Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-05-2017 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 11863/3809 /2017 Καθορισμός υπηρεσιών ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ Φορέων, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ ως οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ

(Καθορισμός υπηρεσιών ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ Φορέων, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ ως οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αριθμ. οικ. 11863/3809

(ΦΕΚ Β' 1599/10-05-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 69ΙΒ το οποίο προστέθηκε στο ν. 4387/2016 με το άρθρο 51 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236),
β. του εδαφίου γ της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4387/2016.

2. Την αριθ. 28 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ που ελήφθη στην 6/9-2-2017 συνεδρίαση του (ΑΔΑ Ψ1ΞΛ465ΧΟΘ-Ρ0Ψ).

3. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 5, 33 παρ. 3 περ. α) και β), 34 και 36 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58),
β) των άρθρων 13, 15 και 17 του π.δ. 154/2006 (Α΄ 167) «Οργανισμός ΟΑΕΕ»,
γ) του π.δ. 266/1989 (Α΄ 127) «Οργανισμός ΙΚΑ».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 13, 14, 23, 25 και 44 του π.δ. 266/1989 (Α΄ 127), του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 3518/2006 (Α΄ 27), του άρθρου 1 παρ. 5 της Φ80000/28375/1942/9-1-2013 (Β΄ 38) κοινής υπουργικής απόφασης, του άρθρου πρώτο υποπαρ. ΙΑ8 παρ. 2 του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), του άρθρου 138 παρ. 5 περ. β του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), του άρθρου 8 του π.δ. 42/2006 (Α΄ 68), του άρθρου 3 του π.δ. 53/2005 (Α΄ 85).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

7. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

8. Η αριθ. πρωτ. οικ. 54051/Δ9.14200/22-11-2016 (Β΄ 3801) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση της αριθ. Οικ. 44549/Δ9.12193 από 8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως ισχύει.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 255.840 € σε βάρος του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ (ΚΑΕ 0238), η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 170.560 € με απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΑΥ Μ2/4-1-2017 (ΑΔΑ ΨΡΟΜ465ΧΠΙ-ΝΝΧ) σύμφωνα με τα ΔΙΟΙΔ/Φ01/375/2017 και ΔΙΟΙΔ/Φ01/621/2017 έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΦΚΑ,

αποφασίζουμε:

Τη διατήρηση σε ισχύ, ως υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, των παρακάτω οργανικών μονάδων των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ Φορέων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ) με την ίδια οργανωτική δομή, αρμοδιότητες και προσωπικό ως εξής:

1. Της Διεύθυνσης Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων.

2. Της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης (αφορά Μισθωτούς) (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), η οποία υπάγεται απευθείας στο Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α.

3. Του Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης.

4. Του Τμήματος Συγχωνευόμενων Ταμείων και Επικουρικής Σύνταξης (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων.

5. Του Τμήματος Διαδοχικής Ασφάλισης (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων.

6. Του Τμήματος Παροχών ( τ. Δ/νση Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Λοιπών Παροχών της Γενικής Διεύθυνσης Καταβολής Παροχών Υγείας.

7. Του Τμήματος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), το οποίο υπάγεται απευθείας στο Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α.

8. Του Τοπικού Υποκαταστήματος Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), το οποίο υπάγεται απευθείας στο Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α.

9. Του Τοπικού Υποκαταστήματος Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), το οποίο υπάγεται απευθείας στο Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α.

10. Του Τοπικού Υποκαταστήματος Ασφαλισμένων των Εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και ΤΑΠΑΕ- ΕΘΝΙΚΗ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), το οποίο υπάγεται απευθείας στο Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α.

11. Του Τοπικού Υποκαταστήματος Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου ΤΣΠ - ΗΣΑΠ και του Εντασσόμενου κλάδου σύνταξης ΤΣΕΑΠΓΣΟ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), το οποίο υπάγεται απευθείας στο Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α.

12. Της Διεύθυνσης Επιθεώρησης (αφορά μη Μισθωτούς) (τ. ΟΑΕΕ), η οποία υπάγεται απευθείας στο Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α.

Επίσης στη Δ/νση Επιθεώρησης υπάγονται:

12.1 Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (τ. ΤΑΥΤΕΚΩ).

12.2 Το Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης (τ. ΕΤΑΠ ΜΜΕ).

12.3 Το Τμήμα Ελέγχου και Ασφάλισης Εσόδων (τ. ΕΤΑΑ).

12.4 Το Τμήμα Ελέγχου Παροχών και Δαπανών (τ. ΕΤΑΑ).

13. Του Τμήματος Αξιοποίησης Περιουσίας και Επενδύσεων (τ. ΟΑΕΕ), το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης.

14. Του Τμήματος Εκκαθάρισης Συντάξεων (τ. ΟΑΕΕ), το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων.

15. Της Διεύθυνσης Εισφορών των τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ (τ. ΕΤΑΑ), η οποία υπάγεται απευθείας στο Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α., ως εκτελεστική υπηρεσία.

16. Της Διεύθυνσης Ασφάλισης του τομέα Ασφάλισης Νομικών (τ. ΕΤΑΑ), η οποία υπάγεται απευθείας στο Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α., ως εκτελεστική υπηρεσία.

17. Της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), η οποία υπάγεται απευθείας στον Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2017

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο