Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-2017 ]

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 696/24.1.2017 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

(Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα 24.01.2017
αριθμός απόφασης 696

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ A3

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 213 1604529
ΦΑΞ : 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

γ. Του άρθρου 59 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

δ. Του άρθρου 6 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1¬2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής».

στ. Της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ.. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759/τ.Β'/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 29.9.2016 και αριθμό πρωτοκόλλου ……… ενδικοφανή προσφυγή του ………., ΑΦΜ ….., κάτοικος ……………, οδός ………… 3, κατά της με αριθμ………………/2016 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικονομικού έτους 2007 του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 

5. Τη με αριθμ………………/2016 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικονομικού έτους 2007 του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ…………….της οποίας ζητείται η ακύρωση καθώς και την από 24.8.16 οικεία Έκθεση Μερικού Ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος.

6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ………………

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος A3 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 29.09.2016 και αριθμό πρωτοκόλλου ………………. ενδικοφανούς προσφυγής του………….., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με τη με αριθμ……………./2016 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ……………, καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος, για τη διαχειριστική περίοδο 1.1.2006-31.12.2006, διαφορά φόρου εισοδήματος, ύψους 5.381,75 €, πλέον πρόσθετος φόρος 6.458,10 €, ήτοι συνολικό ποσό 11.839,85€ .

Η ανωτέρω διαφορά φόρου προέκυψε βάσει του πορίσματος της από 24.8.2016 Έκθεσης Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος της ελέγκτριας της Δ.Ο.Υ……………………, η οποία συντάχθηκε σε συνέχεια της από 27.4.2015 Πληροφοριακής Έκθεσης Έλεγχου του ΣΔΟΕ Περιφ. Δ/νσης…………………..Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση ελέγχου, ο προσφεύγων συμπεριέλαβε στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος χρήσεως 2006, και συγκεκριμένα στον κωδικό 059 του πίνακα 7 του εντύπου Ε1 ποσό δωρεάς προς τον Ι.Ν……………….. ύψους 15.000,00 €, βάσει μη νόμιμων αποδεικτικών στοιχείων δωρεάς, και ως εκ τούτου η ανωτέρω δαπάνη δεν αναγνωρίστηκε από τον έλεγχο ως εκπιπτόμενη από το φορολογητέο εισόδημα.

Ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της παραπάνω προσβαλλόμενης πράξης, ισχυριζόμενος ότι:

• Η απόδειξη είσπραξης και η βεβαίωση είσπραξης και καταχώρισης στα βιβλία ήταν νόμιμη και πραγματική.

• Το δικαίωμα του Δημοσίου περί κοινοποίησης φύλλων ελέγχου και πράξεων προσδιορισμού φόρου έχει παραγραφεί λόγω παρόδου πενταετίας.

• Η αιτιολόγηση των προσβαλλόμενων πράξεων είναι πλημμελής.

• Παραβιάζονται οι συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.2238/1994, όπως ίσχυε κατά τις υπό κρίση χρονικές περιόδους: «1. Από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρούνται, κατά περίπτωση, τα ποσά των πιο κάτω δαπανών:………………………………………………….

δ. Τα ποσά που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής Ε.Τ.Α.Κ.Σ. τους Ιερούς Ναούς, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα ημεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Κρατικά και Δημοτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων…………………….
Όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της περίπτωσης, με εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους οι οποίοι αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα…………………

Τα ποσά των δωρεών και χορηγιών αφαιρούνται, εφόσον υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό (100) ευρώ.»

Επειδή σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1040/2001, ΠΟΛ.1026/2005, ΠΟΛ.1045/2006, ΠΟΛ.1044/2007, ΠΟΛ.1040/2008, ΠΟΛ.1040/2010 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών: «ΣΤ.1. Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των δωρεών ή χορηγιών, απαιτούνται τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά :α)...β)...γ) Προκειμένου για χρηματικά ποσά : (αα) Διπλότυπη απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς ή χορηγίας, η οποία εκδίδεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου. (ββ) Βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.»

Επειδή η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 8721/1992, ΣτΕ 2987/1994), και η οποία συνεπάγεται ότι η διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο σε ενέργειες που προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα, οι νομοθετικές πράξεις, οι διοικητικές κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς και από κάθε κανόνα ανώτερης ή ισοδύναμης προς αυτούς τυπικής ισχύος.

Επειδή σύμφωνα με την από 24.8.2016 Έκθεση Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος, της ελέγκτριας της Δ.Ο.Υ………., καθώς και τη συνημμένη σε αυτή από 27.04.2015 πληροφοριακή έκθεση ελέγχου του ΣΔΟΕ ΠΔ……………, οι αποδείξεις δωρεών, για δωρεές που εμφανίζονται να έχουν γίνει προς είκοσι τέσσερις (24) Ιερούς Ναούς της περιοχής ……………………., τις οποίες αποδείξεις τα εμπλεκόμενα
πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ο προσφεύγων, συνυπέβαλαν σε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και έτυχαν ανάλογη έκπτωση από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα, είναι μη νόμιμες καθώς:

• Δε φέρουν νόμιμη θεώρηση από την Ιερά Μητρόπολη.

• Οι αποδείξεις δωρεών είτε δεν καταχωρούνταν σε επίσημα θεωρημένο βιβλίο του ταμείου του ΙΝ είτε αναφέρθηκε κλοπή του συγκεκριμένου βιβλίου με αποτέλεσμα τη στέρηση δυνατότητας ελεγκτικών επαληθεύσεων.

• Τα ποσά που δηλώθηκαν στους απολογισμούς των Ιερών Ναών για τα αντίστοιχα έτη είναι μικρότερα από το συνολικό ποσό των αποδείξεων που βρέθηκαν να έχουν χρησιμοποιηθεί στις φορολογικές δηλώσεις.

• Οι αποδείξεις δωρεών υπογράφονται από τον ιερέα ο οποίος εμφανίζεται να εισπράττει και τα χρήματα αντί του ταμία ενώ η ανάμειξη του ιερέα με το ταμείο, απαγορεύεται ρητά από το άρθρο 9 παρ. 2 του Κανονισμού περί ιερών ναών και ενοριών (8/1979)

• Στα πλαίσια της έρευνας υπήρξαν ομολογίες Ιερών ότι σε περιπτώσεις δωρεών ακολουθήθηκαν μη σύννομες διαδικασίες.

• Σε πολλές περιπτώσεις εμπλεκόμενοι- φορολογούμενοι υπέβαλαν οικειοθελώς τροποποιητικές δηλώσεις και αφαίρεσαν το ποσό της δωρεάς.

Επειδή σύμφωνα με την ως άνω Έκθεση Ελέγχου, η υπό κρίση απόδειξη δωρεάς προς τον Ι.Ν. ………, που συνυποβλήθηκε με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους, 2007, αποτελεί μη νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο δωρεάς, και ως εκ τούτου δεν καλύπτονται οι προϋποθέσεις μείωσης του φορολογητέου εισοδήματος για δαπάνες δωρεάς προς ιερούς ναούς, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2238/1992 και από τις ΠΟΛ.1040/2001, ΠΟΛ.1026/2005, ΠΟΛ.1045/2006, ΠΟΛ.1044/2007, ΠΟΛ.1040/2008, ΠΟΛ.1040/2010 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών

Επειδή, ο προσφεύγων με την υπό κρίση προσφυγή δεν προσκόμισε κάποιο νέο στοιχείο, ούτε δημιούργησε αμφιβολίες σχετικά με τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου. Τα αναφερόμενα από τον προσφεύγοντα επιχειρήματα περί πραγματικών δωρεών δεν αποτελούν ισχυρά αποδεικτικά μέσα που δύνανται να λειτουργήσουν επαρκώς σύμφωνα με το παραπάνω ρυθμιστικό και νομολογιακό πλαίσιο. και ως εκ τούτου οι σχετικοί ισχυρισμοί του προσφεύγοντος απορρίπτονται ως αβάσιμοι.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 εδάφιο 1ο του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 ( το άρθρο 72 αναριθμήθηκε από άρθρο 66 σε άρθρο 72 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015), ορίζεται ότι: «11. Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών «προστίμων,» , προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν.»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84§1 του ν. 2238/1994: «1. Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69, δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας.»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2§1 του ν. 4098/2012:

«1.Η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για την κοινοποίηση των φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων τελών ή εισφορών που λήγει στις 31.12.2012, παρατείνεται μέχρι 31.12.2013.»

Επειδή με τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 4203/2013 ορίζονται τα εξής: «Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2013, παρατείνονται κατά δύο (2) έτη από τη λήξη τους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) …

β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2013 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν 4337/2015 ορίζεται ότι:

«Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2015 παρατείνονται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί (κατά τη δημοσίευση του παρόντος) ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2015 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.»

Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση ο έλεγχος της Φορολογικής Διοίκησης ξεκίνησε κατόπιν της υπ' αριθμ……………….προκαταρκτικής εξέτασης που ζητήθηκε από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών ... με την υπ' αριθμ…………. εισαγγελική παραγγελία σε συνδυασμό με τα αριθμ. Πρωτ…………………./17.05.2011 και ………/12.02.2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης…………….

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το έγγραφό των απόψεων της Δ.ΟΥ .. η με αριθμ…………………εντολή μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της περιόδου 01.01.2006-31.12.2006 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ ………..προς την ελεγκτή …………… εκδόθηκε σε αντικατάσταση της υπ' αριθμ…… αρχικής εντολής ελέγχου προς τον ελεγκτή ….

Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και πράξεων προσδιορισμού φόρου και πράξεων επιβολής φόρων για την χρήση, 2006 είναι απορριπτέος ως νομικά αβάσιμος.

Επιπροσθέτως ως προς τη μη παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την έκδοση και κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης :

Επειδή με τις διατάξεις της περπτ. Β της παραγράφου 4 του άρθρου 84 ν. 2238/1994:

«4. Το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής και την επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων, για φορολογικές παραβάσεις, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον η μη ενάσκησή του, έστω και κατά ένα μέρος, οφείλεται:
α. ....................

β. Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68, ανεξάρτητα από το εάν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί ή όχι, αρχικό φύλλο ελέγχου.»

Επειδή με τις διατάξεις των περιπτ. α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 68§2 του ν. 2238/1994 ορίζονται:

«2. Φύλλο ελέγχου και αν ακόμη έγινε οριστικό, δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου, αν:

α) από συμπληρωματικά στοιχεία, που περιήλθαν με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο προηγούμενο φύλλο ελέγχου,

β) η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή»

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος της συνταγματικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87 παρ. 2 και 93 παρ. 4 του Συντάγματος, ανήκει στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των οργάνων της Διοίκησης, τα οποία οφείλουν να εφαρμόζουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 24.8.2016 Έκθεση Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2006 έως 31.12.2006, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 29.9.16 και αριθμό πρωτοκόλλου …. ενδικοφανούς προσφυγής του ..........

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Διαχειριστική Περίοδος 01.01.2006-31.12.2006

Διαφορά φόρου 5.381,75 €
Πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας (120%) 6.458,10 €
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 11.839,85

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


Ακριβές αντίγραφο
η υπάλληλος του Τμήματος
Διοικητικής Υποστήριξης.

Με εντολή του Προϊσταμένου της  
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο