Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-02-2017 ]

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 1675/ 2017 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής και επικύρωση έγγραφης απάντησης Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.

(Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής και επικύρωση έγγραφης απάντησης Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα 23/02/2017
Αριθμός απόφασης 1675

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2131604536
ΦΑΞ:2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α'94).
γ. Του άρθρου 59 του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»
δ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ Β'865, 1079 ΚΑΙ 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-    ).

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014  Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 31/10/2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου      ενδικοφανή προσφυγή του     , ΑΦΜ     , κατοίκου Εξωτερικού και προσωρινά διαμένοντος επί της οδού    ,     , κατά της υπ' αριθ    έγγραφης απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    

5. Την υπ' αριθ    έγγραφη απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ     της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.
Επί της από 31/10/2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου     ενδικοφανούς προσφυγής του     , ΑΦΜ     , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων  των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Ο προσφεύγων με την παρούσα ενδικοφανή στρέφεται κατά της με αριθ. πρωτ.     έγγραφης απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    , επί της από     και με αριθ. πρωτ    αίτησής του, με την οποία του γνωστοποιήθηκε ότι δεν θεωρείτε κάτοικος εξωτερικού από το φορολογικό έτος    , αλλά από το φορολογικό έτος    

Ο προσφεύγων με την υπό κρίση προσφυγή, ζητά να θεωρηθεί ως κάτοικος εξωτερικού από το φορολογικό έτος    

Σύντομο ιστορικό

Ο προσφεύγων υπέβαλε την με αρ. πρωτ    αίτηση μεταβολής φορολογικής κατοικίας, προσκομίζοντας τα έντυπα αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και    για τα έτη     και     , πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας για τα έτη      και     , μισθωτήριο κατοικίας, σύμβαση εργασίας. Η Δ.Ο.Υ    μετά την εξέταση των προσκομιζόμενων στοιχείων θεώρησε τον προσφεύγοντα κάτοικο εξωτερικού από το φορολογικό έτος    και έκανε την μεταφορά του στη Δ.Ο.Υ    

Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) ορίζεται ότι: « 1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:
α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του ή
β) είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.

2. Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η παραμονή τους δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό. Η παρούσα παράγραφος δεν αποκλείει την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.».

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1058/18.3.2015 (ΦΕΚ B 459/26-03-    ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013 αναφέρονται τα εξής:« 1. Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας: αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καθώς και έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου τους στην Ελλάδα. Παράλληλα, εφόσον διαθέτουν, συνυποβάλλουν και τα σχετικά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται κατωτέρω. Εξαιρετικά, για όσους επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό το φορολογικό έτος    , ως προθεσμία υποβολής των εντύπων Μ0-Μ1-Μ7 ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαΐου    

4  Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) και προσκομίσουν, εκπροθέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή εφόσον είναι υπόχρεοι ως φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την, κατά περίπτωση, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου.».

Επειδή, με το με αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1186557 ΕΞ 2016/21.12.2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διευκρινίσεις σχετικά με το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που χορηγούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα» αναφέρονται τα εξής:«

1. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΟΣ Α 1034698 ΕΞ2016/04-03-2016 έγγραφό της, η Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων κοινοποίησε υπόδειγμα του πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας που η αρμόδια αρχή των Η.Α.Ε. χορηγεί στους φορολογικούς κατοίκους των Η.Α.Ε. και το οποίο γνωστοποιήθηκε επίσημα από το Υπουργείο Οικονομικών του αντισυμβαλλόμενου κράτους.
Ωστόσο, το ως άνω πιστοποιητικό δεν έχει γίνει δεκτό για τους σκοπούς εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Η.Α.Ε.
2. Κατόπιν των ανωτέρω, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της επίσημης επικοινωνίας μεταξύ των δύο φορολογικών αρχών για το συγκεκριμένο θέμα και για λόγους χρηστής διοίκησης, το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται δεκτό για σκοπούς εφαρμογής της εσωτερικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο εξέτασης αιτημάτων φυσικών προσώπων που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους
κατοικία στα Η.Α.Ε. σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1177/14.7.2014 και ΠΟΛ.1058/18.3.2015 κατά περίπτωση.
Επομένως, παρακαλείσθε όπως αποφανθείτε άμεσα σχετικά με τη φορολογική κατοικία των προαναφερθέντων φυσικών προσώπων που έχουν προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τη μεταβολή της φορολογικής τους κατοικίας, λαμβάνοντας υπόψη και τα προεκτεθέντα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους    , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.4 της ΠΟΛ.1058/18.3.2015».

Επειδή, ο προσφεύγων στην με αρ. πρωτ    αίτηση μεταβολής φορολογικής κατοικίας, αναφέρει ότι:« ...διατηρώ απλώς επενδυτικά συμφέροντα στην Ελλάδα μετέχοντας στην εταιρεία με την επωνυμία «    », χωρίς ωστόσο να διενεργώ πράξεις διαχείρισης ή διοίκησης με αυτή λόγω απουσίας μου στην αλλοδαπή. Επιπλέον, ο ίδιος στην Ελλάδα παρέχω ιατρικές υπηρεσίες εντελώς σπάνια και περιστασιακά, αποκλειστικά και μόνο κατ' εντολή και για λογαριασμό της ως άνω εταιρείας.».

Επειδή, ο προσφεύγων για το φορολογικό έτος      ήταν διαχειριστής της «    », Α.Φ.Μ    έως 17/02/     καθώς επίσης και διαχειριστής από     και εκκαθαριστής από την     της «    », Α.Φ.Μ    

Επειδή, ο προσφεύγων για το φορολογικό έτος    , υπέβαλε δήλωση την 30/08/    , η οποία έλαβε αρ. δήλωσης    , ήτοι πριν την υποβολή της με αρ. πρωτ    αίτησης μεταβολής φορολογικής κατοικίας, ως κάτοικος Ελλάδος.

Επειδή, ο προσφεύγων υπέβαλλε εκπρόθεσμα την αίτηση μεταφοράς φορολογικής κατοικίας, για το φορολογικό έτος    , ήτοι την 16/12/    

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της από 31/10/2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου    ενδικοφανούς προσφυγής του     , ΑΦΜ     , και την επικύρωση της υπ' αριθ    έγγραφης απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.

Ακριβές Αντίγραφο   
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ


Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο