Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-12-2001 ]

ΠΟΛ.1281/7.12.2001 Κατάργηση τελών χαρτοσήμου και αξίας υπεύθυνης δήλωσης

(Κατάργηση τελών χαρτοσήμου και αξίας υπεύθυνης δήλωσης )

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1113016/1538/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1281

ΘΕΜΑ: Κατάργηση τελών χαρτοσήμου και αξίας υπεύθυνης δήλωσης.

(Υπ. Οικ. 1113016/πολ. 1281/07.12.2001)

Με προωθούμενες διατάξεις οι οποίες έχουνκαταρτισθεί με βάση τα προβλεπόμενα από την του ΚρατικούΠροϋπολογισμού του έτους 2002 και τις Κυβερνητικές εξαγγελίες, γίνονται οικατωτέρω ρυθμίσεις, οι οποίες ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2002:

1. Καταργούνται τα τέλη χαρτοσήμου πουεπιβάλλονται στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) στις εξοφλήσεις κάθε είδους αποδοχών απόμίσθωση εργασίας για απασχόληση με οποιαδήποτε μορφή και οπωσδήποτε αμειβόμενη,περιλαμβανομένων και των εκτός έδρας αποζημιώσεων ή εξόδων κίνησης,

β) στις εξοφλήσεις κάθε είδους αμοιβών γιααπασχόληση με οποιαδήποτε νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης ως προςτους όρους απασχόλησης ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη,περιλαμβανομένων και των εκτός έδρας αποζημιώσεων ή εξόδων κίνησης.

γ) στις εξοφλήσεις κάθε είδους συντάξεων καιασφαλιστικών παροχών ή βοηθημάτων που καταβάλλονται στους δικαιούχους από τονοικείο φορέα ή ασφαλιστικό οργανισμό.

δ) στις εξοφλήσεις αποζημιώσεων από εργατικόατύχημα ή λόγω λύσης της σχέσης εργασίας.

ε) στις συναλλαγματικές και στα γραμμάτια σεδιαταγή και στους τόκους που απορρέουν από αυτές.

στ) στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τιςΔημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για την υποβολή δήλωσης έναρξηςεργασιών ή μεταβολής εργασιών.

2. Καταργείται η αξία της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(ΦΕΚ 75 Α'). Η δήλωση αυτή συντάσσεται σε απλό χαρτί στο οποίο αναγράφονται ταστοιχεία που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών1068985/900/Τ.Ε.Φ./12-7-2001 (ΦΕΚ 950 Β'). Με απόφαση του ΥπουργούΕσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ορίζεται, διαφορετικόςτύπος και περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας καιΟ ικονομικών μπορεί να ορίζεται ο τρόπος επιστροφής των ποσών των τελώνχαρτοσήμου και της επ' αυτών εισφοράς υπέρ ΟΓΑ των ενσήμων εντύπωνσυναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή και της αξίας των υπευθύνωνδηλώσεων, σ'όσους κατέχουν τα ένσημα αυτά κατά την έναρξη ισχύος των ρυθμίσεωναυτών.

Επομένως από 1-1-2002 δεν θα επιβάλλονται οι κατάπερίπτωση προβλεπόμενες ανωτέρω επιβαρύνσεις.

Επί πλέον διευκρινίζεται ότι:

Για τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή που εκδίδονται από 1-1-2002 δεν θα κυκλοφορούν έντυπα του Δημοσίου. Οισυναλλαγματικές και τα γραμμάτια θα εκδίδονται σε απλό χαρτί, στο οποίο,βέβαια, πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη νόμιμηέκδοση τους από τις σχετικές περί των αξιόγραφων αυτών διατάξεις.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων παραθέταμε κατωτέρω περιεχόμενο συναλλαγματικής και γραμματίου σε διαταγή, το οποίο θαμπορούσε να ληφθεί υπόψη ως υπόδειγμα για την έκδοση τους από 1-1-2002.

Το περιεχόμενο αυτό είναι ίδιο με το περιεχόμενοτων ενσήμων που επρόκειτο να κυκλοφορήσουν από 1-1-2002.

Επίσης επισυνάπτομε φωτοτυπία της προσαρτημένης στην Απόφαση 1068985/900/Τ.Ε.Φ./12.07.2001 (ΦΕΚ 950 Β') του ΥπουργούΟικονομικών υπεύθυνης δήλωσης. Τα στοιχεία αυτής, σύμφωνα με τις προωθούμενεςδιατάξεις, θα αναγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση που θα υποβάλλεται από 1-1-2002,η οποία όπως προαναφέρθηκε  θασυντάσσεται σε απλό χαρτί.


 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο