Σχόλια

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1267/30.12.2011.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2001 ]

ΠΟΛ.1257/14.11.2001 Υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

(Υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1101260/6084/787/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
2. Γ.ΓΡΑΜΜ.ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΕΡΓΟ TAXIS

ΠΟΛ.: 1257

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. μόνο με τη χρήση ηλεκτρονική μεθόδου (Taxisnet).
 (1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257/14.11.2001 Εχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του ν.2859/7.11.2000 (Κώδικας ΦΠΑ), όπως ισχύουν:

α) των παρ. 1, περ. α', 2, 3, 6 του άρθρου 38

β) της παρ. 2 του άρθρου 59

γ) της παρ. 3 του άρθρου 64

2. Τις διατάξεις των ΑΥΟ:

α) 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 και

β) 1023404/1363/0016/ΠΟΛ.1054/2.3.2001.

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1113854/487/691/0014/ΠΟΛ.1308/19.12.2000 ΑΥΟ.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 69 και 76 του Π.Δ.16/1989.

5. α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 10 του ν.2873/2000.

6. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.2753/1999.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.2873/28.12.2000.

9. Την ανάγκη μείωσης των υποβαλλομένων δηλώσεων απευθείας στη ΔΟΥ για τη γενικότερη εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, την ταχύτερη επεξεργασία των υποβαλλομένων δηλώσεων και την καλύτερη εξαγωγή πληροφοριών και δεδομένων για τις ανάγκες διασταύρωσης και ελέγχων.

10. Οτι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης θα προκληθεί δαπάνη για την αμοιβή των υπηρεσιών της "ΔΙΑΣ" η οποία θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 0873 Ειδικός Φορέας 150 του Υπουργείου Οικονομικών που δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς. Αποφασίζουμε1. Οι υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. που τηρούν Βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, για πράξεις που θα διενεργήσουν από την 1η Ιανουαρίου 2002, καθώς και οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν Βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ για πράξεις που θα διενεργήσουν από την 1η Ιουλίου 2002, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού συστήματα Taxisnet, τροποποιούμενης αναλόγως ως προς το σημείο αυτό της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1055/2.3.2001.

Σε ειδικές και μόνο περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας υποβολής των παραπάνω δηλώσεων μέσω του συστήματος Taxisnet ή πληρωμής αυτών μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, δύναται οι υποκείμενοι να υποβάλλουν αυτές στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο