Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-04-2017 ]

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 250/2/ 2017 Τροποποίηση της με αριθμό 51/3/26.4.2013 (Β 1147) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμό 23/3/23.10.2012 (Β 2952) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια».», όπως ισχύει

(Τροποποίηση της με αριθμό 51/3/26.4.2013 (Β 1147) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμό 23/3/23.10.2012 (Β 2952) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια».», όπως ισχύει)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. απόφ. 250/2/16.3.2017

(ΦΕΚ Β' 1409/26-04-2017)

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν. 4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4209/2013 (Α 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του ν. 4223/2013 (Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4255/2014 (Α 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4261/2014 (Α 107) και συμπληρωματικά, τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α 220) όπως ισχύει,

β) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

γ) τη με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (ΥΟΔΔ 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: [Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)], σε συνδυασμό με τη με αριθμό 2/69356/0004/17.11.2015 (ΥΟΔΔ 843) όμοια, με θέμα: [Αποδοχή παραίτησης μέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και διορισμός νέου], σε συνδυασμό με τη με αριθμό 2/63389/0004/21.07.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) όμοια, με θέμα: [Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων],

δ) τη με αριθμό 218/2/22.9.2016 (Β 3404) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» όπως ισχύει,

ε) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία, έως ότου εκδοθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α 180) Προεδρικό διάταγμα, με το οποίο θα θεσπιστεί ο Κανονισμός Παιγνίων, τα διεπόμενα από αυτόν θέματα ρυθμίζονται με σχετική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.,

στ) τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α 180), σε συνδυασμό με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1248/13.12.2011 (Β 2854),

ζ) τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 48 του ν. 4002/2011 (Α 180), όπως αυτές προστέθηκαν με την παράγραφο 14 του άρθρου 173 του ν. 4261/2014 (Α 107), σύμφωνα με τις οποίες, μεταξύ άλλων, η Ε.Ε.Ε.Π. με απόφασή της συντάσσει και αναθεωρεί τον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παροχών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου (black list), καθορίζει τον χρόνο παραμονής ενός εγγεγραμμένου προσώπου στον κατάλογο αυτόν, καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις διαγραφής ή άρσης της εγγραφής του,

η) τη με αριθμό 51/3/26.4.2013 (Β 1147) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π με τίτλο: "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμό 23/3/23.10.2012 (Β 2952) «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια».", όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 200/11.04.2016 (Β 1223) όμοια απόφαση και ισχύει,

θ) την ανάγκη προσαρμογής των διοικητικών κυρώσεων της υπό στοιχείο (η) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π στις πραγματικές συνθήκες, τη δομή και τις ιδιαιτερότητες της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια, κατά το μέρος που αφορά στο μεταβατικό χαρακτήρα της ως άνω παροχής βάσει των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α 180), με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της διεξαγωγής και τη δημιουργία ενός πληρέστερου πλαισίου αποτροπής της διάπραξης σχετικών παραβάσεων,

ι) τις διατάξεις της Οδηγίας 98/34/ΕΚ, ια) τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΡΥΜ 60 ΕΞ/ 14.03.2017 εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών της Ε.Ε.Ε.Π.,

ιβ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

ιγ) την από 14 Μαρτίου 2017 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.,

ιδ) τη συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμό 51/3/26.4.2013 (Β 1147) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο [Τροποποίηση και κωδικοποίηση της με αριθμό 23/3/23.10.2012 (Β 2952) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια».], όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 200/11.04.2016 (Β 1223) όμοια απόφαση και ισχύει, ως εξής:

1. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
5.1 Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της απόφασης αυτής, η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο αυτό έως και το άρθρο 6.
5.1.1 Πρόστιμο. Επιβάλλεται ως κύρωση για ορισμένη βεβαιωμένη παράβαση και συντελεί στην αποτροπή από την επανάληψη παρόμοιων πράξεων και παραλείψεων στο μέλλον. Το ύψος του καθοριζόμενου προστίμου πρέπει να έχει το αναγκαίο αποτρεπτικό αποτέλεσμα.
5.1.2 Προσωρινή μέχρι τρεις (3) μήνες, απαγόρευση του δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
5.1.3 Ανάκληση της άδειας ή οριστική απαγόρευση του δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
5.2 Οι διοικητικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά.
5.3 Οι κάθε είδους γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις, κλήσεις και επιδόσεις από την Ε.Ε.Ε.Π., δύναται να πραγματοποιούνται και ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεομοιοτυπίας στο σημείο επικοινωνίας του ελεγχόμενου.
5.4 Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων της Ε.Ε.Ε.Π. αναρτώνται στον ιστότοπο της Αρχής.
5.5 Το πρόστιμο καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης καταλογισμού. Η σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοιχου προστίμου, που αποδεικνύεται με το τραπεζικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο ρητά αναφέρεται ως αιτιολογία το είδος του προστίμου, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου. Η Ε.Ε.Ε.Π., όταν ο υπόχρεος προσκομίσει το παραπάνω έγγραφο, εκδίδει και χορηγεί το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.
5.6 Στην περίπτωση που το πρόστιμο δεν καταβληθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
5.7 Στην περίπτωση επιβολής κυρώσεων σε μη αδειοδοτημένο πάροχο και εφόσον, με οποιονδήποτε τρόπο, διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Ε.Π., ότι αυτός κατέχει άδεια σε άλλη δικαιοδοσία, ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια ρυθμιστική Αρχή έκδοσης της άδειας αυτής.».

2. Η διάταξη της παραγράφου 6.1.1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6.1.1 Για τα ονόματα χώρου (domain names) μέσω των οποίων πραγματοποιείται μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, επιβάλλεται στον μη αδειοδοτημένο πάροχο ή στον πάροχο, ο οποίος προβαίνει σε μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας, πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως και διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Σε περίπτωση υποτροπής το επιβαλλόμενο πρόστιμο δύναται να προσαυξάνεται από 25% έως και 100%.».

3. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 5.1.3 της απόφασης αυτής αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 45 του ν. 4002/2011 (Α 180) ή μέχρι τη ρύθμιση του θέματος από την Ελληνική Πολιτεία με οποιονδήποτε τρόπο.».

4. Έλεγχοι μη αδειοδοτημένης παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 της με αριθμό 51/3/26.4.2013 (Β 1147) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 200/11.04.2016 (Β 1223) όμοια απόφαση και ισχύει, οι οποίοι, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, δεν έχουν ολοκληρωθεί ή, επί των αποτελεσμάτων τους, δεν έχει ληφθεί απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., τελούν υπό την ισχύ της παρούσας.

5. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο