Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-11-2001 ]

ΠΟΛ.1273/28.11.2001 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών στην περίπτωση αδυναμίας υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ

(Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών στην περίπτωση αδυναμίας υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1111282/6053/785/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Β.ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.:1273

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών στην περίπτωση αδυναμίας υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ.

1111282/6053/785/0014/ΠΟΛ.1273/28.11.2001

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με την πραγματοποίηση της διακοπής εργασιών στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί όλες ή μερικές δηλώσεις ΦΠΑ (περιοδικές ή εκκαθαριστικές), διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν.2859/2000 "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας" ορίζεται ότι η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ για μεν τα φυσικά πρόσωπα εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, για δε τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων εντός τριάντα (30) ημερών από τη λύση τους.


2. Με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ.1169/9.6.1998 ΑΥΟ καθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την υποβολή των δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.

3. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης, κατά την υποβολή δηλώσεων μεταβολής ή διακοπής εργασιών απαιτείται πριν από τη σχετική καταχώριση στο υποσύστημα Μητρώου, η υπογραφή των προϊσταμένων των Τμημάτων ή Γραφείων Ελέγχου, Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΒΣ, Εμμεσων και Ειδικών Φόρων, ότι έλαβαν γνώση της μεταβολής ή διακοπής και δεν συντρέχει λόγος μη χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης.
4. Η προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω υπογραφή των προϊσταμένων των υπολοίπων τμημάτων της ΔΟΥ, κατά την υποβολή των δηλώσεων μεταβολής ή διακοπής εργασιών, έχει την έννοια της εκ των προτέρων γνωστοποίησης της μεταβολής ή διακοπής, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή ή μη εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας και όχι την έννοια της άρνησης χορήγησης της βεβαίωσης διακοπής εργασιών.

5. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 του Ν.2859/2000, ορίζεται ότι ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ ελέγχει την ακρίβεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων και προβαίνει στην εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση.

6. Υστερα από τα προαναφερόμενα, στις περιπτώσεις που κατά την υποβολή της Δήλωσης Διακοπής Εργασιών υπάρχει αδυναμία υποβολής όλων ή μερικών δηλώσεων ΦΠΑ (περιοδικών ή εκκαθαριστικών) από τον επιτηδευματία, θα παραλαμβάνεται η δήλωση διακοπής εργασιών και θα εκδίδεται εντολή για διενέργεια προσωρινού ή τακτικού ελέγχου, της οποίας ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης θα αναγράφονται στη δήλωση.

7. Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω δεν καταλαμβάνουν τις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν.2859/2000, δηλαδή τις περιπτώσεις που ο υποκείμενος στο φόρο διακόπτει οριστικά τις εργασίες της επιχείρησής του και αναχωρεί εκτός του εσωτερικού της χώρας ή μεταφέρει εκτός αυτού την οικονομική του δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο υποκείμενος υποχρεούται πριν από την αναχώρηση ή τη μεταφορά της δραστηριότητάς του:

α) Να επιδώσει τις προβλεπόμενες από το ίδιο άρθρο δηλώσεις και να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο.

β) Να ορίσει στην Ελλάδα αντιπρόσωπό του φερέγγυο, που αναλαμβάνει την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το νόμο αυτό.

Στις περιπτώσεις αυτές, η φορολογική αρχή μπορεί να ζητά κάθε αναγκαία εγγύηση, που κατά την κρίση της διασφαλίζει τα συμφέροντα του Δημοσίου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο