Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2017 ]

Αρ. πρωτ.: 734/49511/ 2017 Διευκρινίσεις ως προς το χρόνο καταβολής του μισθώματος για τη χρήση των βοσκήσιμων γαιών για τα έτη 2016 και 2017 και ως προς τη διαδικασία ενημέρωσης των κτηνοτρόφων σχετικά με την κατανομή και μίσθωση των βοσκήσιμων γαιών

(Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της υπ' αριθ. 1332/93570/23-08-2016 (Β' 2848) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της υπ' αριθ. 410/28408/13-03-17 (Β' 880) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 5-5-2017
Αρ. Πρωτ.: 734/49511
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/νση: Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων
Τμήμα: Οριοθέτησης, Αξιοποίησης και Βελτίωσης Βοσκοτόπων, Νομευτικών Πόρων και Αναπτυξιακών Κινήτρων

Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46
Ταχ. Κώδικας: 104 38
Πληροφορίες: Ε. Καστρησίου, Π. Τζώρτζη
Τηλέφωνο: 210 2125701, 210 5271636
FAX:210 5243506
E-mail: [email protected]
[email protected]

Θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της υπ' αριθ. 1332/93570/23-08-2016 (Β' 2848) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της υπ' αριθ. 410/28408/13-03-17 (Β' 880) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Σχετ.: 1. τα υπ' αριθ. 8546/21-2-2017, 16571/3-3-2017 και 27268/3-4-2017 εμπιστευτικά έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ
2. το υπ' αριθ. 2308/11-4-2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ Τρικάλων με το οποίο διαβιβάζεται προς της Υπηρεσία μας το από 11-4-2017 έγγραφο της Επιτροπής Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της Κατανομής βοσκοτόπων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
3. το υπ' αριθ. 18503/7-4-2017 έγγραφο του Δήμου Ιωαννιτών
4. το υπ' αριθ. 41228/2703/10-3-2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ Καστοριάς
5. το υπ' αριθ. 337700/47577/10-4-2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ Λακωνίας
6. το υπ' αριθ. 1295/9-3-2017 έγγραφο του Δήμου Τζουμέρκων
7. το υπ' αριθ. 5008/20-4-2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ Καρδίτσας
8. το υπ' αριθ. 102406/22711/24-4-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου
9. το υπ' αριθ. 1584/24-4-2017 έγγραφο του Δήμου Νεστορίου Καστοριάς
10. το υπ' αριθ. 2046/27-4-2017 έγγραφο της ΔΑΟΚ Περιφέρειας Νήσων Αττικής

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων και ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με εμπλεκόμενες υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Εκδόθηκε και έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β' 1340/2017 η υπ' αριθ. 558/39122/5.4.2017 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθ. 1332/93570/23.8.2016 όμοια απόφαση, ως προς το χρόνο καταβολής του μισθώματος για τη χρήση των βοσκήσιμων γαιών για τα έτη 2016 και 2017 και ως προς τη διαδικασία ενημέρωσης των κτηνοτρόφων σχετικά με την κατανομή και μίσθωση των βοσκήσιμων γαιών.

2. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 1332/93570/23.8.2016 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Μετά την κύρωση των καταστάσεων κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων, οι αρμόδιες ΔΑΟΚ υπολογίζουν το ύψος του μισθώματος για κάθε κτηνοτρόφο και διαβιβάζουν σχετικούς πίνακες στους αρμόδιους Δήμους στα όρια των οποίων βρίσκεται ο κάθε επιλέξιμος βοσκότοπος.»
- Για τον υπολογισμό του μισθώματος που αφορά στους επιλέξιμους βοσκότοπους, όπως αυτοί κατανεμήθηκαν το έτος 2016, τελικές καταστάσεις κατανομής νοούνται οι καταστάσεις που εστάλησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για επεξεργασία και εξέταση από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1332/93570/23.8.2016 απόφασης.
- Στις εν λόγω καταστάσεις υπολογίζεται το ύψος του οφειλόμενου μισθώματος επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2016, ως το γινόμενο του εμβαδού της επιλέξιμης έκτασης (υπολογισμένης με το συντελεστή επιλεξιμότητας PEF), ανά κτηνοτρόφο σε στρέμματα, επί το ύψος του μισθώματος των επιλέξιμων εκτάσεων, όπως αυτό καθορίστηκε με την υπ' αριθ. 410/28408/13-03-17 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (0,40 € / στρέμμα).
- Οι σχετικοί πίνακες με το ύψος του μισθώματος ανά κτηνοτρόφο για το 2016 οι οποίοι διαμορφώνονται από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ, διαβιβάζονται στους αρμόδιους Δήμους, ψηφιακά με ηλεκτρονική αλληλογραφία.
- Για τον υπολογισμό του μισθώματος που αφορά στους επιλέξιμους κατανεμηθέντες βοσκότοπους για το έτος 2017, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, οι τελικές καταστάσεις κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων προκύπτουν από τις καταστάσεις του 2016, όπως αυτές διαμορφώνονται από τυχόν τροποποιήσεις στις οποίες προβαίνει η αρμόδια επιτροπή, για διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή αστοχιών στην κατανομή που εντοπίζονται και μόνο ύστερα από αιτήματα κτηνοτρόφων, σε εφαρμογή της περ. α, της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1332/93570/23.8.2016 απόφασης και σε εφαρμογή των περιπτώσεων β - ε του ίδιου ως άνω άρθρου.
- Όπως προκύπτει από αλληλογραφία και τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με σημαντικό αριθμό εμπλεκομένων Υπηρεσιών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν κατέστη δυνατή η λειτουργία της προβλεπόμενης μηχανογραφικής εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1332/93570/23.8.2016 απόφασης κατά την τρέχουσα περίοδο.
- Το παραπάνω γεγονός στέρησε από τις αρμόδιες Επιτροπές, χωρίς υπαιτιότητα δική τους ή των οικείων ΔΑΟΚ τη δυνατότητα να προβούν στην απ' ευθείας επεξεργασία της κατανομής των επιλέξιμων βοσκότοπων, με τυχόν συμπληρώσεις και διορθώσεις που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1332/93570/23.8.2016 απόφασης.
- Σε κάθε περίπτωση, οι προτάσεις των αρμοδίων Επιτροπών που αφορούν στην εξέταση αιτημάτων - ενστάσεων παραγωγών θα εξεταστούν κεντρικά από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.
- Ως εκ τούτου, τα πρακτικά με τις προτάσεις των αρμοδίων Επιτροπών επί αιτημάτων παραγωγών διαβιβάζονται προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ (Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445, Αθήνα) δια μέσω των οικείων ΔΑΟΚ, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12/5/2017, για περαιτέρω επεξεργασία, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας.
- Οι τελικές καταστάσεις κατανομής για το 2017, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, υπογράφονται από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη ή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ' αριθ. 873/55993/20.5.2015 ΚΥΑ (Β' 942), όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθ. 1123/126631/18.11.2015 ΚΥΑ (Β' 2518) και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην αρμόδια ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας την οποία αφορούν.
- Στις εν λόγω καταστάσεις υπολογίζεται το ύψος του οφειλόμενου μισθώματος επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2017, ως το γινόμενο του εμβαδού της επιλέξιμης έκτασης (υπολογισμένης με το συντελεστή επιλεξιμότητας PEF), ανά κτηνοτρόφο σε στρέμματα, επί το ύψος του μισθώματος των επιλέξιμων εκτάσεων, όπως αυτό καθορίστηκε με την υπ' αριθ. 410/28408/13-03-17 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (0,40 € / στρέμμα).
- Οι σχετικοί πίνακες με το ύψος του μισθώματος ανά κτηνοτρόφο για το 2017 οι οποίοι διαμορφώνονται από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ, διαβιβάζονται στους αρμόδιους Δήμους, ψηφιακά με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

3. Σύμφωνα επίσης, με την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 1332/93570/23.8.2016 απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Οι Δήμοι συμπληρώνουν τους παραπάνω πίνακες, ενσωματώνοντας τυχόν μη επιλέξιμες βοσκήσιμες εκτάσεις οι οποίες έχουν κατανεμηθεί σε εφαρμογή του άρθρου 7 της υπ' αριθ. 873/55993/20.5.2015 (Β' 942) ΥΑ και υπολογίζουν το σχετικό μίσθωμα για τις μη επιλέξιμες βοσκήσιμες εκτάσεις.»
- Σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ' αριθ. 873/55993/20.5.2015 (Β' 942) ΚΥΑ, για την κατανομή βοσκήσιμων εκτάσεων επιπλέον των επιλέξιμων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Β.Δ. 24-9 / 20-10-1958 (Α' 171) και του Ν.Δ. 318/69 (Α 212), με την επισήμανση ότι η παρ. 1 του άρθρου 5 του Β.Δ. 24-9 / 20-10-1958, σύμφωνα με την οποία προβλεπόταν η διενέργεια δημοπρασιών, έχει καταργηθεί από το άρθρο 20 του ν. 4351/2015 (Α' 164).
- Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4351/2015, οι βοσκήσιμες γαίες που βρίσκονται στην περιφέρεια ΟΤΑ Α' βαθμού και των οποίων την κυριότητα, νομή, κατοχή ή χρήση έχουν οι συγκεκριμένοι ΟΤΑ διατίθενται κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες των κτηνοτρόφων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που έχουν την έδρα της εκμετάλλευσής τους στο δήμο αυτό και σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους οι οποίοι αποδεδειγμένα κάνουν χρήση των εν λόγω βοσκήσιμων γαιών.
- Ως μη επιλέξιμες, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ' αριθ. 873/55993/20.5.2015 ΚΥΑ νοούνται οι κατά 100% μη επιλέξιμες βοσκήσιμες γαίες, οι οποίες προκύπτουν ως εκτάσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στο χαρτογραφικό υπόβαθρο επιλεξίμων εκτάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
- Οι Δήμοι σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνονται και για τις υπόλοιπες εκτάσεις που δεν περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες.
- Οι Δήμοι συνεργάζονται με τα αρμόδια δασαρχεία, ή τις αρμόδιες Δ/νσεις δασών προκειμένου να διαπιστώσουν την ύπαρξη ή μη, ενδεχόμενων απαγορεύσεων της χρήσης της βοσκής για τις εν λόγω μη επιλέξιμες εκτάσεις, καθώς και το εμβαδόν των εκτάσεων αυτών. - Λαμβάνοντας υπόψη τυχόν κατανομή μη επιλέξιμων εκτάσεων, οι Δήμοι συμπληρώνουν τις σχετικές καταστάσεις υπολογίζοντας το ύψος του οφειλόμενου μισθώματος μη επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών, ως το γινόμενο του εμβαδού της μη επιλέξιμης έκτασης ανά κτηνοτρόφο σε στρέμματα, επί το ύψος του μισθώματος των μη επιλέξιμων εκτάσεων, όπως αυτό καθορίστηκε με την υπ' αριθ. 410/28408/13-03-17 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (0,15 € / στρέμμα)

4. Η καταβολή του μισθώματος εκ μέρους των κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 1332/93570/23.8.2016 απόφασης του ΥΠΑΑΤ και την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 410/28408/13-03-17 ΚΥΑ.

5. Σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπ' αριθ. 1072/2017/27-4-2017 έγγραφο του γραφείου του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με το οποίο:
«Σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων του συνόλου της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης κτηνοτρόφων στους οποίους έχουν κατανεμηθεί κοινόχρηστοι βοσκότοποι, απονέμεται το σύνολο του δικαιώματος νομής του αντίστοιχου βοσκότοπου στον ή στους αποδέκτες της μεταβίβασης.
Σε περίπτωση κατατμήσεως της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (κατά την έννοια του άρθρου 14 του κατ' εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 639/14) κτηνοτρόφων στους οποίους έχουν κατανεμηθεί κοινόχρηστοι βοσκότοποι, δηλαδή στην περίπτωση που ο αρχικός κτηνοτρόφος συνεχίζει να διατηρεί ένα τμήμα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και το υπόλοιπο τμήμα αυτής μεταβιβάζεται σε έναν ή περισσότερους αποδέκτες, το δικαίωμα χρήσης του αρχικού κοινόχρηστου βοσκότοπου κατανέμεται αναλογικά στον αρχικό κτηνοτρόφο και στον ή στους αποδέκτες. Η πυκνότητα βόσκησης στα επιμέρους τμήματα του βοσκότοπου που προκύπτουν από την κατάτμηση παραμένει ίδια με αυτήν του αρχικού κατανεμηθέντος βοσκότοπου»Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΗΝΣΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Δ/ΝΣΗ KTHN/KΩN ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤ/ΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΑΑΤ
ΕΛΕΝΗ ΜΗΛΙΩΤΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο