Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-04-2017 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1057704 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1147903 ΕΞ 2015/13-11-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 842 και ΑΔΑ: 6ΨΚΨΗ-663) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων - Α.Ε.Τ.Α. (άρθρου 114 του π.δ 284/1988-Α' 128, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει)»

(Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1147903 ΕΞ 2015/13-11-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 842 και ΑΔΑ: 6ΨΚΨΗ-663) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων - Α.Ε.Τ.Α. (άρθρου 114 του π.δ 284/1988-Α' 128, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει)»)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 12 Απριλίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1057704 ΕΞ 2017

(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 192/25-4-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας :10184
Πληροφορίες : Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο :210-3311291
Fax: 210-3217280
E-Mail :[email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1147903ΕΞ2015/13-11-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 842 και ΑΔΑ: 6ΨΚΨΗ-663) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων - Α.Ε.Τ.Α. (άρθρου 114 του π.δ 284/1988-Α' 128, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει)».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 114 του π.δ. 284/1988 (Α' 128), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ. 511/1989 (Α' 218) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 543/1989 (Α' 229) και των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 10 του π.δ. 249/1998 (Α' 186), καθώς και του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α'94).
β) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 14, της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 17 και των παραγράφων 2,3 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 αυτού.
γ) Του άρθρου 28 του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει. 
δ) Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (Β' 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)».
ε) Της αριθ. Δ.58/27/14.1.1985 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί των συνεδριάσεων της Α.Ε.Τ.Α. στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που κυρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 35 του ν. 1563/1985 (Α' 151), όπως ισχύει.
στ) Της αριθ. Δ6Α 1124164ΕΞ2013/5-8-2013 (404 ΥΟΔΔ και Α.Δ.Α:ΒΛΩΜΗ-ΔΙΔ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί ανασυγκρότησης της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων - Α.Ε.Τ.Α. (άρθρου 114 του π.δ 284/1988-Α'128, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Β. 1170619ΕΞ2014/30-12-2014 (ΥΟΔΔ 857 και Α.Δ.Α.:64ΚΒΗ-8ΛΞ) όμοια.
ζ) Της αριθ. 736/1989 γνωμοδότησης της Νομικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών την 26-10-1989.
η) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
θ) του άρθρου 87 του ν.3528/2007 (Α'26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.
ι) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ια) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν.4389/2016.
ιβ) Των άρθρων 7 και 8 του ν. 3469/2006 (Α' 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3536/2007 (Α'42) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
ιγ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν.
ιδ) Του π.δ. 70/2015 (Α'114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, ......... Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, ........του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου ......... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού», σε συνδυασμό με το π.δ. 123/2016(Α'208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1147903 ΕΞ 2015/13.11.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 842 και ΑΔΑ: 6ΨΚΨΗ- 663) απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων - Α.Ε.Τ.Α. (άρθρου 114 του π.δ 284/1988-Α' 128, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει)».

3. Το αριθ. 30/011/000/28/14-10-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Γραφείου της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α).

4. Το αριθ. 147548/18-10-2016 έγγραφο του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

5. Το αριθ. 4627/21-3-2017 έγγραφο του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

6. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Τροποποιούμε τις περιπτώσεις 1 έως 3, 6 έως 8 και 9 της παραγράφου Α' και την παράγραφο Β' της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1147903 ΕΞ 2015/13.11.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 842 και ΑΔΑ: 6ΨΚΨΗ-663) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων - Α.Ε.Τ.Α. (άρθρου 114 του π.δ 284/1988-Α' 128, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει)», αντικαθιστούμε: α) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πέτρο Κωνσταντινόπουλο, Νομικό Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τους λόγους που αναφέρονται στο αριθ. 147548/18-10-2016 έγγραφο του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. και ορίζουμε στη θέση του, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Επιτροπής, την Αδαμαντία Καπετανάκη, β) τον αναπληρωτή εκπρόσωπο των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Πειραιώς, Ευάγγελο Τσόγη και ορίζουμε στη θέση του, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Επιτροπής τον Ανδρέα Μπεκυρά, επικαιροποιούμε τους βαθμούς και τις υπηρεσίες μελών, των αναπληρωτών αυτών καθώς και της γραμματέως και διαμορφώνουμε τις παραγράφους Α', Β' και Ε', ως εξής:

«Α. Ορίζουμε ως μέλη της Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων - Α.Ε.Τ.Α. (άρθρου 114 του π.δ. 284/1988-Α' 128, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016) τους εξής:
1. Αδαμαντία Καπετανάκη του Αποστόλου, με Α.Δ.Τ.:............., Νομική Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτές:
α) Διονύσιο Χειμώνα του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.: ............., Νομικό Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (ΕΝΓΔΕ), για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Αθήνα.
β) Θεόδωρο Τσιρά του Κυριάκου, με Α.Δ.Τ.: ............., Νομικό Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας -Θράκης), για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στη Θεσσαλονίκη.
2. Στέλλα Συνούρη-Βρεττάκου του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Χημικοτεχνικής Δασμολογίου της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), ως μέλος, με αναπληρωτές :
α) Ιωάννα Μαστραντώνη του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ.: ............., αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος, με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στη Χημική Υπηρεσία Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Αθήνα.
β) Λεωνίδα Λώλο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στο Τελωνείο Κατερίνης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Θεσσαλονίκη.
3.- Ελένη Μπανιά-Γεωργοπούλου του Χριστοφόρου, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου , ως μέλος, με αναπληρωτές:
α) Φρανκ-Πολυζώη Καπετανάκη του Ματθαίου, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου , για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Αθήνα.
β) Χριστίνα Αποστολίδου του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.:............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στην Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας, για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Θεσσαλονίκη.
4.- Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ της Α.Α.Δ.Ε. ή τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, ανάλογα με το συζητούμενο κατά λόγο αρμοδιότητας, θέμα, ως μέλος, αναπληρούμενους, αντίστοιχα, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους στην Διεύθυνση.
5. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο του αρμόδιου, ανάλογα με το συζητούμενο θέμα, Τμήματος της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών ή της Διεύθυνσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ως μέλος, αναπληρούμενους, αντίστοιχα, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους στο Τμήμα.
6.- Ευθυμία Παπαϊωάννου του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη Τμήματος του Γ' Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά , ως μέλος, με αναπληρωτές:
α) Βασιλεία Τσαούσογλου του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών, για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Αθήνα.
β) Αγγελική Μήτρου - Γωγάκου του Στεφάνου, με Α.Δ.Τ.:............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Θεσσαλονίκη.
7.- Ευαγγελία Χατζημανωλάκη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη Τμήματος του Β' Τελωνείου Εξαγωγών-Εισαγωγών Πειραιά, ως μέλος, με αναπληρωτές:
α) Λούλα Αποστόλου του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη Τμήματος της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ. Σ.Τ.Ε.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Αθήνα.
β) Θεόδωρο Τρουλλινό του Ηλία, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο του Β' Τελωνείου Αερολιμένα «Μακεδονία», για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Θεσσαλονίκη.
8.- Γεώργιο Φωτεινογιαννόπουλο του Φωτίου, με Α.ΔΤ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο του Τμήματος Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτείας Δομών και Υποδομών Ποιότητας της ίδιας Διεύθυνσης, για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
9.- Ανδρέα Βροντάκη του Παντελή, με Α.Δ.Τ.: ............., μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), κοινό εκπρόσωπο των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Πειραιώς, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Μπεκυρά του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.: ............., μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κοινό εκπρόσωπο των ίδιων Επιμελητηρίων.
Η Α.Ε.Τ.Α., στα πλαίσια του έργου της, μπορεί να ζητά εγγράφως την παροχή στοιχείων και πληροφοριών για τις τιμές των εμπορευμάτων, προς υποστήριξη του Τελωνειακού Ελέγχου και για τον προσδιορισμό της δασμοφορολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, από το Τμήμα Δ'- Δασμολογικών Διαδικασιών , Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής και από το Τμήμα Δ' - Δασμολογικών Διαδικασιών, Ειδικών Καθεστώτων και Αξιών της Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης».

«Β. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Κωνσταντίνα-Άννα Καρύδη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλος με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Μαθιουδάκη του Ματθαίου με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.».

«Ε. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στο κτίριο της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., στην οδό Αν. Τσόχα 16 (εφαρμοζομένου του εδαφίου β' της παρ.1 του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297), όπως ισχύει».

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1147903 ΕΞ 2015/13.11.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 842 και ΑΔΑ: 6ΨΚΨΗ-663) απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο