Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-11-2001 ]

ΠΟΛ.1272/30.11.2001 Η δαπάνη για την προμήθεια του ειδικούσήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2002, βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

(Η δαπάνη για την προμήθεια του ειδικούσήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2002, βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1111138/10960/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
Πληροφορίες: Β. Πατούρης
Τηλέφωνο: 3375311, 12

ΠΟΛ.:1272

ΘΕΜΑ: Η δαπάνη για την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2002, βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής.

(Υπ. Οικ. 1111138/πολ. 1272/30.11.2001)

Μετά απόπροφορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνωθέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.- Με τις διατάξεις της περ.ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτών, τα ποσά των κάθε είδους φόρων, τελώνκαι δικαιωμάτων, που βαρύνουν την επιχείρηση. Ως χρόνος έκπτωσης λογίζεται οχρόνος της καταβολής αυτών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

2.-Περαιτέρω με τις διατάξεις της περίπτωσης α' του άρθρου 102 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμοί κλπ), ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή, που αποκτάται κατά τη διαχειριστική περίοδο η οποία λήγει μέσα στο χρονικόδιάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους μέχρι, την 31η Αυγούστου του οικείου οικονομικού έτους.

Οι πιο πάνω, διατάξεις καθιερώνουν την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, κάθε χρήση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός τωναποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ή των επόμενων χρήσεων.

Κατά συνέπεια, τα μεν ακαθάριστα έσοδα και κέρδηκατατάσσονται και φορολογούνται στη χρήση κατά την οποία προέκυψαν καιαποκτήθηκαν ανεξάρτητα του χρόνου κατά τον οποίο εισπράχθηκαν, οι δε δαπάνεςκατατάσσονται στη χρήση την οποία βαρύνουν.

3.-Εξάλλου με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 20 του ν.2948/2001 ορίζεται, ότιη προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2002 θα είναιεμπρόθεσμη εφόσον γίνει για τα οχήματα που περιγράφονται στην περιπτ. Αα' τηςπαραγράφου 1 του ίδιου νόμου (επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης,μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα τύπου Jeep) από 1 Νοεμβρίου μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2001.

4.- Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι τα τέληκυκλοφορίας του έτους 2002 που θα καταβάλλουν οι επιχειρήσεις εντός του έτους 2001 θα συμβάλλουν -ως παραγωγικές δαπάνες- στη δημιουργία εισοδήματος, τηςδιαχειριστικής περιόδου 2002 και περαιτέρω, η πιο πάνω νομοθετική ρύθμιση έγινεγια να αποφευχθεί η έκδοση νέων σημάτων τελών κυκλοφορίας σε ευρώ, συνάγεταιότι η δαπάνη αγοράς του υπόψη σήματος συνιστά έξοδο επόμενης χρήσης καιεπομένως πρέπει να βαρύνει τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου 2002(οικον. έτους 2003).  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο