Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-11-2001 ]

ΠΟΛ.1259/19.11.2001 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.2954/2001

(Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.2954/2001)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2001
Αρ. Πρωτ.:1106478/10912/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Μ. Ηλιοκαύτου
Τηλέφωνο: 3375311

ΠΟΛ.:1259

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.2954/2001.

1106478/10912/Β0012/

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2954/2001 (ΦΕΚ 255/Α') σχετικά με την αυτοτελή φορολογία των αποθεματικών των τεχνικών επιχειρήσεων και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 επιβάλλεται αυτοτελής φορολογία με συντελεστή 17,5% στα αποθεματικά που έχουν σχηματίσει οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών από τα πραγματικά κέρδη (λογιστικά) κατά το μέρος που τα αποθεματικά αυτά έχουν υπερβεί τα τεκμαρτά κέρδη, όπως αυτά προσδιορίσθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2238/1994. Τα αποθεματικά αυτά, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, είναι αυτά που εμφανίζονται στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισαν πριν από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου, δηλαδή πριν από την 2.11.2001. Σημειώνεται ότι τα αποθεματικά αυτά πρέπει να εμφανίζονται, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1044770/10159/Α.Υ.Ο. στο λογαριασμό 41.92.

Επισημαίνεται ότι με βάση τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 106 του Ν.2238/1994, οι ΑΕ, ΕΠΕ, συνεταιρισμοί και αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες έκλεισαν ισολογισμό με 31.12.2001 έχουν ήδη φορολογηθεί για ποσοστό 40% των πιο πάνω αποθεματικών που προέκυψαν από τα κέρδη της χρήσης 2001 με συντελεστή 40% ή 35%, κατά περίπτωση και κατά συνέπεια, τα φορολογηθέντα με τις γενικές διατάξεις αυτά αποθεματικά δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 3 του κοινοποιούμενου νόμου.

Περαιτέρω, επειδή με τις διατάξεις της παρ. 1 προβλέπεται ρητά ότι προϋπόθεση για τη φορολογία των υπόψη αποθεματικών με 17,5% είναι να μην έχουν ήδη φορολογηθεί κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου αυτού, συνάγεται, ότι τα νομικά πρόσωπα που έχουν φορολογηθεί για το 40% των αποθεματικών που προέκυψαν από τον ισολογισμό της 31.12.2001, δεν δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή του επιπλέον φόρου, αλλά θα υπαγάγουν σε φορολογία το υπόλοιπο του λογαριασμού 41.92 που έχει απομείνει, μετά την αφαίρεση του διαλαμβανόμενου ποσοστού 40%.

Στην πιο πάνω υποχρέωση καταβολής φόρου υπόκεινται όλες οι επιχειρήσεις πώλησης ανεγειρόμενων οικοδομών, εκτέλεσης δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων που τηρούν υποχρεωτικά ή προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων.

2. Οι υπαγόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, για τις δημόσιες υπηρεσίες, του μήνα Νοεμβρίου 2001 (30.11.2001) ιδιαίτερη δήλωση για την απόδοση του οφειλόμενου φόρου (ως το συνημμένο υπόδειγμα) που θα ζητήσουν από την αρμόδια ΔΟΥ. Οσες από τις επιχειρήσεις έχουν υποβάλλει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.2842/2000 ανέκκλητη δήλωση για την επιβολή του ευρώ, θα συμπληρώνουν τη δήλωση σε ευρώ, αλλά η βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ θα γίνει σε δραχμές. Οι λοιπές επιχειρήσεις θα υποβάλλουν τη δήλωση σε δραχμές.

Ο φόρος που θα προκύψει καταβάλλεται σε πέντε (5) ίσες δίμηνες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης και οι υπόλοιπες τέσσερις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων τρίτου, πέμπτου, έβδομου και ένατου, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, μηνών. Με την καταβολή αυτού του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και των μετόχων ή εταίρων του. Το ποσό των αποθεματικών που φορολογήθηκαν με αυτόν τον τρόπο, μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβάλλεται, εμφανίζονται σε ειδικούς λογαριασμούς στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης και δύνανται, οποτεδήποτε, να διανεμηθούν ή να κεφαλαιοποιηθούν ή να εξαχθούν στο εξωτερικό, όταν πρόκειται για αλλοδαπές επιχειρήσεις, χωρίς καμία άλλη φορολογική επιβάρυνση.

3. Τέλος, για τη διαδικασία βεβαίωσης του οφειλόμενου φόρου θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 113 του Ν.2238/1994, του Ν.2717/1999 και του Ν.2523/1997.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο