Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/1332/ 2017 Αποστολή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ ΓΧΚ -ΕΦΕΤ για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων για το έτος 2017

(Αποστολή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ ΓΧΚ -ΕΦΕΤ για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων για το έτος 2017)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 5 Μαΐου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/1332

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας: 11521, Αθήνα
FAX:210-6467725
Πληροφορίες: Δ. Στεφανίτση
Τηλέφωνο: 213-2117236
Ε-mail: [email protected]
   
ΘΕΜΑ: «Αποστολή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ ΓΧΚ -ΕΦΕΤ για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων για το έτος 2017»

Σχετ.: Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων, για το έτος 2017

Α.1. Σας αποστέλλουμε συνημμένα το αναφερόμενο παραπάνω πρωτόκολλο συνεργασίας ΓΧΚ-ΕΦΕΤ σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων κατά το τρέχον έτος, το οποίο αποτελείται:

α. Από το Γενικό Μέρος, στο οποίο περιγράφονται οι γενικοί όροι της συνεργασίας μεταξύ ΓΧΚ-ΕΦΕΤ, για την εκτέλεση εργαστηριακών ελέγχων στο πλαίσιο των επισήμων ελέγχων στα τρόφιμα, για το τρέχον έτος 2017,

β. Από τα Παραρτήματα, στα οποία περιγράφονται τα επί μέρους προγράμματα ελέγχων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο Υπηρεσιών και τους ειδικούς όρους συνεργασίας για τα εν λόγω προγράμματα.

Η χρονική κατανομή των δειγματοληψιών και της αποστολής των δειγμάτων στα εργαστήρια του ΓΧΚ, διαμορφώνεται είτε όπως περιγράφεται στα Παραρτήματα, είτε μετά από συνεννόηση μεταξύ της αρχής δειγματοληψίας και των εργαστηρίων του ΓΧΚ.

2. Όπως είναι γνωστό, τα προγράμματα ελέγχων τα οποία περιλαμβάνονται στο αποστελλόμενο πρωτόκολλο συνεργασίας έχουν διαμορφωθεί μετά από εκτίμηση της επικινδυνότητας και υπαγορεύονται από την αναγκαιότητα ελέγχου της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία για τους σκοπούς της ασφάλειας και της ποιότητας - γνησιότητας, αλλά και από συγκεκριμένες υποχρεώσεις ελέγχων που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (πχ ιοντίζουσα ακτινοβολία, ακρυλαμίδιο, εστέρες 3-MCPD και εστέρες γλυσιδόλης κλπ).

Όσον αφορά στο Παράρτημα που αναφέρεται στο πρόγραμμα ελέγχου εμπλουτισμένων τροφίμων για βιταμίνη D, αυτό θα σας αποσταλεί αργότερα.

Σημειώνεται ότι στο αποστελλόμενο πρωτόκολλο έχει συμπεριληφθεί και νέο πρόγραμμα ελέγχων που αφορά στον προσδιορισμό ολικού πτητικού βασικού αζώτου, με σκοπό τον έλεγχο της νωπότητας των μη μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων .

Σημειώνεται, επίσης, ότι, όπως και κατά το παρελθόν έτος, σύμφωνα με το αποστελλόμενο πρωτόκολλο συνεργασίας, τα εργαστήρια του ΓΧΚ ενδέχεται να προβούν στην εξέταση (επιπλέον) αριθμού δειγμάτων από τη διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων των αρμοδίων αρχών στις επιχειρήσεις, όταν αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο αριθμός των δειγμάτων δεν έχει, και προφανώς δεν θα μπορούσε να, καθοριστεί εκ των προτέρων, αλλά σε κάθε περίπτωση η αποστολή τέτοιων δειγμάτων θα γίνεται μετά από προηγούμενη συνεννόηση με το εργαστήριο και πάντοτε με σαφώς καθορισμένους όρους.

Αξίζει δε, να αναφερθεί ότι η διερεύνηση νέων αναδυόμενων κινδύνων ή άλλων ειδικών υποθέσεων, εάν και εφόσον προκύψουν, θα αποτελέσουν εκ νέου αντικείμενο συζήτησης για τροποποίηση του παρόντος πρωτοκόλλου.

3. Από τους όρους που περιλαμβάνονται στο Γενικό Μέρος του πρωτοκόλλου θα πρέπει να επισημανθούν ιδιαιτέρως, όπως άλλωστε και κατά το παρελθόν έτος, τα εξής:

α. Η εξέταση και η γνωμάτευση θα αναφέρεται καταρχήν στο ερώτημα του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, δίνεται όμως η δυνατότητα για εξέταση επιπλέον παραμέτρων εφόσον θεωρείται απαραίτητο μετά από επικοινωνία της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του ΓΧΚ με τη Διεύθυνση Εργαστηριακών ελέγχων του ΕΦΕΤ.

Ιδιαίτερα σε περίπτωση αμφιβολιών, ιδίως σε θέματα επισήμανσης κλπ, κρίνεται απολύτως αναγκαία η προηγούμενη επικοινωνία των εργαστηρίων του ΓΧΚ με τη Διεύθυνσή μας (Αλκοόλης και Τροφίμων).

β. Σε περίπτωση που τα δείγματα δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στα οικεία Παραρτήματα, θα επιστρέφονται.

Η αποστολή των εν λόγω στοιχείων, πληροφοριών κλπ είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα ελέγχων επί δειγμάτων και παραμέτρων για τα οποία δεν υφίσταται λόγος εξέτασης.

γ. Όπως και τα προηγούμενα έτη, με το πρωτόκολλο συνεργασίας, εκτός των τακτικών ελέγχων, παρέχεται και η δυνατότητα εκτέλεσης εργαστηριακών ελέγχων σε περίπτωση εκτάκτων συμβάντων (πχ διατροφικών κρίσεων), όπως επίσης και για την πραγματοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων δειγμάτων καταγγελιών.

Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση των καταγγελιών το δείγμα θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό μόνο όταν συνοδεύεται από σαφές ερώτημα.

Σε περίπτωση απουσίας σαφούς ερωτήματος θα πρέπει απαραιτήτως να ζητείται η συνδρομή της Διεύθυνσής μας προκειμένου για τη σχετική συνεργασία με την οικεία Υπηρεσία του ΕΦΕΤ.

Υπενθυμίζεται ότι τα δείγματα καταγγελιών τροφίμων και εμφιαλωμένων νερών που τυχόν αποστέλλονται από αστυνομικές αρχές (οι οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των τροφίμων) δεν θα πρέπει να παραλαμβάνονται, αλλά πρέπει να δίνονται οδηγίες προκειμένου να κατευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές (περιφερειακές Δ/νσεις ΕΦΕΤ, αρμόδιες Δ/νσεις Περιφέρειας), οι οποίες και θα αποφασίσουν σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της καταγγελίας.

δ. Εξυπακούεται ότι τα δείγματα που εξετάζονται στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και αποστέλλονται είτε από τις περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΦΕΤ, είτε από τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες έχουν ανατεθεί από τον ΕΦΕΤ συγκεκριμένες δειγματοληψίες, κατευθύνονται στις Χημικές Υπηρεσίες που ορίζονται στην απόφαση Αναπλ. Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων υπ'αριθ. 30/003/000/4638 (ΦΕΚ 2801/Β'/22.12.2015), όπως άλλωστε προβλέπεται και στα Παραρτήματα που προσαρτώνται στο παρόν Πρωτόκολλο.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση ήθελε διαπιστωθεί ότι οι αρχές δειγματοληψίας, με δική τους πρωτοβουλία και για δικό τους αποκλειστικά λόγο, αποστέλλουν δείγματα για εξέταση σε Χημική Υπηρεσία κατά παρέκκλιση της ανωτέρω απόφασης (και των παραρτημάτων του Πρωτοκόλλου) τόσο ως προς την κατά τόπον, όσο και ως προς την καθ'ύλην αρμοδιότητα, θα πρέπει, πριν γίνει η παραλαβή των δειγμάτων, η οικεία Χ.Υ. να απευθύνεται στην Υπηρεσία μας προκειμένου να διερευνηθεί και να λυθεί το θέμα.

ε. Για την ομαλή εκτέλεση του πρωτοκόλλου οι Υπηρεσίες του ΓΧΚ θα πρέπει να συνεργάζονται με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΕΤ ή τις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες ανατίθενται οι δειγματοληψίες, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της τροποποίησης της χρονικής κατανομής των δειγμάτων και της ενημέρωσης των αρχών δειγματοληψίας για τυχόν καθυστέρηση της αποστολής των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα. Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση για την όποια τυχόν καθυστέρηση των αποτελεσμάτων γίνεται πάντοτε εγγράφως και αιτιολογημένα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση εκτός των ανωτέρω θα πρέπει να ακολουθείται η διοικητική πρακτική και να γίνεται επικοινωνία με τη Διεύθυνσή μας, ιδιαίτερα, δε, για τα θέματα που δεν είναι δυνατό να επιλυθούν σε τοπικό επίπεδο.

στ. Υπενθυμίζεται ότι,

i). Στις περιπτώσεις δειγμάτων για τα οποία διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, η έκθεση εξέτασης θα πρέπει να κοινοποιείται στη Διεύθυνση Εργαστηριακών ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ (Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2, 115 26 Αθήνα, [email protected] [email protected] [email protected]).

ii). Στις περιπτώσεις μη κανονικών δειγμάτων εμφιαλωμένων νερών και πάγου, θα πρέπει να ενημερώνεται η Διεύθυνσή μας.

στ. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι την παρούσα εγκύκλιό μας, μετά του αποστελλομένου πρωτοκόλλου συνεργασίας, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.gcsl.gr του Γ.Χ.Κ. [ακολουθώντας τη διαδρομή: <Διευθύνσεις>/<Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων>/<Τμήμα Τροφίμων, Νερών και Περιβάλλοντος>/<Νέα - Δημοσιεύσεις].

Β. Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των κατά τα ανωτέρω οδηγιών μας.

Της παρούσης και του συνημμένου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας παρακαλούμε να λάβει ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό που εμπλέκεται στην εκτέλεση του εν λόγω αποστελλομένου πρωτοκόλλου συνεργασίας.

Για όποιες τυχόν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνσή μας.


Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Σταύρος ΣάμιοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο