Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-2001 ]

ΠΟΛ.1256/15.11.2001 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν.2940/2001, σύμφωνα με τις οποίες, τα καθαρά κέρδη των τεχνικών επιχειρήσεων πώλησης ανεγειρόμενων οικοδομών και κατασκευής δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, προσδιορίζονται από το οικονομικό έτος 2003, με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος

(Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν.2940/2001, σύμφωνα με τις οποίες, τα καθαρά κέρδη των τεχνικών επιχειρήσεων πώλησης ανεγειρόμενων οικοδομών και κατασκευής δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, προσδιορίζονται από το οικονομικό έτος 2003, με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1105743/10736/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Ι. Καθαρός
Τηλέφωνο: 3375312

ΠΟΛ.:1256

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 7 του ν.2940/2001 σύμφωνα με τις οποίες, τα καθαρά κέρδη των τεχνικών επιχειρήσεων πώλησης ανεγειρόμενων οικοδομών και κατασκευής δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, προσδιορίζονται από το οικονομικό έτος 2003, με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος.

1105743/10736/Β0012/

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν.2940/2001 "Αναπτυξιακά φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις"(ΦΕΚ 180/Α'/6.8.2001) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 7 του πιο πάνω άρθρου, επέρχονται τροποποιήσεις στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2238/1994 ειδικό (τεκμαρτό) τρόπο προσδιορισμού των καθαρών κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, με τις νέες αυτές διατάξεις ορίζεται, ότι από το οικονομικό έτος 2003 (χρήση 2002), τα καθαρά κέρδη των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (ΑΕ, ΕΠΕ, κ.λπ.), που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών και την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχουν αυτές δεν θα προσδιορίζονται πλέον τεκμαρτά, σύμφωνα δηλαδή με τις διατάξεις του άρθρου 34 του πιο πάνω νόμου, αλλά με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος των άρθρων 105 και 31 του Ν.2238/1994.

Από τη διατύπωση των κοινοποιούμενων διατάξεων προκύπτει, ότι αυτές αναφέρονται ρητά στην εξεύρεση των καθαρών κερδών των αναφερομένων σε αυτές επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, ως ακαθάριστα έσοδα των υπόψη επιχειρήσεων εξακολουθούν να λαμβάνονται αυτά που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ΚΦΕ.

Από τη διατύπωση των νέων διατάξεων και δεδομένου ότι είναι νεότερες συνάγεται, ότι ο πιο πάνω λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών θα ισχύσει για όλα ανεξαιρέτως τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994, δηλαδή ακόμη και για τους συνεταιρισμούς, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη πώληση ανεγειρομένων οικοδομών ή την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων.

Επομένως, αν τα νομικά αυτά πρόσωπα τηρούν σήμερα βιβλία κατώτερης κατηγορίας από αυτή της Γ', θα πρέπει να μεριμνήσουν ούτως ώστε κατά το οικονομικό έτος 2003 (διαχείριση 2002) να προκύπτει από αυτά λογιστικό αποτέλεσμα, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιούν ή όχι ίδια υλικά. Για το σκοπό αυτό θα δοθούν οδηγίες από την αρμόδια Διεύθυνση του ΚΒΣ.

Επίσης, θα ακολουθήσει και προσδιορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των πιο πάνω επιχειρήσεων σε περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων τους.

Είναι αυτονόητο ότι μετά τη νέα ρύθμιση, οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 34 περί υποβολής ανέκκλητης δήλωσης από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για υπολογισμό των κερδών τους με τις γενικές διατάξεις παύουν να ισχύουν από το οικονομικό έτος 2003 και μετά, για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994.

Αναφορικά δε, με τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν υπόψη νομικά πρόσωπα, διευκρινίζεται, ότι η εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων δεν προϋποθέτει η συμμετοχή σε αυτές αποκλειστικά και μόνο νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (ΑΕ, ΕΠΕ, κ.λπ.). Αντίθετα, για την εφαρμογή των διαλαμβανομένων διατάξεων, τον προσδιορισμό δηλαδή των καθαρών κερδών των υπόψη κοινοπραξιών με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, αρκεί και μόνο η συμμετοχή σε αυτές ενός ή περισσοτέρων από τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα, άσχετα δηλαδή αν συμμετέχουν πέραν αυτών και προσωπικές εταιρίες ή ατομικές επιχειρήσεις.

Τέλος, προκύπτει ότι όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω δεν έχουν εφαρμογή για τις επιχειρήσεις που ασκούν ατομικά τη δραστηριότητά τους ή λειτουργούν με τη μορφή κάποιου από τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2, πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, Κοινοπραξίες στις οποίες δεν συμμετέχει νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 101 κ.λπ.), ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν."Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του
κατασκευστικού τομέα και άλλες διατάξεις
Ν.2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α'/6.8.2001)

Αρθρο 7

Φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα εργοληπτικών
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ.

..................................................................................................................

7. Τα καθαρά κέρδη των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών και την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχουν, προσδιορίζονται από το οικονομικό έτος 2003 (χρήση 2002) με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 34 του πιο πάνω νόμου.

....................................................................................................................


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο