Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-2017 ]

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 60/ 2017 Απόρριψη υπό κρίση αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού 50% αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

(Απόρριψη υπό κρίση αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού 50% αμφισβητούμενου ποσού προσβαλλόμενων πράξεων Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Θεσσαλονίκη 12/04/2017
Αριθ. Πρωτ.: 60

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β4 - ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση:Εγνατία 45-Θεσ/νικη
Ταχ. κώδικας:54630
Τηλέφωνο:2313-333261
Fax:2313-333258
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β΄/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 55/16-01-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από [……] και με αριθμό πρωτοκόλλου […..], κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ. […..] ενδικοφανή προσφυγή του [………], με Α.Φ.Μ. […..], με την οποία συνυποβάλλεται αίτημα αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των με αριθ. ειδ. [……] εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος οικ. ετών [………] αντίστοιχα, τα οποία εκδόθηκαν βάσει των με αριθ. καταχ. [………] αρχικών δηλώσεων φορολογίας, με τα συνημμένα αυτής.

5. Την από […..] Έκθεση Απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. […..].

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β4 Νομικής Υποστήριξης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

----------------

Επί του από [……] και με αριθμό πρωτοκόλλου [……] αιτήματος του [……], για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%): α) του αμφισβητούμενου ποσού, συνολικού ύψους 881,85 €, του με αριθ. ειδ. [……] εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2011, ήτοι ποσού 440,92 €, β) του αμφισβητούμενου ποσού φόρου, συνολικού ύψους 5.448,70 €, του με αριθ. ειδ. [……] εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2012, ήτοι ποσού 2.724,35€ και γ) του αμφισβητούμενου ποσού φόρου, συνολικού ύψους 4.535,31€, του με αριθ. ειδ. [……] εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2013, ήτοι ποσού 2.267,65€ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. [……], το οποίο κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων του αιτήματος αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ 1 Ν.4174/2013, «ο υπόχρεος εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση, ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοση της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημα του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.».

Επειδή, σύμφωνα με το εδ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή όμως, σύμφωνα με το εδ. β’ της ιδίας ως άνω παραγράφου: «Η αναστολή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση».

Επειδή, όπως προβλέπεται ακολούθως στην παρ. 4 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου: «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει… Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, όμως, σύμφωνα με το εδ. β΄ της παραγράφου 3 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου «Η αναστολή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση».

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του Ν. 4174/2013 «Στις περιπτώσεις που κατά την κείμενη φορολογική νομοθεσία, η φορολογική δήλωση δεν συνιστά άμεσο προσδιορισμό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.». Σύμφωνα δε, και με την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου «Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση».

Επειδή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, δεν ισχύει η αναστολή της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού των επίμαχων πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, δεδομένου ότι οι εν λόγω πράξεις έχουν εκδοθεί με βάση στοιχεία, τα οποία ο ίδιος ο αιτών παρέσχε με τη φορολογική του δήλωση οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013 και, συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση αναστολής πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη του υπό κρίση αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού των ως άνω προσβαλλόμενων πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. [……], ήτοι του ποσού των 5.432,93 € (881,85 + 5.448,70 + 4.535,31 = 10.865,86 € Χ 50%).


Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο