φαρμάκων αναφοράς, περί διαδικασίας και δικαιολογητικών για τον καθορισμό ή την μεταβολή τιμής, περί χορηγούμενων πιστώσεων και περί περιορισμών στις εκπτώσεις δεν έχουν εφαρμογή επί των φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία ταξινομούνται, με απόφαση του Ε.Ο.Φ., στα «μη συνταγογραγούμενα φάρμακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), με την επιφύλαξη της παρ.2 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία υπολογισμού και αναθεώρησης της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, η οποία δεν θα είναι υποχρεωτική για τα κατά τον νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών, με βάση την τιμολόγηση που καθορίζεται στην παρ.3 του παρόντος άρθρου, καθώς και ο τρόπος διάθεσης των φαρμάκων αυτών. Η ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης, που καθορίζεται κατά τα ανωτέρω, τίθεται υποχρεωτικώς επί εμφανούς σημείου της συσκευασίας του προϊόντος ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. υπό την ένδειξη «ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης.. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις περί γνωστοποίησης πωλήσεων και για τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία υπολογισμού και αναθεώρησης της ανώτατης υποχρεωτικής νοσοκομειακής τιμής καθώς και ο τρόπος διάθεσης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. που προορίζονται για νοσοκομειακή χρήση, δηλαδή η ανώτατη τιμή και ο τρόπος διάθεσης των φαρμάκων αυτών από τα κατά τον νόμο δικαιούμενα πρόσωπα προς το Δημόσιο, τα Δημόσια Νοσοκομεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και παρέχουν πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, καθώς και τις ιδιωτικές κλινικές, με βάση την τιμολόγηση που καθορίζεται στην παρ.4 του παρόντος άρθρου, μη εφαρμοζόμενου του άρθρου 17 του ν.δ.96/1973.

3. Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., που κυκλοφορούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην Ελλάδα ή που θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, λαμβάνουν ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης, τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών -μελών της Ε.Ε, όπου βρέθηκε τιμή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τιμολόγηση του προϊόντος ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. με βάση το προηγούμενο εδάφιο, το προϊόν ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. λαμβάνει ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης, το μέσο όρο των τιμών στα δύο κράτη μέλη, όπου βρέθηκε τιμή. Αν το φαρμακευτικό προϊόν ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. τιμολογείται σε ένα μόνο κράτος-μέλος, τότε λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή μεταξύ της ισχύουσας τιμής, εφόσον υπάρχει, και της τιμής που έχει στο άλλο κράτος-μέλος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται περαιτέρω το σχετικό θέμα.
4. Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., που θα κυκλοφορήσουν μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου και ως προς τα οποία υπάρχουν ήδη σε κυκλοφορία και έχουν λάβει τιμή προϊόντα όμοια ως προς τις δραστικές ουσίες, τις περιεκτικότητες και τις φαρμακοτεχνικές μορφές, λαμβάνουν ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ανώτατης νοσοκομειακής τιμής, την ίδια ή κατώτερη τιμή με αυτή των ομοίων ήδη κυκλοφορούντων. Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., που θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, που δεν υπάγονται στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνουν ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ανώτατης νοσοκομειακής τιμής τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών σε κράτη –μέλη της Ε.Ε, όπου βρέθηκε τιμή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τιμολόγηση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, εφαρμόζονται περαιτέρω τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κυκλοφορούν στην Ελλάδα, λαμβάνουν ως τιμή βάσης, για τον καθορισμό της ανώτατης νοσοκομειακής τιμής, την τιμή που έχουν ήδη λάβει έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου στο τελευταίο δελτίο τιμών, εκτός εάν είναι χαμηλότερη η τιμή που προκύπτει από τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών σε χώρες –μέλη της Ε.Ε., όπου βρέθηκε τιμή ή από την περαιτέρω εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, όταν δεν είναι δυνατή η τιμολόγηση με βάση τις τρεις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Ε.Ο.Φ., εκδίδεται ειδικός κατάλογος όλων των κυκλοφορούντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στην Ελλάδα, που θα εμπεριέχει τις ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης και τις υποχρεωτικές ανώτατες νοσοκομειακές τιμές των φαρμάκων αυτών, όπως αυτές οι τιμές προκύπτουν βάσει του παρόντος άρθρου. Η απόφαση αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και θα εμπεριέχει μόνο τις ενδεικτικές λιανικές τιμές. Ο ως άνω κατάλογος τίθεται σε ισχύ από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Υγείας, ή ειδικά ως προς την νοσοκομειακή τιμή, από το χρονικό σημείο που θα καθοριστεί στην ως άνω απόφαση. Με όμοια απόφαση, ο κατάλογος αυτός αναθεωρείται ανά εξάμηνο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.
6. Έως την πρώτη εφαρμογή της τιμολόγησης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. διατηρούν ως ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης και ως ανώτατη νοσοκομειακή τιμή, την αντίστοιχη τιμή που έλαβαν στο τελευταίο δελτίο τιμών που εκδόθηκε έως την δημοσίευση του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του ΕΟΦ, η οποία εκδίδεται εντός ενός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας κατάλογος των ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. που εμπεριέχουν τις τιμές του τελευταίου δελτίου τιμών, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Η τιμολόγηση και ανατιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., ενόψει της έκδοσης ή αναθεώρησης του καταλόγου της παρ.5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ανώτατης υποχρεωτικής νοσοκομειακής τιμής, σε σχέση με το τελευταίο δελτίο τιμών που εκδόθηκε έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου, ή σε σχέση με εκδοθέντα κατάλογο τιμών, κατ’ εφαρμογή της παρ.5 του παρόντος άρθρου. Η πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου ορίζεται το αργότερα έως τις 30- 9-2017. Τυχόν εκπτώσεις που έχουν δοθεί από τα κατά τον νόμο δικαιούμενα πρόσωπα σε ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρούνται νόμιμες.
7. Συνίσταται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) βάση δεδομένων (παρατηρητήριο τιμών) των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., στον οποίον υποχρεωτικά καταχωρούνται οι τιμές πώλησης των φαρμάκων αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Ε.Ο.Φ., καθορίζονται οι όροι και κανόνες λειτουργίας του, το είδος

των τιμών που καταχωρούνται, οι υπόχρεοι προς καταχώρηση των σχετικών δεδομένων, οι προϋποθέσεις δημοσιότητάς του, οι τυχόν διοικητικές κυρώσεις και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Το παρατηρητήριο τιμών δεν δημοσιεύεται.


Άρθρο 87

Διατάξεις για την φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ


1. Το άρθρο 35 του ν. 3918/2011 (Α΄31), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για κάθε φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα που συνταγογραφείται από ιατρό και το τίμημα του οποίου καλύπτεται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) θεσπίζεται «τιμή κοινωνικής ασφάλισης» (εφεξής Τ.Κ.Α.), η οποία συνίσταται επί της τιμής παραγωγού και εισαγωγέα, όπως αυτή ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, μειωμένη κατά τα ποσοστά επιπρόσθετης έκπτωσης των παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου.
2. Τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου καθώς και όλα τα νοσοκομεία του Δημοσίου οποιασδήποτε μορφής προμηθεύονται τα φαρμακευτικά προϊόντα με ποσοστό έκπτωσης 5% επί της νοσοκομειακής τιμής, όπως αυτή η τιμή εκάστοτε καθορίζεται στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων. Το ποσό της έκπτωσης του 5% ως άνω υπολογίζεται επί του τιμολογίου αγοράς των νοσοκομείων. Εξαιρούνται τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα ενταχθούν στη διαγωνιστική διαδικασία εφόσον η τιμή με την οποία θα κατακυρωθούν στο διαγωνισμό είναι μικρότερη από αυτήν που προκύπτει από την προηγούμενη επιστροφή επί της νοσοκομειακής τιμής. Το ποσοστό αυτής της έκπτωσης συνυπολογίζεται και αφαιρείται κατά τον τελικό υπολογισμό του συνολικού ποσοστού επιστροφής (rebate) που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
3. Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας φαρμάκων (ΚΑΚ) υποχρεούνται κάθε τρίμηνο σε ποσό επιστροφής ίσο με το ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων, του προηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος, σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί: στην παρ.2 του παρόντος άρθρου.
Εξαιρούνται από την εφαρμογή της τιμής 0,25 τα ορφανά φάρμακα, όπως ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας στην περίπτωση β) της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3816/2010.

 που βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους ως προς την δραστική τους ουσία και εντάσσονται στην θετική λίστα αποζημίωσης, σύμφωνα με την περίπτωση β) της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 μέχρις ότου αρχίσει η αποζημίωση των φαρμάκων αυτών με την τιμή που επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 3 του ν. 4208/2013 και σε κάθε περίπτωση, κατ’ ανώτατο όριο, έως δύο έτη από την ένταξη τους, αλλιώς λαμβάνει την τιμή 0. Δεν λαμβάνουν την τιμή 1 τα ορφανά φάρμακα, όπως ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας στην περίπτωση β) της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3816/2010.


Χ, οι συνολικές πωλήσεις, σε τιμές της παρ.1 του παρόντος άρθρου, του προηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος.

Το τελικό ποσό που καλείται να επιστρέψει κάθε ΚΑΚ προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ανωτέρω ποσοστού ( P0 ) με τις συνολικές πωλήσεις του προηγούμενου τριμήνου όλων των συσκευασιών, περιεκτικοτήτων και μορφών του εκάστοτε φαρμακευτικού προϊόντος που υπολογίζονται στην βάση της τιμής παραγωγού, όπως ορίζεται από τις Υπουργικές Αποφάσεις τιμολόγησης. Για την απόδοση του πρόσθετου ποσού επιστροφής λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις του προηγούμενου τριμήνου βάσει των στοιχείων που αντλεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι Φ.Κ.Α. από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το σύστημα σάρωσης συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και από το άθροισμα των τιμολογίων που εκδίδουν οι φαρμακευτικές εταιρείες προς τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ στο σύνολο τους και σε κάθε νοσοκομείο του ΕΣΥ ξεχωριστά. Το ποσό καταβάλλεται αντίστοιχα για το πρώτο τρίμηνο μέχρι 31 Μαΐου, για το δεύτερο τρίμηνο μέχρι 31 Αυγούστου, για το τρίτο τρίμηνο μέχρι 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους και για το τέταρτο τρίμηνο μέχρι 28 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Η είσπραξη των εν λόγω ποσών γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και μέριμνα των υπηρεσιών των φορέων, στα πλαίσια περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης. Για τους φορείς που δεν διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή σάρωσης συνταγών το ποσό που υποχρεούται να αποδώσει κάθε εταιρεία ή κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων προκύπτει από τα στοιχεία των συνολικών πωλήσεών της ανά φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα, αφού αφαιρεθούν οι πωλήσεις προς τα νοσοκομεία και οι παράλληλες εξαγωγές σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και για τον υπολογισμό του ποσού αυτού λαμβάνεται υπόψη η σχέση δημόσιας προς ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, ήτοι 80% - 20%.
4. Η καταβολή του ποσού επιστροφής των παρ.2 και 3 από τον ΚΑΚ ή φαρμακευτική εταιρεία μπορεί να γίνει είτε με απευθείας κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ ή του ΦΚΑ και του νοσοκομείου, είτε μέσω συμψηφισμού του ποσού επιστροφής με αντίστοιχες οφειλές του ΕΟΠΥΥ ή του νοσοκομείου προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για προμήθεια φαρμάκων στα φαρμακεία τους.

5. Ο ΕΟΠΠΥ δύναται να συμψηφίζει με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου τα οφειλόμενα από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων ποσά, που προκύπτουν από την υποχρέωση τους επιστροφής (rebate) της παραγράφου 2 και 3 του παρόντος άρθρου, με ισόποσες οφειλές του προς τους ΚΑΚ, από την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τα φαρμακεία του, τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, τους συμβεβλημένους παρόχους και τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας Φορείς και Οργανισμούς καθώς και τα υπαγόμενα σε αυτό Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. Εφόσον μετά τον συμψηφισμό ως ανωτέρω, παραμένει ανεξόφλητο ποσό απαιτήσεων ή σε περίπτωση κατά την οποία φαρμακευτικές εταιρείες ή Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών σκευασμάτων δεν έχουν απαιτήσεις έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αλλά μόνο έναντι νοσοκομείων, τότε οι απαιτήσεις του Ε.Ο.Π.Π.Υ. έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών ή των ΚΑΚ από το ποσό επιστροφής (rebate) που προβλέπεται στις παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να εκχωρούνται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, προς τα νοσοκομεία έναντι καταβολής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης ασφαλισμένων του, τα δε νοσοκομεία συμψηφίζουν υποχρεωτικά το ποσό των ανωτέρω εκχωρούμενων προς αυτά απαιτήσεων με οφειλές τους προς τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους Κ.Α.Κ. φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ο συμψηφισμός γίνεται μόνο μεταξύ των εκχωρηθέντων προς τα νοσοκομεία, κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτήσεων και εκκαθαρισμένων οφειλών των νοσοκομείων προς φαρμακευτικές εταιρείες ή κατόχους αδείας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών σκευασμάτων που δημιουργήθηκαν εντός του ίδιου έτους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται τα ποσά που κάθε φορά εκχωρούνται και συμψηφίζονται κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.
6. α) Σε περίπτωση μη έγκαιρης απόδοσης του ποσού επιστροφής των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου , αυτά εισπράττονται με τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε..
β) Τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία δεν αποδόθηκε το ποσό της επιστροφής διαγράφονται από τον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων της παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010.

γ) Οι εταιρείες δικαιούνται βεβαίωσης καταβολής του ποσού επιστροφής για φορολογική χρήση.
7. Για τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος εμβολιασμών και τα φάρμακα που εισάγονται μέσω ΙΦΕΤ, οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής των επιστροφών του παρόντος.
8. Για τις ειδικές περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο το οποίο δεν διαθέτει γενόσημο ή μια θεραπευτική κατηγορία στο σύνολο της περιέχει μία μοναδική ή περισσότερες δραστικές ουσίες χωρίς γενόσημα φάρμακα, όπου επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου.
9. Στην περίπτωση των φαρμάκων της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, τα οποία χορηγούνται από ιδιωτικά φαρμακεία, ο ΕΟΠΥΥ επιβάλει πέραν του rebate της παραγράφου 1 του παρόντος rebate τέτοιο ώστε η τελική τιμή αγοράς για τον ΕΟΠΥΥ να είναι αντίστοιχη με εκείνη που επιτυγχάνεται όταν προμηθεύεται το φάρμακο αυτό από τα φαρμακεία του.».
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, η οποία λαμβάνει υπόψη της την γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 15 της Υ.Α. οικ.3457/2014 (Β΄ 64/2014), δύνανται να τίθενται ετήσιοι προϋπολογισμοί φαρμακευτικής δαπάνης σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4). Η ρύθμιση αυτή δύναται να εφαρμόζεται ειδικότερα σε περιπτώσεις εισαγωγής πολλών νέων φαρμάκων σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι επιμέρους στόχοι συνυπολογίζονται στον καθορισμό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ και στον επιμερισμό της υπέρβασης ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. οικ.Γ5/63587/2015 Υ.Α. (Β’ 1803).
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση της Επιτροπής του άρθρου 15 της Υ.Α. οικ.3457/2014 (Β΄ 64), η οποία υποχρεωτικά ενσωματώνει τους συνταγογραφικούς περιορισμούς της Επιτροπής της περίπτωσης γ) της παρ. 1 του

άρθρου 12 του ν.3816/2010 (Επιτροπή Θετικής Λίστας), για μεμονωμένα φάρμακα ή ομάδες φαρμάκων ή για φάρμακα για τα οποία έχει τεθεί ετήσιος προϋπολογισμός φαρμακευτικής δαπάνης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, δύνανται να εκδίδονται πρωτόκολλα συνταγογράφησης, η τήρηση των οποίων καθίσταται υποχρεωτική για την αποζημίωση των φαρμάκων αυτών. Η ως άνω επιτροπή για την ανάπτυξη των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης λαμβάνει υπόψη της επιστημονικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επιδημιολογικής συχνότητας (επιπολασμός και επίπτωση) και αναγκών κάλυψης σε νόσους και νοσηλείες, καθώς επίσης και οικονομικά κριτήρια, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η δημοσιονομική επίπτωση της αποζημίωσης του φαρμάκου βάσει της τιμής αποζημίωσης, όπως εκάστοτε καθορίζεται. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4208/2013 (Α’252) στέλνει άμεσα το τυχόν αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης στην Επιτροπή Θετικής Λίστας για να ενσωματωθούν στις εισηγήσεις της.
4. Στο τέλος της περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση η, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του άρθρου 3 του ν. 4208/2013, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ διαβιβάζεται στην Επιτροπή Θετικής Λίστας και λαμβάνεται υπ’ όψιν από αυτήν κατά την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του Θετικού Καταλόγου και ενδεικτικά για την απόρριψη εισαγωγής νέου φαρμάκου, για την απένταξη ήδη ενταγμένου, για την αλλαγή γραμμής θεραπείας ή για συγκεκριμένες ενδείξεις. H Επιτροπή Θετικής Λίστας, όταν της διαβιβάζεται η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, συνεδριάζει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών για την τροποποίηση του Θετικού Καταλόγου και διαβιβάζει αμελλητί την εισήγηση της στον Υπουργό Υγείας. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης δύναται να ζητάει γνωμοδότηση από την Επιτροπή Θετικής Λίστας, σχετικά με το αν πληρούνται τα κριτήρια ένταξης υπό διαπραγμάτευση φαρμάκου, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον τρέχοντα δημοσιευμένο Θετικό Κατάλογο. »

5. Στο άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 90168/2013 (Β’ 2543) προστίθεται παράγραφος 3.4, ως εξής:
«3.4. Μεθοδολογία αξιολόγησης και εκτέλεσης εργασιών’: Η διαπραγμάτευση δύναται να διενεργείται και με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ειδικών ηλεκτρονικών εφαρμογών. Η μέρα κατάθεσης της αίτησης ορίζεται ως η ημερομηνία που λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τη γραμματεία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και κοινοποιείται στον αιτούντα. Η προθεσμία ξεκινά από την επόμενη ημέρα της κατάθεσης, η οποία ορίζεται ως η πρώτη μέρα της Διαδικασίας. Τα ακριβή χρονοδιαγράμματα καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, μετά από πρόταση της οικείας Υποεπιτροπής κατάθεσης των φακέλων μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζεται κάθε διαδικαστική λεπτομέρεια για την ηλεκτρονική διαδικασία της διαπραγμάτευσης.»
6. Στο άρθρο 20 του ν. 3918/2011 (Α΄31) προστίθενται παράγραφοι 11 και 12 ως εξής :
« 11. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146) εφαρμόζεται αναλόγως για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, τακτικά και αναπληρωματικά, για τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης τακτικά και αναπληρωματικά, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4208/2013.
12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, τακτικά και αναπληρωματικά, και τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, τακτικά και αναπληρωματικά, δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΟΠΥΥ, για ενέργειες ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4208/2013, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαρειά αμέλεια ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ή παρέβησαν το καθήκον εχεμύθειας του άρθρου 26 του ν. 3528/2007 (Α΄26). Οι διατάξεις των άρθρων 26, 27 και 36 του ν. 3528/2007 εφαρμόζονται αναλογικά σε όλα τα παραπάνω πρόσωπα.»

7. Στο άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. 90168/2013 (Β’ 2543), προστίθενται οι παράγραφο 3.5 και 3.6, ως εξής:
«3.5. Υποχρέωση διαδικασίας Διαπραγμάτευσης: Η προσέλευση στη διαδικασία Διαπραγμάτευσης είναι υποχρεωτική για τα εμπλεκόμενα μέρη. Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη κατάληξης σε συμφωνία ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα μη αποζημίωσης φαρμάκων ή υπηρεσιών υγείας.
3.6 Παράσταση νομικής υπηρεσίας ΕΟΠΥΥ κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης: Κατά τη διαπραγμάτευση φαρμάκων στις συναντήσεις με τους ΚΑΚ ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους παρίσταται ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ ή σε περίπτωση κωλύματος παρίσταται μόνιμος νομικός σύμβουλος του Οργανισμού, ως εμπειρογνώμονας κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.»
8. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) η φράση «του άρθρου 22 και του άρθρου 26 του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 34 και του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄31), όπως ισχύει».
9. Η παρ.1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναδρομικά από 1-1-2017, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο.


Άρθρο 88 Διατάξεις για τα Γενόσημα

1. Τα φαρμακεία που χορηγούν γενόσημα φάρμακα συνταγογραφούμενα και αποζημιούμενα από τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), τα οποία υπερβαίνουν μηνιαίως, κατ’ όγκο πωλήσεων, το 25%, των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στις συνταγές που εκτελούνται σε αυτά, λαμβάνουν υποχρεωτική έκπτωση από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Ο ανωτέρω ελάχιστος ποσοστιαίος στόχος, ο οποίος δεν μπορεί να υπολείπεται του 25%, δύναται να αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος, με απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε επίπεδα άνω του μέσου όρου διείσδυσης γενοσήμων φαρμάκων από τα φαρμακεία του αμέσως προηγούμενου έτους, όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία που τηρεί ο ΕΟΠΥΥ.
2. Η υποχρεωτική έκπτωση της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζεται ποσοστιαία, αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% για τις πρώτες δέκα ποσοστιαίες μονάδες άνω του παραπάνω ελάχιστου ποσοστιαίου στόχου (δηλαδή άνω του 25% ή άνω του ποσοστιαίου στόχου που κάθε φορά ισχύει σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση), υποδιαιρούμενου αναλογικά του ποσοστού έκπτωσης ανά ποσοστιαία μονάδα, αυξάνεται κλιμακωτά για κάθε επόμενη δεκάδα ποσοστιαίων μονάδων κατά 3% και υπολογίζεται επί της αξίας, σε τιμή παραγωγού, των συνολικών μηνιαίων πωλήσεων στο φαρμακείο των γενόσημων φαρμάκων της ανωτέρω κατηγορίας, δυνάμει των στοιχείων που διαθέτει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
3. Οι ανωτέρω εκπτώσεις των φαρμακευτικών εταιρειών προς τα φαρμακεία δεν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η συνολική αξία των ανωτέρω εκπτώσεων επιμερίζεται μεταξύ των φαρμακευτικών εταιρειών, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα μηχανισμό υπολογισμού αυτόματης επιστροφής της περίπτωσης α) του άρθρου 11 του Ν.4052/2012, εκκαθαρίζεται ανά μήνα και καταβάλλεται ανά τρίμηνο από τις φαρμακευτικές εταιρείες στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ και τους ΦΚΑ, οι οποίοι συμψηφίζουν το ποσό έκπτωσης που προκύπτει ως άνω υπέρ του φαρμακείου με το ποσό επιστροφής (rebate) για το οποίο υποχρεούται το φαρμακείο προς τον ΕΟΠΥΥ και τους ΦΚΑ του ιδίου τριμήνου, και έως το ποσό rebate του φαρμακείου.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία υπολογισμού της παρεχόμενης προς τα φαρμακεία υποχρεωτικής έκπτωσης και ρυθμίζεται η διαδικασία συμψηφισμού του ποσοστού έκπτωσης στα φαρμακεία.


Άρθρο 89

Νέα Κριτήρια Αξιολόγησης Φαρμάκων Θετικού Καταλόγου


1. Η διάταξη της περίπτωσης β) της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.3816/2010 (Α΄6) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την κατάρτιση, την αναθεώρηση και τη συμπλήρωση του καταλόγου εφαρμόζεται σύστημα κατάταξης φαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το σύστημα Ανατομικής Θεραπευτικής Χημικής Κατηγοριοποίησης (Anatomic Therapeutic Chemical Classification – ATC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και εισάγεται σύστημα τιμών αναφοράς (Τ.Α.) ανά κατηγορία φαρμακευτικών προϊόντων. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και οι Φ.Κ.Α. αποζημιώνουν τα φάρμακα που τελούν σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους ως προς την δραστική τους ουσία και έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με την εθνική διαδικασία ή την αποκεντρωμένη διαδικασία ή την διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης ή την κεντρική διαδικασία του Κανονισμού 726/2004/ΕΚ (EE L 136), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Αποζημιώνονται τουλάχιστον στα δύο τρίτα (2/3) των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κυκλοφορούν, τα κράτη στα οποία κυκλοφορούν δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα (9) και από τα ανωτέρω κράτη που αποζημιώνουν το φάρμακο, τουλάχιστον τα μισά περιλαμβάνονται στα κάτωθι ειδικώς αναφερόμενα κράτη-μέλη που διαθέτουν μηχανισμό Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, ήτοι: η Αυστρία, το Βέλγιο, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Φινλανδία και 2) Λαμβάνουν θετική αξιολόγηση από την Επιτροπή της περίπτωσης γ) της παρούσας παραγράφου, δυνάμει κριτηρίων τεχνολογιών υγείας, εφαρμοζόμενων σε συνδυασμό μεταξύ τους, τα οποία είναι: α) Η ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη, β) Η προστιθέμενη θεραπευτική αξία του υπό αξιολόγηση φαρμακευτικού προϊόντος σε σχέση με τις υφιστάμενες θεραπείες, γ) Η αξιοπιστία και η αντιπροσωπευτικότητα των στοιχείων κλινικής τεκμηρίωσης και δ) Η σχέση κόστους-οφέλους ή αποτελεσματικότητας μετά από συνεκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη σε συνάρτηση με τα φαρμακοεπιδημιολογικά και φαρμακοοικονομικά δεδομένα της χώρας. Σε περίπτωση που η Επιτροπή της περίπτωσης γ) της παρούσας παραγράφου εκτιμά ότι ένα προϊόν δεν ανταποκρίνεται στο τελευταίο κριτήριο κόστους - οφέλους ή αποτελεσματικότητας, το παραπέμπει στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του άρθρου 3 του ν. 4208/2013 (Α’252) και εκδίδει την εισήγησή της προς τον Υπουργό μόνον μετά από επιτυχή κατάληξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Η προϋπόθεση της περιπτώσεως 2) των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας, εφαρμόζεται για όλα τα φάρμακα που θα ενταχθούν στην θετική λίστα, ανεξαρτήτως εάν βρίσκονται σε περίοδο προστασίας των δεδομένων τους ή όχι και επίσης εφαρμόζεται για την αναθεώρηση του θετικού καταλόγου. H Επιτροπή της περίπτωσης γ) της παρούσας παραγράφου αποφασίζει για τις θεραπευτικές ενδείξεις, τις γραμμές θεραπείας, τις περιεκτικότητες και τις συσκευασίες, για τις οποίες αποζημιώνονται τα φαρμακευτικά προϊόντα που εντάσσονται στον θετικό κατάλογο, μετά από την αξιολόγησή τους δυνάμει των ανωτέρω κριτηρίων. Προκειμένου να αποζημιωθεί θεραπευτική ένδειξη φαρμάκου, επιπρόσθετη και διάφορη της μίας ή των περισσότερων θεραπευτικών ενδείξεων για τις οποίες έχει ενταχθεί στον θετικό κατάλογο απαιτείται η υποβολή προηγούμενης αίτησης από μέρους του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας και η αξιολόγησή του από την Επιτροπή με βάση τα ανωτέρω κριτήρια. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη της Επιτροπής της περ.γ) της παρούσας παραγράφου μπορούν να εξαιρούνται από τα κριτήρια της ως άνω περιπτώσεως 1) του δευτέρου εδαφίου της παρούσας, φάρμακα τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ως ορφανά, ή φάρμακα για την θεραπεία της μεσογειακής αναιμίας μόνο εφόσον καλύπτονται από διεθνή κλινικά πρωτόκολλα και λαμβάνουν θετική αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια της ως άνω περιπτώσεως 2) του δευτέρου εδαφίου της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη της Επιτροπής της περίπτωσης γ) της παρούσας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. και δεν μπορεί να εκδοθεί πριν την 1-6-2018, δύναται να αναθεωρείται ο προαναφερόμενος κατάλογος των χωρών της Ε.Ε. που διαθέτουν μηχανισμό Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας. Η έκδοση νέας, μετά την πρώτη, υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται μόνο μετά την παρέλευση ενός έτους από την έκδοση και δημοσίευση της τελευταίας υπουργικής απόφασης με το ίδιο αντικείμενο.. Με όμοια απόφαση, εξειδικεύεται ο τρόπος κατάρτισης των θεραπευτικών κατηγοριών και προσδιορισμού των τιμών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία και οι διαδικασίες αναθεώρησης και συμπλήρωσης του καταλόγου, καθώς και οι αποζημιούμενες ενδείξεις, γραμμές θεραπείας, περιεκτικότητες και συσκευασίες ανά φαρμακευτικό προϊόν και κάθε άλλο σχετικό θέμα.. Κατά λοιπά και έως την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κανονιστικές πράξεις.»

2. Η περίπτωση ε) της παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης γ) της παρούσας παραγράφου, οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.), των οποίων τα φαρμακευτικά προϊόντα: i) εντάχθηκαν ύστερα από αίτηση συμπερίληψης στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων, αλλά έχουν αντιρρήσεις για τον τρόπο κατάταξης των προϊόντων τους στο σύστημα τιμών αναφοράς, ή ii) δεν εντάχθηκαν στο θετικό κατάλογο ύστερα από αίτηση μη συμπερίληψης στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων λόγω μη αποδοχής του διαμορφούμενου καθεστώτος αποζημίωσης, ή iii) δεν εντάχθηκαν στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων και ταυτόχρονα δεν αναφέρονται στον αρνητικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων του εδαφίου η΄ της παρούσας παραγράφου, ή iv) εντάχθηκαν στον αρνητικό κατάλογο του εδαφίου η΄ της παρούσας παραγράφου, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση θεραπείας τους ενώπιον της ειδικής επιτροπής. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα στοιχεία για την υποστήριξη της και οι αιτούντες καλούνται για προφορική ανάπτυξη των ισχυρισμών τους, ενώπιον της ειδικής επιτροπής. Εντός τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης η ειδική επιτροπή θετικού καταλόγου της περίπτωσης γ) της παρούσας παραγράφου, εφόσον, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια που ορίζονται στις κείμενες διατάξεις κρίνει το αίτημα ως βάσιμο, καταρτίζει συμπληρωματικό κατάλογο, που εγκρίνεται με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Αιτήσεις που απορρίπτονται ή γίνονται δεκτές πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως από την ειδική επιτροπή.»
3. Η παρ.1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και επί των εκκρεμών αιτήσεων ενώπιον της επιτροπής της περιπτώσεως γ) της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3816/2010.


Άρθρο 90

Συγχώνευση Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγής φαρμάκων


Η παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.1316/1983 (Α’ 3) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στην περίπτωση συγχώνευσης νομικών προσώπων που είναι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας και παραγωγής φαρμάκων, τα συγχωνευόμενα πρόσωπα υποχρεούνται να ενημερώνουν εκ των προτέρων τον ΕΟΦ σχετικά με κάθε τροποποίηση που θα ήθελαν να επιφέρουν, ένεκα της εν λόγω συγχώνευσης, σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρείχαν για τη χορήγηση των αδειών παραγωγής. Οι άδειες παραγωγής των συγχωνευόμενων προσώπων τροποποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και διατηρούνται σε ισχύ, αφού υποβληθεί αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά και διαπιστωθεί από τον Ε.Ο.Φ, κατόπιν ελέγχου, ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Στην περίπτωση μεταφοράς της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων σε άλλη εγκατάσταση παραγωγής απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. των στοιχείων που θα τροποποιηθούν στην άδεια παραγωγής ένεκα της εν λόγω μεταφοράς, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας.»


Άρθρο 91

Οχήματα Μεταφοράς Φαρμάκων


Η παρ. 9 του άρθρου 9 του ν.1965/1991 (Α’ 146) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο παραγωγός, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος κατόχου άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών και διαγνωστικών προϊόντων, και κάθε κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή χονδρικής πώλησης φαρμάκων εν γένει, που μεταφέρει τα ανωτέρω προϊόντα με τη χρήση οχημάτων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριος των οχημάτων μεταφοράς, για την μεταφορά των εν λόγω προϊόντων υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ποιότητα και το αναλλοίωτο αυτών, και έχει την ευθύνη ότι τα οχήματα είναι κατάλληλα για την ανωτέρω προοριζόμενη χρήση και εξοπλισμένα έτσι ώστε τα προϊόντα να μην εκτίθενται σε συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν 0την ποιότητά τους και να φθείρουν τη συσκευασία τους. Τα ανωτέρω πρόσωπα τηρούν υποχρεωτικά τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση».

Άρθρο 92 Κατανομή Μέρους Εσόδων ΕΟΠΥΥ
Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α`21), αντικαθίσταται ως εξής:
«Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση: α) κατ’ ανώτατο όριο τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ευρώ, διανέμεται στο προσωπικό του Οργανισμού, ανάλογα με τη θέση, το βαθμό του, καθώς και το βαθμό συμμετοχής του τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού των νέων μεθοδολογιών ελέγχου όσο και κατά το στάδιο διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων, β) κατ’ ανώτατο όριο δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, αξιοποιείται για την προαγωγή προγραμμάτων ενημέρωσης προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, αναφορικά με τους σκοπούς και τους στόχους του σε δεδομένη χρονική περίοδο, γ) κατ’ ανώτατο όριο τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) ευρώ, χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των υποδομών του Οργανισμού τόσο σε νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται με τον έλεγχο και τον εξορθολογισμό των δαπανών, καθώς και με την ανάπτυξη συστημάτων δημιουργίας νέων πηγών εσόδων, όσο και σε κτηριακές εγκαταστάσεις, δ) κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) καλύπτει υποχρεώσεις του Οργανισμού προς την Π.Φ.Υ. των Δ.Υ.Πε. και ε) κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) καλύπτει λοιπές υποχρεώσεις του Οργανισμού.».


Άρθρο 93

Έλεγχος Συνταγογράφησης από ΕΟΠΥΥ

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, η οποία λαμβάνει υπόψη της την γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 15 της Υ.Α. οικ.3457/2014 (Β΄ 64/2014), μπορεί να τίθενται κλειστοί προϋπολογισμοί, οικονομικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν) και λοιπά αναγκαία μέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης εκάστου ιατρού. Στην συγκεκριμένη απόφαση μπορεί ο προϋπολογισμός, οι στόχοι, οι περιορισμοί, οι προϋποθέσεις και τα μέτρα να διαφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, τον αριθμό των ασθενών που θεραπεύει και τα χαρακτηριστικά και παθήσεις αυτών, τη γεωγραφική περιοχή και

τα δημογραφικά δεδομένα της, το μήνα του έτους (εποχικότητα), τις τυχόν μεταβολές των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, την εισαγωγή νέων φαρμάκων (πρωτοτύπων ή γενοσήμων) στο θετικό κατάλογο συνταγογράφησης και τέλος την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης σε σχέση με τους εκάστοτε στόχους. Επίσης, δύναται η συνταγογράφηση των φαρμάκων να συνδέεται με την πάθηση του ασθενούς, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση το International Classification of Disease. Τα όρια προσδιορίζονται από την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από την έκδοση των συνταγών των προηγούμενων ετών σε ολόκληρη την Επικράτεια, ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, την Περιφερειακή Ενότητα που εδρεύει και την επισκεψιμότητα για τον αντίστοιχο μήνα του έτους. Τα όρια ανά ειδικότητα ιατρού, περιοχή και μήνα του έτους περιλαμβάνονται σε αναλυτικούς πίνακες στην οικεία Υπουργική Απόφαση. Τα παραπάνω όρια αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και του γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τα όρια αυτά ενσωματώνονται στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και το σύστημα ενημερώνει καθημερινά τον ιατρό για την ύπαρξη ή όχι υπέρβασης, καθώς και το ποσοστό αυτής, υπολογίζοντας σε ημερήσια βάση τον αριθμό των διαφορετικών ασθενών και τον προκαθορισμένο μέσο όρο δαπάνης αυτών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, η οποία λαμβάνει υπόψη της την γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 15 της Υ.Α. οικ.3457/2014 (Β΄ 64/2014), καθορίζονται οι ελάχιστοι ποσοστιαίοι στόχοι συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο σε συσκευασίες. Οι στόχοι προσδιορίζονται με τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων συνταγογράφησης των προηγούμενων ετών με βάση τη διαθεσιμότητα των γενοσήμων και τις καταναλώσεις εντός κάθε θεραπευτικής κατηγορίας. Τα όρια ανά θεραπευτική ομάδα και τρόπο χορήγησης περιλαμβάνονται σε αναλυτικούς πίνακες στην οικεία Υπουργική Απόφαση. Οι στόχοι αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και του γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Οι στόχοι αυτοί ενσωματώνονται στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και το σύστημα ενημερώνει καθημερινά τον ιατρό για το ποσοστό της συνταγογράφησης γενοσήμων στις θεραπευτικές κατηγορίες που έχει συνταγογραφήσει και το μέσο ποσοστό του στόχου συνταγογράφησης γενοσήμων που έχει επιτευχθεί. Για τον υπολογισμό του στόχου ανά θεραπευτική κατηγορία, λαμβάνεται υπόψη ότι σύμφωνα με τους υφιστάμενους στόχους το μερίδιο των γενοσήμων φαρμάκων για εξωτερικούς ασθενείς πρέπει να αυξηθεί κατ’ όγκο στο 60% έως το Μάρτιο του 2018. Οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι κατά την εκτέλεση συνταγών να ακολουθούν την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 46, παρ. β΄ του Νόμου 4316/2014. Στις ανωτέρω διατάξεις υπάγονται και τα σκευάσματα που έχουν απολέσει το καθεστώς προστασίας τους και έχουν λιανική τιμή ή διαμορφώνουν λιανική τιμή μέσω έκπτωσης προς τον ΕΟΠΥΥ ίση ή μικρότερη από το μέσο όρο της λιανικής τιμής γενοσήμων σκευασμάτων ίδιας δραστικής, μορφής, περιεκτικότητας και συσκευασίας με αναγωγή στη μηνιαία θεραπεία». Από την εφαρμογή της παρούσης παραγράφου εξαιρείται η συνταγογράφηση που αφορά σε χρόνιους νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση), σε καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), σε ασθενείς που πάσχουν από ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), σε μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων, σε καρκινοπαθείς, σε πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, σε πάσχοντες από κυστική ίνωση και σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση. Εξαιρούνται επίσης τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για παιδιά και εφήβους, και τα φάρμακα των οποίων τη χρήση προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των επιτροπών του. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύνανται να εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσης επιπλέον κατηγορίες ασθενών και ειδικές κατηγορίες ιατρών καθώς και περιοχές της χώρας που έχουν περιορισμένο αριθμό ιατρών ειδικότητας, μετά από σχετική εισήγηση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ να εξαιρούνται και μεμονωμένοι ασθενείς (μοναδικά ΑΜΚΑ) που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας που απαιτούν την λήψη δαπανηρών θεραπειών. Σε αυτή την περίπτωση τα αιτήματα εξετάζονται από την αρμόδια Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής της υπ’ αριθμ. οικ. 12449/7−2−2014 (ΦΕΚ 256/Β΄/2014) υπουργικής απόφασης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση της Επιτροπής του άρθρου 15 της Υ.Α. οικ.3457/2014 (Β΄ 64/2014), η οποία υποχρεωτικά ενσωματώνει τους συνταγογραφικούς περιορισμούς της Επιτροπής της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 (Επιτροπή Θετικής Λίστας), δύνανται να εκδίδονται πρωτόκολλα συνταγογράφησης, η τήρηση των οποίων καθίσταται υποχρεωτική για την αποζημίωση των φαρμάκων αυτών, καθώς υπόκεινται και σε έλεγχο από τον Οργανισμό. Η ως άνω επιτροπή για την ανάπτυξη των πρωτοκόλλων προϋποθέσεων συνταγογράφησης λαμβάνει υπόψη της επιστημονικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επιδημιολογικής συχνότητας (επιπολασμός και επίπτωση) και αναγκών κάλυψης σε νόσους και νοσηλείες, καθώς επίσης και οικονομικά κριτήρια, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η δημοσιονομική επίπτωση της αποζημίωσης του φαρμάκου βάσει της τιμής αποζημίωσης, όπως εκάστοτε καθορίζεται. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4208/2013 (Α’252) στέλνει άμεσα το τυχόν αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης στην Επιτροπή Θετικής Λίστας για να ενσωματωθούν στις εισηγήσεις της. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται μέγιστο όριο παράκαμψης των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης σε μηνιαία βάση, μετά από πρόταση της Επιτροπής του άρθρο 15 της Υ.Α. οικ.3457/2014 (Β΄ 64/2014),

4. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που προβλέπονται στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου, σε ποσοστό άνω του δέκα τοις εκατό (10%), ο ιατρός καλείται από τη Διεύθυνση Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ να δικαιολογήσει τη συνταγογράφησή του, δίνοντας έγγραφες εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η παράβαση που διαπιστώθηκε. Σε περίπτωση μη επαρκούς αιτιολόγησης της υπέρβασης, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβάλει διοικητικές κυρώσεις, ως εξής:
α) σε ποσοστό απόκλισης από 10,01 % έως 20 % επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000
€. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης εντός του ανωτέρω εύρους ποσοστών, τότε επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.000 € πολλαπλασιαζόμενο κάθε φορά με συντελεστή ίσο με τον αύξοντα αριθμό της επανάληψης της παράβασης.

Με την τρίτη επανάληψη της ίδιας παράβασης εντός του ανωτέρω εύρους ποσοστών, επιβάλλεται σωρευτικά με το προαναφερόμενο χρηματικό πρόστιμο και προσωρινός αποκλεισμός από την συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από δύο (2) μήνες μέχρι έξι (6) μήνες.
β) σε ποσοστό απόκλισης από 20,01 % έως 30%, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000
€. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης εντός του ανωτέρω εύρους ποσοστών, τότε επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000 € πολλαπλασιαζόμενο κάθε φορά με συντελεστή ίσο με τον αύξοντα αριθμό της επανάληψης της παράβασης. Με την τρίτη επανάληψη της ίδιας παράβασης εντός του ανωτέρω εύρους ποσοστών, επιβάλλεται σωρευτικά με το προαναφερόμενο χρηματικό πρόστιμο και προσωρινός αποκλεισμός από την συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από έξι (6) μήνες μέχρι δώδεκα (12) μήνες.
γ) σε ποσοστό απόκλισης πάνω από 30,01 %, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 €. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης πάνω από το ανωτέρω ποσοστό, τότε επιβάλεται πρόστιμο ύψους 5.000 € πολλαπλασιαζόμενο κάθε φορά με συντελεστή ίσο με τον αύξοντα αριθμό της επανάληψης της παράβασης. Με την τρίτη επανάληψη της ίδιας παράβασης πάνω από το ανωτέρω ποσοστό, επιβάλλεται σωρευτικά με το προαναφερόμενο χρηματικό πρόστιμο και ι) ως προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρούς, οριστική καταγγελία της σύμβασης και οριστικός αποκλεισμός από την συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή ιι) ως προς τους μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, οριστικός αποκλεισμός από την συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
5. Για την αξιολόγηση της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των ιατρών της επικράτειας οι ιατροί ταξινομούνται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και την περιοχή που συνταγογραφούν. Η αξιολόγηση της συνταγογράφησης γίνεται σε μηνιαία βάση λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
α. Ο «αριθμός των συνταγών» που εκδίδονται από τον ιατρό.

β. Το «μέσο πλήθος συνταγών ανά ασφαλισμένο» σε σχέση με αυτό της ειδικότητα του ιατρού που συνταγογραφεί.

γ. Η «μέση δαπάνη» ανά συνταγή σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί.
δ. Το «ποσοστό συνταγογράφησης νέων δραστικών ουσιών» σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του ιατρού που συνταγογραφεί.
ε. Το «ποσοστό συνταγογράφησης ανά δραστική ουσία (ΑΤC5)» για τις πρώτες 10 που συνταγογραφεί σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του.
στ. Το «ποσοστό συνταγογράφησης ανά θεραπευτική ομάδα (ATC4)» για τις πρώτες 10 που συνταγογραφεί σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του.
ζ. Το «ποσοστό συνταγογράφησης εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας» σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του.
η. Το «ποσοστό εμβαλλαγίων εκτέλεσης ανά φαρμακευτική εταιρεία» σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του.
θ. Το «ποσοστό δαπάνης των πέντε περισσότερο δαπανηρών ασφαλισμένων ως προς το σύνολο της δαπάνης συνταγογράφησης» σε σχέση με αυτό της ειδικότητας του.
ι. Το «ποσοστό συνταγών εκτέλεσης ανά φαρμακείο» σε σχέση με αυτό του συνόλου των ιατρών.
Ο έλεγχος των ανωτέρω κριτηρίων από α έως θ, τα οποία δύνανται να εξειδικεύονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: Για κάθε ιατρό με την ίδια ειδικότητα υπολογίζεται η τιμή του εκάστου κριτηρίου από α έως ι. Σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται οι ιατροί, των οποίων η τιμή ενός κριτηρίου από α έως θ ανωτέρω, βρίσκεται στο υψηλότερο 1% ποσοστό επί του συνόλου τιμών που λαμβάνονται από όλους τους ιατρούς της ίδιας ειδικότητας για κάθε κριτήριο χωριστά. Επίσης, σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται οι ιατροί, των οποίων η τιμή του κριτηρίου ι ανωτέρω, βρίσκεται στο υψηλότερο 1% ποσοστό επί του συνόλου τιμών που λαμβάνονται από όλους τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για το κριτήριο αυτό.
Στις περιπτώσεις που ο ιατρός υπερβαίνει το όριο σε ένα από τα κριτήρια σε ποσοστό παραπάνω από το 10%, ακολουθείται η διαδικασία προηγούμενης

ακρόασης και επιβάλλονται, εφόσον δεν κρίνονται επαρκείς οι εξηγήσεις, τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παρ.4 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες στην παράγραφο αυτή κυρώσεις περί προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού από την συνταγογράφηση ή περί οριστικής καταγγελίας της σύμβασης.
Στις περιπτώσεις που ένας ιατρός ξεπερνάει το όριο σε τουλάχιστον τρία από τα δέκα ανωτέρω κριτήρια σε ποσοστό παραπάνω από το 10%, ακολουθείται η διαδικασία προηγούμενης ακρόασης και επιβάλλονται, εφόσον δεν κρίνονται επαρκείς οι εξηγήσεις, όλες οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ.4 του παρόντος άρθρου.
Για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, ως όριο τίθεται η ανώτερη τιμή η οποία αντιστοιχεί στο 99% των μη ελεγχόμενων ιατρών.
6. Ο έλεγχος της εκτέλεσης των συνταγών από τα ιδιωτικά φαρμακεία λαμβάνει χώρα με βάση τους κάτωθι δείκτες αξιολόγησης:
α. Ποσοστό συνταγών εκτέλεσης συγκεκριμένου ιατρού στο φαρμακείο. β. Ποσοστό εμβαλλαγίων εκτέλεσης ανά φαρμακευτική εταιρεία.
γ. Ποσοστό γενοσήμων.

Ο έλεγχος των κριτηρίων α και β γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Για κάθε ιδιωτικό φαρμακείο προσδιορίζεται ο ιατρός ή η φαρμακευτική εταιρεία με τη μεγαλύτερη ποσόστωση στην συνταγογράφηση ή τα εμβαλλάγια φαρμάκων αντίστοιχα. Σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται τα ιδιωτικά φαρμακεία, των οποίων η τιμή ενός κριτηρίου α ή β ανωτέρω, βρίσκεται στο υψηλότερο 1% ποσοστό επί του συνόλου τιμών που λαμβάνονται από όλα τα φαρμακεία για κάθε κριτήριο χωριστά.
Ο έλεγχος του κριτηρίου γ γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Για κάθε ιδιωτικό φαρμακείο προσδιορίζεται το ποσοστό της αξίας πώλησης των γενοσήμων σε σχέση με το συνολικό ποσό της αξίας πώλησης των λοιπών φαρμάκων. Σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται τα ιδιωτικά φαρμακεία, των οποίων η τιμή του

κριτηρίου γ ανωτέρω, βρίσκεται στο χαμηλότερο 1% ποσοστό επί του συνόλου των τιμών που λαμβάνονται από όλα τα φαρμακεία για το κριτήριο αυτό.
Στις περιπτώσεις υπέρβασης του ορίου σε κάποιο από τα κριτήρια, σε ποσοστό πάνω από 10%, πραγματοποιείται έλεγχος για το κριτήριο που έχει υπερβεί το φαρμακείο καθώς και επί του συνόλου των συνταγών του φαρμακείου. Οι φαρμακοποιοί καλούνται σύμφωνα με την διαδικασία προηγούμενης ακρόασης που περιγράφεται στην παρ.4 του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση που οι εξηγήσεις δεν κρίνονται επαρκείς, επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παρ.5 του παρόντος άρθρου κατ’ αναλογία των αντίστοιχων στην παρ.5 περιπτώσεων υπέρβασης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου στα ιδιωτικά φαρμακεία, ως προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός από την συνταγογράφηση νοείται ο προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός από την εκτέλεση των συνταγών. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ως όριο τίθεται η ανώτερη τιμή η οποία αντιστοιχεί στο 99% των μη ελεγχόμενων φαρμακοποιών.
Το τυχόν επιβαλλόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο παρακρατείται από οποιονδήποτε από τους επόμενους λογαριασμούς συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του φαρμακοποιού, και αν δεν υποβληθεί νεότερος το ποσό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ΚΕΔΕ υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
7. Κατά των αποφάσεων διοικητικών κυρώσεων των προηγούμενων παραγράφων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίησή ή από την αποδεδειγμένα λήψη γνώσης, ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας έχει αρμοδιότητα να αποφασίσει αιτιολογημένα επί της προσφυγής, ακυρώνοντας εν μέρει ή εν όλω την πράξη επιβολής κυρώσεων, εντός τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ότι έχει απορριφθεί αυτή σιωπηρώς. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής καθώς και η άσκησή της δεν αναστέλλουν τις αποφάσεις διοικητικών κυρώσεων του ΕΟΠΥΥ. Ο Υπουργός Υγείας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να αναστείλει τις σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση εμπρόθεσμης άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής από πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, εφόσον συντρέχουν μία από τις εξής περιπτώσεις: α) Η ενδικοφανής προσφυγή είναι

προδήλως βάσιμη επί της ουσίας της, β) Η ζημία που πρόκειται να υποστεί ο προσφεύγων, σταθμιζόμενη προς το δημόσιο συμφέρον, είναι μη επανορθώσιμη. Οι παραβάσεις των φαρμακοποιών και των ιατρών γνωστοποιούνται και στον οικείο Φαρμακευτικό και Ιατρικό Σύλλογο αντίστοιχα.


Άρθρο 94 Υποστηρικτικοί Χώροι Φαρμακαποθηκών
Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 88/2004 (Α΄68), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η φαρμακαποθήκη είναι ανεξάρτητος ενιαίος χώρος ευρισκόμενος σε ένα ή περισσότερα επίπεδα (ημιυπόγειο, ισόγειο, ένα ή περισσότερους ορόφους), ο οποίος διαθέτει φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό, αποχέτευση, κλιματισμό, ψυκτικούς χώρους, είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και διαθέτει άδεια χονδρικής πώλησης φαρμάκων από τον ΕΟΦ.
Επιτρέπεται η λειτουργία ενός ή περισσοτέρων υποστηρικτικών αποθηκευτικών χώρων φαρμακαποθήκης, είτε σε διαφορετικό και ανεξάρτητο κτήριο ευρισκόμενο εντός της ίδιας περιφέρειας, είτε σε άλλη περιφέρεια από αυτήν στην οποία βρίσκεται η έδρα της φαρμακαποθήκης, υποκείμενων στις ίδιες προδιαγραφές που ορίζονται για τον κύριο χώρο. Ο κάτοχος άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων από εγκαταστάσεις φαρμακαποθήκης τηρεί υποχρεωτικά τους όρους της άδειάς του και της φαρμακευτικής νομοθεσίας, τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, και έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα οχήματα και ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός για τη διανομή, αποθήκευση ή τον χειρισμό των φαρμάκων είναι κατάλληλα για τη σχετική χρήση, και εξοπλισμένα έτσι ώστε τα μεταφερόμενα φάρμακα να μην εκτίθενται σε συνθήκες που να μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητά τους και να φθείρουν την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία τους.»


Άρθρο 95

Τιμολόγηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων


1. α. Τα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 4461/2017 (Α΄38) αντικαθίστανται ως εξής:
« Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 1.6.2017. Σε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά άπαξ ετησίως, δηλώνονται οι τρεις χαμηλότερες τιμές αγοράς του συγκεκριμένου είδους (αναλώσιμο υγειονομικό υλικό ή διατροφικό σκεύασμα ή είδη πρόσθετης περίθαλψης, εξαιρουμένων των τεχνητών μελών και θεραπευτικών μέσων), με τις οποίες αυτό (με τη συγκεκριμένη περιεκτικότητα και συσκευασία) κοστολογείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τιμή αποζημίωσης του προϊόντος προσδιορίζεται κατ’ανώτατο όριο από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα λοιπά ισχύει η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α΄241). Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση των προηγούμενων εδαφίων ο Οργανισμός απέχει από τον καθορισμό και την καταβολή αποζημίωσης για το οικείο προϊόν, ενώ παράλληλα δύναται να προμηθευτεί προϊόντα μιας κατηγορίας με διαγωνιστική διαδικασία και να τα διαθέσει από τα φαρμακεία του.»
β. Μετά το πέμπτο εδάφιο της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 4461/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
« Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 1.6.2017.»

2. Η περ. β της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 4461/2017 (Α΄38) αντικαθίσταται ως εξής:
«Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2017 έως 30.4.2017 και αφορούν είδη που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από παρόχους που σύναψαν σύμβαση με τον Οργανισμό έως 30.4.2017 θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται.»


Άρθρο 96


Τροποποίηση του ν.3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (Α’ 262)

1. Η περιπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3730/2008 (Α’262) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων αναψυχής»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.3730/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η τοποθέτηση προϊόντων καπνού είναι επιτρεπτή σε προθήκες οι οποίες βρίσκονται εντός του καταστήματος μετά το χώρο των ταμείων και στις οποίες παρέχεται πρόσβαση με τη μεσολάβηση προσωπικού του καταστήματος, τηρουμένων των διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Εξαιρούνται τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών, τα περίπτερα και τα καταστήματα που πωλούν αποκλειστικά προϊόντα καπνού».


Άρθρο 97 Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α. το άρθρο 10 και οι παρ.6 και 7 του άρθρου 17 του π.δ/τος 84/2001 (Α’70),

β. το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 και οι παρ. 2 και 5 του άρθρου 35 του .ν. 4025/2011 (Α’228),
γ. η Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3/ Γ.Π.οικ.70519/2014 (Β’ 2243),

δ. το άρθρο 13 της Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 3457/2014 (Β’64),

ε. η παρ.5 του άρθρου 2, το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 2 και το πέμπτο εδάφιο της παρ.7 της υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104744/25-10-2012 Υ.Α. (Β’ 2912).
στ. Το άρθρο 45 του ν.4316/2014 (Α’ 270).

2. Από την 1-1-2017 καταργείται η παρ. 8 της υποπαρ. ΣΤ1 της παρ. ΣΤ του άρθρου πρώτου ν.4254/2014 (Α’85).

 


 

Αιτιολογική - Αρθρα 85-97

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»

Άρθρο 85

Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ
Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011, όπως ισχύει, προβλέφθηκε η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για τη χορήγηση, αναστολή και ανάκληση βεβαίωσης

λειτουργίας ιατρείων, πολυιατρείων, οδοντιατρείων, πολυοδοντιατρείων, διαγνωστικών εργαστηρίων και εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης από τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών στους κατά τόπον Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους. Για την αποτελεσματική άσκηση της αρμοδιότητάς τους και προκειμένου να διαπιστώνεται η πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) απαιτείται η συνδρομή επιτροπής ελέγχου με συγκεκριμένο έργο. Ο καθορισμός, με νομοθετική ρύθμιση, της σύνθεσης και του έργου της επιτροπής ελέγχου είναι αναγκαίος για την ισότιμη αντιμετώπιση των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. και την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων από όλους τους ιατρικούς και οδοντιατρικούς συλλόγους και τις Περιφέρειες και για την ασφάλεια δικαίου.
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός (1) μηνός και ο Ιατρικός ή Οδοντιατρικός Σύλλογος δεν εκδώσει τη σχετική πράξη ή απόφαση ο Περιφερειάρχης καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση αυτής. Για την άσκηση της αρμοδιότητας που παρέχεται σε αυτόν απαιτείται η συνδρομή επιτροπής ελέγχου, κατ΄ αναλογία της επιτροπής των ιατρικών και οδοντιατρικών συλλόγων.
Επίσης, ενώ μεταβιβάστηκε στους ιατρικούς και οδοντιατρικούς συλλόγους η αρμοδιότητα χορήγησης, αναστολής και ανάκλησης βεβαίωσης λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. του άρθρου 1 του π.δ. 84/01, εντούτοις δεν περιελήφθη στις σχετικές διατάξεις ρητή πρόβλεψη για τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων από τους ιατρικούς και οδοντιατρικούς συλλόγους. Η πρόβλεψη αυτή είναι αναγκαία, προκειμένου οι σύλλογοι να ασκήσουν τη διοικητική εποπτεία και τον έλεγχο των φορέων αρμοδιότητάς τους. Η παρούσα ρύθμιση προσδιορίζει και αποσαφηνίζει την αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων μεταξύ Ιατρικών ή Οδοντιατρικών Συλλόγων και Περιφερειών, καλύπτοντας αυτό το νομοθετικό κενό. Επιπλέον, σε περίπτωση έκδοσης απόφασης μη επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων από τους ανωτέρω Συλλόγους, ο Περιφερειάρχης καθίσταται αρμόδιος εφόσον το κρίνει αναγκαίο, για τον έλεγχο (μέσω της επιτροπής) των περιπτώσεων αυτών και την ενδεχόμενη έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.
Τέλος, τίθεται εξαίρεση από τον γενικό κανόνα που θεσπίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011 (Α’ 228), για μια συγκεκριμένη κατηγορία ιδιωτικών φορέων παροχής Π.Φ.Υ..

Και αυτό γιατί, κατά την εφαρμογή του π.δ. 84/2001 (Α’70) με το οποίο τέθηκαν νέες προδιαγραφές λειτουργίας, πολλοί από τους εν λόγω φορείς ήταν αδύνατον να ανταποκριθούν με βάση τους υφιστάμενους επαγγελματικούς τους χώρους, ενώ θα ήταν υπέρμετρος περιορισμός της άσκησης του επαγγέλματος η έμμεση εγκαθίδρυση υποχρέωσης μεταφοράς της επαγγελματικής εγκατάστασης για τις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η συμμόρφωση στον ίδιο χώρο. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες παρατάσεις, η τελευταία από τις οποίες έληξε στις 11-11-2011 (άρθρο 29 ν. 3846/2010, Α’ 66), χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η εναρμόνιση για αρκετούς από τους φορείς αυτούς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φορείς να λειτουργούν πριν την δημοσίευση του π.δ.84/2001 (Α’70) στον ίδιο επαγγελματικό χώρο συνεχόμενα, δηλ. στο μεσοδιάστημα από την έναρξη λειτουργίας πριν την δημοσίευση του ως άνω προεδρικού διατάγματος έως την δημοσίευση του παρόντος να μην έχει διαμεσολαβήσει αλλαγή της επαγγελματικής εγκατάστασης. Επιπλέον, η ανωτέρω εξαίρεση ισχύει για όσο χρόνο εξακολουθούν να διατηρούν τον ίδιο επαγγελματικό χώρο (του οποίου η έναρξη της συνεχόμενης λειτουργίας τοποθετείται πριν την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος), μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου. H απαλλαγή από διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα αφορά μόνον την κατηγορία των κυρώσεων που σχετίζονται με την βεβαίωση λειτουργίας που αναφέρεται στην διάταξη.
Άρθρο 86

Τιμολόγηση Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)

Με την παρ.8 της υποπαραγράφου ΣΤ1 της παρ. ΣΤ του ν.4254/2014 (Α’ 85) προβλέφθηκε η εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων περί τιμολόγησης για όλα τα φάρμακα, που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ως μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, αποκαλούμενα και ως ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. Όμως, τέθηκαν σοβαρά ζητήματα στην εφαρμογή της διάταξης, καθώς δεν προβλέφθηκε σαφώς η τιμή προμήθειας των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων από το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά ούτε καθίστατο σαφής ο τρόπος τιμολόγησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, ιδιαίτερα μετά τις 31-12-2016, αφού η σχετική ρύθμιση αναφερόταν σε υποχρεωτική μη αύξηση των τιμών, χωρίς με σαφήνεια να απαγορεύει ή να επιτρέπει την τιμολόγηση.
ΜΕ την παρ.1 της ρύθμισης καθίσταται σαφές, όπως ήδη προβλεπόταν στον ν.4254/25014, ότι υπάρχει απελευθέρωση της τιμής των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., με εξαίρεση την τιμή που προβλέπεται ως νοσοκομειακή σύμφωνα με την παρ.2. Δίνεται επίσης νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας, όπως καθορίσει τους κανόνες διαμόρφωσης ενδεικτικής

τιμής επί των ΜΗΣΥΦΑ. Ο τρόπος υπολογισμού της ενδεικτικής λιανικής τιμής θα βασίζεται την βασική τιμή που θα λαμβάνουν τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., βάσει του τρόπου υπολογισμού που περιγράφεται στην παρ.3. Η καθοριζόμενη κατά τον τρόπο αυτό τιμή λιανικής πώλησης ωστόσο θα είναι ενδεικτική, υπό την έννοια ότι δεν είναι υποχρεωτική η τιμή αυτή για τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας φαρμάκων (ΚΑΚ), για τους Κατόχους Άδειας Χονδρικής Πώλησης φαρμάκων (χονδρεμπόρους) ή για τα φαρμακεία, καθώς και για τους υπόλοιπους φορείς λιανικής διάθεσης των προϊόντων αυτών -ήτοι τους προβλεπόμενους από τον ν.4389/2016 (Α’94) πωλητές- οι οποίοι μπορούν ελεύθερα να καθορίσουν την τιμολογιακή τους πολιτική ως προς τα προϊόντα αυτά. Μετά την δημοσίευση του νόμου οι διατάξεις περί δελτίου τιμών δεν εφαρμόζονται επί των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
Με την παρ.2 ομοίως με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ανώτατης υποχρεωτικής νοσοκομειακής τιμής των ΜΗΣΥΦΑ. Η τιμή αυτή θα είναι υποχρεωτική για όλους του δικαιούμενους κατά τον νόμο πρόσωπα που διαθέτουν αυτά τα προϊόντα στους αποδέκτες που ορίζονται ειδικώς στην διάταξη. Ούτε και στον καθορισμό των ανώτατων νοσοκομειακών τιμών εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δελτίου τιμών του άρθρου 17 του ν.δ.96/1973, αλλά το ζήτημα της διαδικασίας καθορίζεται ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Με την παρ.3 και 4, ρυθμίζεται συγκεκριμένα ο τρόπος τιμολόγησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ως προς την τιμή παραγωγού (ex-factory), που αποτελεί την βάση των υπόλοιπων τιμών. Ο μηχανισμός διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν προσδιορίζεται τιμολογιακή βάση για την λιανική και την νοσοκομειακή τιμή. Τα νέα προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., όπως και τα ήδη κυκλοφορούντα τιμολογούνται με βάση τις τρεις χαμηλότερες χώρες ή τις δύο ή την μία χώρα, εφόσον βρεθεί τιμή, για τον καθορισμό της λιανικής τιμής. Σε περίπτωση που δεν βρίσκεται ούτε μία χώρα το ζήτημα ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Στην παρ.4 καθορίζεται η βάση υπολογισμού της νοσοκομειακής τιμής. Ως τιμή σύγκρισης των φαρμάκων που θα ενταχθούν και έχουν όμοια προϊόντα στον κατάλογο είναι η τιμή που τα όμοια προϊόντα, που ήδη κυκλοφορούν κατά τον χρόνο ένταξης του νέου φαρμάκου (και όχι απαραίτητα κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου) είχαν λάβει στον προηγούμενο κατάλογο ή πρόκειται να λάβουν ως χαμηλότερη τιμή, με βάση τις τρεις χαμηλότερες χώρες της Ε.Ε., ή κατ’ εφαρμογή ως προς τα περαιτέρω των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του άρθρου. Για τα ήδη κυκλοφορούντα λαμβάνουν την ανώτατη

νοσοκομειακή τιμή του τελευταίου δελτίου τιμών, εκτός εάν προκύπτει μικρότερη τιμή από την περαιτέρω εφαρμογή της παρ.3, ήτοι από τις τρεις χώρες ή τις δύο χώρες ή την μία χώρα της Ε.Ε.
Με την παρ.5, ορίζεται ότι οι τιμές ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. εμπεριέχονται σε χωριστό κατάλογο, εκτός του δελτίου τιμών, ο οποίος περιλαμβάνεται σε απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του ΕΟΦ. Ο κατάλογος δημοσιεύεται μόνον για τις ενδεικτικές και όχι για τις νοσοκομειακές τιμές του, όπως ήδη προβλεπόταν στις υπουργικές αποφάσεις περί τιμολόγησης φαρμάκων.
Στην παρ.6, περιλαμβάνεται μεταβατική διάταξη που καλύπτει το χρονικό διάστημα έως την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τις νέες τιμές των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., κατ’ εφαρμογή του τρόπου που περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους. Η πρώτη εφαρμογή του νόμου είναι αυτονόητο ότι περιλαμβάνει την ανατιμολόγηση όλων των ήδη κυκλοφορούντων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και τον καθορισμό τιμής των νέων.
Με την παρ.7, ιδρύεται παρατηρητήριο τιμών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων που θα είναι αρμόδιος προκειμένου να συλλέγει όλες τις τιμές ανά φαρμακευτικό προϊόν που υπάγεται στην κατηγορία των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. Το παρατηρητήριο θα καθοριστεί ως προς τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας τις προϋποθέσεις δημοσιότητάς του και τις διοικητικές κυρώσεις του με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Επιπλέον με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται και οι υπόχρεοι προς καταχώρηση των σχετικών δεδομένων στην συγκεκριμένη βάση, οι οποίοι θα μπορεί να είναι οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας φαρμάκων (ΚΑΚ), οι Κάτοχοι Άδειας Χονδρικής Πώλησης φαρμάκων (χονδρεμπόρους) οι φαρμακοποιοί και οι πωλητές Γενικής Διάθεσης Φαρμάκων (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.) του ν.4389/2016 (Α΄94). Μπορεί επίσης η υπουργική απόφαση να προβλέπει και την γνωστοποίηση λιανικής τιμής ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. από καταναλωτές. Επίσης, η παρούσα παράγραφος αποσκοπεί να ρυθμίσει το κενό νόμου που υφίσταται, ως προς την παρακολούθηση των τιμών φαρμάκων που απελευθερώνονται, προκειμένου να αποφευχθούν αυξήσεις στις τιμές τους, ενόψει της απελευθέρωσής τους.
Άρθρο 87

Διατάξεις για την φαρμακευτική δαπάνη ΕΟΠΥΥ

Στην παρ.1 για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, που καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ και για την εν γένει διαφύλαξη της οικονομικής ισορροπίας του κοινωνικού

συστήματος υγείας, ενόψει και των δημοσιονομικών συνθηκών της χώρας. Με την ανωτέρω διάταξη νόμου επιτυγχάνεται η απλοποίηση του συστήματος υπολογισμού των ποσών επιστροφής των φαρμακευτικών εταιρειών μέσω της ενοποίησης σε μια εξίσωση, των υπολογισμών των βασικών rebate, 9% (με το πρόσθετο 2% και 5%, 50-50%) και των rebate τριμηνιαίου όγκου πωλήσεων τόσο των φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία όσο και φαρμακεία ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα με την εφαρμογή του νέου αλγορίθμου υπολογισμού προκύπτει αύξηση της συνολικής αποδοτικότητας του συστήματος των rebate σε σχέση με τις υφιστάμενες κλίμακες (περίπου 100 εκ. ευρώ το έτος), με αποτέλεσμα την τελική συγκράτηση του ύψους της ετήσια υπέρβασης του προϋπολογισμού. Επίσης, διασφαλίζεται: α) η προστασία των ασφαλισμένων από την αύξηση στη συμμετοχής τους στην φαρμακευτική περίθαλψη με την διατήρηση της συμμετοχής 50/50 για τη διαφορά Λ.Τ. –Τ.Α. σε φάρμακα που δεν έχουν γενόσημα και β) η προστασία της επιβάρυνσης του ΕΟΠΥΥ από την διατήρηση του ποσού επιστροφής σε περίπτωση που χορηγούνται Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από ιδιωτικά φαρμακεία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το προτεινόμενο μέτρο συμβάλει στην βελτίωση των οικονομικών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και συνεπώς στην διατήρηση του σημαντικού κύκλου εργασιών των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων στον σχετικό χώρο. Εξακολουθεί εξάλλου να ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν.4052/2012 (Α’41), σύμφωνα με την οποία το ποσό επιστροφής (rebate) εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα ως παραγωγική δαπάνη.
Επίσης, προβλέπεται ειδική ρύθμιση για τα φάρμακα που εντάσσονται στην θετική λίστα αποζημίωσης φαρμάκων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 (Α’6). Πρόκειται για φάρμακα που διατηρούν μία ιδιαίτερα υψηλή τιμή, επιβαρύνοντας κατ’ ανάλογο τρόπο σημαντικά το κόστος αποζημίωσής τους από το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης, για δύο λόγους: α) προστατεύονται ως προς τα δεδομένα (βρίσκονται δηλαδή σε “data protection period” κατά την έννοια του ν.4336/2015, Α’ 94), ως προς την δραστική τους ουσία (και όχι ως προς τον συνδυασμό των δραστικών ουσιών ως προς τις οποίες έχει παρέλθει το διάστημα της προστασίας τους) και κινούνται εκτός του πλαισίου ανταγωνισμού και β) Δεν έχουν υποβληθεί για ικανό χρονικό διάστημα στο αυτόματο σύστημα μείωσης τιμών σύμφωνα με τις διατάξεις της τιμολόγησης. Η διάταξη δεν καταλαμβάνει όλα τα φάρμακα, για τα οποία δεν έχει εκπνεύσει η περίοδος προστασίας της δραστικής ουσίας που έχουν ήδη ενταχθεί στην θετική λίστα, αλλά εκείνα για τα οποία εκκρεμεί η αίτηση

εισαγωγής τους κατά την δημοσίευση του νόμου ή θα ενταχθούν στο μέλλον, προκειμένου να καταστεί γνωστή η εισαγωγή του νέου αυτού τέλους στους ΚΑΚ που είτε έχουν υποβάλει είτε θα υποβάλουν αίτηση ένταξης και συνεπώς να ληφθεί υπόψη κατά τις επιχειρηματικές τους αποφάσεις. Η διάταξη δεν θα ισχύει για τις περιπτώσεις ΚΑΚ, που έχουν διευκολύνει τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης και συνεπώς έχει καθοριστεί μία τιμή αποζημίωσης φαρμάκου (κατά κανόνα πολύ χαμηλότερη της καθοριζόμενης με βάση τα ισχύοντα δελτία τιμών), μετά από επιτυχή κατάληξη και απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.
Τέλος τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού της επιστροφής (rebate) που προβλέπεται για τα νοσοκομεία, ώστε να ανταποκρίνεται στην ενοποίηση του rebate που προβλέπεται στις προαναφερόμενες παραγράφους.
Στην παρ.2 και 3 σκοπός της ρύθμισης είναι η δυνατότητα εφαρμογής κλειστών προϋπολογισμών και ανά γεωγραφική περιοχή, βάσει επιστημονικών κριτηρίων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, αλλά και η σύνδεση της αποζημίωσης με την πρωτόκολλα προϋποθέσεων συνταγογράφησης, για τη μεγιστοποίηση του οφέλους των ασθενών, της παρεχόμενης φαρμακευτικής φροντίδας καθώς και την ορθολογικότερη κατανομή της φαρμακευτικής δαπάνης.
Στην παρ.4 προτείνεται η διασύνδεση της Επιτροπής Θετικής Λίστας με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, προκειμένου τα δεδομένα που έχουν προκύψει από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης να γίνονται γνωστά και να ενσωματώνονται στην εισήγηση της Επιτροπής Θετικού Καταλόγου, η οποία αξιολογεί και το κριτήριο της δημοσιονομικής επίπτωσης ενός φαρμάκου. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις που τα δεδομένα συνηγορούν ότι ο λόγος κόστους οφέλους είναι πολύ υψηλός σε σχέση με υπάρχουσες αποζημιούμενες θεραπείες ενταγμένες στο Θετικό Κατάλογο, αξιοποιούνται για την απόρριψη εισαγωγής νέου φαρμάκου, για την απένταξη ήδη ενταγμένου, για την αλλαγή γραμμής θεραπείας ή για συγκεκριμένες ενδείξεις.
Στην παρ.5 δίνεται η δυνατότητα να διενεργείται από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης για τον καθορισμό προϋποθέσεων αποζημίωσης, άμεσα διαπραγμάτευση με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σε άμεσο χρόνο (real time). Αυτό θα συμβάλλει στην επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για την επίτευξη της καταλληλότερης τιμής αποζημίωσης φαρμάκων. Επίσης, με την ανωτέρω διάταξη ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης καθώς και η δυνατότητα κατάθεσης μέσω ηλεκτρονικού συστήματος. Με την ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος διασφαλίζεται η διαφάνεια, η διαβαθμισμένη

πρόσβαση και η ασφάλεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτής.
Στην παρ.6 προστίθεται η νομική κάλυψη και το ακαταδίωκτο των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, της Κατάρτισης Θετικού Καταλόγου και του προσωπικού του Οργανισμού, ενόψει της αναγκαιότητας τα μέλη των Επιτροπών να ασκούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους. Επιπλέον, καθορίζονται ειδικότερα οι υποχρεώσεις που διέπουν την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης ενόψει του γεγονότος ότι οι σχετικοί κανόνες του Υπαλληλικού Κώδικα πρέπει να εφαρμόζονται και στα μέλη της Επιτροπής που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διαπραγμάτευση να υπόκεινται σε κοινό κατά το δυνατόν νομικό πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.
Στην παρ.7 τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση 90168/13 (ΦΕΚ 2543Β/10.10.2013) όπως ισχύει, με σκοπό τη δυνατότητα μη αποζημίωσης σε περίπτωση μη κατάληξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Επίσης προστίθεται η υποχρεωτική παρουσία της νομικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με σκοπό την εγγύηση της νομιμότητας της διαδικασίας.
Στην παρ.8 καθίσταται σαφές, μετά την αντικατάσταση του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄31), ότι η δαπάνη λειτουργίας των ολοήμερων φαρμακείων που προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθρου 13 του νόμου 4052/2012 (Α’ 41) καλύπτεται κατά τις ειδικότερες προβλέψεις της διάταξης αυτής από το rebate του ν.3918/2011, όπως ισχύει.
Άρθρο 88 Διατάξεις για τα Γενόσημα
Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των γενοσήμων φαρμάκων στην ελληνική αγορά με την παροχή στα φαρμακεία που υπερβαίνουν έναν ελάχιστο ποσοστιαίο στόχο χορήγησης γενόσημων φαρμάκων προσδιοριζόμενο μεσοσταθμικά, κλιμακούμενων ποσοστιαίων εκπτώσεων από τις φαρμακευτικές εταιρείες, υπολογιζόμενων επί της αξίας, σε τιμή παραγωγού, των συνολικών μηνιαίων πωλήσεων γεννοσήμων φαρμάκων, οι οποίες εισπράττονται από τον ΕΟΠΥΥ ή τους ΦΚΑ, και συμψηφίζονται με τα ποσά επιστροφών που είναι αποδοτέα από τα φαρμακεία στον ΕΟΠΥΥ ή τους ΦΚΑ.

Άρθρο 89

Νέα Κριτήρια Αξιολόγησης Φαρμάκων Θετικού Καταλόγου

Με τη διάταξη της περίπτωσης β) της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.3816/2010 (Α΄6) ορίζονται τα κριτήρια που εφαρμόζει η Ειδική Επιτροπή του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου για την ένταξη φαρμακευτικών προϊόντων στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και για την αποζημίωσή τους από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τους Φ.Κ.Α. Τα εν λόγω κριτήρια προδήλως ανήκουν σε ένα σύστημα εξωτερικής συγκριτικής αξιολόγησης, στα πλαίσια του οποίου δεν λαμβάνονται υπόψη οι φαρμακευτικές ανάγκες των ληπτών υγείας στη χώρα, τα φαρμακοεπιδημιολογικά δεδομένα της χώρας και οι εκάστοτε επικρατούσες εθνικές δημοσιονομικές συνθήκες. Ενόψει της αναγκαιότητας εκσυγχρονισμού του συστήματος αξιολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων που αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους Φ.Κ.Α στα πρότυπα των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξορθολογισμού της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης με ταυτόχρονη διασφάλιση υπέρ του ασθενούς της ποσοτικής και της ποιοτικής επάρκειας της παρεχόμενης φαρμακευτικής περίθαλψης, τα ειρημένα «τυπικά» κριτήρια χρήζουν μιας εκ βάθρων μεταρρύθμισης. Ενόψει όλων των ανωτέρω, με την παρούσα διάταξη θεσπίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η συνδυαστική εφαρμογή εξωτερικών κριτηρίων και ενός μηχανισμού αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας για την ένταξη φαρμακευτικών προϊόντων στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων. Η επιλογή των συγκεκριμένων χωρών, για την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου, έγινε στην βάση ότι διαθέτουν μηχανισμούς αξιολόγησης που εφαρμόζουν τα κριτήρια που αποτυπώνονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης, προστιθέμενης αξίας φαρμάκου σε σχέση με υπάρχοντα προϊόντα, επιστημονικής τεκμηρίωσης κλινικών μελετών και εκτίμησης κόστους-ωφέλους ή αποτελεσματικότητας) και εφαρμόζουν για ικανό χρονικό διάστημα στην πράξη με τρόπο διαφανή και τεκμηριωμένο τα κριτήρια αυτά.
Επίσης, αντικαθίσταται η περίπτωση ε) του άρθρου 12 του ανωτέρω νόμου, αφού η διαδικασία της εξέτασης ενστάσεων ενώπιον δευτεροβάθμιας επιτροπής είναι ατελέσφορη, καθώς η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από πρόσωπα τα οποία καταρχήν δεν έχουν ως εκ της ιδιότητάς τους το επιστημονικό υπόβαθρο των μελών της πρωτοβάθμιας επιτροπής, τα οποία και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Άρθρο 90

Συγχώνευση Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγής Φαρμάκων

Με την παρούσα τροποποίηση διασφαλίζεται ότι η συγχώνευση κατόχων αδειών παραγωγής φαρμάκων, οι οποίοι διαθέτουν παραγωγικές εγκαταστάσεις, υπόκειται μόνο στις διοικητικές εγκρίσεις, ελέγχους και επιθεωρήσεις που είναι αναγκαίες, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, για τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων καλής παρασκευής φαρμάκων.
Άρθρο 91

Οχήματα Μεταφοράς Φαρμάκων

Η παρούσα διάταξη προβλέπει γενικούς όρους οδικής μεταφοράς φαρμακευτικών και διαγνωστικών προϊόντων, οι οποίοι ανήκουν στο πλέγμα των ενωσιακών κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής φαρμάκων, και διασφαλίζουν την ποιότητα και το αναλλοίωτο των μεταφερόμενων προϊόντων.
Άρθρο 92 Κατανομή μέρους εσόδων ΕΟΠΥΥ
Η ρύθμιση του άρθρου αυτού τροποποιεί στην ουσία την παρ. 6 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016, αφαιρώντας την υποχρεωτική ποσόστωση και διατηρώντας τα κατ’ ανώτατο όριο ποσά, που ήδη είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε ετήσια βάση για αναπτυξιακούς σκοπούς του Οργανισμού.
Άρθρο 93

Έλεγχος Συνταγογράφησης από ΕΟΠΥΥ

Σκοπός της ρύθμισης είναι η δυνατότητα εφαρμογής προϋπολογισμών και στόχων, βάσει επιστημονικών, δημοσιονομικών και στατιστικών κριτηρίων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, αλλά και η σύνδεση της αποζημίωσης με την πρωτόκολλα προϋποθέσεων συνταγογράφησης, για τη μεγιστοποίηση του οφέλους των ασθενών, της παρεχόμενης φαρμακευτικής φροντίδας καθώς και την ορθολογικότερη κατανομή της φαρμακευτικής δαπάνης.
Συγκεκριμένα, στην παρ.1 τίθενται δημοσιονομικά όρια συνταγογράφησης βάσει προκαθορισμένων στον νόμο κριτηρίων, ενώ απαιτείται Υπουργική Απόφαση μόνο για την

εξειδίκευση. Το ίδιο ισχύει και για την παρ.2, ως προς τον στόχο γεννοσήμων, η αύξηση της διείσδυσης των οποίων έχει θετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα.
Στην παρ.3 δίνεται η δυνατότητα να εκδίδονται πρωτόκολλα συνταγογράφησης, με βάση επιστημονικά δεδομένα από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία υποχρεωτικά πρέπει να ενσωματώνει τις συνταγογραφικές οδηγίες της Επιτροπής Θετικού Καταλόγου. Οι ανωτέρω παράγραφοι δεν οδηγούν σε αποκλεισμό της συνταγογράφησης των ιατρών, αλλά σε ενεργοποίηση των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του ΕΟΠΥΥ κατά περίπτωση, με αντίστοιχες έννομες συνέπειες, μετά από προηγούμενη ακρόαση του ιατρού.
Σύμφωνα με την παρ.4, σε οποιαδήποτε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που τίθενται στις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου, σε ποσοστό άνω του 10%, ο ιατρός καλείται σε προηγούμενη ακρόαση και εάν οι εξηγήσεις του δεν κρίνονται επαρκείς, τότε ακολουθείται η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται ειδικά στην σχετική διάταξη.
Στις παρ.5 και 6, τίθενται συγκεκριμένοι μηχανισμοί για τον έλεγχο της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των ιατρών και των φαρμακοποιών, βάσει στατιστικών δεδομένων που αντικειμενικά σχετίζονται με την ορθολογική συνταγογραφική πρακτική ενός ιατρού ή ενός φαρμακοποιού. Εν προκειμένω, προβλέπεται η ίδια περιπτωσιολογία παραβάσεων των κριτηρίων και επιβολής αντίστοιχων κυρώσεων. Έτσι, η ανάλογη εφαρμογή των σωρευτικών κυρώσεων της παρ.5, που οδηγούν στο αποκλεισμό της εκτέλεσης συνταγών (προσωρινό ή οριστικό), μπορεί να επιβληθεί μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει υπέρβαση και των τριών κριτηρίων από τον φαρμακοποιό.
Στην παρ.7,προβλέπεται ειδική διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής, που είναι υποχρεωτική πριν την δικαστική προσφυγή του ενδιαφερομένου. Στους έχοντες έννομο συμφέρον μπορεί να περιλαμβάνονται και φυσικά πρόσωπα, μη φαρμακοποιοί, οι οποίοι ωστόσο είναι νόμιμοι εκπρόσωποι ή εταίροι εταιρείας, που λειτουργεί φαρμακείο. Η αρμοδιότητα του Υπουργού Υγείας για την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής είναι χρονική, υπό την έννοια ότι μετά την παρέλευση των 30 ημερών, δεν μπορεί να εκδώσει σχετική απόφαση και η προσφυγή θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα.
Άρθρο 94 Υποστηρικτικοί Χώροι Φαρμακαποθηκών

Με την παρούσα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων από φαρμακαποθήκη να διατηρούν μία ή περισσότερες ανεξάρτητες επαγγελματικές εγκαταστάσεις εκτός της περιφέρειας της έδρας της φαρμακαποθήκης και τους επιβάλλεται η υποχρέωση να τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ώστε τα οχήματα και o εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά να διασφαλίζουν το αναλλοίωτο των μεταφερόμενων προϊόντων.
Άρθρο 95

Τιμολόγηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Η διάταξη προβλέπει τροποποιήσεις που θα καταστήσουν εφικτή την πλήρη ετοιμότητα του συστήματος αποζημίωσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τον ΕΟΠΥΥ. Προβλέπεται η έναρξη του συστήματος από 1-6-2017 και όχι αναδρομικά από 1-1-2017. Επίσης διευκρινίζει την περιοδικότητα υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης για τις 3 χώρες, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η δυνατότητα του ΕΟΠΥΥ να καθορίζει ανώτατες τιμές σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 34 του ν.4447/2016. Τέλος, προβλέπεται η νομιμοποίηση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για το ορισμένο στην διάταξη χρονικό διάστημα, βάσει συμβάσεων που συνάφθησαν έως 30-4-2017, για λόγος προστασίας της δημόσιας υγείας.
Άρθρο 96

Τροποποίηση του ν.3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (Α’ 262)
Με την προτεινόμενη διάταξη επιτρέπεται ελεύθερα η τοποθέτηση καπνικών προϊόντων στις κλειστές ή ανοιχτές προθήκες των καταστημάτων που πωλούν τέτοιου είδους προϊόντα.
Εισάγεται απαγόρευση για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος, πλήρους γεύματος, επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους) και τις επιχειρήσεις αναψυχής (κέντρα διασκέδασης, στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων), όπως αυτές ορίζονται στην ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (Β’ 2718/2012). Η απαγόρευση αυτή εξυπηρετεί την προστασία των ανήλικων καταναλωτών, οι οποίοι δεν θα έρχονται σε άμεση επαφή με καπνικά προϊόντα, ιδιαιτέρως σε χώρους (καφετέριες, ταχυφαγεία κλπ) που κατά τεκμήριο επισκέπτονται οι ανήλικοι στον ελεύθερο χρόνο τους. Η

προτεινόμενη ρύθμιση είναι σε συνάφεια και συνοχή με τον αντικαπνιστικό νόμο και την απαγόρευση καπνίσματος σε κλειστούς χώρους.
Επιπλέον, εισάγεται ρητή εξαίρεση, η οποία ίσχυε και στην καταργούμενη διάταξη, καθώς τα καταστήματα αυτά λόγω δραστηριότητας και χωροταξικής διαμόρφωσής τους δεν μπορούν να εκπληρώσουν τη συγκεκριμένη υποχρέωση και σε περίπτωση επιβολής υποχρέωσης θα επιβαλλόταν υπερβολικό διοικητικό βάρος. Με αυτό επιτυγχάνεται η ενιαία ρύθμιση για όλα τα καταστήματα που πωλούν καπνικά προϊόντα.
Οι προθήκες πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένοι χώροι εντός των καταστημάτων στις οποίες παρέχεται πρόσβαση με τη μεσολάβηση του προσωπικού του καταστήματος. Αυτές είτε είναι κλειστές είτε βρίσκονται στο χώρο πίσω από το ταμείο του καταστήματος και σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται η μεσολάβηση του προσωπικού.
Άρθρο 97 Καταργούμενες διατάξεις
Η απαλοιφή των παρ. 6 και 7 του άρθρου 17 του π.δ. 84/01 κρίνεται αναγκαία, διότι πλέον με το προτεινόμενο άρθρο για την επιβολή κυρώσεων σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας, ρυθμίζονται ειδικά τα σχετικά ζητήματα περί αρμοδιότητας και απόδοσης των ποσών από την επιβολή κυρώσεων. Στην παρ.6 δεν προβλεπόταν σε ποιόν αποδίδονται τα ποσά που εισπράττονται από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και επιπλέον ως αρμόδιο αναφερόταν μόνον ο Νομάρχης. Στην παρ.7 οριζόταν ότι η γνωμοδότηση για την επιβολή ποινής που περιέχεται στην έκθεση ελέγχου καθίσταται δεσμευτική για το αρμόδιο όργανο, εάν εγκριθεί από τον Υπουργό Υγείας εντός 15 ημερών, χωρίς να προσδιορίζεται τι γίνεται σε περίπτωση παρέλευσης της σχετικής προθεσμίας, αλλά ούτε και σε ποιο στάδιο της διαδικασίας εκδίδεται η τελική απόφαση επιβολής προστίμου. Έτσι με την νέα προτεινόμενη ρύθμιση, για την καταργούμενη παρ.7 του προαναφερόμενου άρθρου, η αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων μεταβιβάζεται στους κατά τόπον Ιατρικούς ή Οδοντιατρικούς Συλλόγους και εάν παρέλθει άπρακτη η προβλεπόμενη προθεσμία και δεν εκδοθεί η σχετική απόφαση περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, αρμόδιος για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης καθίσταται ο οικείος Περιφερειάρχης. Κατά συνέπεια, με την προτεινόμενη ρύθμιση τίθεται ο Περιφερειάρχης ως ασφαλιστική δικλείδα για την εφαρμογή του νόμου και η καταργούμενη διάταξη καθίσταται εκ

των πραγμάτων ανενεργής και άνευ ουσιαστικού περιεχομένου. Επιπλέον, για την καταργούμενη παρ.6 του προτεινόμενου άρθρου, στην νέα ρύθμιση ορίζεται συγκεκριμένα ότι οι τα ποσά από τα πρόστιμα που επιβάλλονται αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο, ως δημόσια έσοδα.
Καταργούνται οι σχετικές διατάξεις του ν.4254/2014 (Α΄85) αναδρομικά από 1-1-2017, προκειμένου να αποφευχθούν παρερμηνείες περί του ισχύοντος καθεστώτος τιμολόγησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μετά τις 31-12-2016 έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου.


 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»Άρθρο 98


Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 (Α' 33) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι κάθε είδους αποδοχές των θέσεων των Διοικητικών Γραμματέων και των Τομεακών Γραμματέων αντιστοιχούν στις αποδοχές των Γενικών Γραμματέων, όπως προβλέπονται στην περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Οι κάθε είδους αποδοχές των θέσεων των Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων αντιστοιχούν στις αποδοχές των Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, όπως προβλέπονται στην περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015».


Άρθρο 99


Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4464/2017 (Α’ 46), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες των τμημάτων και τα μέλη εκάστου τμήματος».


Άρθρο 100


1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για το έτος 2017, οι Υπηρεσίες αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, από 1η Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4456/2017 (Α’ 24), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μετατάξεις για τις οποίες εκδίδεται ανακοίνωση-πρόσκληση ή υποβάλλεται αίτηση του υπαλλήλου μέχρι και 31.7.2017, δύνανται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 2.12.2016».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4456/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και αποσπώνται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., μετά από ανακοίνωση- πρόσκληση που εκδόθηκε πριν από τις 2.12.2016, δύνανται να μεταταχθούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, με αίτηση που υποβάλλουν μέχρι και 31.7.2017, με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο».
4. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4456/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Αποσπάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση του υπαλλήλου ή εκδίδεται ανακοίνωση-πρόσκληση μέχρι και 31.7.2017 διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τις 2.12.2016 διατάξεις. Οι κατά τα ανωτέρω διενεργούμενες αποσπάσεις, λήγουν αυτοδικαίως στις 15.4.2018».
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κα’ ως εξής:
«κα) σε Γραφεία Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) του άρθρου 23 του π.δ. 343/2001 (Α’ 231), όπως ισχύει, για υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού».
6. Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4456/2017, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, στις 15.9.2017, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180), της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄226), με εξαίρεση τις περιπτώσεις μετάθεσης και μετάταξης σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ίδιου φορέα, της παρ. 16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄54), του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (Α΄263), της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α΄220), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 284 του ν. 3852/2010 (Α΄87), τα άρθρα 71, 72, 74 και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26), τα άρθρα 73, 74, 78, 79, 181, 182, 184 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄143), τα άρθρα 246 και 247 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και το άρθρο 58 του ν. 3979/2011 (Α΄138)».
7. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 48 του ν. 4440/2016, μετά τη φράση «Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού», προστίθεται η φράση «, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ., εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης».


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»Άρθρο 101


Τροποποίηση διατάξεων ν. 4389/2016 (Α’ 94) για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

1. Η παρ. 2 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α. Τα ετήσια ποσοστά απομείωσης σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015, του μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του διασυνδεδεμένου συστήματος, μέχρι και το έτος 2019 καθορίζονται ως εξής:
(αα) Για το έτος 2016: Οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%), με σκοπό το μερίδιο της ΔΕΗ να αντιστοιχεί σε 87,24%.
(ββ) Για το έτος 2017: Δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες (12%), με σκοπό το μερίδιο της ΔΕΗ να αντιστοιχεί σε 75,24%.
(γγ) Για το έτος 2018: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%), με σκοπό το μερίδιο της ΔΕΗ να αντιστοιχεί σε 62,24%.
(δδ) Για το έτος 2019: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%), με σκοπό το μερίδιο της ΔΕΗ να αντιστοιχεί σε 49,24%.

β. Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ’ έτος, με τα ακόλουθα ποσοστά επί του συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος του προηγούμενου έτους:
(αα) Για το έτος 2016: Οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%).
(ββ) Για το έτος 2017: Δεκαέξι ποσοστιαίες μονάδες (16%). Η φυσική παράδοση τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων (4%) εκ της ποσότητας του έτους 2017 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
(γγ) Για το έτος 2018: Δεκαεννέα ποσοστιαίες μονάδες (19%). Η φυσική παράδοση έξι ποσοστιαίων μονάδων (6%) εκ της ποσότητας του έτους 2018 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
(δδ) Για το έτος 2019: Είκοσι δύο ποσοστιαίες μονάδες (22%). Η φυσική παράδοση εννέα ποσοστιαίων μονάδων (9%) εκ της ποσότητας του έτους 2019 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 η φράση «του τρίτου εξαμήνου από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς» αντικαθίσταται από τη φράση «του πρώτου εξαμήνου από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς».

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 η φράση «του τρίτου εξαμήνου από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς» αντικαθίσταται από τη φράση «του πρώτου εξαμήνου από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς».

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 4389/2016 μετά τις λέξεις
«Περιβάλλοντος και Ενέργειας» απαλείφονται οι λέξεις «κοινή υπουργική απόφαση».

5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και αναθεωρείται κατά το μήνα Ιούνιο εκάστου έτους, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. της

προηγούμενης χρήσης και το αναθεωρημένο κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως προσδιορίζεται στην παρ. 5.»


Άρθρο 102

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4389/2016 (Α’ 94) για ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ


1. Η παρ. 3 του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνεται το καταστατικό της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στο οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τη διαδικασία για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, τα δικαιώματα του μετόχου, τη συγκρότηση, τη σύγκληση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, ιδίως του κ.ν. 2190/1920 (Α`28).»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.»


Άρθρο 103

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4001/2011 (Α’ 179)

Το άρθρο 63Α του ν. 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε με την περίπτ. 5 της υποπαρ. Ι.4 της παρ. Ι' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012 και αντικαταστάθηκε δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4111/2013, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ειδικώς όσον αφορά στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ο οποίος συστάθηκε με το π.δ. 33/2007 (Α’31) κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3428/2005 (Α’ 313), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 για τους διαχωρισμένους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, για όσο διάστημα η ΔΕΠΑ Α.Ε. εξακολουθεί να συμμετέχει στο μετοχικό του κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 63Β ως και 63Θ και η παρ. 4 του άρθρου 63 Ι.
2. Μέχρι την 31.12.2017 το 66% των μετοχών που κατέχει η ΔΕΠΑ Α.Ε. επί του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. θα πωληθεί και μεταβιβαστεί μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργήσει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) και το υπόλοιπο 34% θα μεταβιβαστεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Το πωλούμενο ποσοστό του 66% του προηγούμενου εδαφίου, θα αποτελείται, μετά τη μεταβίβαση των μετοχών που κατέχει η ΔΕΠΑ Α.Ε. επί του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στους μετόχους της, από το 35% των μετοχών που θα αντιστοιχεί στη συμμετοχή της ΕΛΠΕ Α.Ε. επί του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και το 31% των μετοχών που θα αντιστοιχεί στη συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. επί του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
Οι όροι συμμετοχής στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία των υποψήφιων επενδυτών πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την ύπαρξη σχετικής τεχνογνωσίας μεταξύ των μετόχων του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Οι υποψήφιοι επενδυτές πρέπει να έχουν την ιδιότητα Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς πιστοποιημένου με τη διαδικασία των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και να είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΝΤSO-G), ή να αποτελούν κοινοπραξίες, στις οποίες τουλάχιστον ένα μέλος τους θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί ως Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, να είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΝΤSO-G) και να ασκεί τουλάχιστον από κοινού έλεγχο της κοινοπραξίας με τα λοιπά μέλη αυτής υπό την έννοια του Κανονισμού 139/2004/ΕΚ.
3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 2 του παρόντος εφαρμόζονται και στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. υποχρεωτικά οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63.»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»Άρθρο 104


1. Oι παρ. 4, 5, 10 και 11 του άρ. 2 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174), όπως ισχύει, καταργούνται.

2. Η παρ. 1 του άρ. 14 του ν. 1959/1991 (Α΄ 123) καταργείται.

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρ. 14 του ν. 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι μεταφορικές επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να θέτουν σε κυκλοφορία, για κάθε ρυμουλκό όχημα Δ.Χ. που κατέχουν, απεριόριστο αριθμό ρυμουλκούμενων ή ημι-ρυμουλκούμενων οχημάτων.».

4. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρ. 3 του ν. 3887/2010 η φράση
«του π.δ. 91/1988 (ΦΕΚ 42 Α΄)» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με τις δια- τάξεις της Παραγράφου ΙΕ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει.» και διαγράφονται το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο.

5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. ββ. της υποπαρ. 4 της Παραγράφου ΙΕ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή, το φορτηγό που μισθώνεται θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου του μισθωτή».

6. Οι αποφάσεις του Υφυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντιστοίχως με αριθμ. Β1/οικ/38810/3156/2014 «Οικονομική επιφάνεια μεταφορικής επιχείρησης για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων» (Β’ 1809) και με αριθμ. Β1/13082/1410/2012 «Απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας για την έκδοση Άδειας Οδικών Μεταφορών» (Β’ 888) καταργούνται.

7. Η παρ. 3 του άρ. 5 του ν. 3887/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το ύψος της οικονομική επιφάνειας για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων για κάθε μεταφορέα, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας εισόδου του στο επάγγελμα και του τύπου της μεταφορικής επιχείρησης, ορίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα. Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας αποδεικνύεται ως εξής:
α) Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει στην κυριότητά της Φ.Δ.Χ., με βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης σε μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι μία (1) εβδομάδα πριν από την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος και σε αυτήν εμφανίζονται τα στοιχεία της μεταφορικής επιχείρησης και τραπεζικό υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με τα ποσά αυτής της περίπτωσης ή με εγγυητική επιστολή τράπεζας που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει στην κυριότητά της Φ.Δ.Χ., με εγγυητική επιστολή Τράπεζας που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η επιχείρηση αποκτήσει την κυριότητα Φ.Δ.Χ. εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτ. α΄.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται να αναπροσαρμόζονται τα παραπάνω ποσά.».


Άρθρο 105

1. Στις παρ. 6 και 11 του άρθρου 1 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188) η φράση «Συνθήκης


του Σικάγο» αντικαθίσταται από τη φράση «Σύμβασης του Σικάγο»
2. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4427/2016 προστίθεται η φράση «του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και του Κανονισμού (ΕΕ) 139/2014 της Επιτροπής για την θέσπιση απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών για τα Αεροδρόμια.»
3. Στο τέλος της περ. β) της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4427/2016 προστίθεται η φράση «του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα Αερολιμενικά Τέλη,»
4. Στο τέλος της περ. γ) της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4427/2016 προστίθεται η φράση «του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την χάραξη του πλαισίου για την δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, του Κανονισμού 550/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 391/2013 της Επιτροπής για τον καθορισμό κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών υπηρεσιών.»
5. Μετά από την περ. γ) της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4427/2016 προστίθεται περίπτωση «δ)» ως εξής: «δ) η εθνική αρμόδια αρχή ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ) 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και του παραρτήματος 17 της Σύμβασης του Σικάγο για την Πολιτική Αεροπορία.»


Άρθρο 106


1. Η περ. «ζ» της παρ. Γ του άρθρου 4 του ν. 4427/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. Διεύθυνση Κανονιστικής Ρύθμισης και Εποπτείας της Οικονομικής Λειτουργίας των Αερολιμένων».
2. Στο άρθρο 4 του ν. 4427/2016 προστίθεται παρ. «Δ» ως εξής:

«Δ. Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).»


Άρθρο 107


Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4427/2016 η φράση «Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων» αντικαθίσταται από τη φράση «Διεύθυνση Κανονιστικής Ρύθμισης και Εποπτείας της Οικονομικής Λειτουργίας των Αερολιμένων».


Άρθρο 108


Μετά από την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4427/2016 προστίθεται παρ. «6» ως εξής:
«6. Εντός των Αεροδρομίων, η Διεύθυνση Αεροπορικών Αρχών Περιφερειακών Αεροδρομίων και Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) εκπροσωπεί την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Η στελέχωση της εν λόγω Διεύθυνσης γίνεται από μόνιμους υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ1 Αερολιμενικών ή υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ειδικότητας ΠΕ Αερολιμενικών».


Άρθρο 109


Προστίθεται άρθρο 25Α , μετά το άρθρο 25 του ν. 4427/2016, ως εξής:

«Άρθρο 25 Α
Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας»
1. Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις και στελεχώνεται με ένα Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ένα Πάρεδρο και ένα Δικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ.
2. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Α.Π.Α. ανήκει η δικαστική και η εν γένει νομική υποστήριξη της Αρχής, καθώς και η γνωμοδότηση επί ερωτημάτων που υποβάλλονται από το Διοικητή της.
3. Οι οργανικές θέσεις των Νομικών Συμβούλων του Κράτους, των Παρέδρων του Ν.Σ.Κ. και των Δικαστικών Πληρεξουσίων του Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά μία για κάθε βαθμό.
4. Η γραμματειακή υποστήριξη και η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, για τη λειτουργία του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου παρέχεται από την Α.Π.Α.».


Άρθρο 110

Μετά την παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 4427/2016 προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)»


Άρθρο 111


Στο άρθρο 61 του ν. 4427/2016 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Η περ. (γ) της παρ. (Α) αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Τον καθορισμό διαδικασιών διευκολύνσεων στους αερολιμένες που διαχειρίζεται η Υ.Π.Α.».
2. Στην περ. δ της παρ. Α) η λέξη «εκπόνηση» αντικαθίσταται από την λέξη
«εφαρμογή» και η φράση «εισήγηση για την έγκριση» αντικαθίσταται από τη λέξη
«εφαρμογή».
3. Στην περ. ε της παρ. Α) η φράση «καθιέρωση κριτηρίων» αντικαθίσταται από τη λέξη «διαδικασία».
4. Στην περ. στ. της παρ. Α) η φράση «εκπόνηση απαιτήσεων και προδιαγραφών» αντικαθίσταται από τη φράση «εφαρμογή του».
5. Στην περ. ζ της παρ. Α) η φράση «τον καθορισμό» αντικαθίσταται από τη φράση
«την εισήγηση για την καθιέρωση και εφαρμογή» και η φράση «την εποπτεία λειτουργίας αερολιμενικών υπηρεσιών» διαγράφεται.
6. Στην περ. ι της παρ. Α) η λέξη «εκπόνηση» αντικαθίσταται από τη λέξη «εφαρμογή».
7.Στην περ. ια της παρ. Α) η λέξη «εκπόνηση» αντικαθίσταται από τη λέξη «εφαρμογή».
8. Στην περ. ιγ της παρ. Α) η φράση «καθιέρωση κριτηρίων» αντικαθίσταται από τη φράση «εισήγηση θεμάτων».
9. Στην περ α. της παρ. Β) η φράση «πολιτική και το σχεδιασμό» αντικαθίσταται από τη λέξη «εφαρμογή» και η λέξη «ανάπτυξη» αντικαθίσταται από την λέξη «εφαρμογή».
10. Στην περ. β της παρ. Β) η λέξη «ανάπτυξη» αντικαθίσταται από τη λέξη «εφαρμογή» και η φράση «εκπόνηση μελετών και» αντικαθίσταται από τη φράση «μέριμνα για».
11. Στην περ. γ της παρ. Β) η φράση «τον καθορισμό απαιτήσεων» αντικαθίσταται από τη φράση «τη μέριμνα της».
12. Η περ. δ της παρ. Β) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης της συμμόρφωσης στο πλαίσιο του προβλεπόμενου εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου.»
13. Στην περ. ε της παρ. Β) η φράση «που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης» διαγράφεται.
14. Η περ. στ. της παρ. Β) διαγράφεται και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.
15. Η περ. ζ της παρ. Β) διαγράφεται και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.
16. Η περ. ι της παρ. Β) διαγράφεται και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.
17. Η περ. ια της παρ. Β) διαγράφεται και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.
18. Στην περ. ιδ της παρ. Β), αναριθμούμενη σε περ. ι, η φράση «τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών της Κεντρικής Υπηρεσίας» αντικαθίσταται από τη φράση «άλλες Διευθύνσεις».
19. Η περ. ιε της παρ. Β), αναριθμούμενη σε περ. ια, αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. Την παρακολούθηση της καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού ασφαλείας».
20. Μετά από την περ. ιε της παρ. Β), αναριθμούμενη σε περ. ια, προστίθεται περ. ιβ ως εξής:

«ιβ. Η εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή των υπηρεσιών ασφαλείας σε μονάδες ευθύνης της Υ.Π.Α.»


Άρθρο 112

Προστίθεται άρθρο 63Α , μετά το άρθρο 63 του ν. 4427/2016, ως εξής:

«Άρθρο 63 Α

Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας»
1. Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Ν.Σ.Κ., το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις.
2. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Υ.Π.Α. ανήκει η δικαστική και η εν γένει νομική υποστήριξη της Υπηρεσίας, καθώς και η γνωμοδότηση επί ερωτημάτων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις περί Ν.Σ.Κ. διατάξεις.
3. Η γραμματειακή υποστήριξη και η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, για τη λειτουργία του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου παρέχεται από την Υ.Π.Α.
4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3086/2002 (Α’ 324) μετά τις λέξεις «στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων» προστίθενται οι λέξεις «στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας».


Άρθρο 113


Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 προστίθεται η φράση «,σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών.».


Άρθρο 114


1. Μετά την περ. «θ» του άρθρου 66 του ν. 4427/2016 προστίθεται νέα περίπτωση που λαμβάνει την αρίθμηση «ι» και έχει ως εξής:

«ι. Τη σύσταση και τη μετονομασία οργανικών μονάδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και την τροποποίηση, προσθήκη ή κατάργηση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία αυτών.»
2. Η υπάρχουσα περ. «ι» του άρθρου 66 του ν. 4427/2016 αναριθμείται σε «ια».Άρθρο 115


Στην παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4427/2016 η φράση «μέχρι 30.06.2017» αντικαθίσταται με τη φράση «για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 66 του παρόντος».


Άρθρο 116


Στην περ. γ΄ του άρθρου 75 του ν. 4427/2016 ο αριθμός «27» αντικαθίσταται με τη φράση «27 παρ. 2».


Άρθρο 117


1. Στην αρχή του άρθρου 76 του ν. 4427/2016 τίθεται ο αριθμός «1».

2. Η περ. «στ» του ιδίου άρθρου αναριθμείται σε παράγραφο «2».

3. Μετά την υποπερ. (γγ) της περ. (β) της νέας παραγράφου «1» προστίθεται υποπερ. (δδ) ως εξής:
«Με την πάροδο έξι (6) μηνών από την εφαρμογή της ως άνω υπουργικής απόφασης και πάντως όχι αργότερα από την 30.09.2018, κατόπιν αιτιολογημένης προς τούτο εισήγησης των Διοικητών Α.Π.Α. και Υ.Π.Α. μπορεί να εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία να τροποποιείται η αρχική κατανομή οργανικών θέσεων και η τοποθέτηση του προσωπικού με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων ανεπαρκούς στελέχωσης ή δυσλειτουργίας οργανικών μονάδων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Η τροποποίηση της αρχικής κατανομής και τοποθέτησης προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα και τον κλάδο ένταξης του προσωπικού.»


Άρθρο 118


Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)

1.Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) (ΜΗ.Τ.Ε.), που περιλαμβάνει: α) το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) και β) το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε).

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
α) «δημόσιο έργο», το έργο κατά την έννοια της περίπτ. 7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), που ανατίθεται από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου Ι και ΙΙ του ν. 4412/2016,
β) «ιδιωτικό έργο», το έργο κατά την έννοια της περίπτ. 7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) που ανατίθεται από οποιονδήποτε άλλο, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση α΄,
γ) «δημόσια μελέτη» και «δημόσιες τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες», αντίστοιχα η μελέτη και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτ. α της υποπαρ. 9 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, που ανατίθεται από αναθέτουσες αρχές και φορείς του Βιβλίου Ι και ΙΙ του ν. 4412/2016,
δ) «ιδιωτική μελέτη» και «ιδιωτικές τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες», αντίστοιχα η μελέτη και η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την έννοια της περίπτ. α της υποπαρ. 9 της παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ανατίθεται από οποιονδήποτε άλλο πλην των αναφερομένων στην περίπτωση γ΄ και
ε) «έργο παραχώρησης», το έργο κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4413/2016, που ανατίθεται στα πλαίσια σύμβασης παραχώρησης έργου του στοιχείου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4413/2016.

2. Στους σκοπούς των ΜΗ.Τ.Ε περιλαμβάνεται ιδίως:
α) η ηλεκτρονική τήρηση που αφορά, ειδικότερα, στη συλλογή, καταχώριση, έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων και δικαιολογητικών των φυσικών και νομικών προσώπων που εγγράφονται σε αυτά, καθώς και στην παρακολούθηση και καταχώριση των μεταβολών κατάστασής τους,
β) η έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων, πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων, όπου απαιτείται, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική εκτύπωση αυτών από τον χρήστη του συστήματος,
γ) η καταχώριση των αποτελεσμάτων του πειθαρχικού ελέγχου των εγγραφόμενων οικονομικών φορέων στα ΜΗ.Τ.Ε.,
δ) η έκδοση βεβαίωσης αναφορικά με την καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των εγγραφόμενων επιχειρήσεων στα Μητρώα,
ε) η διασύνδεση με λοιπά μητρώα που τηρούνται στα οικεία επιμελητήρια και συλλόγους και αφορούν στις αδειοδοτήσεις ή πιστοποιήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων για την έκδοση χορήγησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

3. Η Γ.Γ.Υ. δύναται να αναθέτει υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 τη διαχείριση και λειτουργία του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε της προηγούμενης παραγράφου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), καθώς και στα αρμόδια επιμελητήρια και συλλόγους δημοσίου δικαίου διατηρώντας την κυριότητα, αποκλειστική αρμοδιότητα, εποπτεία και έλεγχο επ’ αυτού, δυνάμενη, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, να την ανακαλέσει. Η διαχείριση και λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ. Με απόφαση και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, που εποπτεύει τα επιμελητήρια και τους επαγγελματικούς συλλόγους ορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά θέματα και λεπτομέρειες της διαχείρισης και λειτουργίας των ΜΥ.ΦΥ.Π.Τ.Ε και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.


4. α. Στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) καταγράφεται η τεχνική εμπειρία και σε αυτό εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης, έχοντας συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίμανσης, εκτέλεσης, συντήρησης και λειτουργίας τους.
β. Η καταγραφή της τεχνικής εμπειρίας στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., που αποκτάται από δημόσια έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες και από έργα παραχώρησης είναι υποχρεωτική, ενώ προαιρετική είναι η καταγραφή της τεχνικής εμπειρίας που αποκτάται από ιδιωτικά έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο επιθυμεί η αποκτηθείσα εμπειρία του από ιδιωτικά έργα, μελέτες, τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες να προσμετρηθεί στην αντίστοιχη δημοσίων τεχνικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης για τη στελέχωση επιχειρήσεων των περιπτ. Α1, Β1, Γ και Δ της παρ. 11α, η καταγραφή της εμπειρίας αυτής στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. είναι υποχρεωτική.
γ. Στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. εγγράφονται Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του Τ.Ε.Ε., φυσικά πρόσωπα κάτοχοι τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος του οικείου επιμελητήριου ή επαγγελματικού συλλόγου, πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι ασκούντες τεχνική δραστηριότητα και λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, πέραν των ανωτέρω, δύναται να προστίθενται στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., συγκεκριμένα επαγγέλματα και λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ποιότητα των κατασκευών.


5. Η εγγραφή στα ακόλουθα επιμέρους μητρώα του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο π.δ/γμα της παρ. 20 ως εξής :
α. Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.) β. Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)
γ. Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Μ.Ε.Τ.)

6. Τα φυσικά πρόσωπα εγγράφονται σε ένα από τα επιμέρους μητρώα των περιπτώσεων α΄, β’ και γ΄ της παρ. 5. Επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή στα επιμέρους μητρώα των περιπτώσεων α΄ και β΄ και γ΄ της παρ. 5 σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. της παρ. 20 .

7. Στα Μ.Ε.Μ και Μ.Ε.Κ της παρ. 5 εγγράφονται υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 4γ, που είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή αορίστου χρόνου υπηρετούντες στο δημόσιο τομέα της παρ. 1 α και β του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4270/2014 (Α΄143), εφόσον με βάση τη βεβαίωση της υπηρεσίας τους απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων τους ή αναλαμβάνουν εκπόνηση μελετών και επίβλεψη.

8. Τα πρόσωπα της παρ. 7 απαγορεύεται πριν την παρέλευση τριετίας από τη συνταξιοδότησή τους ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο αποχώρησης τους από την υπηρεσία (παραίτηση, απόλυση για πειθαρχικό παράπτωμα κ.λ.π.), πλην της κατάργησης της οργανικής τους θέσης, να στελεχώνουν μελετητικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις των περιπτ. Α1, Β1 και Επιχειρήσεις Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης της περίπτωσης Γ της παραγράφου 11 του παρόντος ή να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μίσθωσης έργου με αυτές.

9. Η εγγραφή στα επιμέρους μητρώα Μ.Ε.Μ., Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.Τ. των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παρ. 5 του παρόντος, γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου,

που ζητεί την κατάταξή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες μελετών και έργων και στην αντίστοιχη σε κάθε κατηγορία τάξη, όπως ορίζεται στο π.δ/γμα της παρ. 20. Για την εγγραφή και κατάταξη σε αυτά εκδίδεται βεβαίωση με τη μορφή πτυχίου, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη. Η εγγραφή και κατάταξη στα μητρώα της παρ. 5 ισχύει μέχρι τυχόν ανακατάταξης, κατόπιν τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης ή διαγραφής σε περίπτωση παύσης άσκησης του επαγγέλματος ή λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής, όπως ορίζεται στο π.δ/γμα της παρ. 20.

10. Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση ιδιωτικών και δημοσίων μελετών, την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών συμβούλου δημοσίων και ιδιωτικών έργων και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων ή έργων παραχώρησης ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή τρίτοι συνεργαζόμενοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτούς.

11 .α Η εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) διενεργείται ύστερα από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και κατόπιν κατάθεσης των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο π.δ/γμα της παρ. 20 και στα ακόλουθα επιμέρους μητρώα ως εξής:

Α. Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων
Α.1 Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε) Α.2 Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΙΔ.Ε.) Β. Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
Β.1 Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε.) Β.2 Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΙΔ.Ε.) Γ. Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων .
Δ. Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
H εγγραφή στα Μητρώα Α2, Β2, Γ και Δ είναι προαιρετική για την κατασκευή ιδιωτικών έργων, ενώ υποχρεωτική σε αυτά στην περίπτωση που επιχείρηση επιθυμεί η δραστηριότητά της από τον ιδιωτικό τομέα να προσμετρηθεί για την κατάταξή της στα Μητρώα Α.1, Β.1, Γ και Δ.
β. Τα Μητρώα των περιπτώσεων Α.1, Β.1, Γ και Δ αποτελούν τα επαγγελματικά μητρώα της παρ. 2 του άρθρου 75 και του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 και η εγγραφή σε αυτά αποτελεί απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής των άρθρων 75 και 76 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/2016. Η εγγραφή στα μητρώα αυτά και η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής αυτής με την αναθεώρησή της, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάληψη από την επιχείρηση της κατασκευής δημοσίου έργου, έργου παραχώρησης, εκπόνησης δημόσιας μελέτης, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση των ανωτέρω επιχειρήσεων στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εξέταση της αίτησης και τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλομένων στοιχείων και τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν οι επιχειρήσεις αυτές. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται από τη Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που είναι αρμόδια για την τήρηση των ΜΗ.Ε.Τ.Ε. Μεταξύ των στοιχείων αυτών περιλαμβάνονται ιδίως τα πιστοποιητικά εμπειρίας, τα οποία συντάσσονται από τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής για κάθε έργο, και περιέχουν πληροφορίες και αξιολογήσεις για τη δημοπρασία και τη ανάδοχο επιχείρηση, για τις τεχνικές επιχειρήσεις που έχουν συμπράξει στην κατασκευή του έργου ως μέλη κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας, οι οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων των τριών τελευταίων ετών, οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις πριν την υποβολή αίτησης, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι ειδικές καταστάσεις τιμολογίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, τα τιμολόγια ιδιωτικών έργων όλων των κατηγοριών, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης των παγίων στοιχείων και της αξίας τους (οικόπεδα, γήπεδα, κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα πλην επιβατικών αυτοκινήτων), δικαιολογητικά για την απόδειξη της βασικής και της συμπληρωματικής στελέχωσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των ανωτέρω επιχειρήσεων. Η στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης, με στελέχη που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα α και β και γ της παρ. 5 του παρόντος παρακολουθείται από την υπηρεσία τήρησης του ΜΗΕΤΕ, ώστε τα στελέχη αυτά να συμμετέχουν ενεργά στο έργο της επιχείρησης των περιπτώσεων Α1, Β1, Γ και Δ. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Η.Ε.Τ.Ε. μπορεί να παραπέμπει τα ανωτέρω στελέχη, των οποίων η συμμετοχή κρίνεται εικονική ή ανεπαρκής, στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Η ελάχιστη στελέχωση πρέπει να είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της και να αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Οποιαδήποτε μεταβολή στελεχών των επιχειρήσεων Α1, Β1, Γ και Δ γίνεται ύστερα από αίτηση της επιχείρησης ή του στελέχους στην αρμόδια επιτροπή της παρ. 17 του παρόντος. Με το π.δ/γμα της παρ. 20 του παρόντος καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες της παρούσας.
12 .α) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στην κατηγορία του Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.
β) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.
γ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Mητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων στελεχώνεται από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.
δ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών ή/και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.

ε) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
στ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και αντιστρόφως.
ζ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, και αντίστροφα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:
1) Η στελέχωση των πτυχίων επιχείρησης, που εγγράφεται ταυτόχρονα στα ανωτέρω Μητρώα γίνεται κατά διακριτό τρόπο και δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη στελέχωση του μελετητικού ή εργοληπτικού πτυχίου της επιχείρησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. H προηγούμενη απαγόρευση υπάρχει και στην περίπτωση μελετητικής επιχείρησης συνδεδεμένης με εργοληπτική επιχείρηση δημοσίων έργων ή εταιρειών κοινών οικονομικών συμφερόντων.
2) Επιχείρηση, η οποία έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση μελέτης η ίδια ή συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην κατασκευή του εν λόγω έργου ενδεικτικά ως ανάδοχος, μέλος κοινοπραξίας, υπεργολάβος, προμηθευτής αυτών κ.λ.π.
3) Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο μητρώο Α1 υποχρεούνται να διαθέτουν, ανεξαρτήτως τύπου της επιχείρησης, εντεταλμένο σύμβουλο εγγεγραμμένο στο μητρώο 5α, ο οποίος συνυπογράφει και φέρει την ευθύνη της μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ/γμα της παρ. 20.
Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πλήρωσης των ανωτέρω περιπτ. 1, 2 και 3 η ανάδοχος εταιρεία αποκλείεται από το διαγωνισμό ή κηρύσσεται έκπτωτη.
13. Τα ΜΗ.Ε.Τ.Ε. των περιπτ. Α1, Β1 και Γ της παρ.11α του παρόντος λειτουργούν και ως επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων του άρθρου 83 του ν. 4412/2016 και οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή τους σε αυτά ή από πιστοποιητικό εγγραφής δεν τίθεται σε αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016. Με το π.δ/γμα της παρ. 20 ρυθμίζονται και τα θέματα που καθορίζονται με το π.δ/γμα της παρ. 10 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016.
14. Το πιστοποιητικό εγγραφής στα ΜΗ.Ε.Τ.Ε. δύναται να αντλείται από την αναθέτουσα αρχή, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, προκειμένου για την ανάληψη δημόσιου έργου ή για τη συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής δημόσιου έργου, από το ΜΗ.Ε.Τ.Ε.
15. Για την αποτελεσματικότερη τήρηση, λειτουργία και διαχείριση των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος και ειδικότερα για τον έλεγχο και την επαλήθευση των στοιχείων που τηρούνται σε αυτά, προβλέπεται η δυνατότητα συλλογής, χρήσης πληροφοριών και δεδομένων μέσω διασύνδεσης της εφαρμογής των ΜΗ.Τ.Ε. με κάθε άλλο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα τεχνικών έργων, ιδίως τα ηλεκτρονικά συστήματα τεχνικών έργων και υποδομών που συνιστάνται στη Γ.Γ.Υ. κατά τις κείμενες διατάξεις, το ηλεκτρονικό σύστημα αμοιβών Τ.Ε.Ε., την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών του ν. 4030/2011 (Α’ 249), την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου του ν. 3843/2010 (Α΄ 62), το λειτουργικό σύστημα υπαγωγής αυθαιρέτων του ν. 4178/2013 (Α’ 174) όπως ισχύει, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 και με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ). των άρθρων 37 και 38 του ν. 4412/2016, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), καθώς και με τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
16.Η τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται στα ηλεκτρονικά μητρώα του παρόντος από τους διαχειριστές αρμοδίους υπαλλήλους αυτών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ν. 2472/1997 (Α' 50) και το ν. 3471/2006 (Α’ 1133) και οι διαχειριστές αρμόδιοι υπάλληλοι υποχρεούνται σε τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που καταχωρούνται σε αυτά.
17. Η απόφαση για την εγγραφή και κατάταξη σε κατηγορίες και τάξεις στα Μητρώα του παρόντος, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από γνώμη των αρμοδίων Επιτροπών Μητρώων ή από τις Επιτροπές Μητρώων, ανάλογα την τάξη, όπως καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 20 του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, συγκροτούνται με θητεία δύο (2) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται κατ΄ ανώτατο για μία επιπλέον φορά, οι εξής Επιτροπές: α) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών, β) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, γ) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, δ) Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων ε) Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στ) Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων και ζ) Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Έκαστη Επιτροπή αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Πρόεδρος.
18. α. Οι εγγεγραμμένοι στα ΜΗ.ΤΕ του παρόντος, φυσικά και νομικά πρόσωπα υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο, για κάθε υπαίτια αντισυμβατική πράξη ή παράλειψη αναφορικά με τη διαδικασία ανάληψης και ανάληψη δημοσίου έργου ή μελέτης και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και για ασυμβίβαστη συμπεριφορά με την εργολαβική και μελετητική τους ιδιότητα, σύμφωνα με το ν. 4412/2016, για την οποία επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της περ. β’ της παρούσας παραγράφου. Πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν ιδίως:
1) Η συνεννόηση για την αποφυγή του πραγματικού συναγωνισμού σε δημόσιους διαγωνισμούς,
2) Η δυστροπία επανόρθωσης ελλιπούς ή εσφαλμένης μελέτης ή επανόρθωσης κακοτεχνιών που έχουν βεβαιωθεί,
3) Η έκπτωση,

4) Η υποβολή ψευδών δηλώσεων κατά τη διαδικασία των διαγωνισμών ή κατά την εκτέλεση των έργων και μελετών,
5) Η υποκατάσταση κατά την εκπόνηση της μελέτης ή έργου, χωρίς έγκριση της υπηρεσίας, η παράνομη εκχώρηση του έργου ή τμήματός του,
6) Η παράβαση του άρθρου 73 του ν. 4412/2016,

β. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται είναι οι ακόλουθες, κατά αύξουσα σειρά βαρύτητας:
βα) ο αποκλεισμός από τους διαγωνισμούς,

ββ) ο υποβιβασμός της τάξης του πτυχίου σε μία ή περισσότερες κατηγορίες,

βγ) η προσωρινή διαγραφή από το μητρώο για χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως τρία (3)χρόνια και
βδ) η οριστική διαγραφή από τα μητρώα.

γ. Η διοικητική κύρωση της περίπτωσης βα΄ επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4412/2016. Οι λοιπές διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων ββ΄, βγ΄ και βδ΄ επιβάλλονται από το πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο. Η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο γίνεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή την Προϊσταμένη Αρχή του έργου. Παράλληλα με την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, το αρμόδιο για την επιβολή τους όργανο μπορεί να επιβάλλει παρεπόμενες χρηματικές ποινές υπέρ του Δημοσίου, που κυμαίνονται από 10.000 - 50.000 ευρώ αναλόγως με τη βαρύτητα και τις συνθήκες τέλεσης του αδικήματος. Για τις ποινές αυτές η αρμόδια για την τήρηση των μητρώων υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συντάσσει χρηματικούς καταλόγους, τους οποίους αποστέλλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) για βεβαίωση και είσπραξη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
δ. Με το π.δ/γμα της παρ. 20 καθορίζονται τα όργανα του πειθαρχικού ελέγχου, η διαδικασία, η συγκρότηση και λειτουργία εν γένει των πειθαρχικών συμβουλίων, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων, στα οποία κατά περίπτωση συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργοληπτικών και μελετητικών οργανώσεων, του Τ.Ε.Ε., των επιμελητηρίων και επαγγελματικών συλλόγων, οι δικαιούμενοι να ασκήσουν πειθαρχική αγωγή, η άσκηση εφέσεως, οι προθεσμίες και παραγραφές, η υποτροπή, οι λόγοι αναστολής και διακοπής αυτής, η σχέση της πειθαρχικής με τις λοιπές δίκες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια με την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

19. Κάθε επιχείρηση της περιπτ. Β1 της παρ. 11, προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου δημοσίου έργου, ως ανάδοχος ή ως μέλος αναδόχου κοινοπραξίας ή ως εγκεκριμένος υπεργολάβος, πρέπει να μην έχει μέσα στη χώρα, πριν τη συμμετοχή της σε διαγωνισμό ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, που υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσοστό του ανωτάτου ορίου της τάξης της, όπως αυτό καθορίζεται με το π.δ/γμα της επόμενης παραγράφου.
20. Με π.δ/γμα, που εκδίδεται εντός οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, πέραν των θεμάτων της περιπτ. δ΄ της παρ. 18 του παρόντος, της παρ. 19 του παρόντος και της παρ. 10 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016, επιπλέον και τα ακόλουθα :
α. οι ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας και τήρησης των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος, όπως ενδεικτικά οι αρμόδιες υπηρεσίες τήρησης αυτών, ο τρόπος συγκέντρωσης, ελέγχου και καταχώρησης των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση, διαγραφή, η χορήγηση και το περιεχόμενο των πιστοποιητικών εγγραφής στον επίσημο κατάλογο
β. οι κατηγορίες μελετών και έργων και οι τάξεις ανά κατηγορία αυτών για κάθε Μητρώο,
γ. οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται,
δ. η ανά ειδικότητα ελάχιστη στελέχωση επιχείρησης,

ε. οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης, αναθεώρησης, ελέγχου, κατάταξης, αναβάθμισης πτυχίων, η χρονική ισχύς αυτών, καθώς και η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση,
στ. το ειδικότερο περιεχόμενο των βεβαιώσεων και πτυχίων που εκδίδονται επί τη βάση των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος,
ζ. οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης ενδικοφανούς διαδικασίας κατά των διοικητικών πράξεων εγγραφής και κατάταξης σε αυτά, αναθεώρησης και αφαίρεσης πτυχίων, διαγραφής από το Μητρώο, τα αποφαινόμενα όργανα και η σχετική διαδικασία,
η. οι όροι και προϋποθέσεις ανάληψης έργου σε συνάρτηση με το ανεκτέλεστο, το οργανόγραμμα, το χρονικό προγραμματισμό ή άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν και εγγυώνται τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων και την κατάλληλη επάρκεια σε ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έργου, καθώς και την πιστοληπτική τους ικανότητα,
θ. η συσχέτιση του ανεκτέλεστου με τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους,
ι. το ελάχιστα απαιτούμενο προσωπικό, η οργάνωση και ο εξοπλισμός των συνεργείων εργοταξίου ανά κατηγορία και μέγεθος έργου,
ια. οι αρμόδιες για τη διαχείριση και λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε. των παραγράφων 4 και 10 του παρόντος, Διευθύνσεις της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και των αρμόδιων φορέων της παραγράφου 2 του παρόντος αντίστοιχα,
ιβ. οι όροι πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος καθώς και διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών που εισάγονται και τηρούνται σε αυτό υποχρεωτικά
ιγ. η σύνθεση των επιτροπών της παραγράφου 17 του παρόντος, οι αρμοδιότητές τους και ο τρόπος λειτουργίας τους και λήψης αποφάσεων
ιδ. τα δεδομένα που διαλειτουργούν στα ηλεκτρονικά συστήματα της παραγράφου 15
21. Η ανάπτυξη και κατασκευή του ηλεκτρονικού συστήματος των ΜΗ.Ε.Τ.Ε. της παραγράφου 11 του παρόντος δύναται να ανατεθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε φορέα του Δημοσίου, ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4270/2014, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016, ο οποίος θα αναλάβει την υποχρέωση να το παραδώσει έτοιμο προς λειτουργία και χρήση. Με όμοια απόφαση, δύναται να ανατεθεί με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 και στους φορείς της παρ.2 του παρόντος η ανάπτυξη, κατασκευή και παράδοσή του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. έτοιμο προς λειτουργία και χρήση.
22. Το κόστος κατασκευής και παράδοσης σε λειτουργία και χρήση του ΜΗ.Ε.Τ.Ε. της παραγράφου 10 του παρόντος, καθώς επίσης και το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. της παραγράφου 4 του παρόντος, καλύπτονται με μέριμνα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
23. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση του π.δ/τος της παρ. 20 καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χρήσης, πρόσβασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω.
24. Μέχρι την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του παρόντος, τα ΜΗ.ΤΕ τηρούνται σε έντυπη μορφή. Για την θέση σε λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε του παρόντος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
25. Mε την έκδοση του π.δ/τος της παρ. 20 καταργείται το πρώτο εδάφιο της περίπτ. (31) της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 και τα άρθρα 39 και 40 του ν. 3316/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτ. (40) της παρ.1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016.


Άρθρο 119
Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων του ν. 4412/2016

1 .Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α΄42), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περιπτ. (40) της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, ο οποίος κατατάσσεται αφενός σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών, βάσει των εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεών του, που αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών του, καθώς και από την

πιστοποιούμενη εμπειρία του και αφετέρου σε τάξεις ανά κατηγορία, με βάση το δυναμικό του».
2 α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008 (Α΄116), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτ. 31 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, καταργείται.
β. Η φράση «με μορφή ανώνυμης εταιρείας» της παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3669/2008, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτ. 31 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016, καταργείται.
3α. Από την έναρξη ισχύος του Π.Δ/τος της παρ. 20 του άρθρου 118 του παρόντος, τα άρθρα 105 «Εγγραφή στα Νομαρχιακά Μητρώα – Υποχρεώσεις Υπηρεσιών» και 106 «Συμμετοχή στις δημοπρασίες – Όρια προϋπολογισμού» του ν. 3669/2008 καταργούνται.
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 3669/2008 καταργείται. γ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 3669/2008 καταργείται. δ. Η περίπτ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 105 του ν. 3669/2008 καταργείται.
4. Η παρ. 3 του άρθρου 84 του ν. 3669/2008 καταργείται.

5. α. Επιπλέον των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες σε τάξεις των μητρώων, επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του ν. 4412/2016 μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις. Οποιαδήποτε αναφορά αντίθετη στο προηγούμενο εδάφιο καταργείται.
β. Στο τέλος της περίπτ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν»
γ. Στο τέλος της περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν»
δ. Στο τέλος της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε κάθε άλλη περίπτωση οικονομικοί φορείς, που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν».
ε. Στο άρθρο 77 του ν. 4412/2016 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής μπορούν να συμμετέχουν».
στ. H φράση «στην καλούμενη τάξη και κατηγορία του αντίστοιχου Μητρώου» της παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016 διαγράφεται.
ζ. Η περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α 42) καταργείται. η. Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 3669/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Την κατασκευή δημοσίων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ), καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

«Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»Άρθρο 120


Τροποποίηση διατάξεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η περίπτ. 1 της υποπαρ. Ε.10 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του νόμου 4384/2016 (Α’ 78) και το άρθρο 27 του ν. 4441/2016 (Α’ 227), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπορεύεται λιπάσματα υποχρεούται να απασχολεί σε κάθε εγκατάσταση εμπορίας λιπασμάτων υπεύθυνο επιστήμονα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης. Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων, όπως οι κατηγορίες των επιχειρήσεων προσδιορίζονται στη Σύσταση αριθ. 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (L 124/36/20.5.2003), δύνανται να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει και εμπορεύεται ή εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών υποχρεούται να απασχολεί σε κάθε εγκατάσταση παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών υπεύθυνο επιστήμονα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως οι ανωτέρω επιχειρήσεις ορίζονται στη Σύσταση αριθμ. 2003/361/ ΕΚ της Επιτροπής (L 124/36/20.5.2003), μπορούν να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης. Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α΄, Β΄ και μητρικών φυτειών αμπέλου που υπάγονται στην έννοια της πολύ μικρής και μικρής επιχείρησης μπορούν να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης ή με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Α΄ ή Β΄ ή μητρικών φυτειών αμπέλου που υπάγεται στην έννοια της πολύ μικρής και μικρής επιχείρησης και η οποία αποτελείται από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπορίας του υλικού αυτού εντός του δήμου της έδρας της επιχείρησης και των όμορων δήμων, νοείται ως ενιαία εγκατάσταση για την απασχόληση υπεύθυνου επιστήμονα. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης υπεύθυνου επιστήμονα στις επιχειρήσεις της παρούσας περίπτωσης.»


Άρθρο 121


Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4036/2012 (Α΄8)

Η περίπτ. δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4036/2012 (Α΄8), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4384/2016 (Α΄78), αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Σε μεγέθη συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων που: αα) προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν υπερβαίνει τα χίλια τετραγωνικά μέτρα (1.000 τ.µ.) και ββ) δεν φέρουν εικονόγραµµα κινδύνου
µε νεκροκεφαλή και χιαστί οστά εκδίδεται συνταγή ή τη στιγμή της πώλησης γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή στο ειδικό έντυπο της πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 36, η οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία του επιστήμονα που την εξέδωσε. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος επιστήμονας ή/και ο υπάλληλος- πωλητής γεωργικών φαρμάκων που διενέργησε την πώληση υποχρεούται να παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, ιδίως σχετικά µε τις πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, καθώς και την ασφαλή τους διάθεση, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία για τα απόβλητα, καθώς και σχετικά µε εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου.»


Άρθρο 122


Τροποποίηση του π.δ. 79/2007 (Α΄95) και κατάργηση του π.δ. 8/2012 (Α΄ 11)
1. Το π.δ 79/2007 (Α΄95), τροποποιείται ως εξής:
α) Η περίπτωση 6 της παρ. Α του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Έγκριση: η χορήγηση αριθμού έγκρισης, από τη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) στις εγκαταστάσεις όπου απαιτείται έγκριση κατά τα οριζόμενα στον άρθρο 6 του παρόντος και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 853/2004, και τις διατάξεις του ν. 4442/2016 (Α΄230) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
β) Η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδια:

α) για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης σε ότι αφορά στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων:
αα) σφαγείων, ββ) ιχθυοσκαλών,
γγ) τεμαχισμού νωπών αλιευτικών προϊόντων, παρασκευασμάτων αλιευτικών προϊόντων, συσκευασίας και κατάψυξης αυτών, καθώς και μηχανικώς διαχωρισμένων αλιευτικών προϊόντων,
δδ) κέντρων αποστολής και κέντρων καθαρισμού ζώντων δίθυρων μαλακίων, εε) εγκαταστάσεων αποκελύφωσης δίθυρων μαλακίων,
στστ) αλιευτικών σκαφών, ζζ) πλοίων ψυγείων,
ηη) νωπού γάλακτος στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
β) για την συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων ΚΑΑ της χώρας καθώς και με κάθε Δημόσια Υπηρεσία που έχει αντικείμενο τα τρόφιμα ή συναφές με αυτά, και γ) για δράσεις σχετικές με τα άρθρα 41 έως και 44 του Καν (ΕΚ) 882/2004».
γ) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Καταχώριση εγκαταστάσεων
1. Οι εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2α περ. στστ του παρόντος, υποχρεούνται σε καταχώριση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) που περιλαμβάνει:
α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου,
β) την διεύθυνση κατοικίας του φυσικού προσώπου ή την έδρα του νομικού προσώπου,
γ) το εμπορικό σήμα της επιχείρησης τροφίμων, αν υπάρχει,
δ) τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας ή στην περίπτωση των αλιευτικών σκαφών, τον αριθμό νηολόγησης του σκάφους
ε) το είδος της δραστηριότητας
στην συνέχεια η ΔΑΟΚ προβαίνει στην καταχώριση της εγκατάστασης.
2. Σε καταχώριση σύμφωνα με την παρ. 1 υπόκεινται και οι εγκαταστάσεις χώρων σφαγής πουλερικών και λαγομόρφων που θεσπίζονται με την ΥΑ 2379/82701/2016

(B 2330). Πέραν των απαιτήσεων της παρ. 1, το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου υποβάλλει, στην κατά τόπο αρμόδια ΔΑΟΚ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο,
β) ακριβή περιγραφή της δραστηριότητας με ιδιαίτερη μνεία στη δυναμικότητα.
3. Οι εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τροφίμων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 852/2014, καταχωρίζονται σύμφωνα με την διαδικασία της γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 (A΄ 230).
4. Κάθε εγκατάσταση που καταχωρίζεται λαμβάνει αριθμό καταχώρισης, ο οποίος κοινοποιείται στην επιχείρηση και στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του ΥΠΑΑΤ, από την αρμόδια ΔΑΟΚ.»
δ) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Έγκριση εγκαταστάσεων
1. Κάθε υπόχρεη για έγκριση εγκατάσταση του άρθρου 3 παρ. 2α του παρόντος εκτός αυτών της περ. στστ΄ της ιδίας ως άνω παραγράφου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του Καν (ΕΚ) 853/2004, μ