Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-11-2001 ]

ΠΟΛ.1274/30.11.2001 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών -γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων.

(Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών -γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων. )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1111232/724/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄-Β΄

ΠΟΛ.: 1274

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών – γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων.
(A.Y.O. 1111232/ΠΟΛ.1274/30.11.2001)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 88 του ν.δ.118/1973 περί κωδικός φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, προικών και κερδώνεκ λαχείων (ΦΕΚ 202 τ. Α'), με τις οποίες καθορίζεται το περιεχόμενο τωνδηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και προικών.

2. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 τουα.ν. 1521/1950 περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων (ΦΕΚ 245 τ. Α'),που κυρώθηκε με το ν. 1587/1950 περί κυρώσεως, τροποποιήσεως καισυμπληρώσεως του υπ 1 αριθ. 1521/1950 Α.Ν. όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των νόμων 2842/2001 λήψησυμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή τουευρώ (ΦΕΚ 207 τ. Α') και 2948/2001 κυκλοφορία τραπεζογραμματίωνκαι κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ (ΦΕΚ 242τ. Α')-

4. Τις διατάξεις της απόφασης του ΥπουργούΟικονομικών Κ. 13061/390/8-10-1973 περί εκτελέσεως του Ν.Δ.118/1973περί κωδικός φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, προικών και κερδών εκλαχείων (ΦΕΚ 1267 τ.Β').

5. Τις διατάξεις της απόφασης του ΥπουργούΟικονομικών Κ.10706/284/ΠΟΛ.237/18.12.1979 περί συντάξεως σε τρίααντίτυπα των δηλώσεων φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων και του τρόπουχρησιμοποιήσεως αυτών (ΦΕΚ 119 τ. Β').

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δενπραγματοποιείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2002, οτύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών - γονικώνπαροχών και μεταβίβασης ακινήτων, θα έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα, πουεπισυνάπτονται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

2. Η δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων Μ1,που επισυνάπτεται στην παρούσα, θα υποβάλλεται για τα ακίνητα που βρίσκονταισε περιοχές όπου ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τωνακινήτων βάσει του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. Η δήλωση φορολογίας μεταβίβασηςακινήτων Μ2, που επισυνάπτεται στην παρούσα, θα υποβάλλεται μόνο όταν αφοράακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το μικτό σύστημα προσδιορισμούτης αξίας των ακινήτων βάσει του άρθρου 41 α του ν.1249/1982.

Οι δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών και δωρεών -γονικών παροχών υποβάλλονται σε κάθε περίπτωση υποχρέωσης υποβολής δήλωσης,ανεξάρτητα από το αντικείμενο φορολογίας.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν ναισχύουν οι μέχρι σήμερα υποβαλλόμενες δηλώσεις.

4. Οι ανωτέρωδηλώσεις:

α) φορολογίαςδωρεών - γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων υποβάλλονται σε δύο (2)αντίτυπα από τα οποία το πρώτο παραμένει στην καθ' ύλη αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τοδεύτερο παραδίδεται θεωρημένο στο φορολογούμενο για τη σύνταξη του οικείουσυμβολαίου,

β) φορολογίαςκληρονομιών υποβάλλονται σε ένα (1) αντίτυπο.

Στις περιπτώσεις που στις δηλώσεις περιλαμβάνονταιακίνητα, που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το αντικειμενικό ή το μικτόσύστημα προσδιορισμού της αξίας τους, βάσει των άρθρων 41 και 41α του ν.1249/1982, τα οικεία φύλλα υπολογισμού της αξίας αυτών υποβάλλονται σε ένα (1)αντίτυπο.

5. Αντί των δηλώσεων της παραγράφου 1 και τωνφύλλων υπολογισμού της παραγράφου 4 της απόφασης αυτής είναι δυνατόν ναυποβληθούν φύλλα που έχουν εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί διαστάσεωνA3. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονταιστις δηλώσεις της παραγράφου 1, εκτός από τα στοιχεία παροχής οδηγιών τους.Για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη των πιο πάνω στοιχείων, επιβάλλονται οιπροβλεπόμενες από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας κυρώσεις.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδατης Κυβερνήσεως


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο